29,385 Works

Ολοκληρωμένοι οπτικοί δρομολογητές για οπτικά δίκτυα διασύνδεσης υπολογιστικών συστημάτων

Σωτήριος Δ. Παπαϊωάννου
Σκοπός της διδακτορικής διατριβής ήταν ο σχεδιασμός και η μελέτη της αρχιτεκτονικής ενός οπτικού δρομολογητή σε επίπεδο τσιπ για την αποδοτική δρομολόγηση υψίρρυθμων πακέτων δεδομένων με χαμηλή κατανάλωση ισχύος. Για την ανάπτυξη ενός τέτοιου δρομολογητή χρησιμοποιήθηκε ο συγκερασμός τριών διαφορετικών τεχνολογιών σε μία κοινή πλατφόρμα πυριτίου σε μονωτή, αξιοποιώντας έτσι τα ιδιαίτερα πλεονεκτήματα της καθεμίας: η πλασμονική τεχνολογία επιστρατεύτηκε για την ανάπτυξη θερμο-οπτικών μεταγωγέων με μικρό αποτύπωμα και χαμηλή κατανάλωση ισχύος, η τεχνολογία πυριτίου χρησιμοποιήθηκε...

Το ομιλητικό έργο του Νείλου-Ναθαναήλ Μπέρτου: τα ομιλητικά και υφολογικά χαρακτηριστικά

Δέσποινα Α. Αθανασιάδου-Στεφανουδάκη
Η παρούσα διδακτορική διατριβή εστιάζει στη μελέτη του ελάχιστα γνωστού κριτικά εκδοθέντος ομιλητικού έργου του πατρός Νείλου-Ναθαναήλ, ενός ενθουσιώδους ιεροκήρυκα, που έζησε στην Ανατολική Κρήτη στα μέσα του 15ου αιώνα. Ο πατήρ Μπέρτος διέθετε επαρκή θεολογική κατάρτιση, πίστη στο έλεος και τη φιλανθρωπία του Θεού και πνευματική εγρήγορση για τις ανάγκες του ποιμνίου του. Τα κηρύγματά του ακολουθούν την παράδοση του λογοτεχνικού είδους της Χριστιανικής Ομιλίας. Η Ομιλία αναφέρεται στο βιβλικό κείμενο, με κατανοητό τρόπο,...

Η επίδραση της αντισυμφυτικής μεμβράνης στην αποκατάσταση τραυματικών ελλειμμάτων καμπτήρων τενόντων στη ζώνη ΙΙ στο χέρι

Δημήτριος Β. Καπούτσης
Η επίδραση αντισυμφυτικών μεμβρανών στην επούλωση διατομής καμπτήρων σε πειραματόζωα έχει ως σήμερα μελετηθεί αρκετά. Αντιθέτως δεν έχει μελετηθεί η επίδραση τους σε περιπτώσεις που έχουμε τενόντιο έλλειμμα στη ζώνη ΙΙ το οποίο αποκαθίσταται με τενόντιο αυτομόσχευμα. Σκοπός της παρούσης μελέτης είναι η διερεύνηση της επίδρασης της αντισυμφυτικής μεμβράνης της Johnson-Johnson στην αποκατάσταση τενοντίου ελλείμματος καμπτήρα στη ζώνη ΙΙ σε κόνικλο. Υλικό-Μέθοδος: Χειρουργήθηκαν συνολικά 30 κόνικλοι Νέας Ζηλανδίας . Σε κάθε πειραματόζωο δημιουργήθηκε τραυματικό έλλειμμα...

Τεχνικές βέλτιστης αξιοποίησης ενεργειακών πόρων

Νικόλαος Ε. Κολτσακλής
O μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της συνολικής ενεργειακής πολιτικής, θεμελιώδεις στόχοι της οποίας είναι η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, η περιβαλλοντική προστασία, η περιφερειακή ανάπτυξη, καθώς και η αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας, με τελικό στόχο την μείωση του ενεργειακού κόστους. Σε διεθνές επίπεδο επιδρά και μια άλλη σειρά παραγόντων στους οποίους συμπεριλαμβάνονται η δημογραφική εξέλιξη, η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη, η αυξανόμενη ενεργειακή ζήτηση, η κλιματική αλλαγή, η περιβαλλοντική μόλυνση και οι...

