475 Works

Thematische collectie: Opera Omnia Analecta Praehistorica Leidensia (1964-2006)

This collection of digital documents is composed for the occasion of the retirement of Prof. Dr. C.C. Bakels. Analecta Praehistorica Leidensia (APL), the publication series of the Institute of Prehistory and later the Faculty of Archaeology of the Universiteit Leiden, would not have been so succesful without the contribution of Corrie Bakels, both as an author and editor.

Sustainable Software Sustainability - Workshop report

P.J.C. Aerts
Report of the Sustainable Software Sustainability Workshop by DANS and SSI (The Software Sustainability Institute in the UK) held in The Hague, March 7-9 2017. Topics covered: 1) FAIR application to software, 2) Software Seal of Approval, 3) Co-operation academic sector with the public sector 4) Software Sustainability Infrastructure

Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek dmv boringen Gedempte Haven te Waalwijk

H.J.L.C. Koopmanschap
Bestaat uit een historisch onderzoek naar het havengebied als ook een veldtoets van zes boringen ter plaatse van de veronderstelde loop van de laatmiddeleeuwse en latere haven te Waalwijk. In opdracht van de gemeente Waalwijk heeft Antea Group in 2016 een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd naar de beschikbare archeologische gegevens met betrekking tot de Havenzone ten zuiden van de Rijksweg A59 te Waalwijk. De resultaten van het bureauonderzoek konden vervolgens dankbaar worden aangevuld met historische gegevens...

Eindrapportage aanvullend archeologisch vooronderzoek (2718.001) Koninklijk Park 1 te Apeldoorn

E.M. Ten Broeke
Gespecificeerde archeologische verwachting Uit het bureauonderzoek blijkt dat het plangebied een ligging heeft op een hoger gelegen daluitspoelingswaaier als overgangs-/randzone van de ten westen gelegen Oost-Veluwse stuwwal naar het ten oosten gelegen Pleistocene bekken van de Gelderse IJssel (waar de huidige Gelderse IJssel door-heen stroomt). Deze landschappelijke eenheden hadden in principe al voor Jagers-Verzamelaars (Laat-Paleolithicum en Mesolithicum) een gunstige ligging als tijdelijke nederzettingslocatie (jachtkampementen). Vanaf het Neolithicum was de daluitspoelingswaaier ook geschikt als nederzettingslocatie voor...

Verkennend booronderzoek J.E. de Witstraat, Uitgeest, gemeente Uitgeest

T. Kok
In opdracht van Kennemer Wonen is door Archeologenbureau Argo op 24 juni 2020 een verkennend booronderzoek uitgevoerd. Het onderzochte plangebied is gelegen aan de J.E. de Witstraat te Uitgeest.

D. Schoor, Zakboekje voor recepten van American Drinks [1916]

Transcriptie van Zakboekje voor recepten van American Drinks door D. Schoor. Eerste druk, N.V. Drukkerij A.N. Govers, Den Haag [1916]

Influence of Governance Rearrangements on Flood Risk Management in Kampala

S Chereni
A political economy change analysis in relation to performance in Flood Mitigation in Kampala

GEMEENTE MAASDRIEL PLANGEBIED SBB 65 NIEUW FORT SINT ANDRIES TE ROSSUM Bureauonderzoek

W.A. Bergman & J.M.J. Willems
BAAC projectnr. V-10.0232. In eerste instantie bureauonderzoek. Aan de hand va n de resultaten van dit onderzoek wordt bekeken of een vervolgobnderzoek noodzakelijk is.

Volkstellingen 1795-2001

P.K. Doorn
Tussen 1997 en 2005 hebben het Nederlands Instituut voor Wetenschappelijke Informatiediensten (NIWI-KNAW), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) en de Stichting Historische Databank Nederlandse Gemeenten (HDNG) samengewerkt in een drietal projecten met als gemeenschappelijk doel de digitalisering en ontsluiting van de gegevens uit de Nederlandse Volkstellingen. Het resultaat staat in deze Data Guide. De data en aanvullende informatie zijn ook online beschikbaar via het online archiveringssysteem EASY...

