100,817 Works

Koninginnelaan, Apeldoorn, gemeente Apeldoorn: een bureau- en inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen, verkennende fase

A. De Boer
Het plangebied ligt in het Utrechts-Gelders zandgebied. De bodemopbouw bestaat uit een antropogeen dek op gestuwde rivierafzettingen. Direct onder het antropogene dek kunnen archologische resten aanwezig zijn. Op plaatsen waar bebouwing heeft gestaan, verharding is verwijderd en waar wadi's zijn gegraven is de bodem verstoord. Bureau voor archeologie adviseert op locaties met een intacte bodem een proefsleuvenonderzoek uit te voeren.

Bureau voor Archeologie Rapport 403. Tiendweg 5, 't Goy, gemeente Houten: een bureau- en inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen

A. De Boer
De bodem bestaat uit oeverafzettingen op beddingafzettingen. In de oeverafzettingen zijn archeologische indicatoren aangetroffen in de vorm van houtskool-, bot-, aardewerk en baksteenfragmenten en fosfaatvlekken. De aardewerkfragmenten worden gedateerd in de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd. Bureau voor Archeologie adviseert de ondergrondse sloop van de huidige woning te begeleiden en een proefsleuvenonderzoek uit te voeren.

Op zoek naar scheepswrakken

H. Ringenier
De IJssel kronkelde tot in de 15e eeuw door de Mars, een laaggelegen gebied ten noorden van de stad dat na het afdammen van de geul in gebruik is genomen als weidegebied. De middeleeuwse stadsmuur en gracht waren in de 17e eeuw door de ontwikkelingen op oorlogsgebied niet meer genoeg om de stad te verdedigen. Rondom de hele stad werd daarom een stelsel van bastions, grachten en wallen aangevallen om zo steeds meer obstakels voor...

Plangebied Brede school in Rijswijk, gemeente Woudrichem; archeologisch onderzoek: een proefsleuven- en booronderzoek.

X.C.C. Van Dijk
In opdracht van de gemeente Woudrichem heeft RAAP begin augustus 2014 een proefsleuvenonderzoek en een booronderzoek uitgevoerd in verband met de bouw van de Brede school te Rijswijk in de gemeente Woudrichem. Het primaire doel van het onderzoek was het toetsen en aanvullen van de gespecificeerde archeologische verwachting voor het onderzochte gebied, waarbij het in eerste instantie ging om het (al dan niet) vaststellen van de aanwezigheid van archeologische grondsporen. Voorts diende het onderzoek zich...

Plangebied Veerstalblok 17 te Gouderak, gemeente Ouderkerk; archeologisch onderzoek: een opgraving

M.S. Jordanov & B.I. Van Hoof
In opdracht van de provincie Zuid-Holland heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in 2011 een archeologische opgraving uitgevoerd in de gemeente Ouderkerk in verband met de binnen het plangebied geplande natuurontwikkeling in het kader van het project Zuidwestelijke Randweg Gouda. De plannen voor natuurontwikkeling bedreigen archeologische resten die eerder op basis van een proefsleuvenonderzoek (Burnier, 2010) als behoudenswaardig zijn aangemerkt. De opgraving heeft interessante informatie opgeleverd over het veranderende (cultuur)landschap in de Late Middeleeuwen en met name...

Opgravingsdocumentatie scheepswrak OG-77 / OG77 (Oostelijk Flevoland)

A. Knol, J. Smale &
Scheepstype: Kogge-achtig. Naar aanleiding van de melding in juni 1962 van een scheepswrak op kavel G 77, ontdekt bij het leggen van drainagebuizen, werd in september 1965 een verkenning uitgevoerd. Een uitgebreide herverkenning is uitgevoerd, in de periode van 13 juni tot en met 25 juni 2001. Hieruit bleek het te gaan om een kogge-achtig schip. Aanvankelijk werd op basis van een gevonden aker nog gedacht dat het een 16de-eeuws schip zou zijn, maar de...

Opgravingsdocumentatie scheepswrak OM-11 / OM11 (Oostelijk Flevoland)

A. Knol, J. Smale &
Scheepstype: Vrachtschip. In augustus 1984 werd na melding van getroffen scheepshout bij het ploegen, een verkenning verricht naar een overnaads gebouwd 16de eeuws vrachtschip. Omvang van het schip is 20 bij 4,5 meter. De achtersteven en stuurboordzijde van de huid bleken niet aanwezig. Bijzonder was niet alleen de vondst van tonnetjes met gekaakte haring, maar ook een partij colfstokken, compleet met resten van de windsels om de handgreep. Dit gaf het schip haar bijnaam, het...

