5,229 Works

Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven (IVO-P) ter plaatse van plangebied Sportpark Rijswijk te Rijswijk/Giessen (NB)

P.C. Teekens & T. Van Bostelen
Het plangebied is gelegen op een overwal van de Alm. Hiervoor geldt een hoge verwachting voor resten vanaf de Romeinse tijd, een middelhoge voor de middeleeuwen en een lage voor de nieuwe tijd. Tijdens het veldonderzoek zijn aan het maaiveld oeverafzettingen aangetroffen in werkput 1, 4 en 5 met kronkelwaard afzettingen op een diepte van circa 0,7 tot 1,0 m - mv. Werkput 3 ligt op de overgang van oever- naar komafzettingen en werkput 2...

NARCIS-archief en NOD-archief - 2002-2016

B. Beunk
Archief van de tabellen van VSOI-database (Voorloop Systeem Onderzoek Informatie) per jaar voor zover aanwezig. VSOI bevat informatie over onderzoeksprojecten, wetenschappelijke organisaties en onderzoekers, waaronder hoogleraren en uhd's, in Nederland. De gegevens VSOI-database zijn gebruikt voor de portal NARCIS (https://www.narcis.nl) en voorheen voor de Nederlandse Onderzoek Databank (NOD). Beschikbare jaren: 2002, 2004, 2005, 2006, 2010, 2011 (gedeeltelijk), 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Het jaar 2002 is alleen als tekstbestand beschikbaar, de andere...

archeologisch bureauonderzoek en verkennend booronderzoek Bosweg te Riethoven

M. Stiekema
Op basis van de waargenomen verstoringen kan worden geconcludeerd dat archeologische waarden niet meer in situ worden verwacht. De gespecificeerde archeologische verwachting, zoals die is weergegeven tijdens het bureauonderzoek, is door het booronderzoek bijgesteld naar laag voor alle perioden. Op grond van de resultaten van het bureau- en veldonderzoek adviseert Econsultancy om het plan-gebied vrij te geven.

Arab-West Report Papers 2001, Weeks 1-51: RNSAW in- depth coverage of Coptic Affairs, War on Terrorism, Ibn Khaldun Center and Media Criticism

C. Hulsman
This temporally grouped dataset contains the Arab-West Report Special Reports that were published in 2001. It should be noted that at the time the articles were published, Arab-West Report did not exist. Religious News Services from the Arab World, the organization which would ultimately become Arab-West Report, originally published the following documents.The dataset contains primarily the writings of Cornelis Hulsman (Drs.) reporting on the affairs of Coptic Christians in Egypt, and subjects related to the...

Bureau- en booronderzoek in het kader van KRW-oevers Middenloop Tjonger, gemeente Ooststellingwerf (FR)

A.R. Wieringa
Het uitgevoerde archeologisch bureau- en verkennende booronderzoek leidt tot de volgende conclusies: het plangebied ligt in het beekdal van de Tjonger. In dit beekdal zijn al veel archeologische vindplaatsen bekend, voornamelijk daterend uit de steentijd en bestaande uit concentraties houtskool, bewerkt vuursteen en dierlijk bot. Deze vindplaatsen liggen bijna zonder uitzondering aan oude meanders van de Tjonger, op de overgang van de oevers naar de hogere dekzanden. De gekanaliseerde versie van de Tjonger snijdt deze...

Inventariserend veldonderzoek door middel van Proefsleuven Geerweg tussen nr. 1 en 3 te Bruchem in de gemeente Zaltbommel

T.H.L. Hos
Binnen het plangebied zijn sporen aangetroffen die dateren uit de Romeinse tijd. Het betreft (paal)kuilen en greppels die wellicht behoren tot twee huisplattegronden. Ook is er een afvalkuil (S17) aangetroffen. Ook zijn er 75 scherven aardewerk aangetroffen die gedateerd kunnen worden in deze periode.

