12,144 Works

Archeologisch bureauonderzoek Bavincklaan 1-3 te Amstelveen, gemeente Amstelveen

In januari 2021 is in opdracht van Porten Development een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor het plangebied Bavincklaan 1-3 te Amstelveen. Het onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de richtlijnen van de vigerende Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA 4.1). De aanleiding tot het bureauonderzoek werd gevormd door geplande bodemverstorende werkzaamheden die een bedreiging vormen voor eventueel aanwezige archeologische waarden. Momenteel zijn er wat bouwplannen betreft twee varianten te onderscheiden. Bij de eerste variant wordt er tot...

Larenweg 70, 's-Hertogenbosch

ADC ArcheoProjecten heeft in november 2021 tot en met januari 2022 een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd op de locatie Larenweg 70 in ’s-Hertogenbosch, gemeente ‘s-Hertogenbosch. De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen uitbreiding van een bestaande loods. Hiervoor is de aanvraag van een omgevingsvergunning vereist.Op basis van het bureauonderzoek is een gespecificeerde verwachting opgesteld. Hieruit komt voort dat in de diepere ondergrond van het plangebied midden- /laatpleistocene rivierafzettingen (Formatie van Kreftenheye) aanwezig zijn....

Vlotlaan 102, Monster (gemeente Westland)

ADC ArcheoProjecten heeft in december 2021 en januari 2022 een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek uitgevoerd op de locatie Vlotlaan 102 in Monster, gemeente Westland. De aanleiding voor het onderzoek is de sloop van het bestaande bedrijfspand gevolgd door de nieuwbouw van bedrijfsunits. Hiervoor is een omgevingsvergunning nodig.Op basis van het bureauonderzoek is een gespecificeerde verwachting opgesteld. Uit de beschikbare aardwetenschappelijke bronnen blijkt dat de ondergrond van het plangebied...

IVO P Pothoofdsluis Basisrapportage Inventariserend veldonderzoek (proefsleuven) naar de resten van de Pothoofdsluis in het Sluiskwartier (Gemeente Deventer)

Op 24 maart 2021 is door Archeologie Deventer een Inventariserend Veldonderzoek door middel van Proefsleuven (IVO-P) uitgevoerd naar de resten van de Pothoofdsluis in het plangebied Sluiskwartier te Deventer. Doel van het onderzoek was om vast te stellen of er nog fysieke resten van het sluishoofd aanwezig zijn in het onderzoeksgebied, anders dan de resten die al bekend waren voorafgaand aan het onderzoek. Indien deze resten zouden worden aangetroffen, dienden de aard en omvang en...

Spoorsingel 115-169, Beverwijk Gemeente Beverwijk: Archeologisch bureauonderzoek Inventariserend Veldonderzoek, verkennende fase

In opdracht van Marlo Center B.V. heeft IDDS Archeologie in november 2020 een archeologisch bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek (IVO), verkennende fase, uitgevoerd aan de Spoorsingel 115-169 in Beverwijk, gemeente Beverwijk. De noodzaak tot het archeologisch onderzoek komt voort uit het bestemmingsplan. De doelstelling van het bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied. Het doel van het inventariserend veldonderzoek is het toetsen en zo nodig aanvullen van de gespecificeerde verwachting....

Proostdijerdwarsweg 12, Waverveen, gemeente De Ronde Venen: een inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen in de verkennende fase

Bureau voor Archeologie heeft een inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen uitgevoerd voor herinrichting van recreatieterrein Wilgenborgh aan de Proostdijerdwarsweg 12 te Waverveen. Deze dataset bevat voor de volledigheid ook het rapport bureauonderzoek.

Verkennend booronderzoek Lagedijk 232 te Zaandijk, gemeente Zaanstad

Uit het onderzoek is gebleken dat binnen het plangebied archeologisch belangrijke ophogingslagen uit vermoedelijk de 17e en/of 18e eeuw aanwezig zijn. Hierin kunnen archeologische sporen en/of artefacten worden verwacht. Diverse boringen zijn (op verschillende diepten) in de ophogingslagen gestuikt. Dit kan er op wijzen dat er (veel) oude funderingen aanwezig zijn. Uitgaande van de hoogste aangetroffen ophogingslaag (boring 6) wordt geadviseerd om vanaf 65 cm -mv (maaiveld = bovenkant stelconplaten) of -0,30 m NAP rekening...

Statenland 3-5A en omgeving te Oudewater, gemeente Oudewater

ADC ArcheoProjecten heeft een bureauonderzoek en een karterend booronderzoek uitgevoerd voor de locatie Statenland 3-5A en omgeving in Oudewater . De aanleiding is een voorgenomen bestemmingsplanwijziging ten behoeve van woningbouw. De exacte vergravingsdiepte is nog niet bekend.Uit het bureauonderzoek komt naar voren dat in het plangebied archeologische resten uit de periode Romeinse tijd – Middeleeuwen kunnen worden verwacht. Op basis van historische kaarten en eerder uitgevoerd archeologisch onderzoek lag de stadsveste van Oudewater inclusief vestinggracht...

