74,738 Works

Plangebied Bijsterhuizen 4017 te Wijchen, gemeente Wijchen

E.M. Witmer
In opdracht van Boxcomplex B.V. heeft RAAP in oktober en november 2019 een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek) uitgevoerd voor het plangebied Bijsterhuizen 4017 te Wijchen (gemeente Wijchen). Voor het bureauonderzoek is een zone van 400 m rondom het plangebied onderzocht. Op basis van het bureauonderzoek werden in de zuidelijke helft van het plangebied rivierduinafzettingen en stuifzandbosontginningsgronden verwacht. De zuidelijke helft van het plangebied heeft op de verwachtingskaart een hoge archeologische verwachting en...

Berghem- Sint Willibrordusstraat Bewoning in het gehucht Berchem van de volle middeleeuwen tot in de 20e eeuw

J De Winter
In opdracht van de gemeente Oss heeft BAAC (Archeologie & Bouwhistorie) een opgraving uitgevoerd in plangebied Sint Willibrordusstraat te Berghem, gemeente Oss. De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen nieuwbouw in het plangebied waarbij een gerede kans bestaat dat archeologische waarden vernietigd zullen worden. Tevens is een opgraving, variant archeologische begeleiding (AB) uitgevoerd. De aanleiding hiervoor was de herinrichting van een deel van de Sint Willibrordusstraat, de kapelaan Kitslaarstraat, de Sportstraat en de Pastoor...

Historisch Benchmarkbestand Nationale Studenten Enquête 2010 - 2019

J. Kleingeld
De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin jaarlijks bijna alle studenten in het hoger onderwijs worden uitgenodigd om hun mening te geven over hun opleiding. Alle NVAO-geaccrediteerde opleidingen aan hogescholen en universiteiten in Nederland kunnen deelnemen aan dit onderzoek. Het openbaar NSE Benchmarkbestand (SPSS) kunt u gebruiken om resultaten van alle deelnemende instellingen te bekijken, of zelf aan de slag te gaan met de data. In het NSE Benchmarkbestand zitten de...

Long-term Ground-based Broadband Microwave Scatterometer Observations of an Alpine Meadow over the Tibetan Plateau

J.G. Hofste
A ground-based microwave scatterometer was installed on an alpine meadow over the Tibetan Plateau to study the soil moisture and -temperature dynamics of the top soil layer and air-to-soil interface during the period August 2017 - July 2019. The radar return (amplitude and phase) of the ground surface was measured over 1 - 10 GHz in the four linear polarization combinations (vv, hh, hv, vh) at hourly or half-hourly intervals . This dataset contains both...

Middelburg Noordweg 128 Middelburg - Noordweg 128, Gemeente Middelburg. Inventariserend Veldonderzoek door middel van verkennende boringen

G.P.A. Besuijen
In opdracht van de erven Alewijnse heeft Artefact! Advies en Onderzoek in Erfgoed in februari 2017 een Inventariserend Veldonderzoek door middel van verkennende boringen uitgevoerd binnen een plangebied aan de Noordweg 128 te Middelburg. De aanleiding tot uitvoering van het onderzoek is het voornemen woningbouw te realiseren op deze locatie waarvoor een omgevingsvergunning is vereist. Het plangebied beslaat de twee kadastrale percelen met nummers 1349 en 2697, Sectie B, gemeente Middelburg en heeft een oppervlakte...

Plangebied Landgoed Soestdijk te Baarn, gemeente Baarn; archeologisch onderzoek in relatie tot Ruimtelijk Kader

I.A. Schute
BAPA3 RAAP heeft in september/oktober 2019 een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor het plangebied Landgoed Soestdijk te Baarn in de gemeente Baarn. Het onderzoek vond plaats in het kader van de herbestemming van paleis en landgoed Soestdijk in Baarn en de hiertoe noodzakelijke bestemmingsplanwijziging. Inzicht is gewenst in hoeverre en in welke vorm bij deze wijziging rekening gehouden moet worden met de archeologie, dit op basis van het opgestelde Ruimtelijk Kader (versie 5 maart 2019). Het...

Plangebied Carel van Bylandtlaan 23 te 's-Gravenhage, gemeente Den Haag; archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek

T.E De Rijk & J.H.F. Leuvering
DHCB RAAP heeft in september 2019 een archeologisch vooronderzoek in de vorm van een bureauonderzoek uitgevoerd voor het plangebied Carel van Bylandtlaan 23 te 's-Gravenhage in de gemeente Den Haag. Op grond van de onderzoeksresultaten en onder verwijzing naar de doelstellingen, kunnen de volgende uitspraken worden gedaan: Op basis van het bureauonderzoek kan gesteld worden dat er in het recente verleden veel in het plangebied is gebeurd (bijvoorbeeld de aanleg van de bouwput voor het...