Archeologisch bureauonderzoek & Inventariserend Veldonderzoek, verkennende fase Achterweg (tussen 12 en 14), Noordwijk Gemeente Noordwijk

S. Moerman
IDDS Archeologie heeft in april 2018 een archeologisch bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek (IVO), verkennende fase, uitgevoerd aan de Achterweg tussen 12 en 14 in Noordwijk, gemeente Noordwijk.

Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek d.m.v. boringen Vrumona te Bunnik

J.E. Colijn
In maart en april 2018 heeft Antea Group in opdracht van Heineken Nederland B.V. een archeologisch onderzoek uitgevoerd voor het nieuw te bouwen sorteergebouw bij Vrumona B.V., gelegen aan de Vrumonaweg 2 te Bunnik. Het onderzoek heeft bestaan uit een archeologisch bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek, d.m.v. verkennende boringen. Het plangebied valt binnen het vigerende bestemmingsplan ‘Dorp Bunnik 2012’. In dit bestemmingsplan is een dubbelbestemming ‘waarde-archeologie 3’ opgenomen, conform de gemeentelijke archeologische beleidskaart. Het plangebied...

Eindrapportage archeologisch bureauonderzoek (9448.002) Projectgebied EVZ Drempt te Drempt en Doesburg

E.M. Ten Broeke
Gespecificeerde archeologische verwachting Uit de verzamelde aardwetenschappelijke gegevens blijkt dat het centraal-noordelijke tot noordoostelijke deel van het plangebied binnen het Jonge Dryas Terras/Terras X ligt met ter plaatse van de noordelijke tot noordoostelijke strook van het plangebied een oude rivierbedding die in het Laat-Glaciaal dan wel in het Vroege-Holoceen nog actief water heeft vervoerd. Het westelijke, centraal-zuidelijke en zuidoostelijke deel van het plangebied ligt binnen de begrenzing van de jonge stroom-gordel van de Oude IJssel,...

Inventariserend Veldonderzoek d.m.v. proefsleuven Zijlsingel 47-60a, Leiden Gemeente Leiden

J. Irving & A.M.H.C. Koekkelkoren
In opdracht van Portaal heeft archeologisch onderzoeksbureau IDDS Archeologie op 22 januari 2020 een Inventariserend Veldonderzoek d.m.v. proefsleuven, uitgevoerd aan de Zijlsingel 47-60a in Leiden, gemeente Leiden. Het onderzoek zou oorspronkelijk bestaan uit het begeleiden van de ondergrondse sloop, waarna een proefsleuvenonderzoek kon worden geadviseerd. Omdat bleek dat bij de ondergrondse sloop niet het archeologisch niveau werd bereikt, is af gezien van deze werkwijze en is uitsluitend een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. In de twee aangelegde proefsleuven...

Bunnik, Fort Vechten Waterliniemuseum Een bouwkuip vol Vechtense vondsten

P Weterings
In opdracht van de Provincie Utrecht heeft BAAC bv (onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie) een Archeologische Begeleiding volgens protocol Opgraven uitgevoerd in plangebied ‘Waterliniemuseum’ op het waterliniefort bij Vechten, gemeente Bunnik. Aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen bouw van een museum in de omwalling van het fort. Hiertoe diende een bouwkuip in de wal te worden gegraven tot een diepte van circa zeven meter onder de top. Omdat de grondwal...

Sleeg 15 te Zevenaar Sleeg 15 te Zevenaar

M.C.J. Bot
In oktober 2018 (en fase twee in april 2019) is door ADC ArcheoProjecten een Inventariserend Proefsleuven Onderzoek uitgevoerd op de locatie Sleeg 15 te Zevenaar. Hier zijn plannen om huizen te bouwen. Vooronderzoek heeft aangetroond dat hier vanaf de eerste helft van de 18e eeuw bebouwing aanwezig is geweest. Tijdens het onderzoek zijn er in totaal drie proefsleuven aangelegd. In werkputten één en twee werden alleen een nagenoeg noord oost-zuidwest georiënteerde perceelsgreppel aangetroffen, die vermoedelijk...

