606 Works

Suur eesti-prantsuse sõnaraamat

Madis Jürviste
A comprehensive bilingual general language translation dictionary (work in progress).

Nimeüksuste korpus

Sven Laur
Corpus containing morphologically analyzed articles with named entity annotations (persons, organizations, locations) in BOI format.

Eesti avatud paralleelkorpus

Martin Luts
Projekti „Eesti avatud paralleelkorpus” eesmärk on luua oluline kogus keeleressursse statistiliste masintõlkesüsteemide parendamiseks. Projekt aitab kaasa olukorra saavutamisele kus: (i) Erinevad kommerts- ja kogukondlikud masintõlkesüsteemid pakuvad kvaliteetset tõlketeenust. (ii) Masintõlkesüsteemide teenused on lõppkasutajatele võimalikult väheste piirangutega (tasu, maht, kasutatavad platvormid) kättesaadavad. (iii) Sõltuvus üksikutest masintõlketeenuste kommertsteenusepakkujatest ei ole kriitiline ja on asendatav avatud ning vabavaraliste lahendustega. Projekti mõõdetavad tulemid on: (i) Kogutud ja korrastatud paralleelkorpuste maht. Projekti esimese aasta jooksul kogutud vähemalt 2,5 miljonit ühikut...

Eesti keele segakorpus: Seadused

Kadri Muischnek
Eesti ja Euroopa seadusetekstide korpus. TEI P5 XML märgendus, UTF8 kodeering.

Eesti murdekorpus

Liina Lindström
korpus

Eesti Keele Instituudi reeglipõhise morfoloogia tööriistad

Indrek Hein
Eesti Keele Instituudi reeglipõhine morfoloogiatööriistade komplekt sisaldab endas eraldi kasutatavaid mooduleid silbitamise, tüübituvastuse, morfoloogilise analüüsi ja sünteesi kohta.

Ühestatud sõnatähendustega korpus

Neeme Kahusk
Raw text corpus. Resource for building Estonian Framenet

Eestikeelne kõnesüntees

Meelis Mihkla
Kõnesünteesikeskkond koondab endas eesti keele tekst-kõne sünteesi erinevaid variante, rakendusi, liideseid ja muid materjale, mis sünteesimiseks on loodud. Kuulata saab erinevaid eestikeelseid sünteeshääli ning neid ka alla laadida. Samuti saab alla laadida sünteesi kasutavaid rakendusi nii nutitelefonidele kui ka arvutitele.

The database of Estonian multi-word expressions

Kadri Muischnek
This database contains a subtype of multi-word expressions, namely those consisting of a verb and a particle or a verb and its complements.

Morphological Toolset for Estonian

Indrek Hein

Estonian Open Parallel Corpus

Martin Luts

Estonian NER corpus

Sven Laur

Estonian Wordnet (kb69a-LAST)

Heili Orav

Corpus of Estonian newspaper texts

Kadri Muischnek

Corpus of Estonian scientific texts

Kadri Muischnek

Corpus of the Proceedings of Estonian Parliament

Kadri Muischnek

Eesti etümoloogiasõnaraamat

Margit Langemets
2012. aastal ilmunud „Eesti etümoloogiasõnaraamatu“ elektrooniline versioon. Sisaldab teavet eesti keele sõnatüvede päritolu ja sõnade omavaheliste päritoluseoste kohta (laenud, omatüved, tehistüved jm). Sisaldab „ÕS 2006“ sõnatüvede etümoloogiaid (v.a võõrsõnatüved).

Raadiointervjuude korpus

Einar Meister
This corpus includes telepone interviews from different radio programmes.

Arvutaja

Tanel Alumäe
Kõnetuvastust kasutav mobiilirakendus: kalkulaator ja assistent.

Kõnele

Tanel Alumäe
Kõnele on kõnetuvastusteenus Androidi rakendustele, mis võimaldab saata e-kirju, sooritada infootsingut, kirjutada märkmeid, anda käske jne kõne abil.

etTenTen korpus, morfoloogiliselt ühestatud

Kadri Muischnek
etTenTen korpus on internetist alla laetud eestikeelsete veebilehtede korpus. Korpuses on 270 miljonit sõna 686 000 veebilehelt. vt veel http://www2.keeleveeb.ee/dict/corpus/ettenten/about.html Algmaterjal Korpuse tekstid korjas internetist ja teisendas utf-8 kodeeringus teksti kujule Vit Suchomel. Veebirobotiga laeti alla 1 173 702 veebilehte, kusjuures juba olemas olevate lehtede koopiad jäeti kõrvale; kõrvale jäeti ka lehed, mis on esindatud Eesti kirjakeele koondkorpuses. (http://www.cl.ut.ee/korpused/segakorpus/). Kasutati Jan Pomikaleki doktoritöö käigus loodud programme jusText ja onion (code.google.com/p/justext, code.google.com/p/onion)

Vadja keele sõnaraamat

Indrek Hein
„Vadja keele sõnaraamat“ on mälestusmärk vadja keelele – eesti keele lähimale sugulaskeelele. Vadja keele emakeelena kõnelejaid arvatavasti enam ei leidu. Vadja külad Narvast kirde poole jääval Ingeri­maal on hääbunud, viimase alles­jäänud murdeala kõrvale kerkis Ust-Luga sadam tuhandete seal töötavate uus­asukatega. Vadja kirjakeel jäigi tekkimata.

Eesti keele sõnaraamat 2019 (veebisõnaraamat)

Margit Langemets
eesti keele seletav sõnaraamat

Eesti-mari sõnaraamat

Sven-Erik Soosaar
Sõnaraamat sisaldab umbes 9800 märksõna. Sõnaraamatu sihtgrupiks on mari keelest ja kultuurist huvitatud eestlased ning eesti keelt õppivad marid. Sõnastiku näitelaused ja -fraasid on abiks nii keeleõppijatele kui ka tõlkijatele. Kuigi mari keelel on kaks kirjakeelt – niidumari keel ja mäemari keel –, sisaldab sõnaraamat vaid niidumari vasteid, sest enamasti peetakse mari keelest rääkides silmas just niidumari keelt. Sõnaraamat on kättesaadav ainult elektrooniliselt.

Inglise-eesti masintõlkesõnastik

Indrek Hein
Jooksvalt täienev inglise-eesti veebisõnastik, mis on abiks tõlkimisel ja toetab ka masintõlget. Sõnastikus on praegu ligi 90 000 ingliskeelset sõna ja püsiühendit Sõnastik on loodud hobi korras ning ei pruugi vastata Eesti Keele Instituudi kvaliteedistandardile.

Registration Year

 • 2022
  38
 • 2021
  44
 • 2020
  77
 • 2019
  121
 • 2018
  82
 • 2017
  71
 • 2016
  90
 • 2015
  82