131,520 Works

PRIMA Cohorten Basisonderwijs - PRIMA I - 1994/1995

Survey and tests measuring the development of the cognitive and social skills of pupils as well as the development of their social behaviour, background factors that might explain these developments in individual school careers, and influence of the school characteristics on those careers. Pupils: Numerical skills / language skills / non-verbal intelligence / other tests [CITO] / well-being at school Parents: social, cultural and ethnic backgrounds of family / characteristics of pupils / characteristics of...

Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek. Sportcentrum Papendal te Arnhem

& C. Helmich
Archeologisch onderzoeksbureau Archeodienst Gelderland BV heeft een bureauonderzoek en een Inventariserend Veldonderzoek verkennende fase (IVO, booronderzoek) uitgevoerd in het plangebied Sportcentrum Papendal te Arnhem. Er zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen in de bodem en op basis van het onderzoek wordt vervolgonderzoek niet noodzakelijk geacht.

Werken aan de overheid, burgericht besturen en kwaliteit en vertrouwen in de overheid

J.K. Kampen S. Van De Walle & Instituut Voor De Overheid Katholieke Universiteit Leuven
Het project Burgergericht Besturen: Kwaliteit en Vertrouwen in de Overheid, uitgevoerd door het Instituut voor de Overheid, is gesitueerd binnen het Programma Beleidsgericht Onderzoek (PBO 99B/1/14) van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Het doel van het project is om in kaart te brengen welke factoren er toe kunnen bijdragen dat het vertrouwen van de burger in de overheid wordt verhoogd, waarbij het accent wordt gelegd op de invloed van overheidsdienstverlening. Algemeen wordt immers aangenomen...

Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek, verkennende fase: Wehmeterrein Oost te Vorden

S.M. Koeman
Archeologisch onderzoeksbureau Archeodienst BV heeft een bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek, verkennende fase (IVO-O(verig); booronderzoek) uitgevoerd voor het plangebied Wehmeterrein Oost in Vorden (gemeente Bronckhorst). In de noordelijke strook en het zuidelijke deel van het plangebied kunnen eventueel nog archeologische resten aanwezig zijn. De voorgenomen nieuwbouw vindt echter plaats in het centrale deel van het plangebied, waar geen archeologische resten worden verwacht en vormen dan ook geen bedreiging voor het archeologische bodemarchief.

Bureauonderzoek en karterend booronderzoek carpoolvoorziening Oudeschoot

, L.J. Van Der Haar & A.M. Bakker
In het kader van de aanleg van een carpoolplaats evenals een fietspad aan de Schoterlandseweg te Oudeschoot (gemeente Heerenveen) heeft Ingenieursbureau Oranjewoud een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd. Dit vooronderzoek bestond uit een bureauonderzoek, gevolgd door een inventariserend veldonderzoek door middel van karterende boringen. Op basis van het bureauonderzoek bleek dat voor het zuidelijk deel van het plangebied een karterend booronderzoek noodzakelijk was, omdat zich ter plaatse resten vanaf het paleolithicum kunnen bevinden. Tijdens het veldonderzoek zijn...

Archeologische begeleiding Cornelis Branderhorststraat te Eethen, gemeente Aalburg

, S. Delaruelle & A. Loonen
Een oude boerderij wordt gesloopt waarna op dezelfde plek twee nieuwe woningen worden gebouwd. Tijdens de begeleidingswerkzaamheden werd op de onderzoekslocatie een drietal sporen van archeologische waarde vastgesteld: twee laatmiddeleeuwse greppels en een vroegmiddeleeuws kuiltje. Stratigrafisch onderzoek van de profielen wees uit dat de onderzoekslocatie bovenop de stroomrug gelegen was en de direct daarop gelegen cultuurlagen in de Vroege- en de Late Middeleeuwen te dateren waren.

