3,803 Works

Eesti õpilaste liikumisaktiivsus koolipäeva jooksul

Kerli Mooses, Maarja Kalma, Maret Pihu, Eva-Maria Riso, Aave Hannus & Merike Kull
Taust ja eesmärgid. Aktiivne liikumine peaks kuuluma kõigi laste ja noorte igapäevaellu, kuna see toetab mitmekülgselt nende arengut ja heaolu. Uuringu eesmärk oli kirjeldada I ja II kooliastme õpilaste liikumisaktiivsuse (LA) taset ja kehaliselt mitteaktiivse aja (KMA) osakaalu koolipäeva eri osades. Metoodika. LA taseme selgitamiseks viidi detsembrist 2014 kuni maini 2015 läbi mõõtmised I ja II kooliastme õpilaste hulgas üle-eestilise juhuvalimi põhjal valitud 13 koolis. Õpilased (n = 636) kandsid aktseleromeetrit ja täitsid liikumispäevikut seitsmel...

Ägeda apenditsiidi tänapäevane käsitlus

Peep Talving, Vladislav Mihnovitš, Urmas Lepner & Sten Saar
Esimese teadaoleva apendektoomia tegi 1735. aastal Prantsuse päritolu kirurg dr Amyand St. George’i haiglas Londonis Inglismaal ja 19. sajandi teisest poolest on apendektoomia olnud apenditsiidi ravi valikmeetod. Vaatamata apenditsiidi käsitluse suhteliselt pikale ajaloole erinevad veel tänapäeval hinnangud ägeda apenditsiidi optimaalse käsitluse kohta. Järjest enam on teaduskirjanduses arutletud apenditsiidi konservatiivse ravi üle antibiootikumidega ning väheinvasiivsete vahelesegamiste osakaal kasvab. Käigus on mitmeid uuringuid, et leida täpsemaid laborimarkereid diagnoosi välistamiseks või kinnitamiseks. Artiklis on antud ülevaade viimastest soovitustest...

Taimsete produktide roll keemiaravi arengus

Katrin Sak & Kristi Kasemaa
Vaatamata jõudsatele edasiminekutele vähiravis on pahaloomulised kasvajad endiselt üheks olulisemaks surmapõhjuseks kogu maailmas. WHO prognoositud haigestumise jätkuv kiire kasv lähiaastakümneil nõuab ka kemopreventiivsete ja kemoterapeutiliste meetmete uurimise intensiivistamist. Üle poole tänapäeval kliinilises kasutuses olevatest keemiaraviühenditest on oma olemuselt looduslikku päritolu, olles eraldatud looduslikust allikast või omades looduslikul produktil põhinevat struktuuri. Oluliseks lähtematerjaliks on seejuures osutunud taimsed ekstraktid. Artiklis on antud ülevaade nelja taimedest tuletatud keemiaravirühma (vinka-alkaloidid, podofüllotoksiinid, taksaanid ja kamptotetsiini analoogid) saamisloost, kasvajavastasest aktiivsusest ja...

Ajuveresoonte seisund migreenihoo ajal. Magnetresonantstomograafia võimalused selle visualiseerimiseks

Teele Jaanson
Eesti Arst 2016; 95(11):734–735

Eesti Arstide Päevad 4.–5. mail Tartus

Eesti Arstide Liit
Eesti Arst 2017; 96(1):4

Miks peaksin oma auto viima ülevaatusele?

Rille Pihlak
Eesti Arst 2017; 96(1):45

Artiklipreemiad

Eesti Arsti Toimetus
Kliinikumi preemia ajakirja Eesti Arst parimale teadusartiklile. Ida-Tallinna Keskhaigla preemia ajakirja Eesti Arst parimale haigusjuhu kirjeldusele. Pohja-Eesti Regionaalhaigla preemia ajakirjas Eesti Arst ilmunud parima artikli eest.

