74,473 Works

Domburg Herenstraat 12 - P.J. Eloustraat 11 Domburg Herenstraat 12 - P.J. Eloustraat 11, Gemeente Veere. Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van verkennende boringen

G.P.A. Besuijen
In opdracht van Rho Adviseurs voor leefruimte heeft Artefact! Advies en Onderzoek in Erfgoed in maart 2018 een Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van verkennende boringen uitgevoerd binnen een onderzoeksgebied aan de Herenstraat en de P.J. Eloutstraat 11 in Domburg (gemeente Veere). De aanleiding voor het onderzoek is het voornemen het bestaande Hotel the Wigwam te slopen om plaats te maken voor nieuwbouw. De nieuwbouw zal gerealiseerd worden op hetzelfde perceel met een...

Retrieving the 3d distribution of leaves in forests using LiDAR

J LIu
1) the digital elevation model of the 4 transects generated from leaf off lidar point cloud in the study area of Bavarian Forest National Park 2) the leaf area index of the 4 transects generated from 2017 summer leaf on lidar point cloud in the study area of Bavarian Forest National Park

Geocomputational Workflows for Analysing Spring Plant Phenology in Space and Time

H Mehdipoor
The dataset is comprised of leafing and flowering data collected across the continental United States from 1956 to 2014 for purple common lilac ( Syringa vulgaris), a cloned lilac cultivar (S. x chinensis ‘Red Rothomagensis’) and two cloned honeysuckle cultivars ( Lonicera tartarica ‘Arnold Red’ and L. korolkowii ‘Zabeli’). Applications of this rich legacy dataset range from detecting regional weather patterns to understanding the impacts of global climate change on the onset of spring at...

Opgraving, variant archeologische begeleiding Harselaar Zuid, Barneveld Gemeente Barneveld

A.M.H.C. Koekkelkoren
Het onderzoek is uitgevoerd als begeleiding omdat het is uitgevoerd in combinatie met de opsporing van niet-gesprongen explosieven. Dat onderzoek bestond uit een oppervlakte detectie, waarna punten zijn geselecteerd om te benaderen. Het benaderen van de punten met mogelijk verdachte objecten is onder archeologische begeleiding. Vrijwel alle punten konden met de hand worden benaderd en lagen binnen enkele centimeter onder het maaiveld. Uitzondering daarop zijn vier punten direct ten noorden van de Wencopperweg en twee...

Predictors of stunting with particular focus on complementary feeding practices: A cross-sectional study in the northern province of Rwanda

VU Uwiringiyimana
Stunting or linear growth retardation is a widespread global problem, especially in developing countries. Worldwide, it is estimated that 150.8 million children (22.2%) of children less than five years are stunted. Africa and Asia have the highest number of stunted pre‐school children with an estimate of 58 million and 87 million respectively. However, Africa has the highest stunting prevalence of 30.3% compared to Asia which has 23.2% Stunting occurs when a child is not growing...

Estimating Tree Heights Using Multibaseline PolInSAR Data With Compensation for Temporal Decorrelation, Case Study: AfriSAR Campaign Data

N Ghasemi
The project studied using of multi-baseline SAR data for estimating tree heights with compensation of temporal decorrelation and new structure function. Estimating Tree Heights Using Multi-baseline PolInSAR Data With Compensation for Temporal Decorrelation, Case Study: AfriSAR Campaign Data Ghasemi, N., Tolpekin, V. A. & Stein, A., 1 Oct 2018, In : IEEE Journal of selected topics in applied earth observations and remote sensing. 11, 10, p. 3464 - 3477 14 p., 8477041. https://ieeexplore.ieee.org/document/8477041 This paper...

A modified model for estimating tree height from PolInSAR with compensation for temporal decorrelation

N Ghasemi
This chapter is based on the published paper: Ghasemi, N., Tolpekin, V. and Stein, A., (2018). A modified model for estimating tree height from PolInSAR with compensation for temporal decorrelation. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 73, pp.313–322. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0303243418302563?via%3Dihub The dataset has been acquired by European Space Agency in the context of BioSAR2010 campaign conducted on Southwest Sweden by airborne SAR sensor and extensive field research. The RMoG (Random-Motion-over-Ground) model is commonly used...