Briefrapport Archeologische begeleiding aan de Pastoor Scheepersstraat te Vragender

& A Loonen
Op 3 december 2009 heeft archeologisch onderzoeksbureau Archeodienst Gelderland BV een archeologische begeleiding (protocol opgraven) uitgevoerd aan de Pastoor Scheepersstraat te Vragender (gemeente Oost Gelre). Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de vrijstellingsprocedure ex artikel 19 WRO ten behoeve van de geplande ontwikkeling van het plangebied. De opdrachtgever is van plan om een nieuwe tennisaccommodatie te realiseren. Hierbij zal de bodem door graafwerkzaamheden worden verstoord tot een diepte van ca. 1,2 m beneden...

Veteranen Instituut, IPNV, interview 411

Deze dienstplichtig soldaat eerste klas zat vanaf mei 1947 in Nederlands-Indië bij Palembang gestationeerd bij de Coördinatie Militair Vervoer (CMV). Van daaruit bracht deze man elke dag voedsel bij de KNIL-militairen die elders hun kampement hadden. Zelf was hij ingekwartierd in een oud KPM-kantoor. Later is hij ook nog driekwart jaar naar Australië geweest, om daar voorraden te laden op grote vrachtschepen voor Indië. De Australiërs wilden dat namelijk niet doen voor de Nederlanders, zelfs...

Veteranen Instituut, IPNV, interview 419

De vader van deze geïnterviewde is tijdens de tweede wereldoorlog constant weg om het verzet te dienen, daarna vertrekt hij met de 7 Decemberdivisie naar Indië. Eind '48 verhuist vervolgens het hele gezin óók naar Indië. De geïnterviewde is dan 12 jaar. Hij komt in de tweede klas van het lyceum. Na het eindexamen gaat hij in zijn eentje naar Nederland terug, waar hij het Koninklijke Instituut voor de Marine doorloopt, met het idee dat...

Veteranen Instituut, IPNV, interview 421

Deze veteraan werd geboren in een niet-orthodox Joods gezin in Amsterdam. Zijn vader deed dienst bij het Korps Motordienst en daar wilde hij bij zijn oproep voor militaire dienst in 1939 ook graag bij. Hij was chauffeur en kreeg bij het Korps Motordienst rijlessen en motortechniek. In 1943 moesten alle Nederlandse militairen zich bij de Duitsers melden als krijgsgevangene. Dat deed hij samen met een Joodse vriend, als Joden werden ze gelijk apart gezet. In...

Veteranen Instituut, IPNV, interview 432

De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar voormalig Joegoslavië, Irak en Afghanistan. De geïnterviewde was militair arts. Hij vertelt over de medische zorg en hoe in Sipovo een samenwerkingsverband wordt opgezet met de Engelsen. Hij gaat in op de onderlinge sfeer in het team. In Irak had de geïnterviewde veel vrijheid. Hierdoor kon hij interessante uitstapjes maken. Zijn laatste uitzending is naar Afghanistan. De sfeer was slecht. Hij mocht het kamp niet af en de...

Veteranen Instituut, IPNV, interview 439

In 1937 werd deze man inkoper bij Maggi. Dat werk heeft hij 40 jaar gedaan, met uitzondering van de oorlogsjaren. In augustus 1939 werd hij gemobiliseerd in Den Haag als commandant van een sectie, alhoewel hij in rang sergeant was. Als sectiecommandant had hij de leiding over twaalf onderofficieren, elk van hen gaf weer leiding aan een groep soldaten met een korporaal. Bij elkaar 98 man. Er volgt een indrukwekkend én verbazingwekkend verhaal over de...

Veteranen Instituut, IPNV, interview 444

Deze man uit 1911 werd op 29 augustus 1939 gemobiliseerd. Al jaren eerder had hij zijn militaire dienstplicht vervuld. Bij de algehele mobilisatie werd hij geplaatst bij 16 RI in Breskens. De compagnies administrateur pleegde zelfmoord en deze man was korporaal en volgde hem op. In de meidagen van 1940 liet een stuk geschut een Duitse landingsvloot in de Schelde zinken. Na de Duitse doorbraak bij Woensdrecht trok deze man met 8 anderen naar Antwerpen,...

