7,821 Works

CCDC 1978567: Experimental Crystal Structure Determination

Huang, Guan-Jhih, Lin, Che-Jen, Liu, Yi-Hung, Peng, Shie-Ming & Yang, Jye-Shane
Related Article: Guan-Jhih Huang, Che-Jen Lin, Yi-Hung Liu, Shie-Ming Peng, Jye-Shane Yang|2015|Photochem.Photobiol.|91|714|doi:10.1111/php.12373

CCDC 1978566: Experimental Crystal Structure Determination

Huang, Guan-Jhih, Lin, Che-Jen, Liu, Yi-Hung, Peng, Shie-Ming & Yang, Jye-Shane
Related Article: Guan-Jhih Huang, Che-Jen Lin, Yi-Hung Liu, Shie-Ming Peng, Jye-Shane Yang|2015|Photochem.Photobiol.|91|714|doi:10.1111/php.12373

CCDC 1966059: Experimental Crystal Structure Determination

Kneusels, Nis-Julian H., Münzer, Jörn E., Flosdorf, Kimon, Jiang, Dandan, Neumüller, Bernhard, Zhao, Lili, Eichhöfer, Andreas, Frenking, Gernot & Kuzu, Istemi
Related Article: Nis-Julian H. Kneusels, Jörn E. Münzer, Kimon Flosdorf, Dandan Jiang, Bernhard Neumüller, Lili Zhao, Andreas Eichhöfer, Gernot Frenking, Istemi Kuzu|2020|Dalton Trans.|||doi:10.1039/C9DT04725E

CCDC 1978565: Experimental Crystal Structure Determination

Huang, Guan-Jhih, Lin, Che-Jen, Liu, Yi-Hung, Peng, Shie-Ming & Yang, Jye-Shane
Related Article: Guan-Jhih Huang, Che-Jen Lin, Yi-Hung Liu, Shie-Ming Peng, Jye-Shane Yang|2015|Photochem.Photobiol.|91|714|doi:10.1111/php.12373

CSD 1953093: Experimental Crystal Structure Determination

Zhang, Wanwan, He, Zhangzhen, Xie, Yaxin, Cui, Meiyan, Zhang, Suyun, Chen, Sihuai, Zhao, Zhiying, Zhang, Mengsi & Huang, Xiaoying
Related Article: Wanwan Zhang, Zhangzhen He, Yaxin Xie, Meiyan Cui, Suyun Zhang, Sihuai Chen, Zhiying Zhao, Mengsi Zhang, Xiaoying Huang|2020|Inorg.Chem.|59|2299|doi:10.1021/acs.inorgchem.9b03050

CCDC 1978534: Experimental Crystal Structure Determination

Talalaeva, E.V., Kalinina, A.A., Vasilenko, N.G., Demchenko, N.V., Cherkaev, G.V., Goloveshkin, A.S. & Muzafarov, A.M.
Related Article: E.V. Talalaeva, A.A. Kalinina, N.G. Vasilenko, N.V. Demchenko, G.V. Cherkaev, A.S. Goloveshkin, A.M. Muzafarov|2020|J.Organomet.Chem.|906|121050|doi:10.1016/j.jorganchem.2019.121050

CCDC 1965230: Experimental Crystal Structure Determination

Kneusels, Nis-Julian H., Münzer, Jörn E., Flosdorf, Kimon, Jiang, Dandan, Neumüller, Bernhard, Zhao, Lili, Eichhöfer, Andreas, Frenking, Gernot & Kuzu, Istemi
Related Article: Nis-Julian H. Kneusels, Jörn E. Münzer, Kimon Flosdorf, Dandan Jiang, Bernhard Neumüller, Lili Zhao, Andreas Eichhöfer, Gernot Frenking, Istemi Kuzu|2020|Dalton Trans.|||doi:10.1039/C9DT04725E

CCDC 1978369: Experimental Crystal Structure Determination

Zhu, Sen-Qiang
Related Article: Sen-Qiang Zhu|2020|CSD Communication|||

CCDC 1958555: Experimental Crystal Structure Determination

Villa, Marco, D’Agostino, Simone, Sabatino, Piera, Noel, Raymond, Busto, José, Roy, Myriam, Gingras, Marc & Ceroni, Paola
Related Article: Marco Villa, Simone D’Agostino, Piera Sabatino, Raymond Noel, José Busto, Myriam Roy, Marc Gingras, Paola Ceroni|2020|New J.Chem.|||doi:10.1039/C9NJ05905A

CCDC 1978307: Experimental Crystal Structure Determination

Luo, Tian-Yi, Das, Prasenjit, White, David L., Liu, Chong, Star, Alexander & Rosi, Nathaniel L.
Related Article: Tian-Yi Luo, Prasenjit Das, David L. White, Chong Liu, Alexander Star, Nathaniel L. Rosi|2020|J.Am.Chem.Soc.|142|2897|doi:10.1021/jacs.9b11429

CCDC 1978301: Experimental Crystal Structure Determination

Noland, Wayland E. & Abzhabarov, Firdavs Z.
Related Article: Wayland E. Noland and Firdavs Z. Abzhabarov|2019|Synth.Commun.|50|168|doi:10.1080/00397911.2019.1689572

CCDC 1958554: Experimental Crystal Structure Determination

Villa, Marco, D’Agostino, Simone, Sabatino, Piera, Noel, Raymond, Busto, José, Roy, Myriam, Gingras, Marc & Ceroni, Paola
Related Article: Marco Villa, Simone D’Agostino, Piera Sabatino, Raymond Noel, José Busto, Myriam Roy, Marc Gingras, Paola Ceroni|2020|New J.Chem.|||doi:10.1039/C9NJ05905A