Assessment of Forest Above-Ground Biomass Estimation from PolInSAR in the Presence of Temporal Decorrelation

N Ghasemi
We explored the possibility of modifying tree height estimation model and included temporal decorrelation component. It increased the accuracy of height estimation by an average of 30%. Assessment of Forest Above-Ground Biomass Estimation from PolInSAR in the Presence of Temporal Decorrelation Ghasemi, N., Tolpekin, V. A. & Stein, A., 24 May 2018, In : Remote sensing. 10, 6, 21 p., 815. https://www.mdpi.com/2072-4292/10/6/815 In forestry studies, remote sensing has been widely used to monitor deforestation and...

Archeologisch bureau- en verkennend onderzoek

H.M. Paul
Uit het bureauonderzoek bleek dat in het plangebied archeologische resten kunnen voorkomen uit alle archeologische perioden vanaf het Laat-Paleolithicum. De kans op het voorkomen van resten wordt over het algemeen middelhoog geacht. Binnen een groot gedeelte van het plangebied (de boringen, 3, 4, 5, 9, 10, 11 en 12) is een halfverhardingslaag aanwezig tot circa 50 cm -mv. Onder deze laag is tot circa 80 cm -mv een geroerde/verstoorde laag aanwezig. Vanaf ongeveer 80 cm...

Bunnik, Kerkpad 2, gemeente Bunnik (Utr.)

Archeologisch Onderzoeks- En Adviesbureau De Steekproef, E. De Nes MA & Drs. E. Hoven
Op 13 maart 2012 is door De Steekproef bv een inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven uitgevoerd aan het Kerkpad 2 te Bunnik, gemeente Bunnik (Utrecht). De aanleiding voor het archeologisch onderzoek was de geplande ontwikkeling van het kerkelijk centrum. Het proefsleuvenonderzoek had tot doel te bepalen of er op de locatie van de geplande nieuwbouw een archeologische vindplaats aanwezig is. Er zijn drie werkputten aangelegd. Twee werkputten zijn tot op de geplande diepte van...

PAN-00004881 - equal armed brooch, trapezium shaped terminals: type bow tie 1

Portable Antiquities Of The Netherlands
This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00004881

Een waarneming en proefsleuven in de Rijksstraatweg in Beek en Ubbergen, gemeente Ubbergen

M. Diepeveen & K. Zee
Archeologische waarneming en proefsleuvenonderzoek in verband met rioolwerkzaamheden aan de de Rijksstraatweg in Beek en Ubbergen. Uitgevoerd in 2005 en 2006. De oerlagen die bij de waarneming van 2005 zijn aangetroffen, zouden overblijfselen kunnen zijn oudere fasen van de Rijksstraatweg. Door het gebrek aan voldoende daterende vondsten is het niet mogelijk iets over de datering van deze oudere fasen te zeggen, behalve dan dat zij uit de midden-Romeinse tijd of later stammen. In proefsleuf I...

Noordzijde naast nummer 116c te Bodegraven

I.S.J. Beckers
ADC ArcheoProjecten heeft in juli 2019 een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd op de locatie Noordzijde naast nummer 116c te Bodegraven, gemeente Bodegraven- Reeuwijk. De aanleiding van het onderzoek is een bestemmingsplanwijziging in het kader van de bouw van een vrijstaande woning. Tijdens het booronderzoek zijn in de oeverafzettingen van de Oude Rijn geen potentiële bewoningsniveaus aangetroffen. Daarom worden in het plangebied geen archeologische waarden uit de perioden Laat-Neolithicum tot en met de Vroege Middeleeuwen...

Inventariserend Veldonderzoek d.m.v. boringen kabels en leidingen Zoutweg, Ommelanderwijk, gemeente Veendam

R.L. Fens
Het plangebied ligt op een dekzandvlakte met lage dekzandkopjes en dekzandruggen. Het gehele landschap, maar met name de dekzandkopjes zijn gedurende het mesolithicum bewoonde plaatsen geweest. Na het mesolithicum vernatte het gebied en ontstond een hoogveenkussen. Het gebied raakte pas weer bewoonbaar tijdens de grote veenontginningen (de veenkoloniën). In het bureauonderzoek is uitgegaan van een dekzandreliëf waar op de hogere delen tijdens het laat-paleolithicum (mogelijk) en het mesolithicum werd gewoond. In deze perioden werden kampementen...