Watercompensatiesloten in plangebied 't Klooster te Nieuwegein, gemeente Nieuwegein, Watercompensatiesloten in plangebied t Klooster te Nieuwegein, gemeente Nieuwegein, opgraving (variant archeologische begeleiding)

In opdracht van de gemeente Nieuwegein heeft RAAP van 04-06-2019 tot en met 11-06-2019 een archeologische opgraving - variant archeologische begeleiding uitgevoerd in het kader van het project ‘Watercompensatie in plangebied 't Klooster’ in de gemeente Nieuwegein.De sloten waren met opzet gepland op een terrein binnen plangebied ’t Klooster waar de verwachting op archeologische resten al laag was. Het doel van het archeologisch onderzoek was het vaststellen van de archeologische waarde van het terrein. Vanwege...

Inventariserend Veldonderzoek – Proefsleuven (IVO-P) Winterdijk 28, Oosterwolde

In opdracht van De heer H. Vos heeft Lycens BV een Inventariserend Veldonderzoek door middel van proefsleuven (IVO-P) uitgevoerd in het plangebied Winterdijk 28, Oosterwolde te Oosterwolde. Binnen het plangebied is een waardering uitgevoerd van de huiswierde die als archeologisch monument staat geregistreerd. Verwacht werden ophogingslagen van een huisterp op een veenrestant op dekzand. In het veld is geconstateerd dat de laagopeenvolging binnen het plangebied van onder naar boven bestaat uit dekzand waarin een podzolbodem...

Verkennend booronderzoek De Haal 61 te Oostzaan, gemeente Oostzaan

&
In opdracht van een particulier is op 29 juni 2021 door Archeologenbureau Argo een verkennend booronderzoek uitgevoerd in het plangebied De Haal 61 te Oostzaan. Bij het onderzoek zijn, conform het Programma van Eisen, acht boringen gezet. Bij het onderzoek zijn in de boringen 6, 7 en 8 intacte ophogingslagen aangetroffen vanaf respectievelijk 45 (– 10 cm NAP), 50 (– 15 cm NAP) en 78 cm -MV (– 44 cm NAP). In deze lagen kunnen...

Eindrapportage archeologisch vooronderzoek (17590.001) Eltenseweg 1 te Lobith

Gespecificeerde archeologische verwachtingOp basis van het archeologisch bureauonderzoek heeft het plangebied een hoge verwachting op het voorkomen van archeologische resten uit de perioden vanaf de IJzertijd. Het plangebied ligt namelijk binnen (het oudere deel van) de Oude Rijn – Pannerden stroomgordel. Deze stroomgordel was actief vanaf ongeveer tussen 600 voor Chr. (Vroege-IJzertijd) tot 1200 na Chr. (Late-Middeleeuwen A). Afzettingen die gesedimenteerd zijn voordat de Oude Rijn - Pannerden stroomgordel ontstond, zijn geërodeerd. Met het ontstaan...

Nieuwstad ong. (ten zuidoosten van nr. 27) te Hattem

KSP Archeologie heeft een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek, verkennende fase (IVO-(O)verig); booronderzoek) uitgevoerd voor de locatie aan de Nieuwstad (ong.) in Hattem (gemeente Hattem). Het onderzoek is uitgevoerd voor de aanvraag van een bestemmingsplanwijziging voor de nieuwbouwplannen van een woning met bijgebouw.Het doel van het archeologische bureauonderzoek was het opstellen van een gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied. Op basis van de landschappelijke ligging op een dekzandrug naast een riviervlakte en het historisch kaartmateriaal...

Venlo Nijmeegseweg

ADC ArcheoProjecten heeft in november 2021 een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd voor het plangebied Hakkesstraat-Hendrikkenhofstraat.In het plangebied zal woningbouw en een herdenkingsplaats worden gerealiseerd, waarbij het volledige plangebied zal worden heringericht. Het gedeelte van het plangebied dat in het verleden is bebouwd geweest, viel buiten het kader van onderhavig onderzoek.Het onderzoeksgebied is circa 2,3 ha groot en ligt in de bebouwde kom van Venlo. Voor het gebied gold een middelhoge tot hoge archeologische verwachting voor de perioden...

Pepsi, Rootbeer en honkbal

In opdracht van Royal Haskoning heeft BAAC een opgraving (variant archeologische begeleiding) uitgevoerd in plangebied Camp New Amsterdam, Kavel DCC te Zeist, gemeente Zeist. Aanleiding voor het onderzoek is het nieuwbouwplan van een Cashcentrum van de Nederlandsche Bank (DNB) en meer specifiek de geplande Opsporing van Conventionele Explosieven (OCE-werkzaamheden)1 en de aanleg van een diepriool voorafgaand aan de bouw. Deze laatst genoemde werkzaamheden zijn archeologisch begeleid. De ontgraving van het bouwblok behoort niet tot onderhavig...

