7,408 Works

Een verkennend archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van boringen aan de Papendijk te Nuland, gemeente Maasdonk (NB)

W.J.F. Thijs & A.H. Schutte
Onderzoeksrapport

NARCIS-archief en NOD-archief - 2017

B. Beunk
Archief van de tabellen van VSOI-database (Voorloop Systeem Onderzoek Informatie) per jaar voor zover aanwezig. VSOI bevat informatie over onderzoeksprojecten, wetenschappelijke organisaties en onderzoekers, waaronder hoogleraren en uhd's, in Nederland. De gegevens VSOI-database zijn gebruikt voor de portal NARCIS (https://www.narcis.nl) en voorheen voor de Nederlandse Onderzoek Databank (NOD). Beschikbare jaren: 2002, 2004, 2005, 2006, 2010, 2011 (gedeeltelijk), 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Het jaar 2002 is alleen als tekstbestand beschikbaar, de andere...

Plangebied Haareweg, gemeente Doetinchem; archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek (karterende fase)

H. Ringenier
Onderzoeksrapport

Thematische collectie: Kamp Amersfoort

Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort
Nationaal Monument Kamp Amersfoort, op de grens van Leusden en Amersfoort, is een van de drie bekendste Nederlandse herinneringscentra. In de periode 1941 tot 1945 hebben ongeveer 37.000 gevangenen voor korte of langere tijd vastgezeten in dit doorgangs-, tevens strafkamp dat onder direct bevel stond van de SS. In de loop der jaren heeft Nationaal Monument Kamp Amersfoort meer dan 100 oud-gevangenen kunnen interviewen over hun tijd in het kamp tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dit...

Archeologisch proefsleuvenonderzoek vindplaatsen 15a, 15b, 22 en 23 project dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl, gemeente Delfzijl (GR)

M.J.M. De Wit
Op alle vindplaatsen ligt onder de bouwvoor een ophoogpakket met hierin resten puin, aardewerk, metaal, glas, kippengaas etc. Het pakket dateert uit de 20e eeuw. Hieronder liggen natuurlijke bodemlagen die bestaan uit kleiafzettingen en zandige lagen, die karakteristiek zijn voor een getijdenmilieu. Vindplaats 22 betreft een gedempte sloot of laagte met daarin veel rietresten. Volgens de vooronderzoeken zouden op de locatie van vindplaats 15a/b resten van een sluiscomplex en van een zeedijk verwacht kunnen worden....

Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven (IVO-P) kerkstraat 14 te Sprang-Capelle

H.J.L.C. Koopmanschap & P.C. Teekens
Onderzoeksrapport

Archeologisch proefsleuvenonderzoek Elkingeslag te Emmen, gemeente Emmen (DR)

A.R. Wieringa
vervolgonderzoek uit te voeren. Deze aanbeveling is overgenomen door de bevoegde overheid, gemeente Emmen. De enige bij het proefsleuvenonderzoek aangetroffen grondsporen betreffen niet-behoudenswaardige sporen van de 20e-eeuwse ontginning en akkerbouw, bestaande uit ontginningsgreppels en ploegsporen. Oudere vondsten en sporen zijn, ondanks een geheel of gedeeltelijk intacte natuurlijke bodemopbouw in het onderzoeksgebied, niet aangetroffen. Het voorliggende onderzoek is met de grootst mogelijke zorg uitgevoerd. Indien er onverhoopt toch archeologische waarden aanwezig blijken te zijn binnen de...

Archeologisch vooronderzoek De Liesbosch zoekgebied 3 aan de Veldwade te Nieuwegein, gemeente Nieuwegein

W.J. Weerheijm, E. Van Der Klooster, R. Schrijvers & C.A. Visser
In opdracht van Aveco de Bondt heeft Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie een Inventariserend Veldonderzoek door middel van verkennende en karterende boringen uitgevoerd binnen een plangebied aan de Veldwade te Nieuwegein, gemeente Nieuwegein. Aveco de Bondt BV is betrokken bij de herinrichting van plangebied De Liesbosch te Nieuwegein, het voormalige ‘The Greenery’ terrein. In het kader van dit project heeft Vestigia reeds een archeologisch en cultuurhistorisch bureauonderzoek verricht (Vestigia rapport V1387), aangevuld met een onderzoek door...