Endokrinoloogia: METFORMIIN MÕÕDUKA NEERUPUUDULIKKUSEGA PATSIENTIDEL NÜÜD LUBATUD

Triin Eglit
Eesti Arst 2017; 96(1):40

Kuido Nõmm: õe vastuvõttude arv peaks erakorralise meditsiini osakonnas kasvama

Madis Filippov
Eesti Arst 2017; 96(2):63–65

Eesti Haigekassa auditi „Sepsise ravi kvaliteet“ kokkuvõte

Raido Paasma & Joel Starkopf
Taust ja eesmärgid. Eestis on 2010. aastast kasutusel raske sepsise ja septilise šoki ravijuhend. 2015. aastal korraldatud kliinilise auditiga hinnati sepsisehaigete käsitluse vastavust sellele juhendile 12 Eesti aktiivravihaiglas. Metoodika. Auditisse valiti 01.07.2013 kuni 30.06.2014 ravil olnud haigetest rahvusvahelise haiguste klassifikatsiooni 10. versiooni (RHK-10) alusel juhuvalimi põhimõttel kokku 271 juhtu. Põhjalikumalt analüüsiti 141 juhtu, kus raske sepsis või septiline šokk esines juba haiglasse saabumisel. Järgiti kliiniliste auditite käsiraamatus toodud metoodikat. Tulemused. Sagedasemad sepsise põhjused olid hingamisteede,...

Autoantikehad täppismeditsiinis

Viljar Jaks & Raivo Uibo
Immuuntolerantsi häirumine, mille üheks väljundiks on antikehade teke organismile omaste biomolekulide vastu, on oluline patogeneetiline mehhanism mitmete laialdaselt levinud haiguste puhul ja seetõttu on autoantikehade määramine kujunenud oluliseks diagnostiliseks vahendiks. Artiklis on käsitletud autoantikehade esinemise olulisust haiguste tekke ja kulu prognoosimisel. Kuigi sellekohane info on veel üsna napp, on selge, et organismi immuunstaatuse muutus eelneb aastaid haiguse ilmnemisele ning autoimmuunset komponenti sisaldava haiguse kulg ja prognoos on seotud patsiendil esinevate kindlate autoantikehadega. Sellest tulenevalt võime...

Eesti Vabariigi teaduspreemia 2017 Tambet Teesalule

Eesti Arsti Toimetus
Eesti Arst 2017; 96(3):127–128

Kroonika. Veebruar 2017

Eesti Arsti Toimetus
Eesti Arst 2017; 96(3):184

Kardioloogia. Revolutsioon ateroskleroosi ravis: LDL-kolesterooli sisalduse maksimaalne vähendamine bioloogilise raviga

Margus Viigimaa
Eesti Arst 2017; 96(4):233–237

Ülitundlikkusreaktsioonid kemoteraapiale ja desensibiliseeriv ravi

Krista Ress
Järjest suurenev kasvajavastase ravi kasutamine viimaste kümnendite jooksul on suurendanud ka erinevate kõrvaltoimete esinemist. Ülitundlikkusreaktsioonid kemoteraapilistele ravimitele, sh monokloonsetele antikehadele, põhjustavad sageli patsiendi esmavaliku ravi lõpetamise ning sellest omakorda elukvaliteedi halvenemise ja elulemuse kahanemise, sest kasutatavad alternatiivsed ravimid võivad sageli olla vähem efektiivsed, toksilisemad ja/ või kallimad. Tekkivate reaktsioonide mehhanismid ei ole sageli teada, kuid eeldatavasti on kaasatud erinevad ülitundlikkusmehhanismid. Nii IgE vahendatud kui mitte-IgE poolt vahendatud kasvajavastaste ravimite ülitundlikkusreaktsioonide korral on üheks võimaluseks kasutada...

Immuunravi – uus suund onkoloogias

Kristi Niinepuu, Jelizaveta Junninen, Marika Saar, Jaanika Jaal, Marju Kase & Jana Jaal
Kasvaja mikrokeskkonnas ekspresseeritakse mitmeid immuunreaktsioone mõjutavaid molekule ning seda nii immuunsüsteemi kui ka kasvajarakkude endi poolt. Immuunreaktsioone pidurdavate molekulide hulka kuuluvad lisaks tsütokiinidele mitmed kasvufaktorid, ensüümid ning rakkude membraanil ekspresseeritud ligandid, mis seonduvad immuunrakkude pinnal olevate inhibeerivate retseptoritega immuunkontrollpunktis CTLA-4 (ingl cytotoxic T lymphocyte-associated antigen 4) ja PD-1 (ingl programmed celldeath protein 1). Immuunkontrollpunkti inhibiitorite kasutamisel on võimalik kasvaja mikrokeskkonna pidurdavad signaalid blokeerida ning suunata seeläbi immuunsüsteemi rakud kasvajat ründama. Praegu on kolm inhibiitorit (CTLA-4-vastane...