A.J. van der Aa: Handbuch der holländischen Umgangssprache. Zamenspraken in de Neder- en Hoogduitsche talen, voorafgegaan van eene verzameling der meest gebruikelijke woorden (1840)

Transcriptie van Handbuch der holländischen Umgangssprache. Zamenspraken in de Neder- en Hoogduitsche talen, voorafgegaan van eene verzameling der meest gebruikelijke woorden, door A.J. van der AA. Koeln und Aachen. Verlag von Ludwig Kohnen. Rotterdam bei A. Baedeker. 1840.

Harry en Humphry Brown: “American-Drinks”, 400 recepten tot het bereiden van koude- en warme dranken; maken van cocktails, bowls, coblers, limonades, punch, enz.: in zomer en winter [1917]

Transcriptie van Harry en Humphry Brown: “American-Drinks”, 400 recepten tot het bereiden van koude- en warme dranken; maken van cocktails, bowls, coblers, limonades, punch, enz.: in zomer en winter. W.J. Moransard: Amsterdam, [1917] (vertaling van: Frederick Davies and Seymour Davies: Drinks of All Kinds, Hot and Cold, for All Seasons. John Hogg: London, [1912]).

Docenthandleiding lespakket behorend bij 'A study into the effects of two Focus on Form interventions on the acquisition of the agreement verb modification'

E.M. Boers-Visker
Nederlandstalige docentenhandleiding die gebruikt is voor het onderzoek 'A study into the effects of two Focus on Form interventions on the acquisition of the agreement verb modification'. Dit onderzoek is uitgevoerd door Eveline Boers-Visker in het kader van haar promotieonderzoek 'De ruimte verkennen: een studie naar het tweedetaalverwervingsproces van volwassen leerders van NGT' (2016-2020). (Dutch teacher manual used for the study 'A study into the effects of two Focus on Form interventions on the acquisition...

EOSC-SYNERGY Landscaping Country Report The Netherlands

P.K. Doorn
This dataset has been replaced with a new version: see the 'Relations' for the current version. This landscape analysis report aims to provide an overview of the policies, practices, roadmaps, and strategies around funding, procuring, providing, accessing, and sharing of services and resources in the EOSC scope in The Netherlands. The overview of e-infrastructures, data services, repositories, research infrastructures and related organisations in The Netherlands is based on existing inventories and reports. Data tables on...

William Sewel: Nederduytsche Spraakkonst, Waarin de Gronden der Hollandsche Taale naauwkeuriglyk opgedólven, en zelfs voor geringe Verstanden, zo ten aanzien der Spellinge als bewoordinge, duydelyk aangeweezen zyn (1708)

Diplomatische editie van Nederduytsche Spraakkonst, Waarin de Gronden der Hollandsche Taale Naauwkeuriglyk opgedólven, en zelfs voor geringe Verstanden, zo ten aanzien der Spellinge als bewoordinge, duydelyk aangeweezen zyn, Door Wm. Sewel. Te Amsterdam, Gedrukt by Assuerus Lansvelt, en te bekomen by de Erfg. van J. Lescailje, enz. 1708.

Der Vrouwen-peerle. Dryvoudighe Historie van Helena de Verduldighe, Griseldis de Saechtmoedighe, Florentine de ghetrouwe [1621]

R. Schlusemann
Diplomatische editie van Der Vrovwen-peerle. Dryvoudighe Historie van Helena de Verduldighe, Griseldis de Saechtmoedighe, Florentine de ghetrouwe, Alle aensienlijcke in vele deuchden, maer meest in patientie die zy in teghenspoet, overlast, ende beproevinghe ghetoont hebben. Genomen uyt d’oude Historien, ende nieuwelijckx tot profijte der Ionckheydt oversien, by een vergadert ende in veel plaetsen verbetert. T’Antwerpen. By Hendrick Aertssen, inde Cammerstraet, inde Witte Lelie.

