7,408 Works

Heerhugowaard, Stationsweg 97, Gemeente Heerhugowaard (NH.). Een Archeologisch Bureauonderzoek

Door De Steekproef bv is een bureauonderzoek uitgevoerd voor een terrein aan de Stationsweg 97 te Heerhugowaard in de gelijknamige gemeente. Het onderzoek was gericht op de mogelijke aanwezigheid van archeologische waarden. De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen ontwikkeling van een woon- en zorggebouw ter plaatse van de Stationsweg 97 in Heerhugowaard. Het gebouw zal bestaan uit een woongebouw van circa 15 woonlagen, een zorggebouw van circa 8 woonlagen, een half verdiepte (tot...

Sint Jozefoord te Nuland - Gemeente ‘s-Hertogenbosch

, &
Inventariserend Veldonderzoek karterende en waarderende fasevolgens protocol proefsleuven (IVO-P)Tijdens het huidige proefsleuvenonderzoek is zowel het oude plaggendek als het hieronder gelegen podzolprofiel aangetroffen. Het onderzoek heeft echter geen sporen opgeleverd, maar uitsluitend natuurlijke fenomenen (een natuurlijke laagte en enkele wortelgangen) en een aantal recente verstoringen dat in verband gebracht kan worden met de voormalige begroeiing met bomen. Enkele maanden voor het onderzoek zijn deze gerooid door middel van frezen. Daarnaast loopt door het plangebied een...

Emmen 't Nije Hof BO-IVO

De bodemopbouw van het gebied bestaat uit morene afzettingen met hierop een pakket dekzand direct gevolgd door de bouwvoor. In boring 1 zijn aanwijzingen gevonden voor een verstoorde podzol die in de overige boringen niet herkenbaar was. Tijdens het verkennend booronderzoek zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. Op basis van het booronderzoek kan dan ook geconcludeerd wordend dat in het plangebied geen aanwijzingen aanwezig zijn voor een archeologische vindplaats.

Inventariserend veldonderzoek door middel van boringen (verkennende fase) aan de Winklerlaan 79 te Utrecht

Erfgoed Utrecht heeft op 8 maart 2018 een archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van boringen (verkennende fase) uitgevoerd aan de Winklerlaan 79 te Utrecht. In het plangebied wordt de bestaande school gesloopt en de nieuwbouw komt grotendeels op dezelfde plaats terug. In totaal wordt circa 730 m2 van het nieuwe gebouw buiten de contouren van de voormalige bebouwing gerealiseerd. Deze 730 m2 vallen binnen een zone met archeologische verwachting op de archeologische waardenkaart van de...

Sambeeksedijk 9, Sint Anthonis (gemeente Sint Anthonis)

ADC ArcheoProjecten heeft in juni 2017 een inventariserend veldonderzoek in de vorm van verkennend booronderzoek uitgevoerd op de locatie Sambeeksedijk 9 in Sint Anthonis, gemeente Sint Anthonis. De aanleiding van het onderzoek is de uitbreiding van het bestaande agrarisch bedrijf. In 2014 is voorafgaand aan de bouw van de direct ten noordoosten van het plangebied aanwezige veestal een bureauonderzoek opgesteld gevolgd door de uitvoering van een inventariserend veldonderzoek door middel van verkennend booronderzoek. De resultaten...

Booronderzoek mogelijke grafheuvel op landgoed Egheria, gemeente Losser (intern-veldwerkverslag)

&
Het doel van het booronderzoek is vast te stellen of de heuvel een prehistorisch grafmonument betreft (een oudtijds opgeworpen heuvellichaam) of om een ander (jonger) cultuurhistorisch verschijnsel, bijvoorbeeld een boshistorisch relict of een element van het landgoed Egheria (Belvedereheuvel). Indien uit het onderzoek vast komt te staan dat het gaat om een waardevol archeologisch (cultuurhistorisch) element, dan wordt gestreefd naar een duurzaam behoud, met een beheer op maat.

