4,865 Works

Faunapassager i forbindelse med større trafikanlæg

Jacob Christian Salvig
Veje og jernbaner skaber problemer for mange dyrearter, når de i deres søgen efter føde eller yngle- og skjulesteder bevæger sig gennem landskabet. Dels dræbes der hvert år mange dyr på vejene, dels hindres dyrenes vandringer og spredning i landskabet. For at sikre dyrelivet er det således nødvendigt at forbinde naturområderne med et net af økologiske forbindelseslinier (spredningskorridorer), som kan sikre dyrelivet fri bevægelighed i landskabet. I dette paper fokuseres på at udrede den eksisterende...

Kapacitet i Københavns Lufthavn, Kastrup

Michael Jørgensen
Med de forventninger der er til den fremtidige udvikling af operationstallet i Kastrup Lufthavn bliver det nødvendigt indenfor den næste 10 års periode at skabe mulighed for en yderligere kapacitetsforøgelse. En mulighed for en kapacitetsfremmende foranstaltning ligger i separationsnedsættelse mellem de landende fly. På nuværende tidspunkt skal der indlægges en separation på 3 NM (nautiske mile) mellem landende fly i samme vægtkategori. Denne kan nedsættes til’ 2,5 NM ifølge Amerikanske undersøgelser foretaget af FAA (Federal...

Efterspørgselsstyret trafik i mellemstore byer

Preben Vilhof
I mellemstore provinsbyer har bybusserne haft et vigende passagertal gennem 1980'erne. Derfor ses i disse byer forskellige forsøg med at indføre efterspørgselsstyret trafik. I notatet beskrives et forsøg i Holstebro, hvor Taxa varetager bybussernes aftenbetjening og et forslag til forsøg i Grenaa - Kaldebus - hvor mindre vogne betjener passagererne mellem byens stoppesteder efter forudgående opkald.

Nye sporvogne i København.

Poul Sulkjær
HT har i vision 2005 beskrevet sit langsigtede mål for udvikling af den kollektive trafik i Hovedstadsområdet. Som led i realiseringen heraf er opstillet en plan for et sammenhængende højklasset bussystem - det såkaldte S-busnet. Dette vil være fuldt realiseret i 1996. I forlængelse heraf arbejder HT for en opklassificering af vigtige regionale trafikforbindelser til letbanebetjening. I HTs strategi indgår både en bedre betjening af de kollektivt rejsende og mål om, at den kollektive trafik...

Kapacitetsbegrænsende forhold i forbindelse med køreplanlægning

Jacob Preisler
Gennem mange år har trafikprognosemodeller og modeller til beregning af vejkapacitet udgjort en væsentlig del af det beslutningsgrundlag, hvorpå fremtidige udbygninger/tilpasninger af vejstrukturen baseres. Som teoretisk disciplin har der også indenfor jernbanerne været udviklet forskellige beregningsmetoder, mens den praktiske anvendelse af disse modeller ikke hidtil er blevet tillagt nogen særlig betydning indenfor DSB. Dette forhold er nu ved at ændre sig, og DSB har indenfor de senere år indkøbt og udviklet en række modeller/metoder til...

Udviklingsplan for privatbanerne

Claus Klitholm
Den lokale og regionale kollektive trafik i Danmark er under stadig udvikling og forandring, og også fra politisk side opereres der med langsigtede strategier, som f.eks. er formuleret i "Trafik 2005". Som modspil til den plolitiske planlægning og som led i den fortsatte udvikling af privatbanerne, er samtlige 13 privatbaner i gang med at udarbejde strategiske planer for perioden 1997-2004, svarende til 2 fulde perioder for rammeaftalerne med staten. Arbejdet udføres efter fælles retningslinier med...

Trains for increased effectiveness and attractiveness / Tåg för ökad effektivitet och attraktivítet

Karl Kottenhoff
Trains need to be effective and attractive to take a substantial market share. An important factor is the ticket price. The effectiveness must be increased. Operating costs can be reduced by e.g. modular train configuration, increased space utilization, double decekers and higher speeds. The last example, higher speeds, also increases the attractiveness of train riding. Other factors where stated preference interviews show that passengers’ willingeness to pay is high: low noise and vibration levels, good...