Transect-rapport 1618: Vlaardingen, Deltaweg 150, Gemeente Vlaardingen (ZH)

T. Nales
In februari 2018 is een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd in een plangebied aan de Deltaweg 150 in Vlaardingen (gemeente Vlaardingen). De aanleiding voor het onderzoek vormt de aanvraag van een omgevingsvergunning ten behoeve van de nieuwbouw van een bedrijfshal. In het plangebied is volgens het (nu) vigerende bestemmingsplan sprake van een archeologische waarde. Dit betekent dat gezien de omvang van de voorgenomen bodemingrepen archeologisch vooronderzoek nodig is. Daarom is ter onderbouwing van het voorgenomen initiatief een...

Bureauonderzoek Wateroverlast Steenbergen Zuid

J.E. Colijn
In mei 2018 heeft Antea Group een archeologisch onderzoek uitgevoerd voor een project tegen wateroverlast ter hoogte van de Franseweg in Steenbergen. Dit archeologisch onderzoek heeft vooralsnog in haar huidige fase bestaan uit een archeologisch bureauonderzoek. In deze rapportage zijn de resultaten van het archeologisch onderzoek t.b.v. het project Wateroverlast Steenbergen zuid, te Steenbergen beschreven. Tevens wordt beschreven waar het voorliggende archeologisch onderzoek betrekking op heeft en worden onder andere het doel en de onderzoeksvragen...

Plangebied Castellum Fectio in Vechten, gemeente Bunnik; archeologisch onderzoek: een archeologische begeleiding met beperkte verstoring

S. Warning & H.M. Molthof
RAAP heeft in 2014 en 2015 een archeologische begeleiding met beperkte verstoring uitgevoerd in verband met inrichtingswerkzaamheden op het terrein van Castellum Fectio in Vechten, in de gemeente Bunnik. De archeologische begeleiding met beperkte verstoring had als voornaamste doel het beschermen van het monumententerrein tijdens de inrichtingswerkzaamheden. De graafwerkzaamheden zijn tot op de oorspronkelijk bouwvoor uitgevoerd, met uitzondering van de aanleg van de boomgaten. Het aangetroffen aardewerk weerspiegelt algemeen gebruiksaardewerk en dateert uit de 1e...

Plangebied Stationsweg 3 te Broek op Langedijk, gemeente Langedijk; archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek)

D. Peeters & N.L.A. Conradi
BLSW RAAP heeft tussen april en juli 2019 een archeologisch vooronderzoek in de vorm van een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek) uitgevoerd voor het plangebied Stationsweg 3 te Broek op Langedijk in de gemeente Langedijk. Het oostelijke deel van het plangebied behoort tot deze beleidszone op basis van de vermoedde ligging binnen de historische kern van Broek op Langedijk. Zoals op basis van het historisch kaartmateriaal werd verwacht bevinden zich onder het maaiveld ophooglagen...

Plangebied Herenweg (ter hoogte van huisnummer 147) te Rijnsaterwoude, gemeente Kaag en Braassem; archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek

D. Peeters & C.N. Kruidhof
RYHE RAAP heeft in november 2019 een archeologisch vooronderzoek in de vorm van een bureauonderzoek uitgevoerd voor het plangebied Herenweg (ter hoogte van huisnummer 147) te Rijnsaterwoude in de gemeente Kaag en Braassem. In het westelijke deel van het plangebied worden geen intacte niveaus met een hoge archeologische verwachting meer verwacht. Dit gezien de resultaten van een eerder op deze locatie uitgevoerd booronderzoek, gezien het feit dat een groot deel van het veen weg is...

Plangebied Landgoed Larenstein te Velp, gemeente Rheden

T.E. Porreij-Lyklema
In opdracht van Hogeschool Van Hall Larenstein heeft RAAP in september 2019 een archeologisch vooronderzoek in de vorm van een inventariserend veldonderzoek (karterend booronderzoek) uitgevoerd voor het plangebied Landgoed Larenstein te Velp in de gemeente Rheden. In het plangebied zijn 61 boringen verricht in een grid van 30x35 m. In bijna alle boringen is een verstoord bodemprofiel aangetroffen. De natuurlijke ondergrond is, daar waar aangeboord, afgetopt (in veel gevallen tot diep in de C-horizont). Er...