Bureauonderzoek Waterberging Nispen

In mei/juli 2018 heeft Antea Group een archeologisch onderzoek uitgevoerd voor een waterberging ter hoogte van de Grensstraat te Nispen. Dit archeologisch onderzoek heeft bestaan uit een archeologisch bureauonderzoek.In deze rapportage zijn de resultaten van het archeologisch onderzoek t.b.v. het project Wateroverlast Grensstraat Nispen te Nispen beschreven. In dit hoofdstuk wordt de aanleiding van het project en de opgave van waterschap Brabantse Delta toegelicht. Tevens wordt beschreven waar het voorliggende archeologisch onderzoek betrekking op heeft...

Guadeloupe Visibility Survey

Observations of lines-of-sight in Guadeloupe. This archive includes the digital information collected in the framework of the Guadeloupe visibility survey (GUA-V) performed by Tom Brughmans from 5 to 14 March 2015 in Guadeloupe. The archive contains spreadsheets with all line-of-sight observations made, the moment they were made and the locations they were made from (in the folder GUA-V_survey-observations), and CSV files with spatial information of the point locations and lines-of-sight in WKT format that can...

Landscape, Land-Change Well-Being in the Lesser Antilles: Dominica Survey and Interviews

Processed interview data of the Kalinago Territory research belonging to Landscape, Land-Change Well-Being in the Lesser Antilles. This reseach was carried out as part of European Research Council under the European Union’s Seventh Framework Program (FP7/2007-2013) NEXUS1492, ERC grant agreement no 319209.

Zeerijp, Lopsterweg 10, Gemeente Loppersum (Gr.). Archeologische Begeleiding Protocol 4004: Opgraven variant AB

De Steekproef bv in september 2017 een archeologische begeleiding uitgevoerd in het plangebied Lopsterweg 10 te Zeerijp, gemeente Loppersum, provincie Groningen. De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen bouw van een nieuwe schuur als uitbreiding van een bestaande schuur. Het onderzoeksgebied bestond uit de funderingssleuven voor deze nieuwe schuur. Uit een eerder uitgevoerd bureauonderzoek is gebleken dat er mogelijk een middeleeuwse (huis)wierde in het plangebied aanwezig is. Omdat de graafwerkzaamheden die tijdens de aanleg...

Rapportage Quickscan Archeologie Plangebied Loseweg 73 te Apeldoorn, Gemeente Apeldoorn

Het bureauonderzoek toont aan dat voor het plangebied Loseweg 73 een hoge verwachting voor archeologische vindplaatsen voor alle perioden van toepassing is en een specifieke archeologische verwachting voor de periode na 1811. Ook is oudere bebouwing mogelijk langs de randen van de enk. De controleboringen tonen aan dat de bodem ter plaatse van het bestaande en het toekomstige bouwvlak bij boring 1 en 2 tot in de C-horizont verstoord is door eerder uitgevoerde bouw- en...

Bureauonderzoek en Karterend Booronderzoek Archeologie Plangebied Oostendorperdiek 3 te Winterswijk-Meddo , gemeente Winterswijk

Hamaland Advies heeft in opdracht van Ubbink Plantgoed VOF een archeologisch Bureauonderzoek en Karterend Booronderzoek uitgevoerd voor het plangebied Oostendorperdiek 3 te Winterswijk-Meddo ten behoeve van een bestemmingsplanwijziging waarbij het agrarisch bouwvlak wordt uitgebreid. Het plangebied ligt aan de Oostendorperdiek 3, ten noordwesten van het buurtschap Meddo en heeft een oppervlakte van ca. 1,85 ha1 . Het onderzoeksgebied heeft een oppervlakte van ca. 0,5 ha2 . De nieuwe bodemverstoring door de fundering van de nieuwe...