Delwijnsekade, Delwijnen

R. Exaltus
Geen vondsten en sporen

Dordrecht Ondergronds 69. Kuipershaven 11, Dordrecht. Archeologisch onderzoek in het 17e-18e -eeuwse havenetablissement 'Hof van Hollandt'

M.C. Dorst
In september 2015 werd gestart met de renovatie en verbouwing van het pand Kuipershaven 11. Hierbij zijn bouwhistorische elementen uit verschillende bouwfases aan het licht gekomen. Deze historische waarden zijn door het team Monumentenzorg en Archeologie van de gemeente Dordrecht gedocumenteerd. Het archeologisch onderzoek is, merkwaardig genoeg, uitgevoerd op de eerste verdieping. Hier bevond zich een 16e/17e -eeuwse plavuizenvloer met daarboven een jongere plankenvloer uit de 18e eeuw. Tussen deze vloeren was een zanden stofl...

Gasseltenijveenschemond, Zuidzijde 28 (Gemeente Aa en Hunze). Bureauonderzoek en verkennend booronderzoek. ArGeoBoor rapport 1281

L.C. Nijdam
In opdracht van Rombou heeft ArGeoBoor een archeologisch bureauonderzoek en een verkennend booronderzoek uitgevoerd aan de Zuidzijde 28 te Gasselternijveenschemond (gemeente Aa en Hunze). Het voornemen is om binnen het plangebied een nieuwe ligboxenstal te realiseren. Het plangebied heeft een oppervlakte van in totaal circa 2500 m2. Het is de bedoeling om de stal in 2 fases te bouwen. Bij de voorziene nieuwbouw bestaat de kans dat archeologische resten in de bodem verstoord worden. In...

Instrument development in childcare

Ingen, J. Van, Foppen, J.W., Hoefnagels, G.P., Quick, J., Erasmus Universiteit Rotterdam * Rotterdam (Primary Investigator)
Development of an instrument to assess the quality of treatment in an institute for child protection / educational and occupational history of children's attendant / job satisfaction / mean age of children in attendant's group / size of group / reasons for residence in institution / kind, frequencies of therapies / opinion on effect of residence on children / contacts of attendant with parents and therapists / satisfaction with decisions on children from attendant's group....

Plangebied Oppe Brik in Reuver, gemeente Beesel; archeologisch onderzoek: een proefsleuvenonderzoek

M.P.F. Verhoeven
zie vondstmelding 425084

Eindhoven. Heilige Geeststraat 49

I.J. Cleijne
In opdracht van aannemersbedrijf Van Rijswijck heeft BAAC op 30 en 31 maart 2015 een opgraving uitgevoerd in het plangebied Heilige Geeststraat 49 te Eindhoven. De aanleiding voor het archeologisch onderzoek was de voorgenomen realisatie van een appartementencomplex. Het plangebied is gelegen binnen het archeologische gebied ‘Stadskern Eindhoven (inclusief De Bergen)’. Dit deel van de stad behoort tot de middeleeuwse stad Eindhoven en kent bewoningssporen vanaf in ieder geval de 13de eeuw. Het plangebied ligt...

Bureauonderzoek naar de archeologische waarde van de locatie Zuiderhavendijk/Kalksteiger te Enkhuizen

R.M.G.M. Zaal
Het plangebied ligt in de historische stadskern van Enkhuizen (een bescherm stadsgezicht) in de omgeving van de St. Pancraskerk, tussen de Breedstraat en de Zuiderhavendijk. Tot voor enkele jaren stond er stedelijke bebouwing op de locatie. Sinds een brand (omstreeks het jaar 2000) ligt het terrein braak. Er is een oude gemetselde kelder aanwezig en enkele resten van gemetselde funderingen. Ook bestaat het vermoeden van een septictank in de bodem. Direct grenzend aan het plangebied...

De Ronde Venen Wilnis Burg Padmosweg 24-26 Bureau-onderzoek

ADC ArcheoProjecten & A. Van Benthem
ADC ArcheoProjecten heeft op 18 juli 2012 ten behoeve van de bouw van twee nieuwe woningen een bureauonderzoek uitgevoerd voor de locatie Burgemeester Padmosweg 24-26 te Wilnis. Op basis van het bureauonderzoek worden in het plangebied archeologische waarden verwacht vanaf de Late Middeleeuwen. Op basis van oude kaarten wordt aangenomen dat vanaf de 17e eeuw bebouwing aanwezig is geweest in het plangebied, maar ook oudere resten kunnen aanwezig zijn. Funderingsresten, putten en erflagen kunnen worden...

