30,744 Works

Plangebied Heuvelweg te Luttenberg (Gemeente Raalte)

C.C. Kalisvaart
In opdracht van het Stedebouwkundig adviesbureau Witpaard - partners heeft het onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuurhistorie en Cultuurhistorie (BAAC bv) een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd ter plaatse van het plangebied Heuvelweg te Luttenberg. Aanleiding voor dit onderzoek is de geplande bodemverstoring als gevolg van het bouwen van een sporthal. Conclusie: Op basis van de vastgestelde ongunstige landschappelijke ligging met bijbehorende bodemkundige en hydrologische omstandigheden en vanwege de grote kans op verstoring van het plangebied...

Watergangen rondom fort Jutphaas en kasteel Rijnhuizen, gemeente Nieuwegein

I.R.P.M.. Briels
onderzoeksrapport

De Commanderie van de Duitse Orde of het Huis Ootmarsum. Een proefsleuvenonderzoek.

M.J. Janssen
Tijdens het onderzoek ter plaatse van het voormalige Commanderieterrein in Ootmarsum zijn archeologische resten uit de Late-Middeleeuwen t/m de Nieuwe tijd aangetroffen. De sporen die werden aangetroffen kunnen voor het belangrijkste deel tot 28 structuren worden samengevat. De belangrijkste vaststelling is, dat er in het muurwerk duidelijk twee onderscheiden hoofdfases waarneembaar zijn. Enerzijds is er het muurwerk dat niet conform de huidige percelering georiënteerd is, anderzijds het muurwerk georiënteerd conform de huidige percelering. Het muurwerk...

Zundert (NB), Breedbroeken

E. De Boer
onderzoeksrapport

West Maas en Waal, Dijkgraaf de Leeuwweg te Appeltern

Vissinga, A.; Jelsma, J.
onderzoeksrapport

Breda Bisschoppelijk Paleis Veemarktstraat 46

K Emmens
In opdracht van het Bisdom Breda, afdeling Bouwzaken, heeft BAAC bv (onderzoek en advisering in Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie) te 's-Hertogenbosch, een korte documentatie verricht van tijdens de restauratie te voorschijn gekomen muur- en plafonddecoraties. Dit wordt noodzakelijk geacht, om de zorgvuldigheid van de in volle gang zijnde restauratie te blijven waarborgen. Deze documentatie behelsde het vastleggen van de in het zicht gekomen schilderingen in het hoofdgebouw. Op een enkele plaats is de decoratie...

Gemert-Bakel, Milheeze Zuidrand (NB)

N. Krekelbergh
onderzoeksrapport

Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1636

Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI) & Koninklijk Instituut Voor Taal-, Land- En Volkenkunde (KITLV)
Dit interview bestaat uit drie gesprekken: 1636.1, 1636.2 en 1636.3 1636.1 De geïnterviewde vertrok in de jaren '30 naar Indië en ging hier aan de slag als planter op een theeonderneming te West-Java. De geïnterviewde vertelt over zijn werkzaamheden, de gang van zaken op de onderneming en schetst een beeld van het sociale leven in Indië. 1636.2 De geïnterviewde vertelt over de mobilisatie en hoe hij krijgsgevangene werd gemaakt. De geïnterviewde vertelt over zijn ervaringen...

Bureauonderzoek: Turfkade 15 te Brielle

S.M. Koeman
Bureauonderzoek in het kader de uitbreiding van de bestaande bebouwing. Door de graafwerkzaamheden die nodig zijn voor de uitbreiding kunnen eventueel in de ondergrond aanwezige archeologische resten verloren gaan.

Archeologisch onderzoek bestemmingsplan De Polders, Hillegom

J. Ras
onderzoeksrapport

Annual data on economic and military characteristics of 78 nations, 1948-1983

Faber, J., Rijksuniversiteit Utrecht * Utrecht, Vakgroep Gamma-Informatica (Primary Investigator)
An empirical basis for the Sire model: simulation of international relations for Europe. Statistics of 78 countries for each year during the period of 1948-1983: consumer price index, exchange rate of national currency to US dollar, total exports and imports, government revenues and expenditures, capital formation, defence expenditures, GNP, population and total military personnel.