Ο μύθος της Φαίδρας και του Ιππόλυτου στο αρχαίο ελληνικό και ρωμαϊκό δράμα, και η πρόσληψή του στη νεότερη δραματουργία

Διόνυσος Α. Αλεξίου
Στην παρούσα διατριβή υπό τον τίτλο: «Ο μύθος της Φαίδρας και του Ιππόλυτου στο αρχαίο ελληνικό και ρωμαϊκό δράμα και η πρόσληψή του στη νεότερη δραματουργία», μελετάται διαχρονικά και διακειμενικά το μυθικό επεισόδιο της Φαίδρας και του Ιππόλυτου, από την πρώτη σωζόμενη εκδοχή του Ιππόλυτου Στεφανηφόρου μέχρι τη σύγχρονη δραματουργική επανεγραφή της Sarah Kane. Στο εκτενές Εισαγωγικό Κεφάλαιο η έρευνα εστιάζει στο θεματικό μοτίβο της γυναίκας του Πετεφρή, παράδειγμα του οποίου αποτελεί το μελετώμενο επεισόδιο,...

Η επίδραση στην ποδοκνημική των ενδοαρθρικών καταγμάτων του κάτω άκρου της κνήμης στον αναπτυσσόμενο σκελετό

Αλέξανδρος Σ. Νενόπουλος
Οι επιφυσιολύσεις κάτω επίφυσης κνήμης αποτελούν τη δεύτερη σε συχνότητα κάκωση του συζευτικού χόνδρου στον αναπτυσσόμενο σκελετό και τη συχνότερη επιφυσιόλυση στο κάτω άκρο. Η ενδοαρθρική συμμετοχή του κατάγματος χαρακτηρίζει τις επιφυσιολύσεις S.H. τύπου ΙΙΙ και IV, καθώς και τα μεταβατικά κατάγματα triplane και Tillaux που συμβαίνουν κατά την περίοδο ασύμμετρης σύγκλεισης του συζευτικού χόνδρου της κάτω επίφυσης της κνήμης. Μελετήθηκαν συνολικά 154 ασθενείς με ενδοαρθρικό κάταγμα κάτω επίφυσης κνήμης και ανοιχτούς συζευτικούς χόνδρους. Από...

Web crawling, analysis and archiving

Ευάγγελος Κ. Μπάνος
Αρχειοθέτηση του παγκόσμιου ιστού ονομάζεται η διαδικασία συλλογής και αποθήκευσης ιστοσελίδων με σκοπό τη διαφύλαξή τους σε ένα ψηφιακό αρχείο, προσβάσιμο για το κοινό και τους ερευνητές. Η διδακτορική διατριβή έχει στόχο την βελτιστοποίηση της αρχειοθέτησης ιστοσελίδων μέσω της ανάπτυξης νέων αλγορίθμων αυτόματης πλοήγησης στον παγκόσμιο ιστό, ανάκτησης πληροφορίας από ιστοσελίδες και ασφαλούς αποθήκευσής τους με αποδοτικό τρόπο ώστε να ευνοείται η μελλοντική πρόσβαση και επαναχρησιμοποίησή τους για οποιοδήποτε σκοπό. Επιπλέον, η διδακτορική διατριβή επικεντρώνεται...

Η βιοπαιδαγωγική-διδακτική αρχή της εμπέδωσης στο μάθημα της Βιολογίας: θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση

Βενετία Δ. Νικήτα
Αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής είναι η βιβλιογραφική ανασκόπηση της σχέσης του βιολογικού υπόβαθρου της μαθησιακής διεργασίας, ο πειραματικός έλεγχος της νέας θεωρίας μάθησης, του Βιοπαιδαγωγισμού και η πειραματική διερεύνηση της εμπέδωσης σε εφήβους μαθητές(ριες). Στο πρώτο τμήμα της διδακτορικής διατριβής γίνεται μια ιστορική αναδρομή στο εννοιολογικό περιεχόμενο της μαθησιακής ικανότητας/δεξιότητας και στο πλήθος των μοντέλων μάθησης που υιοθέτησε ο κοινωνικός ιστός. Περιγράφονται οι εξαιρετικά υψηλής εξειδίκευσης, τεχνογνωσίας και διεπιστημονικότητας συνθήκες της σύγχρονης κοινωνίας, που οδηγούν...