IVO-P - variant archeologische begeleiding aanleg sloot achterterrein Entrance, Zernike, Groningen

R.L. Fens
Er is een klein aantal sporen aangetroffen, naast een aantal natuurlijke watergangen (geulen/kreken). De aangetroffen sloten zijn te typeren als off-site patronen van landgebruik in de late middeleeuwen (S1) en/of nieuwe tijd (S6-S7). Er is één greppel aangetroffen (S5) deze heeft een NO-ZW oriëntatie en is niet te relateren aan één van de in het vooronderzoek (zowel het proefsleuvenonderzoek als de opgraving van het kasteelterrein) aangetroffen greppels. De greppel is wel in verband te brengen...

Bureauonderzoek. N479a-N480b nabij Streefkerk

J. Colijn
Conclusie bureauonderzoek Binnen het plangebied geldt een archeologische verwachting vanaf het neolithicum tot en met de middeleeuwen, waarbij de hoogste verwachting geldt op het aantreffen van de resten uit het neolithicum tot en met de ijzertijd. - Stroomgordel van Gorcum; van 1,5 m tot 5 m – mv; verwachting op archeologische resten uit het neolithicum tot en met de ijzertijd. - Crevasse-afzettingen; vanaf maaiveld; verwachting op archeologische resten uit het neolithicum tot en met de...

Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek d.m.v. boringen, verkennende fase. Hoge Maasdijk 51 te Andel, gemeente Woudrichem

J.E. Colijn & G. Sophie
Bureauonderzoek Volgens de stroomgordelkaart bevindt het plangebied zich ter hoogte van de stroomgordel Biesheuvel-Hamer. Omstreeks 4495 jaar geleden (laat neolithicum) verlegde de loop van de noord-zuid georiënteerde stroomgordel van Zaltbommel-Nederhemert zich, waarna de stroomgordel van Biesheuvel-Hamer actief werd. Deze stroomgordel volgt in eerste instantie een noord-zuid verloop om vervolgens in noordwestelijke richting af te buigen, ongeveer ter hoogte van het huidige plangebied. Deze rivierloop werd omstreeks 3430 jaar geleden (vroege bronstijd) verlaten en afgedekt met...

Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek d.m.v. verkennende boringen. Herontwikkeling huisvesting Politiekantoor Hilversum

P.C. Teekens
De directe aanleiding tot het onderzoek is het voornemen op binnen het plangebied nieuwbouw te realiserend. De Politie herontwikkelt de komende jaar de politielocatie Groest/Kampstraat Hilversum. Vanaf 2022 zal de nieuwbouw op de locatie geschikt moeten zijn voor huisvesting van de eenheid MNL en de meldkamer MNL. Het perceel voor de ontwikkeling van de nieuwbouw is reeds in eigendom van de Politie en heeft een oppervlak van circa 4.100 m2. Het terrein is ingericht en...

Inventariserend Veldonderzoek d.m.v. boringen. Rietveld 11 te Arkel

P.C. Teekens
Op basis van het bureauonderzoek werd rekening gehouden met de aanwezigheid van oeverafzettingen van de Stroomgordel van de Linge. De Stroomgordel van de Linge werd actief vanaf de late ijzertijd. Het beddingzand van deze stroomgordel ligt volgens het bureauonderzoek op een verwachte diepte van circa 1,2 tot 1,7 meter -mv. Daarnaast werd rekening gehouden met de aanwezigheid van archeologische resten uit de periode late ijzertijd – vroege middeleeuwen (onder de bouwvoor tot in het beddingzand)...

Inventariserend Veldonderzoek d.m.v. verkennende boringen. Onderdoorgang Lentesteeg Rheden

P.C. Teekens
Het plangebied valt binnen het paraplu(bestemmings-)plan Archeologie Rheden 2013, waardoor er een dubbelbestemming Archeologie op ligt. Aan de zuidkant van het spoor en de weg geldt een Waarde – Archeologie 3, aan de noordkant een Waarde – Archeologie 2. Waarde – Archeologie 3 is toegekend aan plaatsen met een lage archeologische verwachtingswaarde en waterbodems. Archeologisch onderzoek is bij Waarde – Archeologie 3 vereist bij bouwwerkzaamheden met een oppervlakte van meer dan 2.500 m2 en een...