Bureauonderzoek Herinrichting Binnen Liede, Veerpolder te Haarlem, gemeente Haarlem (NH)

AdviesMUG Ingenieursbureau b.v. adviseert om geen bodemingrepen uit te voeren die groter zijn dan de vrijstellings-grenzen. Voor het westelijke deel is onderzoek noodzakelijk bij ingrepen van meer dan 50 m2 en dieper dan 30 cm. Voor het oostelijke deel is dit meer dan 2500 m2 en dieper dan 30 cm. Indien dit niet mogelijk is, is een booronder-zoek binnen het gehele onderzoeksgebied noodzakelijk. Op basis van de resultaten daarvan moet besloten worden of archeologisch vervolgonderzoek...

LISS panel - Childcare

V. Seibel, M. Yerkes &
The survey is about childcare and childcare allowance.

Bureauonderzoek Verkabelen 150 kV lijn Oudenrijn - Nieuwegein (gemeente Utrecht en Nieuwegein)

M.W.J. Modderkolk
Antea Group projectnummer 471703. In opdracht van TenneT heeft Antea Group een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor een 150 kV-lijnverbinding in en nabij Nieuwegein. Deze bestaande bovengrondse hoogspanningsverbinding wordt verkabeld naar een ondergronds gelegen verbinding. Dit onderzoek heeft betrekking op het verkabelen van ‘150 kV-verbinding Utrecht Lage Weide - Oudenrijn – Nieuwegein’, mast 18-27 en optioneel mast 17 naar mast 18. Het tracé heeft een lengte van ca. 3,0-3,4 km. Tussen mast 18 en 27 zal...

Laan van Spitsbergen 2, Apeldoorn, gemeente Apeldoorn

ADC ArcheoProjecten heeft in april 2021 een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd op de locatie Laan van Spitsbergen 2. De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen aanleg van een parkeerplaats.Het plangebied bevindt zich op een hoog gelegen stuwwal die aantrekkelijk was voor bewoning vanaf van jager/verzamelaar gemeenschappen (Laat-Paleolithicum – Neolithicum) en voor boerengemeenschappen vanaf het Neolithicum doorlopend tot in de Nieuwe tijd. Op basis van de gegevens in ARCHIS geldt een hoge verwachting voor...

Plaatsing ondergrondse afvalcontainer Nieuwe Kijk In 't Jatstraat 2 in Groningen

Hoewel de put niet dieper kon worden uitgegraven dan ongeveer 0,5 m -mv, is toch een vlak gedocumenteerd met daarin een zuidwest-noordoost georiënteerde greppel. Deze dateert vermoedelijk uit de late middeleeuwen-vroege nieuwe tijd, van voor de aanleg van de Hortusbuurt in de 17e eeuw.

Bronstijd onder de akker. Sporen uit de Midden- en Late Bronstijd aan de Haling 20E te Enkhuizen

n de periode van 1 tot en met 19 juni 2015 heeft ADC ArcheoProjecten een opgraving uitgevoerd in het plangebied Haling 20E, ten noordwesten van Enkhuizen. Het afgelopen decennium is aan de zuidzijde van Haling uitvoerig archeologisch onderzoek uitgevoerd, waarbij een uitgestrekt nederzettingsterrein uit de Bronstijd is onderzocht.Voorgaand aan de archeologische opgraving is in 2014 door ADC ArcheoProjecten een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd waarbij een grote greppelstructuur en aanwijzingen voor enkele huizen zijn aangetroffen. Dit nederzettingsterrein strekt...

Bureau voor Archeologie Rapport 1136. Van Pallandtlaan 4, Wezep, gemeente Oldebroek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen in de verkennende fase

Bureau voor Archeologie heeft een bureau- en inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen uitgevoerd aan de Van Pallandtlaan 4 te Wezep.

Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (BO en IVO-O) Dorpsstraat 3, Oosterhout

Lycens B.V. heeft een bureau- en verkennend booronderzoek uitgevoerd voor plangebied Dorpsstraat 3 in Oosterhout. Op basis van het bureauonderzoek is een gespecificeerde archeologische verwachting opgesteld. Er geldt een middelhoge verwachting voor de bornstijd (midden bronstijd B - late bronstijd) en een hoge verwachting voor de ijzertijd en romeinse tijd. voor alle andere perioden geldt een lage archeologische verwachting. Tijdens het veldonderzoek is een laagopeenvolging van overslaggrond op oeverwal op beddingafzettingen aangetroffen. In de meest...

PAN-00094656 - cloth seal with pin

This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00094656

PAN-00092909 - coin/coin-related, Maximiliaan van Bronkhorst (1612-1641) , duit

This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00092909

Registration Year

 • 2022
  12,144

Resource Types

 • Dataset
  11,812
 • Text
  319
 • Collection
  7
 • Image
  5
 • Software
  1