64,202 Works

CCDC 1816549: Experimental Crystal Structure Determination

, , , &
Related Article: Tatyana A. Stroganova, Vladimir K. Vasilin, Victor V. Dotsenko, Nikolai A. Aksenov, Gennady D. Krapivin|2019|Tetrahedron Lett.|60|997|doi:10.1016/j.tetlet.2019.03.012

CCDC 1885657: Experimental Crystal Structure Determination

, , , , , , , &
Related Article: Yiliang Wang, Liu-Pan Yang, Xiang Zhao, Lei Cui, Jian Li, Xueshun Jia, Jianhui Fang, Chunju Li|2020|Molecules|25|5780|doi:10.3390/molecules25245780

CCDC 1938432: Experimental Crystal Structure Determination

Related Article: Gao Ji-Xing|2019|CSD Communication|||

CCDC 1938430: Experimental Crystal Structure Determination

Related Article: Gao Ji-Xing|2019|CSD Communication|||

CCDC 1908176: Experimental Crystal Structure Determination

Related Article: Ji-Min Yang, Feng-Kai Guo, Yu-Tao Zhao, Qiao Zhang, Ming-Yao Huang, Mao-Lin Li, Shou-Fei Zhu, Qi-Lin Zhou|2020|J.Am.Chem.Soc.|142|20924|doi:10.1021/jacs.0c09596

CCDC 1938705: Experimental Crystal Structure Determination

Related Article: Jun-kuan li|2019|CSD Communication|||

CCDC 1967950: Experimental Crystal Structure Determination

Related Article: Vedichi Madhu|2019|CSD Communication|||

CCDC 1945498: Experimental Crystal Structure Determination

, , , &
Related Article: Hongyuan Zhang, Yanzhao Nie, Xinmei Zhi, Haifeng Du, Jing Yang|2017|Chem.Commun.|53|5155|doi:10.1039/c7cc01440f

CCDC 1945495: Experimental Crystal Structure Determination

, , , &
Related Article: Hongyuan Zhang, Yanzhao Nie, Xinmei Zhi, Haifeng Du, Jing Yang|2017|Chem.Commun.|53|5155|doi:10.1039/c7cc01440f

CSD 1790415: Experimental Crystal Structure Determination

, &
Related Article: Joerg M. Bauchert, Harald Henning, Thomas Schleid|2016|Z.Naturforsch.,B:Chem.Sci.|71|993|doi:10.1515/znb-2016-0099

CCDC 1950952: Experimental Crystal Structure Determination

, , , , &
Related Article: Ibrahim I. Ozturk, Sinem Yarar, Muazzez Gürgan, Deniz Ceyhan, Nikos Panagiotou, Anastasios J. Tasiopoulos|2019|CSD Communication|||

CCDC 1952528: Experimental Crystal Structure Determination

, , , , &
Related Article: Senem Akkoç, Sevtap Çağlar Yavuz, Burçin Türkmenoğlu, İlhan Özer İlhan, Zeliha Atioğlu and Mehmet Akkurt|2019|CSD Communication|||

CCDC 1878787: Experimental Crystal Structure Determination

Yuma Aoki, Harry M. O’Brien, Hiroto Kawasaki, Hikaru Takaya & Masaharu Nakamura
Related Article: Yuma Aoki, Harry M. O’Brien, Hiroto Kawasaki, Hikaru Takaya, Masaharu Nakamura|2019|Org.Lett.|21|461|doi:10.1021/acs.orglett.8b03702

CCDC 1853179: Experimental Crystal Structure Determination

Ji-Hui Jia, Xu-Lin Chen, Jian-Zhen Liao, Dong Liang, Ming-Xue Yang, Rongmin Yu & Can-Zhong Lu
Related Article: Ji-Hui Jia, Xu-Lin Chen, Jian-Zhen Liao, Dong Liang, Ming-Xue Yang, Rongmin Yu, Can-Zhong Lu|2019|Dalton Trans.|48|1418|doi:10.1039/C8DT03452D

CCDC 1880546: Experimental Crystal Structure Determination

Tadashi Hyodo, Masatoshi Kawahata, Yuya Hikami, Ai Komatsu, Masahide Tominaga & Kentaro Yamaguchi
Related Article: Tadashi Hyodo, Masatoshi Kawahata, Yuya Hikami, Ai Komatsu, Masahide Tominaga, Kentaro Yamaguchi|2019|CrystEngComm|21|1548|doi:10.1039/C8CE01990H

CCDC 1861431: Experimental Crystal Structure Determination

Ziyue Sun, Yanxia Zhao, Timothy J. Prior, Mark R. J. Elsegood, Kuiyuan Wang, Tian Xing & Carl Redshaw
Related Article: Ziyue Sun, Yanxia Zhao, Timothy J. Prior, Mark R. J. Elsegood, Kuiyuan Wang, Tian Xing, Carl Redshaw|2019|Dalton Trans.|48|1454|doi:10.1039/C8DT04566F

CCDC 1889932: Experimental Crystal Structure Determination

Related Article: Ding|2019|CSD Communication|||

CCDC 1889970: Experimental Crystal Structure Determination

Ulrich Flörke & K. Nag
Related Article: Ulrich Flörke, K. Nag|2019|CSD Communication|||

CCDC 1870716: Experimental Crystal Structure Determination

Subhrajyoti Bhandary, Shivani Gonde & Deepak Chopra
Related Article: Subhrajyoti Bhandary, Shivani Gonde, Deepak Chopra|2019|Cryst.Growth Des.|19|1072|doi:10.1021/acs.cgd.8b01593

CCDC 1870720: Experimental Crystal Structure Determination

Subhrajyoti Bhandary, Shivani Gonde & Deepak Chopra
Related Article: Subhrajyoti Bhandary, Shivani Gonde, Deepak Chopra|2019|Cryst.Growth Des.|19|1072|doi:10.1021/acs.cgd.8b01593

CCDC 1870724: Experimental Crystal Structure Determination

Subhrajyoti Bhandary, Shivani Gonde & Deepak Chopra
Related Article: Subhrajyoti Bhandary, Shivani Gonde, Deepak Chopra|2019|Cryst.Growth Des.|19|1072|doi:10.1021/acs.cgd.8b01593

CCDC 1870726: Experimental Crystal Structure Determination

Subhrajyoti Bhandary, Shivani Gonde & Deepak Chopra
Related Article: Subhrajyoti Bhandary, Shivani Gonde, Deepak Chopra|2019|Cryst.Growth Des.|19|1072|doi:10.1021/acs.cgd.8b01593

CCDC 1870728: Experimental Crystal Structure Determination

Subhrajyoti Bhandary, Shivani Gonde & Deepak Chopra
Related Article: Subhrajyoti Bhandary, Shivani Gonde, Deepak Chopra|2019|Cryst.Growth Des.|19|1072|doi:10.1021/acs.cgd.8b01593

CCDC 1870729: Experimental Crystal Structure Determination

Subhrajyoti Bhandary, Shivani Gonde & Deepak Chopra
Related Article: Subhrajyoti Bhandary, Shivani Gonde, Deepak Chopra|2019|Cryst.Growth Des.|19|1072|doi:10.1021/acs.cgd.8b01593

CCDC 1870733: Experimental Crystal Structure Determination

Subhrajyoti Bhandary, Shivani Gonde & Deepak Chopra
Related Article: Subhrajyoti Bhandary, Shivani Gonde, Deepak Chopra|2019|Cryst.Growth Des.|19|1072|doi:10.1021/acs.cgd.8b01593

Registration Year

  • 2019
    64,202

Resource Types

  • Dataset
    64,202