28,253 Works

Eindrapportage archeologisch vooronderzoek (6913.001) Watertapweg (ong.) te Gaanderen

Gespecificeerde archeologische verwachtingOp basis van het bureauonderzoek heeft het plangebied een hoge verwachting op het voorkomen van archeologische resten vanaf het Laat-Paleolithicum. Het plangebied ligt namelijk op een rivierduin. De rivierduinen zijn binnen het rivierduinlandschap de hooggelegen gebieden met een sterk glooiend reliëf en plaatselijk steile hellingen. In de tijd van de Jagers-Verzamelaars (einde Laat-Paleolithicum t/m Midden-Neolithicum) zullen de hoger gelegen rivierduinen een gunstige ligging hebben gehad als tijdelijke nederzettingslocatie. Zowel het nabijgelegen beekdal van...

Hollandse Kust (zuid) - Maasvlakte export cable routes. An Archaeological assessment of geophysical survey data

&
In opdracht van Fugro Survey BV heeft Periplus Archeomare een archeologische analyse gemaakt van de geofysische survey data die verzameld is tijdens het onderzoek voor de export kabel routes van het toekomstige windpark Hollandse Kust (zuid) naar de Maasvlakte 2. Op basis van geologische, archeologische en historische informatie kunnen in het gebied historische scheepswrakken, vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog en resten van prehistorische kampplaatsen worden verwacht. Deze verwachting is getoetst door middel van onderhavige analyse....

Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek Noordzee - Zandwingebied L15J

&
Periplus Archeomare BV heeft in opdracht van Rijkswaterstaat CIV - Team Zee en Delta een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd van het zeezandwingebied L15J op de Noordzee. Het bureauonderzoek is aangevuld met een analyse van verzamelde veldgegevens (side scan sonar- en multibeamopnamen) aangeleverd door Rijkswaterstaat. Het bureauonderzoek heeft uitgewezen dat in het gebied in situ prehistorische resten van hoge fysieke kwaliteit kunnen worden verwacht. Indien in het kader van de voorgenomen zandwinning een geologisch of geofysisch onderzoek...

Inventariserend veldonderzoek (onderwaterfase verkennend) Het Zwarte Schaar, Doesburg

In opdracht van Sweco Nederland B.V. heeft Periplus Archeomare in samenwerking met Aquatech Diving een archeologisch onderzoek uitgevoerd in de Zwarte Schaar bij Doesburg. Het betrof een inventariserend veldonderzoek (onderwaterfase verkennend) in de vorm van duikinspecties op een tweetal locaties in een zijarm van de IJssel.Op de westelijke onderzoekslocatie zijn losse stenen, een boomstam en een schelpenbank aangetroffen. Op de oostelijke onderzoekslocatie ligt een recente stalen kribbaak met een radarreflector. Geen van de aangetroffen objecten...

Plangebied Voordorpsedijk 8 in Utrecht, gemeente Utrecht; archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek)

In opdracht van de heer Van den Berg heeft RAAP in juli 2018 een archeologisch vooronderzoek in de vorm van een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek) uitgevoerd voor het plangebied Voordorpsedijk 8 te Utrecht in de gemeente Utrecht (figuur 1). De opdrachtgever is bezig met de aanvraag van een omgevingsvergunning.Op basis van het bureauonderzoek kon de bodemopbouw niet met zekerheid vastgesteld worden. Op basis van het veldonderzoek kan de gespecificeerde archeologische verwachting aangescherpt worden....

Perceel Oldenburger plangebied Kloosterveen te Assen

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat in het zuidelijke deel van onderhavig onderzoeksgebied, ter plaatse van de zuidelijke dekzandopduiking zeer waarschijnlijk archeologische resten worden bedreigd door de voorgenomen bodemingrepen. Naar alle waarschijnlijkheid strekt de direct ten oosten aanwezige steentijdvindplaats zich uit tot in het onderhavige onderzoeksgebied.

Archaeological Assessment HKZ Phase III based on geotechnical results

&
The Netherlands Enterprise Agency (RVO.nl) has assigned Periplus Archeomare B.V. to assess the presence of prehistoric remains in Site IV of the Wind Farm Zone Hollandse Kust (zuid). Prior to this assessment an archaeological desk study (phase I) and analysis of geophysical data (phase II) has been carried out. Analysis of seismic data during phase II has revealed the presence of the Brown Bank Member in the area. Based on these seismic data zones have...