CCDC 1958553: Experimental Crystal Structure Determination

Villa, Marco, D’Agostino, Simone, Sabatino, Piera, Noel, Raymond, Busto, José, Roy, Myriam, Gingras, Marc & Ceroni, Paola
Related Article: Marco Villa, Simone D’Agostino, Piera Sabatino, Raymond Noel, José Busto, Myriam Roy, Marc Gingras, Paola Ceroni|2020|New J.Chem.|||doi:10.1039/C9NJ05905A

CCDC 1958552: Experimental Crystal Structure Determination

Villa, Marco, D’Agostino, Simone, Sabatino, Piera, Noel, Raymond, Busto, José, Roy, Myriam, Gingras, Marc & Ceroni, Paola
Related Article: Marco Villa, Simone D’Agostino, Piera Sabatino, Raymond Noel, José Busto, Myriam Roy, Marc Gingras, Paola Ceroni|2020|New J.Chem.|||doi:10.1039/C9NJ05905A

CCDC 1978283: Experimental Crystal Structure Determination

Hongwei, Wang
Related Article: Wang Hongwei|2020|CSD Communication|||

CCDC 1978282: Experimental Crystal Structure Determination

Pratt, Cameron J., Aycock, R. Adam, King, Max D. & Jui, Nathan T.
Related Article: Cameron J. Pratt, R. Adam Aycock, Max D. King, Nathan T. Jui|2020|Synlett|31|51|doi:10.1055/s-0039-1690197

CCDC 1978253: Experimental Crystal Structure Determination

Ai-Bin, Hu, Zhi-Quan, Pan, Qing-Rong, Cheng & Hong, Zhou
Related Article: Hu Ai-Bin, Pan Zhi-Quan, Cheng Qing-Rong, Zhou Hong|2016|Wuli Huaxue Xuebao|32|665|doi:10.3866/PKU.WHXB201512252

CCDC 1978270: Experimental Crystal Structure Determination

Kadri, Ines, Elleuch, Slim, Tavares, Carlos Jose, Bañobre-López, Manuel, François, Michel & Rekik, Walid
Related Article: Ines Kadri, Slim Elleuch, Carlos Jose Tavares, Manuel Bañobre-López, Michel François, Walid Rekik|2020|Inorg.Chem.Commun.|112|107748|doi:10.1016/j.inoche.2019.107748

CCDC 1978252: Experimental Crystal Structure Determination

Almáši, M., Vargová, Z., Sabolová, D., Kudláčová, J., Hudecová, D., Kuchár, J., Očenášová, L. & Györyová, K.
Related Article: M. Almáši, Z. Vargová, D. Sabolová, J. Kudláčová, D. Hudecová, J. Kuchár, L. Očenášová, K. Györyová|2015|J.Coord.Chem.|68|4423|doi:10.1080/00958972.2015.1101074

CCDC 1978241: Experimental Crystal Structure Determination

Liu, Lu, Zhang, Chen, Zhang, Le-Xi, Li, Qi, Yin, Yan-Yan, Wang, Hai-Yang, Sun, Rong-Huan, Li, Jian-Yin, Hou, Xiang-Yu, Dong, Hao & Bie, Li-Jian
Related Article: Lu Liu, Chen Zhang, Le-Xi Zhang, Qi Li, Yan-Yan Yin, Hai-Yang Wang, Rong-Huan Sun, Jian-Yin Li, Xiang-Yu Hou, Hao Dong, Li-Jian Bie|2020|Inorg.Chem.Commun.|111|107636|doi:10.1016/j.inoche.2019.107636

CCDC 1978230: Experimental Crystal Structure Determination

Le, T.Q., Nguyen, X.T., Nguyen, H.H., Mac, D.H. & Bui, T.T.T.
Related Article: T.Q. Le, X.T. Nguyen, H.H. Nguyen, D.H. Mac, T.T.T. Bui|2020|Acta Crystallogr.,Sect.E:Cryst.Commun.|76|257|doi:10.1107/S2056989020000584

CCDC 1962446: Experimental Crystal Structure Determination

Belveren, Samet, Poyraz, Samet, Ülger, Mahmut, Pask, Christopher M., Döndaş, H. Ali & Sansano, José M.
Related Article: Samet Belveren, Samet Poyraz, Mahmut Ülger, Christopher M. Pask, H. Ali Döndaş, José M. Sansano|2020|Inorg.Chim.Acta|504|119456|doi:10.1016/j.ica.2020.119456

CCDC 1978107: Experimental Crystal Structure Determination

Wang, Jia, Deng, Yun-Jing, Yan, Xin-Xin, Liu, Yu-Jie, Ge, Chun-Po, Yan, Yunhui, Chao, Shujun & Zhou, Ping-Xin
Related Article: Jia Wang, Yun-Jing Deng, Xin-Xin Yan, Yu-Jie Liu, Chun-Po Ge, Yunhui Yan, Shujun Chao, Ping-Xin Zhou|2020|Org.Chem.Front.|7|715|doi:10.1039/C9QO01502G

CCDC 1965723: Experimental Crystal Structure Determination

Li, Bai-Ling, Wang, Jun-Ku, Gao, Jin-Sheng, Yu, Ying-Hui & Ma, Dong-Sheng
Related Article: Bai-Ling Li, Jun-Ku Wang, Jin-Sheng Gao, Ying-Hui Yu, Dong-Sheng Ma|2020|New J.Chem.|||doi:10.1039/C9NJ05766H

CCDC 1978104: Experimental Crystal Structure Determination

Tan, S.L. & Tiekink, E.R.T.
Related Article: S.L. Tan, E.R.T. Tiekink|2020|Acta Crystallogr.,Sect.E:Cryst.Commun.|76|245|doi:10.1107/S2056989020000572

Registration Year

  • 2020
    7,821

Resource Types

  • Dataset
    7,821