Bureauonderzoek tracé middenspanningskabel t.b.v. het Zonnepark Emmen; Phileas Foggstraat

P.C. Teekens
Volgens Beleidsnota archeologie 2013-2018 van de gemeente alsmede de bijbehorende / achterliggende Archeologische Beleidskaart1 , ligt het grootste gedeelte van het tracé in een zone met een lage verwachting. Hier is geen archeologisch (voor)onderzoek noodzakelijk. Ter hoogte van nr. 54 is wel een zone met een (middel)hoge verwachting aanwezig dat de waarde – archeologie 2 is toegekend. Dit houdt in dat hier bij ingrepen groter dan 100 m2 en dieper dan 0,3 m archeologisch (voor)onderzoek...

Inventariserend Veldonderzoek d.m.v. proefputjes en verkennende boringen in kader van Opgraving - variant archeologische begeleiding. Aanleg middenspanningskabel zonnepark Eelde Airport - station Vierverlaten; gemeente Tynaarlo

P.C. Teekens
Op basis van het bureauonderzoek werd rekening gehouden met de aanwezigheid van archeologische resten vanaf het (laat) paleolithicum en de aanwezigheid van beekdalbodems, (ten dele) verspoelde dekzanden, droogdalen, grondmorenewelvingen en mogelijk een ijsstroomrug (megaflute). Daarnaast werd rekening gehouden met verstoring van de bodem als gevolg van de aanleg van kabels en leidingen (vooral in de bermen langs de wegen). Gezien de spoedeisendheid van de werkzaamheden is er in overleg met de gemeente Tynaarlo voor gekozen...

Bureauonderzoek. Aanleg middenspanningskabel zonnepark Eelde Airport - station Vierverlaten

P.C. Teekens
Op basis van het bureauonderzoek kan worden geconcludeerd dat binnen een groot deel van het plangebied archeologische resten uit diverse perioden kunnen voorkomen. Daarnaast worden enkele bekende archeologische terreinen (waaronder AMK-terreinen) doorsneden of geraakt. (Selectie)advies Geadviseerd wordt om binnen de zones die (conform de gemeentelijke verwachtings- en beleidskaarten) een (middel)hoge verwachtingswaarde kunnen worden toegekend of die grenzen aan een dergelijk gebied, een inventariserend veldonderzoek door middel van boringen (IVO-O), verkennende fase, uit te (laten) voeren....

Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek d.m.v. boringen. NVO's Westerwolde en Veenkoloniën; Traject 6 (Nieuwdiep), gem. Veendam en Stadskanaal

PIETER Teekens
Het uitgevoerde onderzoek betreft een bureauonderzoek gevolgd door een booronderzoek. Het doel van het uitvoeren van een archeologisch bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied. Daarbij worden vragen gesteld als “Waar kunnen we wat verwachten?”. Voor het opstellen van een dergelijke verwachting wordt gebruik gemaakt van reeds bekende archeologische waarnemingen, historische kaarten, bodemkundige gegevens en informatie over de landschappelijke situatie. Een gespecificeerde verwachting gaat in op de mogelijke aanwezigheid, het...

Bureauonderzoek natuurbrug Asselsche Heide

R.L. Fens
Het plangebied ligt in de gemeente Apeldoorn op het Veluwemassief. Het plangebied ligt op de rand van de hoge stuwwallen en een droogdal dat zich door de stuwwal heeft ingesneden. De randen van dergelijke droogdalen werden in het holoceen opgevuld met relatief vruchtbare grond en mogelijk stroomde er door het droogdal ook een beek. In principe golden er daarom gunstige vestigingsmogelijkheden voor een boerengemeenschap. Uit de omgeving van het plangebied is een gering aantal aanwijzingen...

Registration Year

 • 2015
  30,744
 • 2016
  2,608
 • 2017
  5,229
 • 2018
  7,407
 • 2019
  28,227
 • 2020
  230

Resource Types

 • Dataset
  74,272
 • Text
  199
 • Collection
  2