55,292 Works

CCDC 1411586: Experimental Crystal Structure Determination

Houssem Boulebd, Sana Zama, Bataiche Insaf, Abdelmalek Bouraiou, Sofiane Bouacida, Hocine Merazig, Alejandro Romero, Mourad Chioua, José Marco-Contelles & Ali Belfaitah
Related Article: Houssem Boulebd, Sana Zama, Bataiche Insaf, Abdelmalek Bouraiou, Sofiane Bouacida, Hocine Merazig, Alejandro Romero, Mourad Chioua, José Marco-Contelles, Ali Belfaitah|2016|Monatsh.Chem.|147|2209|doi:10.1007/s00706-016-1733-7

CCDC 1411686: Experimental Crystal Structure Determination

Martin Thonhofer, Andres Gonzalez Santana, Roland Fischer, Ana Torvisco, Robert Saf, Michael Schalli, Arnold E. Stütz & Stephen G. Withers
Related Article: Martin Thonhofer, Andres Gonzalez Santana, Roland Fischer, Ana Torvisco, Robert Saf, Michael Schalli, Arnold E. Stütz, Stephen G. Withers|2016|Carbohydr.Res.|420|6|doi:10.1016/j.carres.2015.10.009

CCDC 1414057: Experimental Crystal Structure Determination

Changhui Liu, Li Zhou, Dan Jiang & Yanlong Gu
Related Article: Changhui Liu, Li Zhou, Dan Jiang, Yanlong Gu|2016|Asian J.Org.Chem|5|367|doi:10.1002/ajoc.201500497

CCDC 1421015: Experimental Crystal Structure Determination

Muthukumar Gomathi Sankar, Miguel Garcia Castro, Christopher Golz, Carsten Strohmann & Kamal Kumar
Related Article: Muthukumar Gomathi Sankar, Miguel Garcia Castro, Christopher Golz, Carsten Strohmann, Kamal Kumar|2016|Angew.Chem.,Int.Ed.|55|9709|doi:10.1002/anie.201603936

CCDC 1046353: Experimental Crystal Structure Determination

Jin Wang, Yanfen Liang, Pengtao Ma, Dongdi Zhang, Jingyang Niu & Jingping Wang
Related Article: Jin Wang, Yanfen Liang, Pengtao Ma, Dongdi Zhang, Jingyang Niu, Jingping Wang|2017|CrystEngComm|19|207|doi:10.1039/C6CE02343F

CCDC 1059560: Experimental Crystal Structure Determination

Ghodrat Mahmoudi, Damir A. Safin, Mariusz P. Mitoraj, Mojtaba Amini, Maciej Kubicki, Thomas Doert, Franziska Locherer & Michel Fleck
Related Article: Ghodrat Mahmoudi, Damir A. Safin, Mariusz P. Mitoraj, Mojtaba Amini, Maciej Kubicki, Thomas Doert, Franziska Locherer, Michel Fleck|2017|Inorg.Chem.Front.|4|171|doi:10.1039/C6QI00477F

CCDC 1404971: Experimental Crystal Structure Determination

Alla Dikhtiarenko, Pedro Villanueva-Delgado, Rafael Valiente, José R. García & José Gimeno
Related Article: Alla Dikhtiarenko, Pedro Villanueva-Delgado, Rafael Valiente, José R. García, José Gimeno|2016|Polymers|8|48|doi:10.3390/polym8020048

CCDC 1423210: Experimental Crystal Structure Determination

Nicolas Luisier, Rosario Scopelliti & Kay Severin
Related Article: Nicolas Luisier, Rosario Scopelliti, Kay Severin|2016|Soft Matter|12|588|doi:10.1039/C5SM02298C

