2,607 Works

Archeologisch bureauonderzoek en verkennend booronderzoek Greenport Haaren te Haaren in de gemeente Haaren

Schutte A.H.
Archeologisch bureauonderzoek en verkennend booronderzoekEconsultancy heeft in opdracht van B.A.M. Vermeer op 18 en 19 maart 2015 een archeologisch bu-reauonderzoek en op 25 maart 2015 een inventariserend veldonderzoek (IVO, verkennende fase) door middel van boringen uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd in verband met een bestemmings-planwijziging. Het plangebied is gelegen aan de Greenport Haaren te Haaren in de gemeente Haaren. Volgens de archeologische beleidskaart van de gemeente Haaren ligt het plangebied binnen een gebied met een...

Pilarenlaan 2, Noordwijkerhout Gemeente Noordwijkerhout

IDDS Archeologie heeftin oktober 2012 een archeologisch bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek (IVO), verkennende fase, uitgevoerd aan de Pilarenlaan 2 in Noordwijkerhout, gemeente Noordwijkerhout.

Archeologisch bureauonderzoek en verkennend booronderzoek Rotonde Stationsweg - Linnerweg te Brachterbeek in de gemeente Maasgouw

De percelen in het oosten en het westen van het plangebied zijn geheel verstoord. De percelen in het noorden en het zuiden van het plangebied zijn nog geheel intact. In de percelen in het oosten en het westen van het plangebied worden geen archeologische waarden meer verwacht. Aangezien er ter plaatse van het wegdek geen inzicht verkregen kon worden in de mate van verstoring daar ter plaatse, is het niet uitgesloten dat zich daar nog...

Bureau- en verkennend veldonderzoek Groenzoom, Noordelijke Randpark

In opdracht van ARCADIS Nederland heeft Transect in augustus 2013 een verkennend booronderzoek uitgevoerd in een plangebied langs het Ruivensepad in Berkel en Rodenrijs (gemeente Lansingerland). De aanleiding voor het onderzoek is de aanvraag van een omgevingsvergunning ten behoeve van de aanleg van een teensloot, parallel aan het reeds bestaande fietspad. Deze ontwikkeling vindt plaats in het kader van de uitwerking van het Project Groenzoom. Het is de verwachting dat bij de aanleg van de...

FEM growth and yield data monocultures - Silver Birch

J.F. Oldenburger, J.J. Jansen, A. Oosterbaan, H. Lu, G.M.J. Mohren & J. Den Ouden
The current database is part of the FEM growth and yield database, a collection of growth and yield data from even-aged monocultures (douglas fir, common oak, poplar, Japanese Larch, Norway spruce, Scots pine, Corsican pine, Austrian pine, red oak and several other species, with only a few plots, even-aged mixed species forest plots, uneven-aged natural forest, uneven-aged selection forest and roadside plantattions of poplar. The FEM growth and yield data base is currently supervised by...

Archeologisch bureauonderzoek Park De Horn te Dirkshorn, gemeente Schagen (NH)

Aanleiding tot het hier beschreven bureauonderzoek is het voornemen het recreatiepark ‘De Horn’ uit te breiden met circa 40 recreatiewoningen. Omdat deze plannen met bodemverstorende ingrepen gepaard gaan, is een archeologisch onderzoek noodzakelijk. Conform de Monumentenwet van 1988 heeft Rho adviseurs B.V. MUG Ingenieursbureau, afdeling Archeologie, opdracht gegeven het onderzoek uit te voeren. Op de archeologische beleidskaart van de voormalige gemeente Harenkarspel valt het onderzoeksgebied binnen een zone met archeologische waarde 4. Hierbij dient bij...

Heukelum, plas Koornwaard (gemeente Lingewaal) Een bureauondezoek. ArGeoBoor rapport 1250

In opdracht van K3 Delta/Grondbank GMG heeft ArGeoBoor een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor twee smalle stroken grond gelegen tussen de Linge en de plas Koornwaard nabij Heukelum (Gemeente Lingewaal). De totale oppervlakte bedraagt circa 3.250 m2. De aanleiding van het onderzoek vormt de voorziene realisatie van twee waterverbindingen tussen de Linge en de plas Koornwaard. Eventuele archeologische waarden kunnen hierbij verstoord worden.Op basis van het bureauonderzoek kan de hoge archeologische verwachting van de beleidskaart van...