Plangebied Bergvredestraat 7 te Didam Gemeente Montferland

E.H. Boshoven
In opdracht van Swanenberg IJzer Groep heeft RAAP in september 2019 een archeologisch vooronderzoek in de vorm van een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek) uitgevoerd voor het plangebied Bergvredestraat 7 te Didam in de gemeente Montferland. Het onderzoek vond plaats in het kader van een omgevingsvergunning. Op basis van de tijdens het bureauonderzoek verzamelde gegevens is een gespecificeerde archeologische verwachting opgesteld. Er worden geen vindplaatsen van jager-verzamelaars verwacht. Het plan/onderzoeksgebied kenmerkt zich door de...

Plangebied Baan 8 te Dussen, gemeente Altena; archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en een verkennend booronderzoek .

M.P.F. Verhoeven
Aanleiding In opdracht van Vof Vos heeft RAAP in juli 2019 een archeologisch vooronderzoek in de vorm van een bureauonderzoek en een verkennend booronderzoek uitgevoerd voor het plangebied Baan 8 te Dussen in de gemeente Altena. Het onderzoek vond plaats in het kader van een nieuwe omgevingsvergunning. Landschap Het plangebied ligt op de stroomgordel van Dussen ligt, die actief was in de Bronstijd t/m de Romeinse tijd. In en rondom het plangebied bestaat de ondergrond...

Hoek Herbert H.Dowweg Hoek Herbert H. Dowweg, Gemeente Terneuzen. Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van verkennende boringen

F.G.R. D Hondt
In opdracht van DOW Benelux B.V. heeft Artefact! Advies en Onderzoek in Erfgoed in juni - juli 2017 een Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van verkennende boringen uitgevoerd ten behoeve van de herontwikkeling van een deel van de DOW-terreinen, gemeente Terneuzen. DOW Benelux B.V. heeft het voornemen om een deel van zijn terreinen langs de Herbert H. Dowweg in lease uit te geven. Deze terreinen, hierna benoemd als plangebied, zijn gelegen in het...

Tholen Postweg - Oudlandsedijk KRW locatie 77 en Sint Maartensdijk Poppenoordweg KRW locatie 78 Tholen Postweg - Oudlandsedijk KRW locatie 77 en Sint Maartensdijk Poppenoordweg KRW locatie 78, Gemeente Tholen. Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van verkennende boringen

In opdracht van Waterschap Scheldestromen heeft Artefact! Advies en Onderzoek in Erfgoed in maart 2019 een archeologisch bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek door middel van verkennende boringen uitgevoerd binnen het plangebied, bestaande uit twee onderzoeksgebieden. Onderzoeksgebied 1, KRW locatie 77, is aan de zuidzijde van Tholen gesitueerd, ten oosten van de Oudelandsedijk en ten noorden van de Zwarteweg. Onderzoeksgebied 2, KRW locatie 78, is ten noorden van Sint-Maartensdijk, ten zuiden van de Zurenhoekseweg en ten...

Biomarker Research in ADHD: the Impact of Nutrition (BRAIN) – Metagenomics data set

T. Stobernack, K. Frankena, R. Rodrigues Pereira, R.P.H. Schrama, P. Van Baarlen, M. Kleerebezem, L.M. Pelsser & S. Hontelez
Metagenomics sequencing data for 79 children included in the Biomarker Research in ADHD: the Impact of Nutrition (BRAIN) study, an open-label trial during which children with ADHD followed a few-foods diet (FFD). Sampling was done before the FFD (t1) and after 5 weeks of FFD (t2). Due to the large size of the dataset (1TB), the data files cannot be downloaded directly via the EASY interface. To access the data files: first request permission on...

Biomarker Research in ADHD: the Impact of Nutrition (BRAIN) – smallRNA data set

T. Stobernack, K. Frankena, R. Rodrigues Pereira, R.P.H Schrama, P. Van Baarlen, M. Kleerebezem, L.M. Pelsser & S. Hontelez
Small RNA sequencing data for 79 children included in the Biomarker Research in ADHD: the Impact of Nutrition (BRAIN) study, an open-label trial during which children with ADHD followed a few-foods diet (FFD). Sampling was done before the FFD (t1) and after 5 weeks of FFD (t2). Due to the large size of the dataset (33 GB), the data files cannot be downloaded directly via the EASY interface. To access the data files: first request...

Registration Year

 • 2020
  26,589
 • 2019
  28,239
 • 2018
  7,408
 • 2017
  5,229
 • 2016
  2,608
 • 2015
  30,744

Resource Types

 • Dataset
  63,145
 • Text
  37,146
 • Collection
  410
 • Image
  104
 • Software
  6
 • Interactive Resource
  3
 • Audiovisual
  2
 • Service
  1