Scenarioværkstedet som metode i dansk transportforskning.

Leif Gjesing Hansen
I transportforsningsprogrammet PROTEUS anvendes scenarioværkstedet som metode til at identificere muligheder og barrierer for reduktion af godstrafikarbejdet i regionen. I værkstedet deltager repræsentanter fra transportvirksomheder, fra fremstillingsvirksomheder og fra de kommunale og amtslige myndigheder inden for miljø- og transportplanlægning. Værkstedet gennemføres på baggrund af scenarier for godstransportsektoren, som beskriver mulige ændringer for transport på baggrund af ændringer i produktionsorganisering og skærpede miljøkrav til sektoren. Scenarioværkstedsmetoden er en metode der har til formål at invovere lokale...

Vognmandserhvervts Teknologi- og Videncenter

Torben SOll & KArsten Juul-Olsen
Projektet har til formål at undersøge, hvorledes en direkte og effektiv vidensformidling til transportvirksomhederne kan organiseres. I denforbindelse er det blevet undersøget hvorvidt etableringen af et teknologi- og videnscenter kan være en hensigtsmæssig ramme om en såden indsats. Formålet med et sådant center skulle være at skabe rammer for en systematisk opsamling, bearbejdning og formidling af aktuel og fremtidig viden om teknologi, logistik, miljø og andre forhold af betydning for det samlede vognmandserhverv.

Sammenfatning af projektet \"Benchmarking af havne\"

Torben Ladefoged
Projektet “Benchmarking af havne - analyse af mulighederne for effektivisering af havnenes rolle i transportarbejdet” er gennemført for Transportrådet af en projektgruppe bestående af PLS Consult A/S, LGC-Consult ApS, Kollberg & Co. samt RAMBØLL, med PLS Consult som projektleder. Projektet har været fulgt af en gruppe med repræsentanter fra Transportrådet, Trafikministeriet, Sammenslutningen af danske havne, Danmarks Rederiforening, Rederiforeningen af 1895, Specialarbejderforbundet i Danmark, Miljøstyrelsen samt havnene i København, Århus og Aalborg.

INTRAURBANA SAMBAND MELLAN BEBYGGELSE-, TRANSPORT- OCH MAKTSTRUKTURER

Karin Book & Lena Eskilsson
Syftet med vårt forskningsprojekt är att genom litteraturstudier och en komparativ empirisk undersökning klarlägga intraurbana samband mellan bebyggelse-, transport- och maktstrukturer ur en kulturgeografisk synvinkel. Vi har särskiljt faktorer som inverkar på bebyggelse- och transportstrukturen som sammanfattas i en enkel modell. Faktorerna är centrumstruktur, verksamhetslokalisering, bostadslokalisering, densitet, markvärde, transportsystemets uppbyggnad, utnyttjandegrad av olika transportmedel och rörelsemönster. Hur städers bebyggelse- och transportstrukturer utformas påverkas också av typ av utvecklingskontroll, det vill säga vem som har kontroll/makt...

Permanent stop for lavprisvarehuse?

Brian Høj, Jakob Nielsen & Lars Berg Møller
I vores afgangsprojekt om detailhandelsstruktur, har vi undersøgt lavprisvarehuses trafikale- og forsyningsmæssige konsekvenser og belyst det mulige indhold af en fremtidig detailhandelsstruk- tur. Arbejdet viser, at det midlertidige stop for opførelsen af større detailhandelsenheder, som miljømi- nisteren har taget initiativ til, er på sin plads. Der er ud fra trafikale- og dermed miljømæssige betragtninger, god grund til at lede efter et mere skånsomt alternativ til lavprisvarehusene. Udover at vise de uheldige trafikale konsekvenser af den...

