64,341 Works

CCDC 1961079: Experimental Crystal Structure Determination

Gharpure, Santosh J. & Vishwakarma, Dharmendra S
Related Article: Santosh J. Gharpure, Dharmendra S Vishwakarma|2019|Eur.J.Org.Chem.|2019||doi:10.1002/ejoc.201901598

CCDC 1961078: Experimental Crystal Structure Determination

Gharpure, Santosh J. & Vishwakarma, Dharmendra S
Related Article: Santosh J. Gharpure, Dharmendra S Vishwakarma|2019|Eur.J.Org.Chem.|2019||doi:10.1002/ejoc.201901598

CCDC 1961076: Experimental Crystal Structure Determination

Gharpure, Santosh J. & Vishwakarma, Dharmendra S
Related Article: Santosh J. Gharpure, Dharmendra S Vishwakarma|2019|Eur.J.Org.Chem.|2019||doi:10.1002/ejoc.201901598

CCDC 1961077: Experimental Crystal Structure Determination

Gharpure, Santosh J. & Vishwakarma, Dharmendra S
Related Article: Santosh J. Gharpure, Dharmendra S Vishwakarma|2019|Eur.J.Org.Chem.|2019||doi:10.1002/ejoc.201901598

CCDC 1961074: Experimental Crystal Structure Determination

Gharpure, Santosh J. & Vishwakarma, Dharmendra S
Related Article: Santosh J. Gharpure, Dharmendra S Vishwakarma|2019|Eur.J.Org.Chem.|2019||doi:10.1002/ejoc.201901598

CCDC 1961075: Experimental Crystal Structure Determination

Gharpure, Santosh J. & Vishwakarma, Dharmendra S
Related Article: Santosh J. Gharpure, Dharmendra S Vishwakarma|2019|Eur.J.Org.Chem.|2019||doi:10.1002/ejoc.201901598

CCDC 1961073: Experimental Crystal Structure Determination

Gharpure, Santosh J. & Vishwakarma, Dharmendra S
Related Article: Santosh J. Gharpure, Dharmendra S Vishwakarma|2019|Eur.J.Org.Chem.|2019||doi:10.1002/ejoc.201901598

CCDC 1961072: Experimental Crystal Structure Determination

Gharpure, Santosh J. & Vishwakarma, Dharmendra S
Related Article: Santosh J. Gharpure, Dharmendra S Vishwakarma|2019|Eur.J.Org.Chem.|2019||doi:10.1002/ejoc.201901598

CCDC 1954445: Experimental Crystal Structure Determination

Zhang, Xiurong, Wang, Xia, Fan, Weidong, Wang, Yutong, Wang, Xiaokang, Zhang, Kai & Sun, Daofeng
Related Article: Xiurong Zhang, Xia Wang, Weidong Fan, Yutong Wang, Xiaokang Wang, Kai Zhang, Daofeng Sun|2020|Mater. Chem. Front.|||doi:10.1039/C9QM00612E

CCDC 1878173: Experimental Crystal Structure Determination

Griffin, Sarah L., Wilson, Claire & Forgan, Ross S.
Related Article: Sarah L. Griffin, Claire Wilson, Ross S. Forgan|2019|Frontiers in Chemistry|7||doi:10.3389/fchem.2019.00036

CCDC 1878172: Experimental Crystal Structure Determination

Griffin, Sarah L., Wilson, Claire & Forgan, Ross S.
Related Article: Sarah L. Griffin, Claire Wilson, Ross S. Forgan|2019|Frontiers in Chemistry|7||doi:10.3389/fchem.2019.00036

CCDC 1878171: Experimental Crystal Structure Determination

Griffin, Sarah L., Wilson, Claire & Forgan, Ross S.
Related Article: Sarah L. Griffin, Claire Wilson, Ross S. Forgan|2019|Frontiers in Chemistry|7||doi:10.3389/fchem.2019.00036