Immuunravi ja kiiritusravi – uus efektiivne kombinatsioon

Jaanika Jaal, Marju Kase, Jelizaveta Junninen, Kristi Niinepuu, Marika Saar & Jana Jaal
Ajalooliselt on kiiritusravi peetud vaid lokaalseks kasvajavastaseks ravimeetodiks, mis parandab peamiselt kasvaja paikset kontrolli, vähendades seeläbi kasvaja süsteemset levikut. Nüüdseks on kogutud arvestataval hulgal tõenduspõhist infot, mis näitab, et kiiritusravil on oluline osa ka süsteemse vähivastase immuunaktivatsiooni tekkes. Olemasolevad teadmised viitavad sellele, et immuun- ning kiiritusravi samaaegne kombineerimine võib olla oluline samm edasise raviefektiisuse parandamiseks pahaloomulise kasvajaga haigetel. Võttes arvesse eelkliinilist infot, üksikjuhtude kirjeldusi, retrospektiivseid analüüse ning arvukaid läbiviidud ja käimasolevaid uuringuid, võib väita, et...

A(H1N1)2009 gripipandeemia maailmas ja Eestis

Kuulo Kutsar & Tiiu Aro
Esimene pandeemia mõõtmetes nakkushaiguse levik maailmas esines tõenäoliselt 412. aastal eKr ja esimene tõenäoline gripiepideemia 1580. aastal (1). Eesti Arst 2010; 89(10):620−625

Ravile raskesti alluv epilepsia 20. rõngaskromosoomi sündroomi korral: kirjanduse ülevaade ja haigusjuhu kirjeldus

Inga Talvik, Reili Rebane, Tiia Reimand, Aita Napa & Tiina Talvik
20. rõngaskromosoomi [r(20)] sündroomi iseloomustavad ravile raskesti alluv epilepsia, sagedased mittekonvulsiivsed epileptilised staatused ning vaimse arengu mahajäämus. Enamasti ei ole patsientide fenotüübis sündroomispetsiifi lisi düsmorfseid jooni, mis teeb häire diagnoosimise keerukaks. Sündroom on tõenäoliselt aladiagnoositud, sest kromosoomianalüüs ei ole epilepsiapatsientidel rutiinne uuring. Artiklis on kirjeldatud 15aastase tütarlapse haigusjuhtu, kes on põdenud epilepsiat 8 aastat ning kellel kromosoomiuuringu abil õnnestus selgitada haiguse ja ravile halvasti allumise põhjus. Eesti Arst 2010; 89(10):646−650

COX inhibiitorite nimesuliidi, paratsetamooli ja metamisooli toime aspiriiniresistentsete koronaarhaigete trombotsüütidele enne ja pärast aortokoronaarset šunteerimist

Vilja Mardla, Indrek Rätsep, Gennadi Kobzar & Nigulas Samel
Koronaarhaigetel on täheldatud trombotsüütide suurenenud aktiveeritust. Paljudel juhtudel ei ole trombotsüütide agregatsiooni pärssivad ravimid, kaasa arvatud COX inhibiitor aspiriin, piisavalt efektiivsed trombitekke pidurdamisel. Töö eesmärgiks oli uurida COX inhibiitorite nimesuliidi, paratsetamooli ja metamisooli toimet aspiriiniresistentsete koronaarhaigete trombotsüütidel in vitro. Kuna aspiriiniresistentsus esineb patsientidel enamasti pärast aortokoronaarset šunteerimist, hinnati COX inhibiitorite efektiivsust enne ja pärast operatsiooni. Uuringust selgus, et COX-2 inhibiitor nimesuliid oli veidi tõhusam pärast aortokoronaarset šunteerimist, mitteselektiivsete COX inhibiitorite metamisooli ja paratsetamooli toime ei...

