60,331 Works

CCDC 674901: Experimental Crystal Structure Determination

Mutig, T., Kemnitz, E. & Troyanov, S.I.
Related Article: T.Mutig, E.Kemnitz, S.I.Troyanov|2008|Eur.J.Org.Chem.|2008|3256|doi:10.1002/ejoc.200800302

CCDC 672187: Experimental Crystal Structure Determination

Tobrman, T., Stepnicka, P., Cisarova, I. & Dvorak, D.
Related Article: T.Tobrman, P.Stepnicka, I.Cisarova, D.Dvorak|2008|Eur.J.Org.Chem.|2008|2167|doi:10.1002/ejoc.200800017

CCDC 1539439: Experimental Crystal Structure Determination

Abdul Manan, Mohd Abdul Fatah, Cordes, David B., Slawin, Alexandra M. Z., Bühl, Michael, Liao, Vivian W. Y., Chua, Han. C., Chebib, Mary & O'Hagan, David
Related Article: Mohd Abdul Fatah Abdul Manan, David B. Cordes, Alexandra M. Z. Slawin, Michael Bühl, Vivian W. Y. Liao, Han. C. Chua, Mary Chebib, David O'Hagan |2017|Chem.-Eur.J.|23|10848|doi:10.1002/chem.201701443

CCDC 1539437: Experimental Crystal Structure Determination

Abdul Manan, Mohd Abdul Fatah, Cordes, David B., Slawin, Alexandra M. Z., Bühl, Michael, Liao, Vivian W. Y., Chua, Han. C., Chebib, Mary & O'Hagan, David
Related Article: Mohd Abdul Fatah Abdul Manan, David B. Cordes, Alexandra M. Z. Slawin, Michael Bühl, Vivian W. Y. Liao, Han. C. Chua, Mary Chebib, David O'Hagan |2017|Chem.-Eur.J.|23|10848|doi:10.1002/chem.201701443

CCDC 1539438: Experimental Crystal Structure Determination

Abdul Manan, Mohd Abdul Fatah, Cordes, David B., Slawin, Alexandra M. Z., Bühl, Michael, Liao, Vivian W. Y., Chua, Han. C., Chebib, Mary & O'Hagan, David
Related Article: Mohd Abdul Fatah Abdul Manan, David B. Cordes, Alexandra M. Z. Slawin, Michael Bühl, Vivian W. Y. Liao, Han. C. Chua, Mary Chebib, David O'Hagan |2017|Chem.-Eur.J.|23|10848|doi:10.1002/chem.201701443

CCDC 1539436: Experimental Crystal Structure Determination

Abdul Manan, Mohd Abdul Fatah, Cordes, David B., Slawin, Alexandra M. Z., Bühl, Michael, Liao, Vivian W. Y., Chua, Han. C., Chebib, Mary & O'Hagan, David
Related Article: Mohd Abdul Fatah Abdul Manan, David B. Cordes, Alexandra M. Z. Slawin, Michael Bühl, Vivian W. Y. Liao, Han. C. Chua, Mary Chebib, David O'Hagan |2017|Chem.-Eur.J.|23|10848|doi:10.1002/chem.201701443

CCDC 1539435: Experimental Crystal Structure Determination

Abdul Manan, Mohd Abdul Fatah, Cordes, David B., Slawin, Alexandra M. Z., Bühl, Michael, Liao, Vivian W. Y., Chua, Han. C., Chebib, Mary & O'Hagan, David
Related Article: Mohd Abdul Fatah Abdul Manan, David B. Cordes, Alexandra M. Z. Slawin, Michael Bühl, Vivian W. Y. Liao, Han. C. Chua, Mary Chebib, David O'Hagan |2017|Chem.-Eur.J.|23|10848|doi:10.1002/chem.201701443

CCDC 1400200: Experimental Crystal Structure Determination

Brahmachari, Goutam
Related Article: Goutam Brahmachari|2015|ACS Sustain.Chem.Eng.|3|2350|doi:10.1021/acssuschemeng.5b00826

CCDC 1431808: Experimental Crystal Structure Determination

Tiwari, Ranjay K., Kumar, Jitendra & Behera, J. N.
Related Article: Ranjay K. Tiwari, Jitendra Kumar, J. N. Behera|2017|Dalton Trans.|46|15939|doi:10.1039/C7DT03073H

CCDC 1431807: Experimental Crystal Structure Determination

Tiwari, Ranjay K., Kumar, Jitendra & Behera, J. N.
Related Article: Ranjay K. Tiwari, Jitendra Kumar, J. N. Behera|2017|Dalton Trans.|46|15939|doi:10.1039/C7DT03073H

