27,507 Works

Database legal credibility assessment of eyewitness testimony

J. Kabzińska
Dataset for the field study on judicial credibility assessment of eyewitness testimony (personal data excluded). Description of coding of variables defined in the dataset

Inventariserend Veldonderzoek d.m.v. van proefsleuven (IVO-P) plangebied Vijverlaan 7 te Bergen

In opdracht van de heer M van der Tuin van SVDT Participations te Bergen heeft Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. op 9 november 2011 een inventariserend archeologisch veldonderzoek door middel van proefsleuven uitgevoerd binnen het plangebied aan de Vijverlaan nr. 7 te Bergen. De aanleiding voor het archeologisch onderzoek is het voornemen om binnen het plangebied een nieuwe woning met onderliggende parkeerkelder te realiseren. Hierbij kunnen eventueel aanwezige archeologische resten worden aangetast of vernietigd. In dit kader...

Op 't Zand 2b te Lichtenvoorde

KSP Archeologie heeft een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek, karterende fase (IVO-(O)verig); booronderzoek) uitgevoerd voor de locatie aan de straat Op ’t Zand 2b in Lichtenvoorde (gemeente Oost Gelre). Het onderzoek is uitgevoerd voor de aanvraag van een bestemmingsplanwijziging voor de nieuwbouwplannen van twee woningen met bijgebouwen.Het doel van het archeologische bureauonderzoek was het opstellen van een gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied. Op basis van de landschappelijke ligging aan de rand van een dekzandrug...

Plangebied Lanschapspark Tespelduyn, gemeente Noordwijkerhout, archeologisch vooronderzoek; een bureau- en inventariserend veldonderzoek

In opdracht van Stichting Tespelduyn i.o. heeft RAAP Archeologisch Advies bureau in januari 2008 een bureau- en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd in verband met de aanleg van een landschapspark in de gemeente Noordwijkerhout. Doel van dit onderzoek was allereerst het middels bureauonderzoek verwerven van informatie over bekende en te verwachten archeologische waarden teneinde een gespecificeerde verwachting op te stellen. Het doel van het veldonderzoek was vervolgens die verwachting te toetsen en te verfijnen. Tijdens het bureauonderzoek...

PAN-00019504 - medieval badge, religious: Christ (reference)

This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00019504

PAN-00039156 - late medieval broad arrow head

This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00039156

Culemborg, De Kapel Culemborg - De Kapel

Op 11,18 en19 maart 2013 heeft BAAC bv een archeologische begeleiding en een Inventariserend Veldonderzoek door middel van proefsleuven (IVO-P) uitgevoerd in het plangebied De Kapel in het centrum van Culemborg. Belangrijke vraagstelling bij het onderzoek was of er zich in het plangebied archeologische resten bevinden van een laatmiddeleeuws erf en de uit de tweede kwart van de 14e eeuw daterende stadsmuur met waltoren. Ook konden er sporen verwacht worden op de Redichemse stroomgordel, die...

PAN-00004138 - Roman inlaid finger ring with stepped shoulder

This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00004138

PAN-00077397 - seal matrix

This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00077397

PAN-00077704 - early medieval enamelled disc brooch variant A9

This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00077704

PAN-00077313 - wire brooch with angular bow variant A1

This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00077313

PAN-00077515 - late medieval/post-medieval knife B1.2

This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00077515

PAN-00066023 - forehead needle/bodkin needle

This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00066023

PAN-00065579 - early medieval disc brooch with a central cell group A

This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00065579

PAN-00069722 - Roman sphendone-ring with flat decorative surface

This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00069722

Transect-rapport 2858: Een Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek, verkennende fase. Gemert, Wijnboomlaan 12-14. Gemeente Gemert-Bakel (NB).

In juli 2020 is een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd in een plangebied aan de Wijnboomlaan 12 en 14 in Gemert (gemeente Gemert Bakel). De aanleiding voor dit onderzoek vormde een voorgenomen herontwikkeling, waarbij in het plangebied (circa 6500 m²) drie nieuwe woningen voorzien zijn met een gezamenlijke oppervlakte van circa 450 m². Hiervoor is voor het plangebied een bestemmingsplanwijziging nodig. Bij de voorgenomen werkzaamheden zal grondverzet plaatsvinden, waardoor de oorspronkelijke bodem en hiermee eventueel aanwezige archeologische...

Transect-rapport 2894: Een Archeologisch Bureauonderzoek. Noordhoek, Oudlandsedijk 8, Gemeente Moerdijk (NB).

In juli 2020 is een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd in een plangebied aan de Oudlandsedijk 8 te Noordhoek (gemeente Moerdijk). De aanleiding voor het onderzoek is de beoogde bouw van een vrijstaande woning. Momenteel is in het plangebied geen bebouwing aanwezig, maar hier heeft tot voor kort wel bebouwing gestaan.Voor de nieuwbouw zullen graafwerkzaamheden worden uitgevoerd en worden avegaar(hei-)palen – oftewel boorpalen - aangebracht. Het archeologisch onderzoek vindt plaats in het kader van de omgevingsvergunning die...