Donderen, Noordenveldweg 102 (Gemeente Tynaarlo). Een verkennend booronderzoek.

In opdracht van MTS Heringa heeft ArGeoBoor een archeologisch verkennend booronderzoek uitgevoerd op de locatie Noordenveldweg 102 te Donderen (gemeente Tynaarlo). Op de locatie is de bouw van een nieuwe loods voorzien met een oppervlakte van 360 m2. Bij de bijbehorende grondwerkzaamheden bestaat de kans dat archeologische waarden verstoord worden. Uit de archeologische verwachtingskaart van de Gemeente Tynaarlo blijkt dat het plangebied ligt op een hooggelegen rug nabij een lokale rondvormige laagte. Op basis van...

Wachtum, Noordeveldseweg (Gemeente Coevorden). Een bureauonderzoek.

In opdracht van Maatschap IJken heeft ArGeoBoor een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor een locatie aan de Noordenveldseweg te Wachtum (Gemeente Coevorden).Het voornemen is om ter plaatse een mestbassin aan te leggen met een oppervlakte van circa 1150 m2. Op de beleidsadvieskaart van de gemeente Coevorden ligt het plangebied in een categorie 2 gebied en is archeologisch onderzoek verplicht gesteld bij ingrepen groter dan 500 m2 en dieper dan 30 cm. Deze grenzen worden bij het...

Maasdriel Kerkdriel Teisterbandstraat 33 Opgraving

Op dinsdag 30 juni en woensdag 1 juli 2015 heeft ADC ArcheoProjecten een archeologische opgraving uitgevoerd in het plangebied Teisterbandstraat 33 te Kerkdriel.In 2007 is hier een inventariserend veldonderzoek in de vorm van proefsleuven uitgevoerd, waarbij een gracht, middeleeuwse sporen en een groot aantal vondsten zijn aangetroffen. Vanwege de voorgenomen ontwikkeling van het terrein (verbouwing brandweerkazerne tot appartementen en herinrichting van het achterterrein) zouden mogelijk de hoger gelegen archeologische resten vergraven worden. De gemeente schreef...

Ecdysteroid hormones link the juvenile environment to alternative adult life histories in a seasonal insect

A.R.A. Rita Mateus Mateus
The conditional expression of alternative life strategies is a widespread feature of animal life, and a pivotal adaptation to life in seasonal environments. To optimally match suites of traits to seasonally changing ecological opportunities, animals living in seasonal environments need mechanisms linking information on environmental quality to resource allocation decisions. The butterfly Bicyclus anynana expresses alternative adult life histories in the alternating wet and dry seasons of its habitat, as end points of divergent developmental...

Belevingsonderzoek Interbestuurlijke verhoudingen

J.T.B. Broer
Onderzoek door Decisio in opdracht van het het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) naar de beleving van de interbestuurlijke verhoudingen in Nederland. Hiervoor worden ambtenaren, volksvertegenwoordigers en bestuurders van gemeenten, provincies en waterschappen en rijksambtenaren bevraagd. Het onderzoek wordt sinds 2006 om de twee jaar gedaan. De hier geüploade gegevens betreffen de editie 2016, waarbij tevens is gekeken hoe de beleving van de verhoudingen zich ontwikkelt ten opzichte van voorgaande jaren.

Tilburg. Plangebied Reitse Hoevenstraat 6. Archeologisch bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek (verkennende fase).

In opdracht van Tiwos heeft het onderzoeks- en adviesbureau BAAC bv een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek met behulp van boringen (verkennende fase) uitgevoerd in het plangebied Reitse Hoevenstraat 6 te Tilburg. Uit het bureauonderzoek blijkt dat het plangebied vermoedelijk ligt in een relatief nat dekzandgebied ten zuid(oost)en van de waterloop de Sloprijt, dat pas in de loop van de veertiende eeuw is ontgonnen. In de omgeving van het plangebied zijn (vermoedelijk van de hogere...