Κρυπτογραφία με Χάος

Γεώργιος Χρ. Μακρής
Σκοπός της διδακτορικής διατριβής είναι η εφαρμογή χαοτικών μετασχηματισμών στην Κρυπτογραφία. Στόχοι της διατριβής είναι 1) η στατιστική ανάλυση των χαοτικών μετασχηματισμών μέσω της παραγωγής εντροπίας, 2) η μαθηματική μοντελοποίηση της κρυπτογραφίας με χάος, 3) η ανάπτυξη των σχετικών αλγορίθμων με χρήση κλάσεων χαοτικών μετασχηματισμών για την κρυπτογράφηση κειμένου και εικόνας, 4) η εφαρμογή των αλγορίθμων σε πραγματικές εικόνες και κείμενα και 5) η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων με βάση σχετικά κριτήρια και δείκτες. Αναλύονται οι...

Statistical dynamics of diffusion in complex and disordered systems

Παρασκευάς Δ. Γιαζιτζίδης
Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν κάποια κρίσιμα φαινόμενα της Στατιστικής Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, όπως η διήθηση και η διάχυση. Στο δεύτερο και τρίτο κεφάλαιο μελετήσαμε τις ιδιότητες διήθησης σε πλέγματα δύο και τριών διαστάσεων υπό διαφορετικές τεχνικές και παραλλαγές της αρχικής διαδικασίας διήθησης. Αυτές οι παραλλαγές μας επιτρέπουν να επιδράσουμε στην αλλαγή του κρίσιμου σημείου διήθησης, το οποίο ορίζεται ως η στιγμή που η μετάβαση φάσης συμβαίνει. Κατά την παρούσα διατριβή εισαγάγαμε νέα μοντέλα τα οποία...

Advanced sampling and detection methods for exhaust particle emissions measurements

Σταύρος Ι. Αμανατίδης
Σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν η μελέτη και αξιολόγηση προηγμένων μεθόδων δειγματοληψίας και ανίχνευσης για τη μέτρηση σωματιδιακών εκπομπών καυσαερίων από σύγχρονα οχήματα, και η εφαρμογή τους στη διερεύνηση των τεχνολογιών και παραμέτρων οι οποίες τις επηρεάζουν. Η μέθοδος δειγματοληψίας που αξιολογείται είναι ο Καταλυτικός Διαχωριστής, ένας καταλύτης μικρής κλίμακας με δυνατότητες οξείδωσης υδρογονανθράκων και αποθήκευσης θειικών συστατικών. Τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά δίνουν τη δυνατότητα εφαρμογής της συσκευής ως μεθόδου απομάκρυνσης πτητικών σωματιδίων, εναλλακτικής αυτής που...

Τεχνικές ομαδοποίησης και ταξινόμησης με εφαρμογές στην ανθρωποκεντρική ανάλυση εικόνων και εικονοσειρών

Νικόλαος Γ. Τσάπανος
Σε αυτή τη διδακτορική διατριβή, θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήχθει στις περιοχές της ομαδοποίησης και της ταξινόμησης δεδομένων με εφαρμογές στην ανθρωποκεντρική ανάλυση εικόνων και εικονοσειρών. Η κύρια συνεισφορά μας στο πεδίο της ταξινόμησης σχετίζεται με την εισαγωγή μιας δομής δεδομένων αναζήτησης σχημάτων βασισμένη στα δυαδικά δένδρα για τη γρήγορη ταυτοποίηση σχημάτων. Σύμφωνα τις ιδιότητες ενός ισορροπημένου δυαδικού δένδρου, μπορούμε να εισάγουμε, να αναζητούμε και να διαγράφουμε σχήματα σε λογαριθμικό χρόνο. Σε...