2017071302 gemeente Meierijstad Veghel Frisselsteinstraat 4

&
Bureau voor Archeologie heeft een bureau- en inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringenuitgevoerd voor een perceel aan de Frisselsteinstraat 4te Veghel. De vraagstelling van het onderzoek luidt: hoe kan rekening gehouden worden met eventuele archeologische waarden bij de voorgenomen ontwikkeling? Het onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen van de KNA, protocollen 4002 en 4003. In het kader van het onderzoek zijn kaarten, databases en literatuur geraadpleegd om te komen tot een gespecificeerde...

2017081001 gemeente Best Best Hoofdstraat 28 - Sint Odulphusstraat

&
Het plangebied ligt in het archeolandschap 'Roerdalslenk'. De ondergrond wordt gevormd door dekzand dat gedurende laatste en voorlaatste ijstijden is gevormd (Formatie van Boxtel). Als gevolg van langdurige akkerbouw heeft zich in het plangebied een hoge zwarte enkeerdgrond ontwikkeld. Op basis hiervan kunnen in het plangebied resten aanwezig zijn uit het Neolithicum tot en met de Late Middeleeuwen.Het plangebied ligt grotendeels binnen de historische kern van Best, die in de Middeleeuwen is ontstaan. Vanaf 1672...

2017052301 gemeente Renswoude Renswoude Kooiweg

&
Bureau voor Archeologie heeft een bureau- en inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringenuitgevoerd voor de realisatie van een nieuwe parkeerplaats en het verleggen van de Zijdewetering ten zuiden van de A12, ter hoogte van de Kooiwegbij Veenendaal, op percelen in de gemeente Renswoude. De vraagstelling van het onderzoek luidt: hoe kan rekening gehouden worden met eventuele archeologische waarden bij de voorgenomen ontwikkeling? Het onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen van de KNA,...

2017022701 gemeente Blaricum Blaricum Kooltjespad 6

&
Bureau voor Archeologie heeft een bureauonderzoek uitgevoerd voor bouwwerkzaamheden aan de Kooltjespad 6 te Blaricum. De vraagstelling van het onderzoek luidt: hoe kan rekening gehouden worden met eventuele archeologische waarden bij de voorgenomen ontwikkeling? Het onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen van de KNA, protocol 4002. In het kader van het onderzoek zijn kaarten, databases en literatuur geraadpleegd om te komen tot een gespecificeerde archeologische verwachting van het gebied.In het plangebied wordt een...

Mediatijdbestedingsonderzoek 2013 - MTBO2013

Media:Tijd 2013 (MTBO2013) is een tijdbestedingsonderzoek (via dagboekmeting) met de focus op media. Alle grote dagelijkse activiteiten worden op hoofdlijnen in kaart gebracht, terwijl die van media binnen de mogelijkheden van een tijdbestedingsonderzoek zo specifiek mogelijk in kaart worden gebracht. Het is een aanvulling op de bestaande media-bereiksonderzoeken naar televisie, radio, papieren media en internet, die informatie per medium meten. MTBO2013 Media:Tijd geeft inzicht in de onderlinge relatie van deze media en in mediagedrag dat...

Archeologisch bureauonderzoek en verkennend booronderzoek Helenaveenseweg 13 te Sevenum

Op basis van de waargenomen bodemverstoringen en de aanwezigheid van bebouwing op een deel van de nieuwbouwlocatie, kan worden geconcludeerd dat archeologische waarden niet meer in situ worden verwacht. De gespecificeerde archeologische verwachting, zoals die is weergegeven tijdens het bureauonderzoek, kan worden bijgesteld naar laag voor alle perioden.

Archeologisch onderzoek faunapassage N225 te Renkum

Op basis van de resultaten geldt een middelhoge verwachting voor het plangebied. De bodemopbouw kan echter zijn aangetast. Wij adviseren daarom om ter plaatse een verkennend booronderzoek uit te voeren om de intactheid van de bodem(-opbouw) in kaart te brengen. Daarmee kan de archeologische potentie van de ondergrond nader worden bepaald.Of archeologisch booronderzoek uitgevoerd kan worden zonder dat de boorpunten van tevoren vrijgegeven zijn met betrekking tot CE, dient met de desbetreffende bevoegde overheid te...