Archeologisch bureauonderzoek; Plantage te Utrecht in de gemeente Utrecht

Op basis van de verzamelde gegeven wordt verwacht dat binnen de bodemopbouw binnen het plan-gebied bestaat uit een recent ophogingspakket, met daaronder mogelijk een subrecente antropogene laag (ontstaan bij bouw en sloop van het slachthuiscomplex uit het begin van de 20e eeuw). Hieronder wordt een akkerlaag uit de periode Late Middeleeuwen - Nieuwe tijd verwacht. Deze laag zal deels bestaan uit stadsafval, verploegd met de onderliggende natuurlijke afzettingen. De natuurlijke afzettingen bestaan uit oeverafzettingen op...

Archeologisch bureauonderzoek en verkennend booronderzoek Overakker (ong.) te Mierlo in de gemeente Geldrop-Mierlo

Op basis van de waargenomen bodemverstoringen, kan worden geconcludeerd dat archeologische waarden niet meer in situ worden verwacht. De gespecificeerde archeologische verwachting, zoals die is weergegeven tijdens het bureauonderzoek, is door het booronderzoek geheel bijgesteld naar laag. Bij de bebouwing uit de Nieuwe tijd kunnen nog diepe sporen verwacht worden, zoals een waterput of afvalkuilen maar aangezien verwacht wordt dat sporen van de bijbehorende structuur reeds verdwenen zijn wordt de informatie waarde hiervan laag geacht.Op...

Archeologisch bureauonderzoek Oceanie te Ittervoort in de gemeente Leudal

Op basis van de hoge archeologische verwachting adviseert Econsultancy om een inventariserend veldonderzoek uit te voeren door middel van een verkennend booronderzoek, teneinde de op basis van het bureauonderzoek opgestelde gespecificeerde verwachting aan te vullen en te toetsen. Tevens is het bedoeld om kansrijke zones te selecteren voor vervolgonderzoek en kansarme zones ervan uit te sluiten. Ook dient het verkennend booronderzoek om een betrouwbaar beeld te krijgen van de mate van intactheid van het bodemprofiel.

Archeologisch bureauonderzoek Bussereindseweg 10 te Beesel in de gemeente Beesel

Het plangebied ligt aan de noordoost zijde op de flank van een relatief hoog gelegen terras en aan de zuidwest zijde in een beekdal. Kampementen van jagers-verzamelaars worden vaak op dergelijke flanken en in het beekdal gevonden, omdat dit een aantrekkelijk leefgebied vormt. De kans op archeologische resten van jagers-verzamelaars uit het Paleolithicum of het Mesolithicum in het plangebied is hoog. Het Maasterras is een goede leefomgeving voor landbouwers. Al vanaf het Neolithicum is dit...

Giessenlanden Schelluinen Kerkweg 10 Booronderzoek

ADC ArcheoProjecten heeft in mei en juni 2015 een bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek uitgevoerd op de locatie Kerkweg 10 in Schelluinen (gemeente Giessenlanden). Aanleiding is de voorgenomen bouw van een woning. Uit het bureauonderzoek blijkt dat in de ondergrond van het plangebied zich de Spijkse meandergordel bevindt. De beddingafzettingen van dit fossiele riviersysteem worden maximaal op 2 m –mv verwacht. Hierboven zijn oeverafzettingen aanwezig. Op of in de top van deze afzettingen kan sprake zijn...

Archeologische begeleiding in de Oude Hoflaan en de Prins Bernhardlaan te Haren, gemeente Haren (GR)

De aanleiding tot de hier beschreven archeologische begeleiding, protocol opgraven is de vervanging van de riolering in de wegen Oude Hoflaan en Prins Bernhardlaan te Haren. Omdat deze plannen met bodemverstorende ingrepen gepaard gaan, was er een archeologisch onderzoek noodzakelijk. Door de aard van de werkzaamheden en de omstandigheden waarin zij moeten plaatsvinden, was een onderzoek voorafgaand hieraan niet mogelijk en is er gekozen voor een archeologische begeleiding van de werkzaamheden. Dit onderzoek werd uitgevoerd...