Study of surface solar radiation with the use of satellite and ground-based observations and climate model simulations

Γεωργία Γρ. Αλεξανδρή
Βασικός στόχος της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι να αναδείξει τη σημασία της συνδυασμένης χρήσης επίγειων και δορυφορικών παρατηρήσεων με προσομοιώσεις από κλιματικά μοντέλα και μοντέλα διάδοσης ακτινοβολίας στη μελέτη της ηλιακής ακτινοβολίας στην επιφάνεια της Γης. Το πρώτο κεφάλαιο, όπου δίδονται γενικές πληροφορίες για την ηλιακή ακτινοβολία και παρουσιάζονται τα κίνητρα της έρευνας που περιγράφεται στην παρούσα διατριβή, ακολουθείται από ένα κεφάλαιο που περιλαμβάνει τρεις σύντομες μελέτες περίπτωσης. Σε αυτές τις μελέτες γίνεται χρήση δεδομένων...

Μηχανική συμπεριφορά και διάρκεια ζωής κατασκευαστικών στοιχείων σε πολυαξονική κόπωση

Νικόλαος Δ. Πίτατζης
Σκοπός της διατριβής ήταν η ανάπτυξη μίας μεθόδου για τον υπολογισμό της εντατικής κατάστασης και της διάρκειας ζωής σε κατασκευαστικά στοιχεία υπό συνθήκες πολυαξονικής κόπωσης. Ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε με χρήση προγραμματιστικών εργαλείων και λογισμικών που ανήκουν στη στάθμη του επιστητού και η συναφής προτεινόμενη μέθοδος αξιολογήθηκε μέσω σύγκρισης των υπολογισθέντων διαρκειών ζωής με αντίστοιχα διαθέσιμα πειραματικά αποτελέσματα. Στο πλαίσιο της διατριβής διερευνήθηκε συστηματικά, με εφαρμογή αναλυτικών μεθόδων και της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων, η...

Προσδιορισμός της ποιότητας και της προέλευσης του πρόβειου γάλακτος μέσω φυτικών ουσιών και βιοδεικτών

Λουκάς Λ. Παπαλουκάς
Η παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε το 2011, για περίοδο που εκτεινόταν από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο. Για τις ανάγκες αυτής της έρευνας πεδίου, συλλέχθηκαν 760 δείγματα πρόβειου γάλακτος, από 90 εμπορικές εκτροφές, και σημάνθηκαν αναλόγως της εποχής (1= χειμώνας, 2= άνοιξη και 3= καλοκαίρι) και του υψομέτρου (1= πεδινά, 2= ημιορεινά και 3= ορεινά) της περιοχής συλλογής. Έτσι, δημιουργήθηκαν 8 κατηγορίες δειγμάτων γάλακτος. Ακολούθως, τα δείγματα αναλύθηκαν με τη βοήθεια του αέριου χρωματογράφου – φασματογράφου...

Knowledge discovery from evolving social media data

Μαρια Κ. Γιάτσογλου
Οι χρήστες του κοινωνικού ιστού ενεργούν ως καταναλωτές και παραγωγοί περιεχοµένου ταυτόχρονα, ενώ συµµετέχουν σε διάφορες δραστηριότητες, όπως είναι: η λήψη πληροφοριών για ϑέµατα σχετικά µε τα ενδιαφέροντά τους ή τα γεγονότα που λαµϐάνουν χώρα σε όλο τον κόσµο, η συµµετοχή σε διάφορες κοινωνικές οµάδες διαφορετικού προσανατολισµού, και η διµερής, πολυµερής ή µαζική επικοινωνία µε άλλους χρήστες. Εντός αυτής της διασυνδεδεµένης πραγµατικότητας αναδύονται νέες κοινωνικές δοµές και δυναµικές οι οποίες αντικατοπτρίζονται σε ϕαινόµενα όπως είναι,...

Gender differences in language use and behavior in EFL classroom interaction: primary schools in Greece

Η παρούσα έρευνα επιχειρεί να διερευνήσει τον ρόλο του φύλου στη διάδραση στη σχολική τάξη εκμάθησης της αγγλικής ως ξένης γλώσσας στο ελληνικό εκπαιδευτικό πλαίσιο. Έως σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία συστηματική έρευνα με στόχο την εξέταση του φύλου και της διάδρασης μαθητών – εκπαιδευτικών ανάλογα με το φύλο στις τάξεις σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για τον λόγο αυτό, η παρούσα μελέτη επιχειρεί να διερευνήσει πώς οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές τοποθετούν τους εαυτούς τους μέσα...

Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την αποτίμηση της έκθεσης του αστικού πληθυσμού σε αιωρούμενα σωματίδια

Ελευθέριος Κ. Χουρδάκης
Σκοπός της εργασίας ήταν η ανάπτυξη ενός καινοτόμου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας Αέρα (ΣΔΠΑ), το οποίο έχει ως βάση τη σύζευξη και επιχειρησιακή εφαρμογή μιας επαλληλίας υπολογιστικών εργαλείων. Η συγκεκριμένη υπολογιστική δομή έχοντας ως αφετηρία την περιφερειακή κλίμακα καταλήγει στον υπολογισμό της ποιότητας αέρα σε τοπικό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, με την αξιοποίηση μιας επαλληλίας υποβιβασμών κλίμακας, το ΣΔΠΑ είναι σε θέση να ενσωματώνει στην υπολογιστική του διαδικασία δεδομένα μετεωρολογίας και συγκεντρώσεων ρύπων από την περιφερειακή κλίμακα...

Αξιολόγηση μεθόδων διαχείρισης σε δασικά οικοσυστήματα υβριδογενούς ελάτης

Δημήτριος Θ. Ζάγκας
Η αειφορική διαχείριση των δασών (Α.Δ.Δ.) αποτελεί μια πολύπλοκη διαδικασία αλλά και πρόκληση για τους ερευνητές και επιστήμονες, παγκοσμίως. Η πολυπλοκότητα του ζητήματος έχει οδηγήσει την επιστημονική κοινότητα και τους σχετιζόμενους με το θέμα οργανισμούς, στην κατάρτιση κριτηρίων και δεικτών με σκοπό την εξεύρεση κατάλληλων μοντέλων διαχείρισης των οικοσυστημάτων αλλά και σε προσπάθειες μοντελοποίησης και ποσοτικοποίησης των δασικών λειτουργιών. Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η αξιολόγηση της υφιστάμενης διαχείρισης σε οικοσυστήματα υβριδογενούς ελάτης, στο...

Επίδραση του όζοντος, του αιθυλενίου και του 1-μεθυλκυκλοπροπενίου στη μετασυλλεκτική συμπεριφορά καρπών ακτινιδιάς (Actinidia deliciosa ποικ. ‘Hayward’):

Ιωάννης Σ. Μηνάς
Στην παρούσα εργασία διαπιστώθηκε ότι η συντήρηση σε ατμόσφαιρα εμπλουτισμένη με όζον (0,3 μL L-1) παρεμπόδισε την παραγωγή του αιθυλενίου κατά την ωρίμανσή των ακτινιδίων μετά την έξοδο τους από τη ψυχρή συντήρηση. Το παραπάνω συσχετίστηκε με τη χαμηλή συσσώρευση του 1-αμινοκυκλοπροπάνιο-1-καρβοξυλικού οξέος (ACC) λόγω της μειωμένης δράσης του ενζύμου ΑCC συνθάση (ACS), ενώ η ανάλυση με RT-qPCR έδειξε ότι το όζον μειώνει την έκφραση του γονιδίου ACS1 που κωδικοποιεί την ACS. Οι καρποί που...

Δίκτυο περιοχών υψηλής ακουστικής αξίας και βιοποικιλότητας:

Νεύτα-Ελευθερία Βότση
Η παρούσα διδακτορική διατριβή μελετά τη σημασία ενός ενιαίου δικτύου περιοχών προστασίας που θα χαρακτηρίζεται από υψηλή Ακουστική αξία και Βιοποικιλότητα. Ως μία καινοτόμα διεπιστημονική και συνδυαστική πρόταση κρίθηκε αναγκαία η εισαγωγή στις βασικές αρχές και έννοιες της Οικολογίας Τοπίου, της Διατήρησης και Προστασίας της Βιοποικιλότητας καθώς και της Ακουστικής Οικολογίας. Οι βασικοί στόχοι στους οποίους εστιάζει η συγκεκριμένη διατριβή είναι η αναγνώριση των Ήσυχων Περιοχών σε πανελλαδικό επίπεδο σύμφωνα με ένα μοντέλο κριτηρίων απόστασης,...