Oss, Terwaenen en Burgwal

F.L.W.M. Van Nuenen
In opdracht van de gemeente Oss werd door BAAC bv de herinrichting van twee deelgebieden van het centrum archeologisch begeleid. Vanwege de archeologische en historische achtergrond is Oss-Centrum, gelegen binnen de voormalige middeleeuwse omgrachting, archeologisch aandachtsgebied, hetgeen inhoudt dat graafwerkzaamheden archeologische begeleiding behoeven. Herinrichtingsplannen voor de deelgebieden Tenwaenen (in het noordwesten van het centrum) en Burgwal (in het zuidoosten van het centrum) betroffen graafwerkzaamheden t.b.v. het aanleggen van boomgaten, het verplaatsen van ondergrondse vuilcontainers en...

Bunnik, Kerkpad 2, gemeente Bunnik (Utr.)

Archeologisch Onderzoeks- En Adviesbureau De Steekproef, E. De Nes MA & Drs. E. Hoven
Op 13 maart 2012 is door De Steekproef bv een inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven uitgevoerd aan het Kerkpad 2 te Bunnik, gemeente Bunnik (Utrecht). De aanleiding voor het archeologisch onderzoek was de geplande ontwikkeling van het kerkelijk centrum. Het proefsleuvenonderzoek had tot doel te bepalen of er op de locatie van de geplande nieuwbouw een archeologische vindplaats aanwezig is. Er zijn drie werkputten aangelegd. Twee werkputten zijn tot op de geplande diepte van...

Een waarneming en proefsleuven in de Rijksstraatweg in Beek en Ubbergen, gemeente Ubbergen

M. Diepeveen & K. Zee
Archeologische waarneming en proefsleuvenonderzoek in verband met rioolwerkzaamheden aan de de Rijksstraatweg in Beek en Ubbergen. Uitgevoerd in 2005 en 2006. De oerlagen die bij de waarneming van 2005 zijn aangetroffen, zouden overblijfselen kunnen zijn oudere fasen van de Rijksstraatweg. Door het gebrek aan voldoende daterende vondsten is het niet mogelijk iets over de datering van deze oudere fasen te zeggen, behalve dan dat zij uit de midden-Romeinse tijd of later stammen. In proefsleuf I...

Plangebied de Spil te Dalen, gemeente Coevorden

J.E.A. Jans
onderzoeksrapport

Onderzoeksgebied Lorentz-Oost, gemeente Harderwijk

H. Ringenier
onderzoeksrapport

Archeologische Kroniek 1983

D. P. Hallewas
In de Archeologische Kroniek wordt een overzicht gegeven van archeologische vondsten in Zuid-Holland, per plaats. Dit wordt gedaan op basis van drie hoofdcategoriën, namelijk de Prehistorie, Romeinse Tijd en Middeleeuwen. Verder staat het Overzicht van Inventarissen van Hollandse archieven erin net als twee artikelen met als titel 'De Amsterdamse scheepvaart en het Noordhollandse platteland in de 16de en 17de eeuw. Het probleem van de arbeidsmarkt' en 'De werkgroep 'Grote Raad van Mechelen''.

Capelle aan den IJssel achter de Kanaalweg

M. Stronkhorst
onderzoeksrapport

Cohortonderzoek Onderwijsloopbanen van 5-18 jaar - COOL 5-18 - Voortgezet Onderwijs Klas 3 - 2010/11

D.H. Zijsling
In het schooljaar 2007/2008 is, mede als opvolger van het PRIMA-cohortonderzoek in het primair onderwijs, dit nieuwe cohortonderzoek van start gegaan. COOL5-18 staat voor Cohort Onderzoek OnderwijsLoopbanen onder leerlingen van 5 tot 18 jaar. Net als PRIMA gaat het ook in dit onderzoek om het verzamelen van gegevens om vervolgens de ontwikkeling van kinderen tijdens hun schoolloopbanen te kunnen beschrijven en verklaren. Het grootste verschil met PRIMA is dat de leerlingen in COOL5-18 niet alleen...