CCDC 1430121: Experimental Crystal Structure Determination

Seung Hyun Chae, Hyojeong Kim, Jun Yeol Kim, Sung-Jin Kim, Youngmee Kim, Dong Choi & Suk Joong Lee
Related Article: Seung Hyun Chae, Hyojeong Kim, Jun Yeol Kim, Sung-Jin Kim, Youngmee Kim, Dong Choi, Suk Joong Lee|2016|Synth.Met.|220|20|doi:10.1016/j.synthmet.2016.05.021

CCDC 986830: Experimental Crystal Structure Determination

Franziska Lissel, Florian Schwarz, Olivier Blacque, Heike Riel, Emanuel Lörtscher, Koushik Venkatesan & Heinz Berke
Related Article: Franziska Lissel, Florian Schwarz, Olivier Blacque, Heike Riel, Emanuel Lörtscher, Koushik Venkatesan and Heinz Berke|2014|J.Am.Chem.Soc.|136|14560|doi:10.1021/ja507672g

CCDC 989567: Experimental Crystal Structure Determination

Da Jung Jung, Hyun Ji Jeon, Ju Hyun Kim, Youngmee Kim & Sang-Gi Lee
Related Article: Da Jung Jung, Hyun Ji Jeon, Ju Hyun Kim, Youngmee Kim, and Sang-gi Lee|2014|Org.Lett.|16|2208|doi:10.1021/ol500723s

CCDC 1509909: Experimental Crystal Structure Determination

Yan-Ping He, Lv-Bing Yuan, Hai Xu & Jian Zhang
Related Article: Yan-Ping He, Lv-Bing Yuan, Hai Xu, Jian Zhang|2017|Cryst.Growth Des.|17|290|doi:10.1021/acs.cgd.6b01524

CCDC 1509910: Experimental Crystal Structure Determination

Yan-Ping He, Lv-Bing Yuan, Hai Xu & Jian Zhang
Related Article: Yan-Ping He, Lv-Bing Yuan, Hai Xu, Jian Zhang|2017|Cryst.Growth Des.|17|290|doi:10.1021/acs.cgd.6b01524

CCDC 1508532: Experimental Crystal Structure Determination

Xingxiang He, Weiwei Cheng, Qingfang Lin, Yayu Dong & Yan Xu
Related Article: Xingxiang He, Weiwei Cheng, Qingfang Lin, Yayu Dong, Yan Xu|2017|Cryst.Growth Des.|17|347|doi:10.1021/acs.cgd.6b01576

CCDC 1508536: Experimental Crystal Structure Determination

Xingxiang He, Weiwei Cheng, Qingfang Lin, Yayu Dong & Yan Xu
Related Article: Xingxiang He, Weiwei Cheng, Qingfang Lin, Yayu Dong, Yan Xu|2017|Cryst.Growth Des.|17|347|doi:10.1021/acs.cgd.6b01576

CCDC 1414581: Experimental Crystal Structure Determination

Zi-Li Ren, Jing Zhang, Hai-Dong Li, Ming-Jie Chu, Li-Song Zhang, Xiao-Kang Yao, Yong Xia, Xian-Hai Lv & Hai-Qun Cao
Related Article: Zi-Li Ren, Jing Zhang, Hai-dong Li, Ming-Jie Chu, Li-Song Zhang, Xiao-Kang Yao, Yong Xia, Xian-Hai Lv, Hai-Qun Cao|2016|Chem.Pharm.Bull.|64|1755|doi:10.1248/cpb.c16-00622

CCDC 1421003: Experimental Crystal Structure Determination

Muthukumar Gomathi Sankar, Miguel Garcia Castro, Christopher Golz, Carsten Strohmann & Kamal Kumar
Related Article: Muthukumar Gomathi Sankar, Miguel Garcia Castro, Christopher Golz, Carsten Strohmann, Kamal Kumar|2016|Angew.Chem.,Int.Ed.|55|9709|doi:10.1002/anie.201603936