Transect-rapport 1850: Archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek, karterende fase. Westerland, Westerlanderweg 11, gemeente Hollands Kroon (NH)

In september 2018 is een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd in een plangebied aan de Westerlanderweg 11 in Westerland (gemeente Hollandse Kroon). De aanleiding voor het onderzoek vormt een bestemmingsplanwijziging ten behoeve van de realisatie van een zorgcomplex. In het plangebied is geen recent bestemmingsplan voorhanden, waarin de archeologische waarde van het gebied staat beschreven. Daarom zijn de Erfgoedverordening Gemeente Hollandse Kroon en de planregels van de gemeentelijke beleidskaart van toepassing. Op laatstgenoemde kaart heeft het plangebied...

Plangebied Natuurcompensatie Scharnegoutum, Gemeente Wymbritseradiel. Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend booronderzoek (waardering)

De laagopeenvolging in het onderzochte deel van het plangebied bestaat uit een bouwvoor/verstoorde laag op klei (Middelzee-afzettingen). Onder de Middelzeeafzettingen bevindt zich een tweede pakket klei (Tinga-klei) waarvan de op vaak humeus is. Onder de kleipakketten bevindt zich veen. In en op de veraarde top van dit veenpakket zijn twee vindplaatsen aangetroffen (vindplaatsen 1 en 2, zie hieronder). Onder het veenpakket, en ervan gescheiden door een dunne kleilaag, bevindt zich een tweede veenpakket met daaronder...

Groote woldweg 106-108 te Noordeinde, gemeente Oldebroek (

In opdracht van Van Westreenen Adviseurs B.V. heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau op 7 mei 2007 een bureau- en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd in verband met nieuwbouw in de gemeente Oldebroek. Het bureau- en inventariserend veldonderzoek diende te worden uitgevoerd omdat realisatie van de plannen zou kunnen leiden tot aantasting of vernietiging van mogelijk aanwezige archeologische resten. Doel van het onderzoek was het opsporen van deze resten en, indien mogelijk, een eerste indruk geven van de kwaliteit...

v/d Meer de Walcherenstraat

In opdracht van Rouwmaat Groep heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau op 18 november 2008 een bureau- en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd in verband met planontwikkeling in Lichtenvoorde gemeente Oost Gelre. Dit onderzoek diende te worden uitgevoerd omdat realisatie van de plannen de bouw van 2 sporthallen zou kunnen leiden tot aantasting of vernietiging van mogelijk aanwezige archeologische resten. Doel van het bureauonderzoek was het verwerven van informatie over bekende en verwachte archeologische waarden teneinde een gespecificeerde verwachting...

Plangebied 3e Poellaan 95, gemeente Lisse; archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek

In opdracht van SAB Amsterdam B.V. heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau op 16 en 19 juli 2007 een bureau- en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd in verband met voorgenomen bouwwerkzaamheden op een perceel aan de 3e Poellaan 95 in de gemeente Lisse. Het onderzoek diende te worden uitgevoerd omdat realisatie van de plannen zou kunnen leiden tot aantasting of vernietiging van mogelijk aanwezige archeologische resten. Doel van het bureauonderzoek was het verwerven van informatie over bekende en verwachte...

Plangebied Bremstraat te Assen, gemeente Assen.

De bodem in het plangebied bestaat uit een verstoorde/opgehoogde laag, soms op dekzand, op keileem. In het dekzand is geen podzolbodem waargenomen. Archeologische indicatoren zijn niet aangetroffen. Aanwijzingen voor (grotere) archeologische nederzettingen ontbreken. Aanbevelingen Op basis van de resultaten van het onderzoek wordt voor het plangebied geen archeologisch vervolgonderzoek aanbevolen. De geplande bodemingrepen kunnen vanuit archeologisch oogpunt zonder bezwaar worden uitgevoerd. Wanneer bij de uitvoering van de werkzaamheden toch nog archeologische resten worden blootgelegd, moet...

Plangebied Bonifaciusterrein in het Stadshart, gemeente Alphen aan den Rijn, archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek

In opdracht van Gemeente Alphen aan den Rijn heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in augustus 2008 een bureauonderzoek uitgevoerd in verband met de voorgenomen bouwwerkzaamheden op het Bonifaciusterrein in het Stadshart van de gemeente Alphen aan den Rijn. Doel van dit onderzoek was allereerst het middels bureauonderzoek verwerven van informatie over bekende en te verwachten archeologische waarden teneinde een gespecificeerde verwachting op te stellen. Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek is besloten dat een...

Natuurontwikkeling Brunnikhuizer- en Schabosbeek te Hezingen

In opdracht van Waterschap Regge en Dinkel heeft RAAP Archeologisch Advies- bureau in augustus 2007 een bureauonderzoek met veldtoetsing uitgevoerd in verband met natuurontwikkeling rond de Brunnikhuizer- en Schabosbeek te Hezingen, gemeente Tubbergen. Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd met als doel het verschaffen van inzicht in de (eventuele) aanwezigheid van Archeologische resten door middel van het vervaardigen van een gedetailleerde Archeologische verwachtingskaart (schaal 1:5.000). Indien in onderhavig gebied resten aanwezig zijn, kunnen deze mogelijk aangetast...

Registration Year

 • 2020
  27,507

Resource Types

 • Dataset
  27,421
 • Text
  68
 • Image
  9
 • Software
  5
 • Collection
  3
 • Audiovisual
  1