Inventarsierend Veldonderzoek d.m.v. boringen. Plangebied Medtronic (Earl Bakkenstraat te Heerlen)

De directe aanleiding tot het uitvoeren van het verkennend booronderzoek is het voornemen van de opdrachtgever om binnen het plangebied een nieuwe parkeerplaats aan te leggen van circa 4.400 m2. Hierbij wordt de bodem tot 0,5 à 0,6 m – mv ontgraven. Daarnaast vinden er plaatselijk (in de nabije toekomst) ook binnen enkele andere locaties in het plangebied bodemverstorende graafwerkzaamheden plaats tot circa 0,6 m – mv (in totaal circa 1,1 ha.). Hierbij kunnen eventueel...

2017060901 Lopik Lopik Cabauwsekade 89

&
Bureau voor Archeologie heeft een bureau- en inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringenuitgevoerd voor de bouw van een woning met opgang aan de Cabauwsekade 89te Lopik. De vraagstelling van het onderzoek luidt: hoe kan rekening gehouden worden met eventuele archeologische waarden bij de voorgenomen ontwikkeling? Het onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen van de KNA, protocollen 4002 en 4003. In het kader van het onderzoek zijn kaarten, databases en literatuur geraadpleegd om...

2017053101 Krimpenerwaard Schoonhoven De Montignylaan 17

&
Bureau voor Archeologie heeft een bureau- en inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringenuitgevoerd voor bouwwerkzaamheden aan de De Montignylaan 17te Schoonhoven. De vraagstelling van het onderzoek luidt: hoe kan rekening gehouden worden met eventuele archeologische waarden bij de voorgenomen ontwikkeling? Het onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen van de KNA, protocollen 4002 en 4003. In het kader van het onderzoek zijn kaarten, databases en literatuur geraadpleegd om te komen tot een gespecificeerde...

Opperduit 438 te Lekkerkerk, gemeente Krimpenerwaard

ADC ArcheoProjecten heeft in maart 2018 een bureauonderzoek uitgevoerd naar de archeologische waarde van de locatie Opperduit 438 te Lekkerkerk, gemeente Krimpenerwaard. De aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen bouw van een ligboxenstal.Op basis van het bureauonderzoek is vastgesteld dat zich in het plangebied een rivierduin in de ondergrond bevindt. Rivierduinen vormden gunstige vestigingslocaties vanaf het Laat-Paleolithicum totdat het landschap, vermoedelijk vanaf het begin van het Neolithicum, sterk vernatte waarbij op grote schaal veengroei...

Gemeente Gilze en Rijen, Plangebied EVZ Boomkikker Gilze en Rijen, Fase I, deeltraject Ia-c. Archeologisch bureauonderzoek

In opdracht van Kragten heeft BAAC bv een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor het onderzoeksterrein EVZ Boomkikker Gilze en Rijen, fase I, deeltrajecten Ia, Ib en Ic. Het onderzoeksterrein ligt op het Kempisch Hoog, daar waar de afzettingen van de Formatie van Sterksel ondiep voorkomen. Deze worden afgedekt door een relatief dunne laag dekzand. Het westelijke deel van het onderzoeksterrein bestaat uit landbouwgrond dat behoort tot het oude akkercomplex van Molenschot. Hier komen hoge zwarte enkeerdgronden...

Innovating the Turkish supply chain for services in humanitarian aid

The distance between identified villages and neighbourhoods of Kilis province in Turkey with corresponding Syrian refugees' populations there. The data set have been used for a logistics planning project in line with UNHCR cash transfer plans to Syrian refugees in Turkey.

Plangebied SOL005425 GNIPA-1913 Harfsen-Lochem (modificaties 1 t/m 3 en 6 te Almen en Lochem, gemeente Lochem)

In opdracht van Lievense Milieu B.V. Leeuwarden heeft RAAP in augustus en september 2018 een archeologisch vooronderzoek in de vorm van een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek) uitgevoerd voor het plangebied GNIPA-1913 Harfsen-Lochem (modificaties 1 t/m 3 en 6) te Almen en Lochem in de gemeente Lochem.Onderzoeksgebied Modificaties 1 t/m 3:Op basis van het bureauonderzoek had het onderzoeksgebied een hoge archeologische verwachting voor resten uit de periode laat-paleolithicum t/m de middeleeuwen. Uit het veldonderzoek...

Ontwikkelingslocatie Lambalgen te Scherpenzeel

BOK

Woningbouwlocatie aan de Oude Bleeksweg, gemeente Elburg

BOK

Beekherstel van de Beerze langs de Kampina, gemeente Boxtel

ABO

Molenwaterpark te Middelburg

BOK

Registration Year

 • 2019
  28,253

Resource Types

 • Dataset
  28,231
 • Text
  15
 • Collection
  6
 • Software
  1