2,383 Works

Τα νομικά πρόσωπα ως φορείς δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Κωνσταντίνος Ζίλφος
Στην παρούσα εισήγηση επιχειρείται η καταγραφή των περιπτώσεων, στην ελληνική νομοθεσία, όπου ένα νομικό πρόσωπο δύναται να αποτελεί φορέα δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Αρχικά προσδιορίζεται ο δικαιϊκός κλάδος της διανοητικής ιδιοκτησίας και οι υποκλάδοι της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, με τα αντικείμενα προστασίας τους. Ακολουθούν οι ρυθμίσεις του ν. 2121/1993 για την πνευματική ιδιοκτησία, με αναφορά στις ισχύουσες στη θεωρία αρχές του αληθινού δημιουργού και της πρωτογενούς κτήσης που ισχύουν για τα φυσικά πρόσωπα και της...

Jesus, the New Testament, and the Sacred Tetragrammaton

Pavlos Vasileiadis
Synthesis, Vol 8, No 1

Exploring the Function of the Female Lamenter in the Bereavement Process: A Case Study in Chios Island

Mitsi Akoyunoglou
Lamentation dates back to ancient Greece and has survived through the centuries primarily as an exclusive tradition of women. It can be described as a controlled performative act of memory and mourning that has been closely associated with all stages of the death rituals. Nowadays it is a ritual performed in just a handful of Greek villages. The present study focuses on a 91-year-old female lamenter from Mesta, a village in Chios Island. The function...

The ‘Elements of the Papadikê’ and Modality Features in Byzantine Chant

Maria Alexandru & Christian Troelsgård
The preparation of a critical edition of the elementary musical educational material (‘Protheoria’) of the Akolouthiai-manuscripts (‘Papadikai’) for the Corpus Scriptorum de Re Musica of the Monumenta Musicae Byzantinae has brought to light information relevant to the notion of mode and modality; more specifically, it offers valuable insights on the Byzantine and post-Byzantine system of eight modes (oktôêchos-oktaêhia). This paper presents the theoretical elements, lists of intonation formulas, diagrams and didactic poems concerning modality, which...

Modus Operandi of Pavlo Carrer: The Case of Marco Botzaris

Stamatia Gerothanasi
Marco Botzaris is a lyrical tragedy (tragedia lirica) by the Greek composer Pavlo Carrer (1829–1896); its plot is based on the Greek revolution of 1821, and it was first performed, in Italian, in Patras in 1866. The insertion of selected verses from Aristotelis Valaoritis’ poem Dimos and his flintlock for the cantabile part of scena Ν.2 constitutes the second attempt of the translation of the Italian libretto to Greek. Following a cognitive analysis of the...

New Approaches in \"Theory of Music\" Courses: Preliminary Findings of a Pilot Study in Conservatory Settings

May Kokkidou & Yannis Mygdanis
In our increasingly multimodal era, it is widely recognized that music educators ought to consider anew which ways are more effective for students to be engaged with music, what it means to teach music in a multimodal context, and what changes in pedagogy, curriculum, and methodologies are needed. Whereas traditional notions of music theory focus primarily on reading and writing music through standard notation and musical symbols, multimodal multi-sensory activities allow new types of music...

Shaping the Byzantine Chanting Tradition of Thessaloniki: The Constantinopolitans’ Impact in the First Half of the 20th century

Panagiotis Chovardas
This paper attempts to highlight the significant role of Constantinopolitan chanters in the development of the Greek Orthodox church music of Thessaloniki. Due to historical circumstances, a large number of chanters from Constantinople arrived successively in the region of Thessaloniki during the first half of the 20th century. Their higher music education and undisputed chanting experience made them rapidly notorious. They were very much appreciated by church commissioners, who often hired them for church services....

Η ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΛΒΙΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Vasileios A. Georgopoulos
Κόσμος - Επιστημονικό Περιοδικό του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Α.Π.Θ. - Μονογραφίες, Monographs 1-2

Η ΤΙΜΩΡΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Giolanda S. Siskou
Κόσμος - Επιστημονικό Περιοδικό του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Α.Π.Θ. - Μονογραφίες, Monographs 1-2

Ο ΒΙΟΠΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

Dimitrios Nikolakakis
Κόσμος - Επιστημονικό Περιοδικό του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Α.Π.Θ. - Μονογραφίες, Monographs 1-2

Henry James and the Ethics of Recollection

Greg Zacharias
Henry James’s melancholic quality of mind enabled him to understand his relation to the past so that he could free himself of its hold without, at the same time, separating himself from it. It shaped his way of living. As James demonstrates in his notebooks, his past remains with him through his awareness and naming of it. His melancholy relation to the past enables him to use it as part of his identity and, at...

Schindler’s List Revisited

Melenia Arouh
Schindler’s List, directed by Steven Spielberg and released in 1993, recounted the true story of Oskar Schindler, a member of the Nazi party and war profiteer, who saved over a thousand Jews during World War II. Since then, other, likewise mainstream, films dealing with the Holocaust have been released, provoking some critical discussion but very little compared to the heated debate that followed the release of Spielberg’s film. Leaving aside this initial skeptical reaction, this...

A Hall of Mirrors: The Sublime Object of Justice in Dexter

Donatella Izzo
This essay investigates the cultural significance of the construction of justice in an internationally successful American TV series, Dexter. The double life led by the eponymous protagonist, a serial killer who is also part of the Miami police, is read as a literal staging of the mutually foundational relationship of legitimacy and violence, and of the paradoxes of what Giorgio Agamben, following Jacques Derrida and Walter Benjamin, terms “force-of-law,” with “law” under double erasure: a...

