3,199 Works

PAN-00041425 - cloth seal with pin

This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00041425

PAN-00044679 - wire brooch with angular bow variant A1

This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00044679

Seasonal forage scarcity index from NDVI time series in East Africa, 2001-2017

L. H. De Oto
This dataset presents georeferenced satellite-based information on vegetation greenness and forage scarcity in East Africa from 2001 to 2017. Recurrent drought represents a major threat in arid and semi-arid regions of East Africa where pastoralists depend on their livestock for subsistence. In Kenya and southern Ethiopia, an existing satellite-based index insurance scheme aims to protect pastoralists against the adverse effects of drought. Under that scheme, payouts are made based on an area-aggregated seasonal forage scarcity...

Archeologisch bureauonderzoek ter plaatse van de duikerbrug op de Dorpsstraat te Oegstgeest

D.A. Sam
Archeologisch bureauonderzoek naar de aanwezigheid van bekende en verwachte archeologische waarden ter plaatse van de duikerbrug op de Dorpsstraat te Oegstgeest

Achterland 4, Groot-Ammers (gemeente Molenwaard)

K. Klerks
ADC ArcheoProjecten heeft in juli 2018 een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd op Achterland 4 te Groot- Ammers, gemeente Molenwaard (afb. 1 en 2). De aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen sloop van een deel van de bestaande schuur en de bouw van een woning. Op basis van het bureauonderzoek werden in de top van mogelijke oeverafzettingen resten uit het Midden-Neolithicum tot de Vroege IJzertijd verwacht. Samenhangend met de ligging langs een Middeleeuwse ontginningsas...

Aduard, Burgemeester Seinenstraat 42, Gemeente Westerkwartier (Gr.). Archeologische Begeleiding.

C.R.C. Schamp
Tijdens de archeologische begeleiding zijn de aangetroffen archeologische waarden ingemeten, gedocumenteerd en gefotografeerd. Er zijn 16 sporen en archeologische lagen aangetroffen. Deze bestaan uit een ongestoorde wierde laag (S2), muurresten en vloerdelen van de abdijkerk. In de sleuf buiten het kerkgebouw bleek de bodem grotendeels verstoord geraakt bij de aanleg van het leidingwerk waarbij gebruik is gemaakt van een sleuvenkist met houten palen (S3 t/m S8 en S11). Bij het onderzoek zijn tien vondsten gedaan....

Melkweg, gemeente De Bilt

R. De Leeuwe
In opdracht van de Gemeente De Bilt heeft RAAP van 26 tot en met 28 juni 2018 een archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in het kader van het project ?Herontwikkeling Plangebied Melkweg te Bilthoven? in de gemeente De Bilt. Het doel van een proefsleuvenonderzoek is het vaststellen van de archeologische waarde van het terrein. Eerst wordt vastgesteld of een archeologische vindplaats aanwezig is en vervolgens is het noodzakelijk inzicht te krijgen in de precieze aard en omvang...

Oostbuurtseweg nabij 43, 49 en 51 te De Lier, gemeente Westland

K. Klerks
ADC ArcheoProjecten heeft in september 2019 een inventariserend veldonderzoek uitgevoerd op de locatie Oostbuurtseweg nabij 43, 49 en 51 te De Lier (afb. 1). De aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen kadeverbetering langs de Zijde en een zijsloot hiervan. Op basis van het bureauonderzoek (uitgevoerd in 2017 door Transect) had het plangebied een middelhoge verwachting voor resten uit de Late IJzertijd tot en met de Nieuwe tijd. Teneinde deze verwachting te toetsen en aan...

Plangebied Beeklaan 18 in De Zilk, gemeente Noordwijkerhout; (verkennend booronderzoek)

J.A. Wolzak
In opdracht van Unidex B.V. heeft RAAP in februari en maart 2019 een archeologisch vooronderzoek in de vorm van een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek) uitgevoerd voor het plangebied Beeklaan 18 in De Zilk in de gemeente Noordwijkerhout. De geplande werkzaamheden bestaan uit de aanleg van een laadkuil met een maximale verstoringsdiepte van 1,5 m -Mv. In het plangebied werd op basis van het bureauonderzoek een bodemopbouw verwacht van stuifzand (Laagpakket van Zandvoort) op...