Veteranen Instituut, IPNV, interview 448

In 1962 werd deze man opgeroepen voor de dienstplicht en twee maanden voordat deze voor hem zou eindigen werd hij uitgezonden naar Nieuw Guinea, wat hij eigenlijk niet wilde. Doordat hij als enige goed Indonesisch sprak, werd hij naast zijn functie als munitiehandlanger vaak ingezet als tolk. Later vernam hij van een oud-sergeant dat hij als tolk nooit was vertrouwd. Hij werd ervan verdacht militaire informatie uit te wisselen met Indonesische gevangenen. Hij betreurt het...

Archeologische Rapporten Oranjewoud 2008/102. Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel van boringen aan de Tilburgseweg 6 te Hilvarenbeek.

&
Op basis van de bureaustudie werden binnen het plangebied een plaggendek en archeologische waarden vanaf het laat-Paleolithiucm en met name de IJzertijd verwacht. Het terrein is echter bebouwd. Het vedlonderzoek heeft aangetoond dat de bodem binnen het plangebied, inclusief het plaggendek, is verstoord. Er zijn geen aanwijzingen (meer) voor een podzolprofiel en er zijn geen archeologische waarden aangetroffen.

Archeologische Rapporten Oranjewoud 2008/105. Inventariserend veldonderzoek t.b.v. het leidingtrace tussen de NAM-locaties Warffum en Rodewolt, gemeentes Eemsmond en Winsum (Gr)

De verwachting luidde dat zich binnen het plangebied mogelijk intacte archeologische resten en/of sporen zouden kunnen bevinden uit de periode vanaf de IJzertijd tot en met de middeleeuwen, zijnde restanten van overslibde huiswierden met bijbehorende vondstcomplexen. Tevens werd de mogelijkheid op vlaknederzettingen niet uitgesloten. De aanwezigheid van dergelijke waarden hangt echter sterk af van de bodemkwaliteit (gaafheid) en de geomorfologie; is er sprake van kwelderwallen?. Gezien de fysisch-geografische ontwikkeling van het gebied, werd wel rekening...

Archeologische Rapporten Oranjewoud 2008/101. Inventariserend veldonderzoek door middel van boringen op de locatie Ploegschaar te Biddinghuizen.

&
Op basis van de bureaustudie werden in de top van het Pleistocene dekzand, dat door een deklaag is afgeschermd, archeologische waarden verwacht uit de periode Paleolithicum - Midden Neolithicum. Het veldonderzoek heeft aangetoond dat de top van het dekzand is verstoord, er geen podzolprofiel aanwezig is (geweest), er geen sprake is van een hoger gelegen dekzandrug en er geen indicatoren zijn aangetroffen. Nader onderzoek is dan ook niet zinvol.

Bureau- en inventariserend veldonderzoek ten aanzien van de verdieping van een DN100 gasleiding te Beetgum, gemeente het Bildt

, A.M. Bakker, L. Spoelstra & I.N. Kaptein
In opdracht van de Nederlandse Gasunie NV, voert Ingenieursbureau Oranjewoud BV een bureau- en inventariserend veldonderzoek uit ten aanzien van de verdieping van een gasleiding ten noordwesten van Beetgumermolen.

IVO-O gasleidingtrace Elburg-De Haere

, I. Vossen & I. Kaptein
Bureau- en verkennend/karterend booronderzoek ter plaatse van de toekomstige drinkwatertransportleiding tussen pompstation De Haere en Elburg, circa 5,5 km lang.