Meerssen – Onderste Herkenberg; erosieonderzoek in het kader van TOPsites

, &
Meerssen-Onderste Herkenberg is één van de vier locaties waar in het kader van het TOPsites project onderzoek is uitgevoerd naar de snelheid van erosie. Doel was om te proberen vast te stellen hoe snel op deze locatie erosie plaatsvindt. Bijkomende doelen waren (1) te testen welke methodes het meest geschikt zijn in een dergelijke context om erosiesnelheden te meten en (2) te onderzoeken in hoeverre erosie schade toebrengt aan de archeologische vindplaats.Het terrein Meerssen-Onderste Herkenberg...

Archeologisch verkennend booronderzoek gasleidingtracé N-559-16 (Bemmen) te Duiven, gemeente Duiven (GE)

MUG Ingenieursbureau b.v. adviseert om geen verder archeologisch onderzoek uit te voeren. De verwachte terrasrestrug is aanwezig, maar de afdekkende sedimenten wijzen erop dat er erosie heeft plaatsgevonden, waardoor de trefkans op in situ archeologische resten zeer laag is. In de rivierafzettingen is een laklaag aanwezig. Deze laklaag kan een indicatie zijn dat het gebied langere tijd heeft drooggelegen en mogelijk bewoonbaar was. In de laklaag is in boring 6 echter verslagen veen aangetroffen, wat...

Den Helder – Statenhoff 51

Tijdens het onderzoek op Het Torp is een klein deel van de middeleeuwse terp prijs gegeven. Een belangrijk doel van de opgraving was het bestuderen van de ontwikkeling en de ontstaansgeschiedenis van de terp. Ook speelt de landschappelijke setting een belangrijke rol in de onderzoeksvraagstelling, vragen die tijdens het oude onderzoek van de IPP en de ROB niet konden worden beantwoord. Het onderzoek heeft ook enkele structuren opgeleverd en op basis van de vlaktekeningen en...

Archeologisch onderzoek vaarverbinding Lemmer-Delfzijl

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft Sweco een archeologisch onderzoek uitgevoerd voor een aantal deeltracés langs de vaarverbinding Lemmer-Delfzijl. Het onderzoek heeft bestaan uit een bureauonderzoek en de rapportage hierover.Uit het bureauonderzoek is gebleken dat het gebied ligt in het noordelijk zeekleigebied, veelal op het grensgebied tussen de kwelders (het terpen/en wierdengebied) en het veen-, zand- en keileemgebied, behorende tot het Drents plateau. Een groot deel van de onderzochte tracé-delen was tot in de eerste helft...

Narrated (In)justice - Casus 2: De Holocaust schadeclaims, interview 10

N.L. Immler
In Nederland kwamen aan het einde van de jaren 1990 – net als in andere delen van Europa – verschillende restitutie- en compensatieregelingen tot stand met betrekking tot geroofd Joods bezit. Rond 2000 kwam het tot een aantal overeenkomsten tussen het Centraal Joods Overleg (CJO) en Stichting Platform Israël aan de ene kant en de overheid, verzekeraars, banken en effectenbeurs aan de andere kant. Als onderdeel van dit proces werd in 2001 de Stichting Maror-gelden...

Narrated (In)justice - Casus 2: De Holocaust schadeclaims, interview 07

N.L. Immler
In Nederland kwamen aan het einde van de jaren 1990 – net als in andere delen van Europa – verschillende restitutie- en compensatieregelingen tot stand met betrekking tot geroofd Joods bezit. Rond 2000 kwam het tot een aantal overeenkomsten tussen het Centraal Joods Overleg (CJO) en Stichting Platform Israël aan de ene kant en de overheid, verzekeraars, banken en effectenbeurs aan de andere kant. Als onderdeel van dit proces werd in 2001 de Stichting Maror-gelden...

Narrated (In)justice - Casus 2: De Holocaust schadeclaims, interview 06

N.L. Immler
In Nederland kwamen aan het einde van de jaren 1990 – net als in andere delen van Europa – verschillende restitutie- en compensatieregelingen tot stand met betrekking tot geroofd Joods bezit. Rond 2000 kwam het tot een aantal overeenkomsten tussen het Centraal Joods Overleg (CJO) en Stichting Platform Israël aan de ene kant en de overheid, verzekeraars, banken en effectenbeurs aan de andere kant. Als onderdeel van dit proces werd in 2001 de Stichting Maror-gelden...