Een archeologisch bureauonderzoek en verkennend booronderzoek op campus Heyendaal, Archeologische Berichten Nijmegen - Briefrapport 219

J. Oosterbaan, J. De Kramer & H. Van Enckevort
In opdracht van het Universitair Vastgoed Bedrijf is een bureau- en een verkennend booronderzoek uitgevoerd op het terrein van de campus. Uit het bureauonderzoek blijkt dat binnen het onderzoeksgebied archeologische resten uit verschillende perioden verwacht kunnen worden. Door de ligging op een pleistocene spoelzandwaaier kunnen algemeen gesteld archeologische resten vanaf het paleolithicum tot in de nieuwe tijd verwacht worden. Uit het bureauonderzoek bleek dat de kans op het aantreffen van prehistorische resten niet hoog zou...

Melis Stokelaan Gemeente Den Haag

E.C. Rieffe & P.J.A. Stokkel
De archeologische begeleiding tijdens de herinrichting van de Melis Stokelaan en enkele zijstraten tussen de Moerweg en de Loevesteinlaan heeft uitgewezen dat de aangetroffen geologie in grote lijnen overeenkomt met de geologische kaart. Het op die kaart weergegeven duin (Laag van Voorburg) is echter kleiner en wordt aan de oostzijde (Tesselschadelaan) begrensd door een met klei en veen opgevulde strandvlakte. In drie boringen ligt het duin op of boven 1,5 m – NAP en was...

Families of Poles in the Netherlands (FPN). Wave 2

K. Karpinska & P. A. Dykstra
The Families of Poles in the Netherlands (FPN) survey is a database which enables the examination of different aspects of Polish migrant family life, including family formation, generational interdependencies, espoused family obligations and life outcomes. The FPN has a panel character – the second wave of the survey was conducted in 2018, three years after Wave 1. The questionnaire in Wave 2 focuses on the changes that have taken place in the lives of the...

Archeologisch bureauonderzoek & Inventariserend Veldonderzoek, verkennende fase KRW locatie 54, Nolleweg, Waarde Gemeente Reimerswaal

A.W.E. Wilbers
Een archeologisch bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek (IVO), verkennende fase, uitgevoerd aan de Nolleweg in Waarde, gemeente Reimerswaal. De aanleiding voor het onderzoek is het voornemen om natuurvriendelijke oevers aan te leggen ten zuiden van de watergang gelegen tussen de Nolleweg en het Kaaipad ten zuidoosten van Waarde (gemeente Reimerswaal).

Bureauonderzoek ontwikkeling Schulpvaart, Castricum

J. De Koning & E. Poulus
Onderzoeksrapport

Ranking the towns. Nieuw licht op de bevolkingsdichtheid van middeleeuwse steden: Historisch Leiden in Kaart: Straten- en Grachtenboek, 1583-1604

A Van Steensel
This is a revised and extended version of the Straten- and Grachtenboek of Leiden, a sixteenth-century precadastral map with raster and vector data.

Vrijetijdsomnibus 2016 - VTO 2016

Sociaal En Cultureel Planbureau (SCP) & Centraal Bureau Voor De Statistiek (CBS)
De VrijeTijds Omnibus (VTO) wordt in samenwerking uitgevoerd door het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), vanaf 2012 tweejaarlijks. Het onderwerp van het onderzoek VTO bestaat uit de kernthema’s cultuurparticipatie en sportbeoefening. Daarnaast wordt tweejaarlijks een apart thema uitgediept. De wensen met betrekking tot de te meten variabelen zijn in overleg met vertegenwoordigers van de sport- en cultuursector en de ministeries van OC&W en VWS tot stand gekomen. De...

Archeologisch onderzoek aan de Ketenbosweg 14 te Gorssel (gemeente Lochem). Inventariserend veldonderzoek met boringen.

P.T.A. De Rijk & R.F. Engelse
Naar aanleiding van het bureauonderzoek (onderzoeksmelding 48784) wordt verder onderzoek door middel van boringen noodzakelijk geacht.

Aanvullend archeologisch vooronderzoek in het kader van de verbreding van een watergang langs de Veldwade te Nieuwegein, gemeente Nieuwegein

W.J. Weerheijm, F.P.J. Van Puijenbroek & C.A. Visser
Op basis van de resultaten van dit aanvullende archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van boringen wordt de kans dat bij het verbreden van de watergang langs de Veldwade een intacte archeologische vindplaats wordt geschaad zeer klein geacht. Derhalve adviseert Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie om het plangebied vrij te geven voor de geplande ontwikkelingen. Het is aan het bevoegd gezag, de gemeente Nieuwegein, om op basis van dit rapport en het hierin geformuleerde advies een besluit...