Arbeidsvraagpanel 1989-2010 - Aanvullend Pakket II

SCP (Sociaal En Cultureel Planbureau)
*** Let op: dit is niet de meest recente versie van de data. Zie het veld 'Relation' voor een link naar de update *** Het Arbeidsvraagpanel is een vragenlijstonderzoek onder vestigingen van werkgevers in Nederland. Het bestaat sinds 1989. Sindsdien worden iedere twee jaar opnieuw werkgevers geënquêteerd. Het aantal waarnemingen is ruim 2800. Er zijn inmiddels 11 metingen voor onderzoekers beschikbaar. Het Arbeidsvraagpanel is bedoeld om meer inzicht te krijgen in de vraag naar arbeid...

Arbeidsvraagpanel 1989-2010 - Aanvullend Pakket I

SCP (Sociaal En Cultureel Planbureau)
*** Let op: dit is niet de meest recente versie van de data. Zie het veld 'Relation' voor een link naar de update *** Het Arbeidsvraagpanel is een vragenlijstonderzoek onder vestigingen van werkgevers in Nederland. Het bestaat sinds 1989. Sindsdien worden iedere twee jaar opnieuw werkgevers geënquêteerd. Het aantal waarnemingen is ruim 2800. Er zijn inmiddels 11 metingen voor onderzoekers beschikbaar. Het Arbeidsvraagpanel is bedoeld om meer inzicht te krijgen in de vraag naar arbeid...

Arbeidsvraagpanel 1989-2010

SCP (Sociaal En Cultureel Planbureau)
*** Let op: dit is niet de meest recente versie van de data. Zie het veld 'Relation' voor een link naar de update *** Het Arbeidsvraagpanel is een vragenlijstonderzoek onder vestigingen van werkgevers in Nederland. Het bestaat sinds 1989. Sindsdien worden iedere twee jaar opnieuw werkgevers geënquêteerd. Het aantal waarnemingen is ruim 2800. Er zijn inmiddels 11 metingen voor onderzoekers beschikbaar. Het Arbeidsvraagpanel is bedoeld om meer inzicht te krijgen in de vraag naar arbeid...

Arbeidsvraagpanel 1989-2012 - Aanvullend Pakket II

SCP (Sociaal En Cultureel Planbureau)
*** Let op: dit is niet de meest recente versie van de data. Zie het veld 'Relation' voor een link naar de update *** Het Arbeidsvraagpanel is een vragenlijstonderzoek onder vestigingen van werkgevers in Nederland. Het bestaat sinds 1989. Sindsdien worden iedere twee jaar opnieuw werkgevers geënquêteerd. Het aantal waarnemingen is ruim 2800. Er zijn inmiddels 12 metingen voor onderzoekers beschikbaar. Het Arbeidsvraagpanel is bedoeld om meer inzicht te krijgen in de vraag naar arbeid...

Arbeidsvraagpanel 1989-2012 - Aanvullend Pakket I

SCP (Sociaal En Cultureel Planbureau)
*** Let op: dit is niet de meest recente versie van de data. Zie het veld 'Relation' voor een link naar de update *** Het Arbeidsvraagpanel is een vragenlijstonderzoek onder vestigingen van werkgevers in Nederland. Het bestaat sinds 1989. Sindsdien worden iedere twee jaar opnieuw werkgevers geënquêteerd. Het aantal waarnemingen is ruim 2800. Er zijn inmiddels 12 metingen voor onderzoekers beschikbaar. Het Arbeidsvraagpanel is bedoeld om meer inzicht te krijgen in de vraag naar arbeid...

Registration Year

  • 2015
    30,744

Resource Types

  • Dataset
    30,744