Narrated (In)justice - Casus 2: De Holocaust schadeclaims, interview 02

N.L. Immler
In Nederland kwamen aan het einde van de jaren 1990 – net als in andere delen van Europa – verschillende restitutie- en compensatieregelingen tot stand met betrekking tot geroofd Joods bezit. Rond 2000 kwam het tot een aantal overeenkomsten tussen het Centraal Joods Overleg (CJO) en Stichting Platform Israël aan de ene kant en de overheid, verzekeraars, banken en effectenbeurs aan de andere kant. Als onderdeel van dit proces werd in 2001 de Stichting Maror-gelden...

Almere, Hefbrugweg 28, Gemeente Almere (Fl.). Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek

In verband met de geplande uitbreiding van een bedrijfspand is een inventariserend archeologisch veldonderzoek verkennende fase uitgevoerd op een terrein aan de Hefbrugweg 28 te Almere, gemeente Almere, provincie Flevoland. Het doel van het onderzoek is om beter inzicht te krijgen in de wijze waarop het landschap ter plaatse zich tijdens het holoceen ontwikkeld heeft. Zodoende kan beter worden bepaald of en op welke wijze het gebied door de mens gebruikt kon worden tijdens de...

Eindrapportage archeologisch bureauonderzoek (5337.001) Diverse straten binnenstad Apeldoorn

Archeologische verwachting/conclusie van het bureauonderzoek Op basis van het archeologisch bureauonderzoek wordt geconcludeerd dat het plangebied een middelhoge tot lage archeologische verwachting heeft op het voorkomen van archeologische resten uit de Steentijd, Late-Prehistorie en Romeinse tijd. De delen van het plangebied binnen de daluitspoelingswaaier zullen waarschijnlijk wel een voldoende gunstige ligging hebben gehad als (tijdelijke) nederzettingslocatie voor Jagers-Verzamelaars en Landbouwers en ter plaatse van het beekdal van De Grift, welke door het westelijke deel van...

Narrated (In)justice - Casus 1: De koloniale schadeclaims, Interview 2

N.L. Immler
Luus Rusmanto (1971), Ibu Tijeng’s kleinzoon, was zeven jaar oud toen hij hoorde wat er met zijn grootvader was gebeurd: ‘Nimong, mijn grootvader, was een eenvoudige boer. Het zou normaal zijn als hij was doodgeschoten als soldaat [...]. Er waren ook soldaten, weet je. Maar de boeren waren burgers. Hij stond op het punt om naar het rijstveld te gaan, toen hij werd neergeschoten.’ Hij vertelt hoe blij zij met het Nederlandse compensatie geld waren,...

Narrated (In)justice - Casus 2: De Holocaust schadeclaims, interview 13

N.L. Immler
In Nederland kwamen aan het einde van de jaren 1990 – net als in andere delen van Europa – verschillende restitutie- en compensatieregelingen tot stand met betrekking tot geroofd Joods bezit. Rond 2000 kwam het tot een aantal overeenkomsten tussen het Centraal Joods Overleg (CJO) en Stichting Platform Israël aan de ene kant en de overheid, verzekeraars, banken en effectenbeurs aan de andere kant. Als onderdeel van dit proces werd in 2001 de Stichting Maror-gelden...

Archeologisch bureauonderzoek aan de Maerten van Heemskerckstraat te Heemskerk, gemeente Heemskerk

In dit rapport worden de resultaten weergegeven van een in opdracht van de gemeente Heemskerk door Archeologenbureau Argo uitgevoerd bureauonderzoek. Het onderzochte plangebied betreft de Maerten van Heemskerckstraat in Heemskerk.

Registration Year

 • 2018
  7,408

Resource Types

 • Dataset
  7,111
 • Collection
  288
 • Text
  8
 • Image
  1