C.D. Niervaart, Opregt Onderwys Van de Letter-Konst, Bekwaam om alle Persoonen in korte Tijd wel, en volkomelijk te leeren Spellen en Lesen, etc. (1769)

Diplomatische weergave (waarbij enkele evidente drukfouten zijn gecorrigeerd) van Opregt Onderwys Van de Letter-Konst, Bekwaam om alle Persoonen in korte Tijd wel, en volkomelijk te leeren Spellen en Lesen: alwaar ’t ook datse in ’er Jeugd nog A, nog B, geleerd hadden. Ten dienste van alle Gemeyne Schoolen en Schoolmeesteren. Door C. D. NIERVAART. Van nieuws overgesien, Gecorrigeerd, en Verbeterd. Tot Amsterdam. By Joannes Kannewet, Boekverkooper in de Nes, in de Gekroonde Jugte Bybel. 1769

Extraordinaris courant in twyffel-maent, 1684

In de zeventiende eeuw kwam er kortstondig een nieuw genre op, namelijk dat van de satirische krant. Deze publicatie behoort tot een set van satirische kranten uit deze periode die we hebben kunnen achterhalen.

A.J. Hillebrands, Woordenboekje om het Engelsch te leeren spreken; Hoofdzakelijk voor de goede uitspraak. Tweede druk [1853]

Diplomatische weergave van Woordenboekje om het Engelsch te leeren spreken; Hoofdzakelijk voor de goede uitspraak, door A.J. Hillebrands, School-onderwijzer in de Stad Holland, Staat Michigan, in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika. Tweede druk. Te Amsterdam, Bij G. Theod. Bom.

De Oost-Indische Thee-Post, 1687

In de zeventiende eeuw kwam er kortstondig een nieuw genre op, namelijk dat van de satirische krant. Deze publicatie behoort tot een set van satirische kranten uit deze periode die we hebben kunnen achterhalen.

Extraordinare Amsterdamsche Maendaegsche Courant, 1678

In de zeventiende eeuw kwam er kortstondig een nieuw genre op, namelijk dat van de satirische krant. Deze publicatie behoort tot een set van satirische kranten uit deze periode die we hebben kunnen achterhalen.

Scientific Relevance and Future of Digital Immortality and Virtual Humans

DC Cebo
We are on the threshold of a significant change in the way we view digital life, which will have a major effect on the physical world. Computers have increasingly emulated deceased human beings through growing awareness in the fields of artificial intelligence, big data, and machine learning, and have symbolically managed to overcome death with the help of technology. One thing is clear, though: now that there are proper and legitimate discussions happening about human...

Plural Inheritance Laws, Practices and Emergent Types of Property—Implications for Updating the Land Register

IZA Abubakari
Sustaining up-to-date land registers in the global south is an increasing concern for the protection of tenure, development of land markets and long-term sustainable planning practices and policy. It requires both the prompt reporting of land transfers and also an alignment between prevailing land rights and official recording systems. The literature on land registration highlights some effects of inheritance practices on the land register and land development. Taking these studies a step further, our research...

Cultuurhistorische Analyse Dommeldal de Hogt te Waalre

R. Berkvens
In het kader van gebiedsontwikkeling ‘Dommeldal De Hogt’, zijn een aantal deelprojecten benoemd. Een van die deelprojecten betreft de aanleg van fietspad Dommeldal Oost en een Oost-West fietsverbinding ten noorden van het dorp Waalre. Het gaat hierbij om de aanleg van 4,3 km fietspad en 2 fietsbruggen in het Dommeldal. De aanleg van deze recreatieve fietspaden is, op basis van de vigerende bestemmingsplannen, zonder omgevingsvergunning niet toegestaan. Tegen de aanvraag van de omgevingsvergunning zijn echter...

Op zoek naar kasteel Domenstein

P.A. Seinen
This report describes the results of an archaeological investigation by means of groud penetrating radar at Domenstein in Langbroek.

Registration Year

 • 2022
  319
 • 2021
  44
 • 2020
  68
 • 2019
  15
 • 2018
  8
 • 2017
  6
 • 2016
  2
 • 2015
  13

Resource Types

 • Text
  475