Bisschopsweg, Easterkar te Sint Johannesga (Gemeente De Friese Meren). Een verkennend booronderzoek. ArGeoBoor rapport 1369.

L.C. Nijdam
In opdracht van It Fryske Gea heeft ArGeoBoor een archeologisch verkennend booronderzoek uitgevoerd ter plaatse van de Bisschopsweg in het Easterkar dat onderdeel is van de Groote Sintjohannesgaaster Veenpolder (Gemeente De Friese Meren). De aanleiding van het onderzoek is de voorziene aanleg van petgaten c.q. natuurlijke oevers. Het plangebied is ongeveer 9,1 hectare groot, waarvan circa 3 hectare zal worden ontgraven. De maximale ontgravingsdiepte is circa 1,0 meter. Voor deze graafwerkzaamheden is, in de toekomst...

Archeologisch bureauonderzoek en verkennend booronderzoek aan de Sniederlaan 162 te Bladel

A.H. Schutte
Uit de landschappelijke ligging, op een glooiing van een beekdalzijde, blijkt dat het plangebied waar-schijnlijk vanaf het Paleolithicum gunstig is geweest voor jagers-verzamelaars en vanaf het Neolithi-cum voor landbouwers. Doordat de aanwezigheid van een beekdal doorslaggevend is voor de keuze van jagers-verzamelaars om zich in het plangebied te vestigen staat de verwachting voor het Paleoli-thicum en Mesolithicum op hoog. Voor landbouwsamenlevingen is het beekdal van minder groot be-lang als locatiekeuze en daarom is de verwachting...

Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek, verkennende fase Herfterlaan 30-1 te Zwolle

E.A. Schorn
In opdracht van Mts. J & G.W. Pruim Lennips heeft KSP Archeologie een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek, verkennende fase (IVO-(O)verig); booronderzoek) uitgevoerd voor de locatie aan de Herfterlaan in Zwolle (gemeente Zwolle). Het onderzoek is uitgevoerd voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de uitbreiding van een koeienstal. Het doel van het archeologische bureauonderzoek was het opstellen van een gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied. Gezien de ligging van het plangebied binnen een laag...

Archeologisch vooronderzoek in het kader van sloop en nieuwbouw aan de Achterambachtseweg 49 te Hendrik-Ido-Ambacht, gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

C.A. Visser & R. Schrijvers
Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie heeft een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel van boringen (verkennende fase) verricht in het kader van de voorgenomen sloop en nieuwbouw aan de Achterambachtseweg 49 te Hendrik-Ido-Ambacht in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.

Rietstraat 65 in Wijbosch, gemeente Schijndel; archeologisch bureau- en booronderzoek Rietstraat 65 in Wijbosch, gemeente Schijndel

D.M.G. Keijers
archeologisch bureau- en booronderzoek Rietstraat 65 in Wijbosch, gemeente Schijndel;

Zelfbouwkavels Kop Weespertrekvaart

T. Terhorst
Voor de planlocatie geldt beleidscategorie 5. Aangezien de voorgenomen bodemingrepen minder diep gaan dan 2 m onder maaiveld is het project uitgezonderd van archeologisch onderzoek.Wel geldt conform de Monumentenwet een vondstmeldingsplicht tijdens de uitvoering.

Bureauonderzoek naar de archeologische waarde van het plangebied Oudelandsdijk te West-Graftdijk, gemeente Graft-De Rijp

G.P. Alders & L. Den Boon
Het doel van het bureauonderzoek is te bepalen of archeologische resten worden verwacht en hoe daarmee zou moeten worden omgegaan.

Archeologisch onderzoek in het plangebied Daalderveld-Pasestraat te Borgharen

W.S. Van De Graaf & A.L. Loonen
Zie vondstmelding 422881. Graag verwerken conform de releasenotes.

Archeologisch Bureauonderzoek & Inventariserend Veldonderzoek (IVO), d.m.v. boringen; Paaldijk, Leende, Gemeente Heeze-Leende

M. Berkhout
Archeologisch onderzoeksbureau Becker & Van de Graaf BV heeft in november 2008 een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (IVO) verkennende fase door middel van boringen uitgevoerd aan de Paaldijk te Leende, gemeente Heeze-Leende.

Registration Year

  • 2017
    5,229

Resource Types

  • Dataset
    5,229