Bystruktur, bæredygtighed og trafik

Gertrud Jørgensen
Dette indlæg er et oversigtspapir, der behandler forholdet mellem byernes struktur og udvikling, kravet om "bæredygtig udvikling" og persontransport i byerne. Papiret behandler følgende spørgsmål 1. Hvad er byernes rolle i en bæredygtig udvikling? 2. Hvad er tranportsektorens betydning i miljøsammenhæng? 3. Hvilken bystruktur mindsker trafikkens miljøbelastning? Særlig vægt på bebyggelsestæthed og byfunktionernes placering i byen 4. Hvilke muligheder er der for at ændre danske byer, så de understøtter et mindere energiforbrug til transport?

Store transportprojekter

Mette K. Skamris
Kun lidt forskning er blevet lavet omkring før- og efter studier af trafik og økonomi i store transport projekter. De få undersøgelser der er lavet peger i samme retning, nemlig at prognoserne for anlægsomkostningerne er undervurderet og trafikprognoserne er overvurderet. Resultaterne af en undersøgelse af fem danske bro- og tunnelprojekter blev sammenholdt med resultaterne fra udenlandske undersøgelser. Ud af 41 projekter var anlægsomkostningerne i trefjerdedele af tilfældene undervurderet og oftest, i en tredjedel af projekterne,...

Tilgængelighed i Danmark

Jacob Kronbak
I forbindelse med den nye landsplanredegørelse har Miljø- og Energiministeriet ønsket et overblik over adgangen til en række serviceforsyninger og transportydelser i forhold til det overordnede danske persontrafiknet. I samarbejde med Miljø- og Energiministeriet har Institut for Veje, Trafik og Byplan ved Danmark Tekniske Universitet opbygget en model, til bestemmelse af de ønskede adgangsforhold. Modellen for beregning af tilgængeligheden til de forskellige transportnet er integreret i det Geografiske Informationssystem (GIS) ARC/INFO i vid udstrækning ved...

Health impacts from traffic related air pollution in Danish urban areas

Jes Fenger, Steen Solvang Jensen & Poul Bo Larsen
In most of the European cities air pollution has changed in recent years; previously the most serious problem was sulphur dioxide and soot from minor domestic heating plants; this has largely been solved by introduction of cleaner fuels and change in infrastructure. Now the increasing traffic emissions, notably of nitrogen oxides and volatile organic compounds, with the ensuing photochemical air pollution, attract most attention. Denmark has, for a series of geographical and meteorological reasons, relatively...

Miljøledelse og miljøstyring på færger

Lis Thodberg & Morten Beha Pedersen
Færger skal som alle andre virksomheder være stadig mere effektive. Dette stiller større og større krav til miljømæssig optimal drift og vedligehold af færgerne. Færger som transportform er meget i fokus, og der ses en tendens til, at der er markedsføringsværdi i at være et mere "grønt" rederi. En måde at leve op til disse krav/tendenser fra omverdenen kan for mindre færger være at arbejde med miljøstyring og for større færger/rederier at indføre et egentligt...

Kombineret transport, barrierer og muligheder.

Hans Raun
Beskrivelse af hvilke forudsætninger der skal opfyldes af transportkøber/jernbanerne for at kunne anvende kombineret bil-/banetransport. Beskrivelse af organisationsstrukturen/situationen for den kombinerede bil/bane transport i Europa.

A case study of parking charges at work places – effects on travel behaviour and acceptance

Petter Christiansen
This paper analyse how a parking fee affect modes of transport on work travels and how acceptability varies over time among employees. The findings shows that the share of car drivers is reduced from 35 to 27 percent after the fee was introduced. There are weak tendencies towards spill-over parking and the fee has contributed to less need for employees to arrive early in order to secure a parking space. The acceptance for the parking...

Missing Links

Ida Sofie Gøtzsche Lange, Lea Louise Holst Laursen & Claus Lassen
Udkantsdanmark er i den offentlige debat ofte italesat som havende for dårlig tilgængelighed og set som mobilitetsfattig. Forbedret og øget infrastruktur er således ofte taget op som løsningen for disse områder. Denne artikel argumenterer imod denne begrænsede forståelse af problemer relateret til udkantsområder. Artiklen viser konkret gennem et casestudie af Hirtshals, baseret på en til formålet udviklet ’mobil metode’ samt studier af byplaner og luftfotos, hvordan dette byområde influeres af en stor mængde fysiske mobiliteter,...