Διερεύνηση των συναισθηματικών και κοινωνικών σχέσεων, καθώς και της γνωστικής ανάπτυξης υιοθετημένων παιδιών προεφηβικής ηλικίας:

Μαρία Δ. Ντούμα
Η παρούσα έρευνα αποσκοπούσε στη μελέτη της ανάπτυξης και της ψυχικής προσαρμογής υιοθετημένων εφήβων με ιδρυματική εμπειρία στην αρχή της ζωής τους. Πιο συγκεκριμένα, οι τομείς της ανάπτυξης των υιοθετημένων εφήβων που διερευνήθηκαν ήταν οι εξής: (α) η ποιότητα του δεσμού με τους θετούς γονείς τους, (β) τα συναισθήματα μοναξιάς και η ποιότητα των στενών φιλικών τους σχέσεων, (γ) η ψυχοκοινωνική τους προσαρμογή, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ίδιων των εφήβων, των γονέων και των...

Ηλεκτρικές ιδιότητες νανοδομημένων μεταλλικών νιτριδίων:

Νικόλαος Σπ. Σπυρόπουλος-Αντωνακάκης
Τα τελευταία χρόνια, η αναζήτηση νέων ημιαγώγιμων νανοϋλικών έχει καταστεί ένας από τους μεγαλύτερους και πιο αναπτυσσόμενους τομείς έρευνας, καθώς η τεχνολογία των ηλεκτρονικών πλησιάζει με γρήγορους ρυθμούς τα όρια της νανοκλίμακας και οι φυσικές διαστάσεις των ηλεκτρονικών που αποτελούνται από πυρίτιο, το πλέον διαδεδομένο υλικό στα ηλεκτρονικά, είναι πολύ δύσκολο να περιοριστούν περαιτέρω. Προς αυτήν την κατεύθυνση, και ωθούμενοι από τις εντυπωσιακές ιδιότητες του GaN αλλά και των άλλων δύο ΙΙΙ-V νιτριδίων, AlN και...

Παράγοντες κινδύνου αγγειακής ασβεστοποίησης σε ασθενείς με ΧΝΑ υπό αιμοκάθαρση:

Μζιας Τσαμελασβίλη-Κουτσάκη
Εισαγωγή-Σκοπός. Δεδομένα από πρόσφατες μελέτες υποδηλώνουν ότι η αγγειακή επασβέστωση δεν είναι αποτέλεσμα παθητικής κατακρήμνισης αλάτων της κυκλοφορίας, αλλά μία ενεργός, σύνθετη και ελεγχόμενη διεργασία στην οποία η συστηματική φλεγμονή φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο. Η φετουḯνη-Α είναι ο κυριότερος κυκλοφορούν αναστολέας της επασβέστωσης και τα επίπεδα της είναι χαμηλότερα στους ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο (ΧΝΝ) σε σύγκριση με άτομα με φυσιολογική νεφρική λειτουργία. Σκοπός της μελέτης αυτής ήταν η διερεύνηση του ρόλου της...

Οι μεταχαλκηδόνιοι άγιοι στα αρμένικα συναξάρια:

Marianna Apresyan
Στην παρούσα διδακτορική εργασία καταδεικνύεται το γεγονός ότι η Αρμενική Εκκλησία συμπεριέλαβε στα Συναξάριά της βίους αγίων της Ορθόδοξης και της Δυτικής Εκκλησίας που έζησαν μετά τη Σύνοδο της Χαλκηδόνης (451) και το μεγάλο σχίσμα στον κόλπο της μιας και αδιαίρετης Εκκλησίας, οπότε οι Αρχαίες Ανατολικές Εκκλησίες ( Αρμενική, Συριακή και Κοπτική) χωρίστηκαν από την παράδοση της Κωνσταντινουπόλεως και της Ρώμης ακολουθώντας τον δικό τους λειτουργικό και εκκλησιαστικό βίο. Επιπλέον, από την έρευνα ανεκδότων χειρογράφων...

Registration Year

 • 2022
  188
 • 2021
  26,971
 • 2020
  694
 • 2019
  1,532

Resource Types

 • Text
  29,385