Ermelo, Horst-Noord, Locatie 1, 5, 6, 7 en 10. Proefsleuvenonderzoek

M.C. Brouwer
Van 29 mei t/m 5 juni 2007 heeft BAAC bv in opdracht van de Gemeente Ermelo een archeologisch proefsleuvenonderzoek verricht. In totaal zijn van 5 locaties ten noordwesten van Ermelo van de uitgezette bouwputten onderzocht. Begonnen is met locatie 10 ten zuiden van de Horloseweg en ten oosten van de Ribbenboschweg. Vervolgens zijn de sleuven op locatie 5 en 6 (ten noorden van de Horsterengweg) en locatie 7 (ten zuiden van de Horsterengweg) direct naast/tegenover...

Een verkennend archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van boringen aan de Eekstraat te Steenderen, gemeente Bronckhorst (Gld)

, W.J.F. Thijs & G.W.J. Spanjaard
Volgens het bureau-onderzoek door Econsultancy ligt de zuidelijke helft van de locatie binnen een laaggelegen terrasrest en heeft een lage trefkans. De noordelijke helft van de locatie ligt binnen een middelhoog gelegen terrasrest en heeft een middelhoge trefkans. Deze trefkans heeft betrekking op de periode Laat-Paleolithicum - Vroege-Middeleeuwen na totstandkoming van de Gelderse IJssel als Rijntak, vermoedelijk omstreeks 950 n. Chr., lag het plangebied binnen de overstromingsvlakte van de rivier. Vanaf dit moment, tot aan...

Lansingerland Groenzone Berkel Pijnacker Booronderzoek

& J. Holl
In opdracht van Dienst Landelijk Gebied regio West heeft ADC ArcheoProjecten een inventariserend veldonderzoek uitgevoerd voor het plangebied Groenzone Berkel-Pijnacker in de gemeente Lansingerland. Het plangebied zal worden heringericht ten behoeve van natuurontwikkeling. Het onderzoek was noodzakelijk om te bepalen of bij de voorgenomen activiteiten de kans bestaat dat archeologische resten in de ondergrond worden aangetast.In het bureauonderzoek is het plangebied onderverdeeld in twee zones, hieronder zone a en zone b genoemd.Zone a Dit is...

Een verkennend archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van boringen aan Berghseweg te Varsselder, gemeente Oude IJsselstreek (Gld)

, W.J.F. Thijs & E.M. Ten Broeke
Volgens het bureau-onderzoek door Econsultancy ligt het plangebied op (de flank van) een rivierduin, waar mogelijk binnen het westelijke deel mogelijk nog Vroeg-Holoceen overstromingsmateriaal is afgezet. Vanaf het moment dat rivierduinen gevormd zijn (einde van het Laat-Paleolitihcum) waren deze gunstige nederzettingslocaties.Voor het oostelijke deel van het plangebied wordt de trefkans op archeologische resten hoog geacht en voor het westelijke deel middelhoog, mede vanwege het feit dat in het Vroeg-Holoceen dit deel nog periodiek overstroomde.Het plangebied...

Archeologisch bureauonderzoek kerkring 1 te Grijpskerke, gemeente Veere

& B. Silkens
Op de locatie Nimmerdor, ten noorden van de dorpskern van Grijpskerke, wordt door de gemeente Veere de bouw van een nieuw woonzorgcomplex gepland. Hierbij wordt de mogelijkheid onderzocht of het huidige dorpshuis en gymnastiekzaal, momenteel gelegen aan de Kerkring 1 in het centrum van Grijpskerke, in dit nieuwe complex geïntegreerd kan worden. Het oude dorpshuis zou dan plaats kunnen maken voor de bouw van enkele appartementen en garages. Deze werkzaamheden kunnen archeologische resten in de...

Registration Year

 • 2022
  12,365
 • 2021
  17,411
 • 2020
  27,507
 • 2019
  28,253
 • 2018
  7,408
 • 2017
  5,227
 • 2016
  2,607
 • 2015
  30,742

Resource Types

 • Dataset
  130,625
 • Text
  475
 • Collection
  387
 • Image
  20
 • Software
  12
 • Audiovisual
  1