Plangebied PI Haaglanden, locatie Scheveningen te Scheveningen, gemeente Den Haag; archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek

R.A.C. Kroes
DHSC RAAP heeft in oktober 2019 een archeologisch vooronderzoek in de vorm van een bureauonderzoek uitgevoerd voor het Plangebied PI Haaglanden, locatie Scheveningen te Scheveningen in de gemeente Den Haag. Op grond van de onderzoeksresultaten en onder verwijzing naar de doelstellingen, kunnen de volgende uitspraken worden gedaan: - In het plangebied kunnen vanaf een diepte variërend van 0,65 tot 3,50 m –Mv resten van bewoning uit de periode Laat Neolithicum tot en met de Vroege...

Drug-Homogeneity Index in Mass-Spectrometry Imaging

L. Morosi
The data and R-script are part of the published article ‘Drug-Homogeneity Index in Mass-Spectrometry Imaging’.

Using Moral Foundations in Government Communication to reduce Vaccine Hesitancy

F.A. Heine
Data sets, Moral Foundations Dictionaries and LIWC output.

Arnhem. Plangebied Jansplaats-Rozemarijnsteeg. Archeologisch bureauonderzoek.

E.A.M. De Boer
Archeologisch bureauonderzoek in het kader van de vervanging van de riolering

IVO-O Hoogesteeg

Archeologie Deventer RMW-VHMZ
(geen omschrijving beschikbaar)

Emmen – Westerstraat (gemeente Emmen): een proefsleuvenonderzoek (IVO-P)

Y.R. Csonka
In opdracht van SBM groep heeft Salisbury Archeologie b.v. een Inventariserend Veldonderzoek-Proefsleuven (IVO-P) uitgevoerd in het plangebied Westerstraat te Emmen. Op het terrein wordt een gebouw met kantoorruimte en appartementen gerealiseerd. Op basis van het reeds uitgevoerde vooronderzoek heeft de gemeente Emmen besloten dat ter hoogte van de vermoedelijke archeologische vindplaats eerst een proefsleuvenonderzoek moet plaatsvinden op basis waarvan de vervolgstappen kunnen worden bepaald. In het opgestelde Programma van Eisen is de volgende vraagstelling geformuleerd:...

Archeologisch bureau- en booronderzoek plangebied Achter de Haven te Beilen, gemeente Midden-Drenthe (DR)

M. Van Kruining
Voor de ontwikkeling van het gebied is een zestal verkennende boringen gezet. De bodem blijkt opgehoogd en geroerd. Het dekzandpakket met potentiele archeologische resten is bijna nergens meer aanwezig. In één boring is alleen nog de onderkant van dit pakket aanwezig en bestaat uit een C-horizont. In de overige boringen is de bodem verstoord tot in het onderliggende leempakket.

Bureau- en booronderzoek ter plaatse van het Hamilton Franklinpark, Haarlem, gemeente Haarlem (NH)

M Baggerman
Dit onderzoek betreft een archeologisch bureau- en booronderzoek. Aan de hand van eerdere onderzoeken, historische gegevens en geologische kaarten is een archeologische verwachting opgesteld voor het plangebied. Naderhand is deze verwachting getoetst met een verkennend booronderzoek. Uit dit onderzoek blijkt dat er geen archeologisch waardevolle bodemlagen te vinden waren in het onderzoeksgebied binnen de geplande ontgravings-dieptes van maximaal 1,8 m-mv. De ondergrond bestaat uit veen. Over het gehele terrein is de bodem verstoord tot minimaal...

Imaging the onset of the resonance regime in low-energy NO-He collisions online data

T. De Jongh & M. Besemer
Data for submission of "Imaging the onset of the resonance regime in low-energy NO-He collisions." Authors: T. de Jongh, M. Besemer, Q. Shuai, T. Karman, A. van der Avoird, G. C. Groenenboom, S. Y. T. van de Meerakker

Archeologisch booronderzoek project wisselwoningen, Bilderdijkstraat 14 te Heemskerk, gemeente Heemskerk (NH)

J.P.L. Vaars
Bij het booronderzoek zijn geen bodemlagen met een hoge archeologische verwachting of archeologische indicatoren aangetroffen. Vanaf een diepte van 1,10 tot 1,45 m-mv bevindt zich een in de recente tijd opgebracht zandpakket. Daaronder ligt een verstoorde kleilaag en vervolgens, vanaf een diepte van 1,30 tot 1,75 m-mv, in een wad-achtig milieu afgezette getijafzettingen waarin geen archeologische resten zijn te verwachten.