Subversive Space(s) in Interactive Fiction: Exploring Adam Cadre’s Photopia

Evgenia Kleidona
Working within the framework of Digital Media Studies and drawing mainly on theories regarding interactivity and spatiality in Digital Media, the paper explores the significance of space as an integral element of interactive fiction, focusing on the case of Adam Cadre’s Photopia (1998). Specifically, following Marie-Laure Ryan’s theory on the multiple spaces of digital texts, the paper attempts to both define the peculiarities of each of Photopia’s spaces and examine the ways in which they...

Introduction: War in Culture

Joseph Michael Gratale & Serap Ayşe Kayatekin
Ex-centric Narratives: Journal of Anglophone Literature, Culture and Media, No 2 (2018): War in Culture & Other Essays

“Bringing the War Home:” the role of family in the home front during the American war in Vietnam

Cristina Alsina Rísquez
This article aims at analyzing how two women writers of the “Vietnam Generation,” Bobbie Ann Mason and Jayne Anne Phillips, explored the role played by the traditional hegemonic American family in the social and political conditionings for the war in their respective novels In Country and Machine Dreams. Though both writers are highly critical of the hegemonic nuclear family, Phillips explores the family structure that led to the war in Vietnam while Mason tackles the...

The Evolution of Fantastical Storyworlds: A Study of Tabletop Role-Playing Settings

Dimitra Nikolaidou
Landscapes evolve. Forests turn into cities, rivers change course and even mountains slowly erode. Perhaps it stands to reason then, that the landscapes of the fantastic evolve as well. In recent times, the evolution of the imaginary worlds found in speculative works of fiction appears to favour diversity and inclusiveness, keeping in touch with wider societal trends. This transition in fantastic chronotopes is extensively chronicled in the genre of Tabletop Role-Playing Games, or TRPGs for...

On Syntactic Ambiguity

Stathis Efstathiadis
Linguistic investigation seeks primarily to achieve explanatory, in addition to descriptive, adequacy thus making possible the construction of highly valued types of grammar. The aim of the present paper is to suggest ways of providing a simple explication of certain linguistic phenomena like ambiguity which become of major interest to the extent that they can be shown to make a significant cοntributiοn to the establishment of such adequacy. Specifically, concem in this paper is mainly...

On plurals and plurality

Artemis Alexiadou
In this paper, I will revisit cross-linguistic differences in the morpho-syntactic behavior of plurality. It has been argued that certain properties, e.g. the lack of pluralia tantum in some languages, differentiate between different types of plurals. This in turn suggests that plurals occupy different positions in the functional spine of the noun phrase. In this paper, I will review this evidence and show how the properties under discussion can receive alternative explanations, pointing to a...

Λεξιλογικός δανεισμός από τη ρωσική στη νέα ελληνική

Ζωή Γαβριηλίδου
This paper focuses on Russian loanwords, loanblends and loanshifts that entered Greek lexicon during various historical periods. The study goes beyond the descriptive goal of identifying specific words, towards the goal of a) shedding light to the reasons of borrowing and b) accounting for the social and attitudinal factors that affect lexical borrowing. Τhe paper provides experimental data for supporting Anastassiadi’s (1994) claim that lexical fields, in which loanwords abound, reflect an image of the...

On splittable aggressively non-D-linked expressions and their correlates in West Germanic

Nicholas Catasso
It is generally assumed that (non-causal) wh-interrogatives are merged VP-internally and then moved to [Spec,CP] in wh-ex-situ systems. Under specific pragmatic conditions, such elements are compatible with aggressively non-D-linked expressions in most languages. This paper addresses a hitherto mainly undescribed phenomenon which consists of the (optional) splitting of the wh realized by VP-to-CP movement of the interrogative associated with the stranding of the emphasizer in some lower position. Apparently, this option applies to wh-ex-situ V2-SOV...

Pragmatic-linguistic aspects of WWF PSAs on nature protection

Heghine Kharazyan & Zoi Tatsioka
The article investigates the pragmatic-linguistic aspects of two World Wide Funds for Nature (WWF) Public Service Advertisements (PSAs) on nature protection. Drawing on the theories of Critical Discourse Analysis (Fairclough 1995a, 1995b, 2000, 2003; van Dijk 1995; Wodak 1996), Critical Discourse Studies (van Dijk 2007;Wodak and Meyer 2015), Multimodal Critical Discourse Studies (Machin 2013), Austin’s Speech Act Theory (Austin 1962), and Searle’s classification of speech acts (Searle 1975), the paper examines the pragmatic features of...

The effectiveness of learning a foreign language via a distance learning tool: Τesting the Duolingo application

Athanasia Psychogyiou & Athanasios Karasimos
This research is conducted to explore the effectiveness of studying online. Among the distance learning practices there is the Duolingo application to help users learn a foreign language. In particular, this is a case study aiming at exploring whether the Duolingo application is effective enough in learning a foreign language and developing the language skills. The data for this study was collected by researching tools such as questionnaires, interviews, and tests, before and after the...

Novel metaphors in emotive talk

Kiki Tsapakidou
The aim of this paper is to identify the novel metaphors that occur within the collocates of the Greek lexical units συναίσθημα ‘emotion’ and αίσθημα ‘feeling’ and examine their relevance in expressing subjects’ emotional experiences. The corpus-based qualitative and quantitative investigation makes implications regarding not only the distinction of novel and conventional metaphors, but also the different status of novel and creatively used metaphorical expressions and the relevance of the latter aspect in reflecting the...

Registration Year

 • 2021
  157
 • 2020
  694
 • 2019
  1,532

Resource Types

 • Text
  2,383