Astma ja teiste allergiahaiguste sõeluuring Eesti kooliõpilastel

Kaja Julge, Katrin Otter, Maire Vasar & Mari Kivivare
Käesolevas uuringus hinnati astma ja teiste allergiliste haiguste levimust laste-allergoloogilise arstiabita linnade kooliõpilaste hulgas ning analüüsiti allergiahaigustesse haigestumist Eesti erinevates piirkondades. 2003. aasta 1. märtsist 8. maini toimunud uuringus osalesid Pärnu Ühisgümnaasiumi, Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi, Elva Gümnaasiumi ja Narva Vene Kesklinna Gümnaasiumi 5.–12. klassi õpilased. Sõel uuringu põhjal võib väita, et astmasse haigestumine on Eesti kooliõpilastel sagenenud (4,8%) ja allergiahaiguste levimus on paikkonniti erinev. 40%-l astmaga lastest diagnoositi haigus uuringu käigus esimest korda ning see...

Metaboolne sündroom – olemus ja patogeneetiline tähendus

Väino Sinisalu
Metaboolse sündroomina mõistetakse Rahvusvahelise Diabeediföderatsiooni 2005. a konsensusliku otsuse alusel abdominaalset rasvumist, kui sellele lisanduvad veel 2 kriteeriumi, mis viitavad arteriaalsele hüpertensioonile või (ja) lipiidide ning suhkru ainevahetuse häirele. Inimestel, kel esineb metaboolne sündroom, on suurenenud risk haigestuda diabeeti ning kardiovaskulaarsetesse haigustesse. Abdominaalne rasvumine on kergesti ära tuntav, mõõtes vöö ümbermõõtu. Eesti Arst 2006; 85 (9): 586–590

Vaesus ja selle mõõtmine. Vaesuse suundumused Eestis

Ene-Margit Tiit
Vaesus on oluline sotsiaalne probleem kogu maailmas, sealhulgas ka arenenud riikides. Eestis on vaesusprobleemile tähelepanu pööratud ning seda mõõdetud viimase kümnendi jooksul. Käesoleva analüütilise ülevaate esimeses osas tutvustatakse suhtelise vaesuse, absoluutse vaesuse ja elatusmiinimumi mõisteid ning näidatakse, kuidas tarbimiskaalude valik mõjutab erinevate leibkonnatüüpide vaesuse näitajaid. Eesti Arst 2006; 85 (10): 654–664

Estsitalopraami efektiivsus depressiooni ravis võrrelduna konventsionaalsete selektiivsete serotoniini tagasihaarde inhibiitorite ja venlafaksiin XRiga: metaanalüüs

Henning F. Andersen, Raymond W. Lam & Sidney H. Kennedy
Estsitalopraam on kõige selektiivsem selektiivsete serotoniini tagasihaarde inhibiitorite rühma kuuluv antidepressant. Varasemad uuringud on näidanud, et estsitalopraam on oma toimelt tõhusam kui tsitalopraam. Artiklis on antud ülevaade metaanalüüsi uuringutest, milles estsitalopraami võrreldi teiste antidepressantidega (tsitalopraam, fluoksetiin, paroksetiin, sertraliin ja venlafaksiin XR). Estsitalopraam oli efektiivsem kui kõik teised võrdlusravimid nii üldise raviefekti, ravile reageerimise määra kui ka remissiooni saavutamise määra poolest. Eri ravimirühmade analüüs näitas, et estsitalopraam oli oluliselt tõhusam kui konventsionaalsed SSRId ja võrdväärne venlafaksiiniga,...

Lümfoomidest

Hele Everaus
Erinevate erialade arstide juurde pöörduvad patsiendid ühe või mitme kehapiirkonna lümfisõlmede suurenemisega. Infektsioonide ja põletike kõrval võib põhjuseks olla lümfoom. Kuna puuduvad spetsiifilised sümptomid, on diagnoosimiseks vaja eemaldada lümfisõlm ja teha selle tsütoloogiline, histoloogiline, immunoloogiline ja molekulaargeneetiline uuring. Lümfoomid on tänapäeval kõige efektiivsemalt ravitavaks kasvajaks, tervistumine sõltub haiguse vormist ja on võimalik kuni 98%-l juhtudest.

Registration Year

 • 2021
  10
 • 2020
  121
 • 2019
  869
 • 2018
  187
 • 2017
  295
 • 2016
  2,321

Resource Types

 • Text
  3,799
 • Dataset
  3
 • Collection
  1