CCDC 1878170: Experimental Crystal Structure Determination

Griffin, Sarah L., Wilson, Claire & Forgan, Ross S.
Related Article: Sarah L. Griffin, Claire Wilson, Ross S. Forgan|2019|Frontiers in Chemistry|7||doi:10.3389/fchem.2019.00036

CCDC 1878169: Experimental Crystal Structure Determination

Griffin, Sarah L., Wilson, Claire & Forgan, Ross S.
Related Article: Sarah L. Griffin, Claire Wilson, Ross S. Forgan|2019|Frontiers in Chemistry|7||doi:10.3389/fchem.2019.00036

CCDC 1878168: Experimental Crystal Structure Determination

Griffin, Sarah L., Wilson, Claire & Forgan, Ross S.
Related Article: Sarah L. Griffin, Claire Wilson, Ross S. Forgan|2019|Frontiers in Chemistry|7||doi:10.3389/fchem.2019.00036

CCDC 1905055: Experimental Crystal Structure Determination

Muhammad, Qasim, Tan, Chen & Chen, Changle
Related Article: Qasim Muhammad, Chen Tan, Changle Chen|2019|Sci.Bull.|65|300|doi:10.1016/j.scib.2019.11.019

CCDC 1974517: Experimental Crystal Structure Determination

Duan, Jingui
Related Article: Jingui Duan|2019|CSD Communication|||

CCDC 1974516: Experimental Crystal Structure Determination

Duan, Jingui
Related Article: Jingui Duan|2019|CSD Communication|||

CCDC 1974515: Experimental Crystal Structure Determination

Duan, Jingui
Related Article: Jingui Duan|2019|CSD Communication|||

CCDC 1974514: Experimental Crystal Structure Determination

Duan, Jingui
Related Article: Jingui Duan|2019|CSD Communication|||

CCDC 1907078: Experimental Crystal Structure Determination

Földes, Dávid, Kováts, Éva, Bortel, Gábor, Jakab, Emma & Pekker, Sándor
Related Article: Dávid Földes, Éva Kováts, Gábor Bortel, Emma Jakab, Sándor Pekker|2019|Period.Polytech.Chem.Eng.|||doi:10.3311/PPch.13075

CSD 1947666: Experimental Crystal Structure Determination

Tang, Hong-Xin, Zhuo, Chao, Zhang, Yu-Xiao, Shui, Qi-Rui, Fu, Rui-Biao, Ma, Zu-Ju & Wu, Xin-Tao
Related Article: Hong-Xin Tang, Chao Zhuo, Yu-Xiao Zhang, Qi-Rui Shui, Rui-Biao Fu, Zu-Ju Ma, Xin-Tao Wu|2020|Dalton Trans.|||doi:10.1039/C9DT03628H

CSD 1947665: Experimental Crystal Structure Determination

Tang, Hong-Xin, Zhuo, Chao, Zhang, Yu-Xiao, Shui, Qi-Rui, Fu, Rui-Biao, Ma, Zu-Ju & Wu, Xin-Tao
Related Article: Hong-Xin Tang, Chao Zhuo, Yu-Xiao Zhang, Qi-Rui Shui, Rui-Biao Fu, Zu-Ju Ma, Xin-Tao Wu|2020|Dalton Trans.|||doi:10.1039/C9DT03628H

CCDC 1946978: Experimental Crystal Structure Determination

Mu, Ge, Wen, Zhili, Wu, Judy I-Chia & Teets, Thomas S.
Related Article: Ge Mu, Zhili Wen, Judy I-Chia Wu, Thomas S. Teets|2020|Dalton Trans.|||doi:10.1039/C9DT03914G

CCDC 1946977: Experimental Crystal Structure Determination

Mu, Ge, Wen, Zhili, Wu, Judy I-Chia & Teets, Thomas S.
Related Article: Ge Mu, Zhili Wen, Judy I-Chia Wu, Thomas S. Teets|2020|Dalton Trans.|||doi:10.1039/C9DT03914G

Registration Year

  • 2019
    64,341

Resource Types

  • Dataset
    64,341