CCDC 1490044: Experimental Crystal Structure Determination

Sutradhar, Manas, Ribeiro, Ana P.C., da Silva, M. Fátima C. Guedes, Palavra, António M.F. & Pombeiro, Armando J.L.
Related Article: Manas Sutradhar, Ana P.C. Ribeiro, M. Fátima C. Guedes da Silva, António M.F. Palavra, Armando J.L. Pombeiro|2017|Mol.Catal.|482|100356|doi:10.1016/j.mcat.2017.10.026

CCDC 1490042: Experimental Crystal Structure Determination

Sutradhar, Manas, Ribeiro, Ana P.C., da Silva, M. Fátima C. Guedes, Palavra, António M.F. & Pombeiro, Armando J.L.
Related Article: Manas Sutradhar, Ana P.C. Ribeiro, M. Fátima C. Guedes da Silva, António M.F. Palavra, Armando J.L. Pombeiro|2017|Mol.Catal.|482|100356|doi:10.1016/j.mcat.2017.10.026

CCDC 1490043: Experimental Crystal Structure Determination

Sutradhar, Manas, Ribeiro, Ana P.C., da Silva, M. Fátima C. Guedes, Palavra, António M.F. & Pombeiro, Armando J.L.
Related Article: Manas Sutradhar, Ana P.C. Ribeiro, M. Fátima C. Guedes da Silva, António M.F. Palavra, Armando J.L. Pombeiro|2017|Mol.Catal.|482|100356|doi:10.1016/j.mcat.2017.10.026

CCDC 1567060: Experimental Crystal Structure Determination

Zhu, Chengfeng, Mao, Qingqing, Li, De, Li, Changda, Zhou, Yiyang, Wu, Xiang, Luo, Yunfei & Li, Yougui
Related Article: Chengfeng Zhu, Qingqing Mao, De Li, Changda Li, Yiyang Zhou, Xiang Wu, Yunfei Luo, Yougui Li|2018|Catalysis Communications|104|123|doi:10.1016/j.catcom.2017.10.010

CCDC 1498046: Experimental Crystal Structure Determination

Mal’kina, Anastasiya G., Nosyreva, Valentina V., Albanov, Alexander I., Afonin, Andrei V., Vashchenko, Alexander V., Amosova, Svetlana V. & Trofimov, Boris A.
Related Article: Anastasiya G. Mal’kina, Valentina V. Nosyreva, Alexander I. Albanov, Andrei V. Afonin, Alexander V. Vashchenko, Svetlana V. Amosova, Boris A. Trofimov|2017|Synth.Commun.|47|159|doi:10.1080/00397911.2016.1257723

CCDC 1580393: Experimental Crystal Structure Determination

Yanbing Shen, Peng Chen, Jiaxi Liu, Jipeng Ding & Pengchong Xue
Related Article: Yanbing Shen, Peng Chen, Jiaxi Liu, Jipeng Ding, Pengchong Xue|2018|Dyes Pigm.|150|354|doi:10.1016/j.dyepig.2017.12.034

CCDC 1552879: Experimental Crystal Structure Determination

zhuo, Tian & Wang, Liang
Related Article: Tian zhuo, Liang Wang|2017|CSD Communication|||

CCDC 1034712: Experimental Crystal Structure Determination

Wang, Liang
Related Article: Hengtao Wang, Liang Wang, Yihang Li, Xiunan Zhang, Pingping Tang|2019|Chin.J.Chem.|||doi:10.1002/cjoc.201800557

CCDC 1552891: Experimental Crystal Structure Determination

zhuo, Tian
Related Article: Tian zhuo|2017|CSD Communication|||

CCDC 1588355: Experimental Crystal Structure Determination

fan, lv
Related Article: Fan Lv, Yang Yu, Erhong Hao, Changjiang Yu, Hua Wang, Lijuan Jiao, Noël Boens|2018|Chem.Commun.|54|9059|doi:10.1039/C8CC04679D

CCDC 1457104: Experimental Crystal Structure Determination

Mncube, Siyabonga & Bala, Muhammad
Related Article: Siyabonga Mncube, Muhammad Bala|2017|Mol.Catal.|482|100107|doi:10.1016/j.mcat.2017.03.005

CCDC 1457105: Experimental Crystal Structure Determination

Mncube, Siyabonga & Bala, Muhammad
Related Article: Siyabonga Mncube, Muhammad Bala|2017|Mol.Catal.|482|100107|doi:10.1016/j.mcat.2017.03.005

CCDC 1813610: Experimental Crystal Structure Determination

Wang, Jie
Related Article: Jie Wang|2017|CSD Communication|||

CCDC 1588390: Experimental Crystal Structure Determination

Kang, Xi Xi
Related Article: Xi Xi Kang|2017|CSD Communication|||

CCDC 1811125: Experimental Crystal Structure Determination

Chang, Meng-Yang
Related Article: Meng-Yang Chang|2017|CSD Communication|||

Registration Year

  • 2017
    60,331

Resource Types

  • Dataset
    60,331