Stability Analysis of Unsaturated Slopes under Elevated Temperatures

S.T Thota
Unsaturated slopes subjected to elevated temperatures due to natural phenomena and human-induced activities. An analytical framework to determine the factor of safety of slopes under steady flow and temperature conditions. Nonisothermal models for soil water retention curve and effective stress are incorporated into the analytical framework.

Arnemuiden Markt 12 Arnemuiden Markt 12, Gemeente Middelburg. Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van verkennende boringen

F.M.J. Delporte
De opdrachtgever, de Hervormde Gemeente Arnemuiden, heeft het voornemen om de bestaande kerkgebouwen gelegen aan de Markt 10 te Arnemuiden op termijn uit te breiden. Hiervoor zal de naastgelegen pastorij (Markt 12) gesloopt worden en worden nieuwe verenigingsgebouwen gebouwd op de nieuwe vrijgekomen ruimte en de achter de huidige pastorij gelegen tuin. De totale oppervlakte van het plangebied bedraagt circa 550 m2. Het project bevindt zich nog in een vroeg ontwikkelingsstadium, daardoor zijn er nog...

Mindful social inferences: Decentering decreases hostile attributions

K.L. Van Der Schans
While research indicates that mindfulness can benefit individual well‐being, less is known about its potential impact in the interpersonal domain. In the current research, we examined whether a central element of mindfulness—decentering—decreases hostile attributions in ambiguous socialsituations. We hypothesized that decentering from experiences—observing and considering them as mental events that arise and disappear—hampers the development of hostile attributions. A series of three laboratory studies, two of which were high‐powered and pre‐registered, demonstrated that decentering decreases...

Data Belonging to PhD Manuscript Marlies Koers-Stuiver

D.M Koers-Stuiver
Data belonging to the research conducted for the PhD

Versterking methodisch werken via HRM

R. Van Berkel
Gegevens uit enquete onder 412 klantmanagers met arbeidsre-integratietaken bij verschillende Nederlandse gemeenten. Onderwerpen: ervaren ondersteuning door HRM, scores op ability, motivation en opportunity (AMO), opvattingen over professioneel handelen, scores op professioneel handelen, scores op prestaties, achtergrondkenmerken, doelgroepen, activeringstaken

Kapelle Slotstraat-Gistellisstraat Kapelle Slotstraat-Gistellisstraat. Gemeente Kapelle. Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van verkennende boringen

G.P.A. Besuijen
Archeologisch Bureauonderzoek (4657900100) en Inventariserend Veldonderzoek door middel van verkennende boringen (4657900100) Er kon samengevat gesteld worden dat binnen beide deelgebieden van het onderzoeksgebied één landschappelijke eenheid voorkomt die de archeologische verwachting bepaalt. Dit betreft de afzettingen die de brede kreekrug (inversierug) vormen waarop Kapelle is gelegen. Dit betekent dat binnen het onderzoeksgebied uitsluitend een verwachting bestaat op het aantreffen van vindplaatsen uit de Vroege en Late Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd. Op basis van...

Biomarker Research in ADHD: the Impact of Nutrition (BRAIN) – Behaviour scores

T. Stobernack, K. Frankena, R. Rodrigues Pereira, R.P.H. Schrama, P. Van Baarlen, M. Kleerebezem, L.M. Pelsser & S. Hontelez
Symptom scores of ADHD and ODD for 79 children included in the Biomarker Research in ADHD: the Impact of Nutrition (BRAIN) study, an open-label trial during which children with ADHD followed a few-foods diet (FFD). Sampling was done before the FFD (t1) and after 5 weeks of FFD (t2).

Goes Leliestraat 24-Beatrixlaan 32-34 Goes Leliestraat 24-Beatrixlaan 32-34, Gemeente Goes. Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van verkennende boringen

G.P.A. Besuijen
In opdracht van Juust heeft Artefact! Advies en Onderzoek in Erfgoed in september-oktober 2018 een Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van verkennende boringen binnen een plangebied aan de Leliestraat 24 en Beatrixlaan 32-34 te Goes (gemeente Goes). Binnen dit plangebied, met een oppervlakte van circa 3.240 m2, zullen vier nieuwbouwwoningen worden gerealiseerd. Voorafgaand zal het bestaande bedrijfsgebouw, in gebruik door een kringloopwinkel, worden gesloopt. Een groot deel van plangebied was in het verleden,...

Registration Year

 • 2015
  30,744
 • 2016
  2,606
 • 2017
  5,229
 • 2018
  7,387
 • 2019
  28,237
 • 2020
  535

Resource Types

 • Dataset
  74,497
 • Text
  236
 • Collection
  4
 • Image
  1