Archeologisch bureau- en booronderzoek aan de Doctor Schaepmanstraat te Assen, gemeente Assen (DR)

Tijdens het booronderzoek zijn restanten van een eerdlaag aangetroffen. omdat onder deze laag archeologische resten aanwezig kunnen zijn is aanbevolen een proefsleuvenonderzoek uit te voeren.

Archeologisch onderzoek bastion Famars te Ravenstein, gemeente Oss (NB)

In het verleden zijn al diverse onderzoeken uitgevoerd in het onderzoeksgebied. Het huidige archeologische onderzoek is uitgevoerd op 14, 15 en 16 april 2014 onder leiding van de heer E. van der Kuijl (Hamaland Advies), met ondersteuning van de heren O.P.N. Satijn, A.R. Wieringa en mevrouw T.N. Krol van MUG Ingenieursbureau en in samenwerking met vrijwilligers van de archeologische werkgroep van de Heemkundekring Land van Ravenstein.Er zijn bouwhistorische waarnemingen verricht door bouwhistoricus de heer A....

Singulieren of byzonderen Historien, wegens het verongelukke van het Groenlands schip (1774)

& N Van Der Sijs
Singulieren of byzonderen Historien, wegens het verongelukke van het Groenlands schip, De Jufffrouwen Anna Cornelia en Anna, waarop Commandeerde als Commandeur Dirk Cornelisse Hoogerduin, van de Helder: Gedestineerd na Groenland ter Wallevis Vangst, met vyf-en-veertig Zielen uit Texsel gevaaren, in het gepasseerde Jaar 1773. op den 8 April, en na een Fatigante Rys te hebben gehad, het zelve Schip op de te Huis Rys, op de hoogte van Egmond aan Zee hebben verlooren, na alvoorens...

Marten Jansen: Kort, doch echt-verhaal van commandeur Marten Jansen, Weegens het Verongelukken van zyn Schip (1778, Amsterdam)

& N Van Der Sijs
Kort, doch Echt-Verhaal van Commandeur Marten Jansen, Weegens het Verongelukken van zyn Schip, genaamd Het Witte Paard, en nog Negen andere Scheepen, dewelke alle Verongelukt zyn, in Groenland, door de bezetting van ’t West Ys, ten Jaare 1777. Men treft in dit Verhaal aan, de wonderlyke behouding van verscheidene Menschen op een Ysschots, waar meede zy eenige Mylen door de Ysbergen zyn heen gedreeven: En andere zeldzaame Ontmoetingen hun al verder voorgekoomen. Gedrukt voor den...

Sappemeer, Lodijck, Gemeente Hoogezand-Sappemeer (Gr.). Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek.

In verband met de geplande aanleg van een 109 hectare groot zonnepark is een inventariserend archeologisch veldonderzoek gedaan bij de Lodijck te Sappemeer, gemeente Hoogezand-Sappemeer, provincie Groningen. Voor het zonnepark zullen verspreid over het gebied omvormers gebouwd worden en in het zuidwesten van het gebied een onderstation. Voor de fundering is graafwerk nodig dat mogelijk een bedreiging vormt voor eventueel aanwezige archeologische waarden. Het doel van het onderzoek is om vast te stellen wat de...

Deventer / Diepenveen, Zandwetering. Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven

Op 7 en 8 januari 2011 is in opdracht van Waterschap Groot Salland door BAAC bv een Inventariseren Veldonderzoek door middel van proefsleuven (IVO-p) uitgevoerd op plangebied Zandwetering te Deventer / Diepenveen. Het doel van het onderzoek was het vaststellen van enerzijds de aan- of afwezgheid van archeologische resten, anderzijds de aan- of afwezigheid van een zogenaamde pingo-ruïne. Indien dit laatste bevestigd zou kunnen worden, zou een archeobotanisch pollenonderzoek kunnen worden uitgevoerd. Tijdens het IVO-p...

Registration Year

 • 2016
  2,607

Resource Types

 • Dataset
  2,602
 • Collection
  3
 • Text
  2