Onderzoeksgebied Kerkheuvel Genemuiden; gemeente Zwartewaterland

E.H. Boshoven
In opdracht van Hervormde Gemeente Genemuiden en Stichting Stadswacht Genemuiden heeft RAAP in oktober 2018 een archeologisch vooronderzoek in de vorm van een inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek) uitgevoerd voor het onderzoeksgebied Kerkheuvel Genemuiden in de gemeente Zwartewaterland. De in het onderzoeksgebied verwachte rivierduin is niet aangetroffen. Onder de veenafzettingen zijn fluviatiele sedimenten aanwezig die, gezien de gelaagdheid, onder fluviatiele omstandigheden afgezet moeten zijn. Vanwege de gelaagdheid en mate van siltigheid, evenals de fijnmazigheid en afronding,...

Plangebied Zernikeplein 7 te Groningen

B.I. Van Hoof
Binnen het plangebied zijn drie verschillende niveaus aanwezig waarop archeologische resten aanwezig (kunnen) zijn. De top van de natuurlijke getijdeafzettingen ligt tussen -0,10 en -0,40 m NAP, op ca. 1,0 tot 1,2 m -Mv. Op dit niveau kunnen archeologische resten uit de Late Middeleeuwen-Nieuwe tijd worden verwacht. De gedempte sloot die bij de Penningsdijk heeft behoord, is vanaf dit niveau ingegraven. Het tweede niveau betreft de top van de bovenste vegetatiehori zont, die tussen -0,40...

Boerenhoekstraat, Burgemeester van Campenhoutstraat e.o., Made, gemeente Drimmelen

H.E. Bouter
ADC ArcheoProjecten heeft een inventariserend veldonderzoek uitgevoerd op de locatie Boerenhoekstraat en Burgemeester van Campenhoutstraat e.o. te Made, gemeente Drimmelen. Aanleiding is de voorgenomen aanleg van een dubbel rioleringsysteem waarbij de bodem zal worden verstoord tot 4 meter onder het huidige maaiveld. Op basis van eerder uitgevoerd bureauonderzoek1 gold voor het plangebied een lage tot middelhoge verwachting voor de periode Laat Paleolithicum-Mesolithicum, een lage verwachting voor de periode Neolithicum – Vroege Middeleeuwen en een middelhoge...

Goorloop-noord, beekherstel en aanleg ecologische verbindingszone, gemeenten Helmond en Laarbeek

B.I. Van Hoof
In opdracht van de gemeente Helmond heeft RAAP een archeologisch proefsleuvenonderzoek - variant archeologische begeleiding uitgevoerd in het noordelijke deel van de Goorloop, ten oosten en noordoosten van Stiphout, in de gemeenten Helmond en Laarbeek. Het veldwerk heeft plaatsgevonden tussen 19 juli 2016 en 7 april 2017 Binnen het beekdal van de Goorloop zijn diverse graafwerkzaamheden uitgevoerd in het kader van beekherstel en de aanleg van een ecologische verbindingszone. De werkzaamheden betroffen het aanleggen van...

Sanering oude waterleiding en aanleg nieuwe waterleiding in de Sint Jansstraat in Groningen

J.J. Lenting
Verspreid over de proefsleuven zijn enkele archeologische resten aangetroffen. Het gaat vermoedelijk om drie restanten van bakstenen riolen en een opvullingslaag van een gracht.

Plangebied watergang noordzijde Prof. Uilkensweg

H.H. B?Rmann
Verspreid over de proefsleuven zijn verschillende archeologische resten aangetroffen. Het gaat hierbij om een cluster grote kuilen, een bermsloot behorend bij een middeleeuwse weg en verkavelingsgreppels en -sloten daterend uit de Late Middeleeuwen of Nieuwe tijd. Het betreft resten die tot de periferie van het direct ten oosten gelegen kasteelterrein Zernike horen. Dit kasteelterrein is in rond het jaar 2000 in een aantal graafcampagnes grotendeels opgegraven. De aangetroffen sporen tekenen zich af direct onder de...

Wasbeeklaan 2a, gemeente Teylingen

R. De Leeuwe
In opdracht van gebr. Van der Geest BV heeft RAAP van 11 tot en met 13 juli 2017 een archeologische opgraving uitgevoerd in het kader van het project ?archeologische begeleiding bij zandwinning Wasbeeklaan 2A? in de gemeente Teylingen. In het plangebied van circa 1,1 ha is 1590 m2 afgegraven en archeologisch begeleid. Het voornaamste doel van het onderzoek was het veiligstellen van de wetenschappelijke informatie (behoud ex situ). Het plangebied ligt op de noordwestelijke flank...