Er særskilte tiltak for regulering og kontroll av eldre førere etisk forsvarlige?

Rune Elvik
I mange land finnes spesielle regler eller ordninger som er rettet mot eldre bilførere og som har til hensikt å redusere den ulykkesrisiko disse førerne representerer. De vanligste tiltak er krav om regelmessig legekontroll eller regelmessige førerprøver. I artikkelen reises spørsmålet om disse ordningene er etisk forsvarlige. Det tas utgangspunkt i at etisk forsvarlige reguleringer bør oppfylle tre krav. De bør være: 1) Velbegrunnede, 2) Effektive og 3) Rettferdige. Det første kravet betyr at en...

Hvordan Opfatter Togpassagerer Information om Rettidighed – Et Empirisk Studie.

Malene Foldager, Lisbeth Harms & Trine Kampman
DSB’s passagerservice omfatter information til passagerer om rettidighed. Det aktuelle informationsformat angiver rettidighed sammen med en procentsats, f.eks.: ”I går var rettidigheden 90 %”. Selvom udsagnet virker enkelt, er det usikkert om det bliver opfattet korrekt af DSB’s kunder. Forståelse og formidling af numerisk information er et særligt problemfelt der har haft bevågenhed i økonomi, sundhedsvidenskab og psykologi. Efter model af et tidligere studie af et tilsvarende informationsformat (Gigerenzer et al.,2005) undersøgte vi hvordan togpassagerer...

Implementation of Bus Rapid Transit in Copenhagen: A Mesoscopic Model Approach

Jesper Bláfoss Ingvardson & Jonas Kornerup Jensen
Bus Rapid Transit (BRT) has shown to be an efficient and cost-effective mode of public transport, and has gained popularity in many cities around the world. To optimise the operations and infrastructure it is advantageous to deploy transport models. However, microscopic models are very inefficient for large scale corridors due to the vast amount of data and resources required. Hence, it is relevant to investigate how to model and evaluate BRT efficiently. In this paper...

Forbedringer af rettidighed for godstog – et fælles ansvar.

Troels Richter
Banedanmarks jernbanenet er domineret af passagertog, og flere steder er nettet udnyttet til kapacitetsgrænsen. Hovedparten af de godstog, der kører i Danmark, er transitgodstog mellem Sverige og kontinentet. En stor del af disse tog ankommer til Banedanmarks net udenfor deres køreplanskanal. Dette gør, at disse tog ofte skal overhales af hurtigerekørende passagertog med yderligere forsinkelser til følge. Banedanmark har indledt et samarbejde med godsoperatøren DB Schenker for at forbedre trafikafviklingen af deres transitgodstog. Et af...

Alkohol, medicin og narkotikaforekomst hos alvorligt tilskadekomne bilister

Inger Marie Bernhoft, Tove Hels, Kira Janstrup, Kirsten Wiese Simonsen & Anni Steentoft
Denne artikel omhandler forekomsten af alkohol, narkotika og medicin hos danske bilister, som er blevet alvorligt skadet i færdselsuheld. Undersøgelsen er baseret på anonyme blodprøver fra 840 førere af person- og varebiler, der blev indbragt til hospitalerne i Odense, Kolding, Vejle, Viborg og Aalborg i perioden oktober 2007 - marts 2010. Blodprøverne blev taget som led i de blodprøver, der rutinemæssigt tages i forbindelse med behandlingen og de blev analyseret for alkohol og 21 misbrugs-...

Registration Year

 • 2021
  149
 • 2020
  2,241
 • 2019
  652
 • 2018
  278
 • 2017
  355
 • 2016
  619
 • 2015
  135
 • 2014
  426
 • 2013
  6
 • 2012
  4

Resource Types

 • Text
  4,196
 • Dataset
  70
 • Data Paper
  10
 • Software
  5
 • Image
  3
 • Other
  1

Affiliations

 • Aalborg University
  26