Warns, Ats Bonninghawei, Gemeente Súdwest-Fryslân (Fr.). Een Archeologisch Bureauonderzoek en Karterend Veldonderzoek IVO-O)

R. Exaltus
Door De Steekproef bv is een plangebied onderzocht aan de Ats Bonninghawei te Warns in de gemeente Súdwest-Fryslân. De aanleiding voor het onderzoek is de geplande bouw van enkele woningen in het plangebied. De hiervoor benodigde graafactiviteiten kunnen tot aantasting van eventueel aanwezige archeologische waarden leiden. Het onderzoek was gericht op de vaststelling of dergelijke waarden in het plangebied aanwezig kunnen zijn. Het onderzoek bestaat uit een bureauonderzoek en een karterend veldonderzoek door middel van...

Kanaalpad Noord-Oost, Rijnsburg Gemeente Katwijk

A.M.H.C. Koekkelkoren
Uit het bureauonderzoek blijkt dat het plangebied is gelegen in de strandvlakte tussen twee strandwallen. Op basis hiervan kunnen in het plangebied minimaal drie archeologische niveaus voorkomen. Het oudste niveau wordt verwacht op de afzettingen van de strandvlakte/ oude duinen. Deze zijn gevormd in de Midden Neolithicum, waardoor resten vanaf deze periode tot de Late Bronstijd mogen worden verwacht. Degelijke resten bestaan uit resten te relateren aan bewoning of landbouw, zoals artefacten van keramiek en...

Soelekerkeweg 1, Kamperland, gemeente Noord-Beveland: een bureau- en inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen (verkennende fase)

A De Boer
In het plangebied is de bouw van een geitenstal van 28 m x 78 m voorzien. Hierbij wordt de bodem tot maximaal 80 cm-mv vergraven. Het plangebied ligt in de ArcheoRegio het “Zeeuws kleigebied”. De top van het Pleistoceen ligt tussen -15 en -25 m NAP. De top van het Pleistoceen is in het plangebied vermoedelijk geërodeerd. Op de Pleistocene afzettingen liggen marine afzettingen van het Laagpakket van Wormer en Walcheren. Tussen de twee laagpakketten...

ARCHEOLOGISCH BUREAUONDERZOEK SNELKENSSTRAAT 16 TE SEVENUM GEMEENTE HORST AAN DE MAAS

A.H. Schutte
Onderzoeksrapport

Archeologisch onderzoek Luchen fase 1, te Mierlo, gemeente Geldrop-Mierlo

A.H. Schutte
Onderzoeksrapport

Bureau voor Archeologie Rapport 504 Zuidermaatweg 3, Heemskerk, gemeente Heemskerk: een bureau- en inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen in de karterende fase

A. De Boer
Bureau voor Archeologie heeft een bureau- en inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen uitgevoerd voor bouwwerkzaamheden aan de Zuidermaatweg 3 te Heemskerk. Op grond van de landschappelijke ligging kunnen resten gerelateerd aan agrarische bewoning op hoog opgeslibte kwelders of hoge kreekruggen aanwezig zijn. Bij het booronderzoek zijn hiervoor echter geen aanwijzingen voor gevonden. Op grond van historische gegevens kunnen resten gerelateerd aan de tuinaanleg bij Assumburg aanwezig zijn. Deze resten kunnen alleen uit sporen...

Archeologisch onderzoek op 3 locaties in Gouda. Graaf Florisweg e.o., Geuzenstraat e.o. en groeneweg e.o.

M. Van Dasselaar
Archeomedia project A06-212. Eerste twee deellocaties van in totaal drie plaatsen waar de vervanging /aanleg van riolering archeologisch wordt begeleid. Enkele delen van de riolering, zoals pompputten en delen met een hoge archeologische verwachting worden uitgevoerd als archeologische opgraving. Bureauonderzoek en booronderzoek zijn eerder uitgevoerd door ArcheoMedia (Cis code 16652). Het PvE is geschreven door de gemeentelijk archeoloog van Gouda.

Registration Year

  • 2018
    7,408

Resource Types

  • Dataset
    7,408