Research Data Nini Hoiting: Home Recordings LEA 02;10.02

O.A. Crasborn & N. Hoiting
These video recordings (with limited transcriptions for just a few files) were made by Dr. Nini Hoiting, developmental linguist at the Royal Kentalis institute for the deaf "H.D. Guyot" in Haren, Groningen, the Netherlands, between 1988 and 2009. Most recordings were not used for academic research on language development, but for monitoring the children's language development.

Research Data Nini Hoiting: Home Recordings MIK age unknown

O.A. Crasborn & N. Hoiting
These video recordings (with limited transcriptions for just a few files) were made by Dr. Nini Hoiting, developmental linguist at the Royal Kentalis institute for the deaf "H.D. Guyot" in Haren, Groningen, the Netherlands, between 1988 and 2009. Most recordings were not used for academic research on language development, but for monitoring the children's language development.

Research Data Nini Hoiting: Home Recordings DAN 02;03.01

O.A. Crasborn & N. Hoiting
These video recordings (with limited transcriptions for just a few files) were made by Dr. Nini Hoiting, developmental linguist at the Royal Kentalis institute for the deaf "H.D. Guyot" in Haren, Groningen, the Netherlands, between 1988 and 2009. Most recordings were not used for academic research on language development, but for monitoring the children's language development.

Research Data Nini Hoiting: Home Recordings NUR 02;09.11

O.A. Crasborn & N. Hoiting
These video recordings (with limited transcriptions for just a few files) were made by Dr. Nini Hoiting, developmental linguist at the Royal Kentalis institute for the deaf "H.D. Guyot" in Haren, Groningen, the Netherlands, between 1988 and 2009. Most recordings were not used for academic research on language development, but for monitoring the children's language development.

Valuing Soil's Economic Worth: Vol. 1

M.O.R.L. Dimal
Datasets used in the econometric analysis of soil value in the Phillippine town of Norzagaray Bulacan

Retrieving the 3d distribution of leaves in forests using LiDAR

J LIu
1) the digital elevation model of the 4 transects generated from leaf off lidar point cloud in the study area of Bavarian Forest National Park 2) the leaf area index of the 4 transects generated from 2017 summer leaf on lidar point cloud in the study area of Bavarian Forest National Park

Archeologisch bureau- en booronderzoek VU onderzoeksgebouw te Amsterdam

L. Kleij
Uit het booronderzoek blijkt dat de bodemopbouw voor het gehele plangebied van boven naar beneden bestaat uit een recent zandpakket met puin en een laagje recente klei, een natuurlijk kleipakket, een pakket veraard veen, een natuurlijk veenpakket en een pakket natuurlijke klei. Het veraarde veen is een indicatie van menselijke activiteit. Bovendien zijn in en op dit pakket drie archeologische indicatoren aangetroffen. In boring 4 is een fragment wandtegel uit de 18e eeuw en een...

Korstestraat 2 te Berghem, gemeente Oss

K. Klerks
ADC ArcheoProjecten heeft in september 2018 een inventariserend veldonderzoek uitgevoerd op de locatie Korstestraat 2 te Berghem. De aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen sloop van de bestaande woning en bouw van een nieuwe woning en twee bijgebouwen. Op verzoek van gemeente Oss wordt niet een volledig bureauonderzoek uitgevoerd, maar wordt volstaan met de afbakening van het plangebied, een beschrijving van de geplande ingrepen en de weergave en korte analyse van de landschappelijke situatie...

A modified model for estimating tree height from PolInSAR with compensation for temporal decorrelation

N Ghasemi
This chapter is based on the published paper: Ghasemi, N., Tolpekin, V. and Stein, A., (2018). A modified model for estimating tree height from PolInSAR with compensation for temporal decorrelation. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 73, pp.313–322. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0303243418302563?via%3Dihub The dataset has been acquired by European Space Agency in the context of BioSAR2010 campaign conducted on Southwest Sweden by airborne SAR sensor and extensive field research. The RMoG (Random-Motion-over-Ground) model is commonly used...

Registration Year

 • 2020
  3,199

Resource Types

 • Dataset
  2,833
 • Text
  357
 • Image
  4
 • Software
  3
 • Collection
  2