CCDC 1421371: Experimental Crystal Structure Determination

Hongli Chen, Chaojun Han, Jing Wu, Xiaoyu Liu, Yuexiong Zhan, Jiakang Chen, Yanke Chen, Ruinan Gu, Li Zhang, Shuangshuang Chen, Jia Jia, Xuechu Zhen, Long Tai Zheng & Biao Jiang
Related Article: Hongli Chen, Chaojun Han, Jing Wu, Xiaoyu Liu, Yuexiong Zhan, Jiakang Chen, Yanke Chen, Ruinan Gu, Li Zhang, Shuangshuang Chen, Jia Jia, Xuechu Zhen, Long Tai Zheng, Biao Jiang|2016|ACS Chemical Neuroscience|7|305|doi:10.1021/acschemneuro.5b00256

CCDC 1059556: Experimental Crystal Structure Determination

Ghodrat Mahmoudi, Damir A. Safin, Mariusz P. Mitoraj, Mojtaba Amini, Maciej Kubicki, Thomas Doert, Franziska Locherer & Michel Fleck
Related Article: Ghodrat Mahmoudi, Damir A. Safin, Mariusz P. Mitoraj, Mojtaba Amini, Maciej Kubicki, Thomas Doert, Franziska Locherer, Michel Fleck|2017|Inorg.Chem.Front.|4|171|doi:10.1039/C6QI00477F

CCDC 1064121: Experimental Crystal Structure Determination

Gregory S. Huff, Warrick K. C. Lo, Raphael Horvath, Jack O. Turner, Xue-Zhong Sun, Geoffrey R. Weal, Hannah J. Davidson, Aaron D. W. Kennedy, C. John McAdam, James D. Crowley, Michael W. George & Keith C. Gordon
Related Article: Gregory S. Huff, Warrick K. C. Lo, Raphael Horvath, Jack O. Turner, Xue-Zhong Sun, Geoffrey R. Weal, Hannah J. Davidson, Aaron D. W. Kennedy, C. John McAdam, James D. Crowley, Michael W. George, and Keith C. Gordon|2016|Inorg.Chem.|55|12238|doi:10.1021/acs.inorgchem.6b01959

CCDC 1423209: Experimental Crystal Structure Determination

Nicolas Luisier, Rosario Scopelliti & Kay Severin
Related Article: Nicolas Luisier, Rosario Scopelliti, Kay Severin|2016|Soft Matter|12|588|doi:10.1039/C5SM02298C

CCDC 1423390: Experimental Crystal Structure Determination

Imtiaz Begum, Gregor Schnakenburg & Rainer Streubel
Related Article: Imtiaz Begum, Gregor Schnakenburg and Rainer Streubel|2016|Eur.J.Inorg.Chem.||5265|doi:10.1002/ejic.201600911

CCDC 1426892: Experimental Crystal Structure Determination

Anton S. Makarov, Anton A. Merkushev, Maxim G. Uchuskin & Igor V. Trushkov
Related Article: Anton S. Makarov, Anton A. Merkushev, Maxim G. Uchuskin and Igor V. Trushkov|2016|Org.Lett.|18|2192|doi:10.1021/acs.orglett.6b00805

CCDC 1433620: Experimental Crystal Structure Determination

David R. Chisholm, Garr-Layy Zhou, Ehmke Pohl, Roy Valentine & Andrew Whiting
Related Article: David R. Chisholm, Garr-Layy Zhou, Ehmke Pohl, Roy Valentine, Andrew Whiting|2016|Beilstein J.Org.Chem.|12|1851|doi:10.3762/bjoc.12.174

CCDC 986832: Experimental Crystal Structure Determination

Franziska Lissel, Florian Schwarz, Olivier Blacque, Heike Riel, Emanuel Lörtscher, Koushik Venkatesan & Heinz Berke
Related Article: Franziska Lissel, Florian Schwarz, Olivier Blacque, Heike Riel, Emanuel Lörtscher, Koushik Venkatesan and Heinz Berke|2014|J.Am.Chem.Soc.|136|14560|doi:10.1021/ja507672g

Registration Year

  • 2016
    55,292

Resource Types

  • Dataset
    55,292