26,971 Works

Η ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΛΒΙΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Vasileios A. Georgopoulos
Κόσμος - Επιστημονικό Περιοδικό του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Α.Π.Θ. - Μονογραφίες, Monographs 1-2

Η ΤΙΜΩΡΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Giolanda S. Siskou
Κόσμος - Επιστημονικό Περιοδικό του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Α.Π.Θ. - Μονογραφίες, Monographs 1-2

Ο ΒΙΟΠΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

Dimitrios Nikolakakis
Κόσμος - Επιστημονικό Περιοδικό του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Α.Π.Θ. - Μονογραφίες, Monographs 1-2

Ταξινομική προσέγγιση του είδους Thymus sibthorpii Bentham: εξάπλωση, μορφολογία και αιθέρια έλαια σε διαφορετικούς τύπους οικοτόπων

Δημήτριος Ν. Κουρέας
Τα αποτελέσματα της παρούσας διατριβής παρουσιάζονται σε τέσσερα τμήματα που αφορούν: (i) την ταξινομική ιστορία της ομάδας των φυτών «θυμάρι», (ii) τη γεωγραφική εξάπλωση του Th. sibthorpii στην Ελλάδα καθώς και (iii) τη μορφολογική αλλά και (iv) χημική ποικιλότητα (περιεκτικότητα σε αιθέριο έλαιο) φυτικών ατόμων του είδους που φύονται σε διαφορετικούς τύπους οικοτόπων. Τα αποτελέσματα της εργασίας συζητούνται ως προς τις ταξινομικές τους προεκτάσεις. Το πρώτο τμήμα εστιάζει στις ονοματολογικές και μορφολογικές συνδέσεις των taxa...

Μελέτη χαμηλοδιάστατων συστημάτων βασιζόμενων στο SiC

Δημήτριος Γ. Λαφατζής
Το θέμα της διδακτορικής διατριβής αναφέρεται σε επιστρώσεις βασιζόμενες στο SiC με στόχο τη δημιουργία φραγμών οξείδωσης και διάχυσης και με προβλεπόμενες εφαρμογές στην Αεροναυπηγική. Για την παρασκευή των επιστρώσεων χρησιμοποιήθηκε η μαγνητικώς υποβοηθούμενη καθοδική ιοντοβολή στις ραδιοσυχνότητες (RF magnetron sputtering). Παρασκεύασθηκαν δύο κατηγορίες υμενίων SiC σε υποστρώματα Si: α) Λεπτά υμένια πάχους περίπου 120 nm και β) παχέα υμένια πάχους περίπου 300 nm. Τα υμένια SiC και ανεξάρτητα αλλά ταυτόχρονα τα υποστρώματά τους από...

Μελέτη της βρογχικής υπεραντιδραστικότητας σε ασθενείς με ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου:

Αντώνιος Ι. Αγοραστός
Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να εκτιμηθεί σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα και νόσο του Crohn, η υπεραντιδραστικότητα των βρόγχων σε συνάρτηση με τη διάρκεια, τη βαρύτητα, το στάδιο της νόσου, την ύπαρξη οικογενειακού ιστορικού και επιβαρυντικών παραγόντων, όπως το κάπνισμα και ο δείκτης μάζας σώματος, την ανταπόκριση στη θεραπεία, τα θεραπευτικά σχήματα, τις χειρουργικές επεμβάσεις που σχετίζονται με τη νόσο και την ύπαρξη εξωεντερικών εκδηλώσεων. Μελετήθηκαν 40 ασθενείς ηλικίας άνω των 18 ετών με...

Η επίδραση της φαρμακευτικής αντιυπερτασικής αγωγής στην ενδοθηλιακή λειτουργία υπερτασικών ασθενών

Παναγιώτα Κ. Παπαευθυμίου
Η ενεργοποίηση του συμπαθητικού νευρικού συστήματος και του συστήματος ρενίνης-αγγειοτενσίνης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην παθογένεια της αρτηριακής υπέρτασης. Τα συστήματα αυτά αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και επηρεάζουν τη λειτουργία του ενδοθηλίου και των αιμοπεταλίων με συνέπεια να εμπλέκονται και στις επιπλοκές της υπέρτασης. Σκοπό της μελέτης αποτέλεσε η σύγκριση των επιδράσεων του β1-αδρενεργικού αποκλειστή νεμπιβολόλης και του αναστολέα του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης κιναπρίλης στο καρδιαγγειακό σύστημα. Αρχικά μελετήθηκε η επίδραση της δοκιμασίας κόπωσης σε παραμέτρους...

Μελέτη του ρόλου των 4-υδροξυλασών της προλίνης στην αύξηση και ανάπτυξη φυτών και καρπών τομάτας (Solanum lycopersicum)

Σωτήριος Ε. Φραγκοστεφανάκης
Οι υδροξυλάσες της προλίνης (prolyl 4-hydroxylases, P4Hs) υδροξυλιώνουν προλίνες πεπτιδικών αλυσίδων γλυκοπρωτεϊνών του κυτταρικού τοιχώματος των φυτών. Συνολικά οι γλυκοπρωτεΐνες πλούσιες σε υδροξυπρολίνη (Hydroxyproline-rich glycoproteins, HRGPs) αποτελούν μια υπερ-οικογένεια στην οποία ανήκουν οι εξτενσίνες, οι γλυκοπρωτεΐνες αραβινογαλακτάνης (arabinogalactan proteins, AGPs), οι πρωτεΐνες πλούσιες σε προλίνη (proline rich proteins, PRPs) και οι λεκτίνες. Οι εξτενσίνες και οι PRPs έχουν κυρίως δομικό ρόλο, αλλά οι AGPs παρουσίαζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον καθώς η δομή, ο εντοπισμός και οι φυσιολογικές...

Ο ρόλος των πολυμορφισμών ARG677TRP και ARG753LGN του γονιδίου του υποδοχέα τύπου TOLL-2 στο σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 στα παιδιά

Μαρία Κ. Παπαγεωργίου
Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 είναι το συχνότερο ενδοκρινολογικό νόσημα στην παιδική ηλικία. Ως αυτοάνοσο νόσημα ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 αποτελεί αντικείμενο επισταμένης έρευνας σχετικά με τους μηχανισμούς με τους οποίους το ανοσιακό σύστημα επιδρά στην αιτιοπαθογένεια της νόσου. Ελκυστικό πεδίο μελέτης στον τομέα αυτό αποτελεί τα τελευταία χρόνια η διερεύνηση της συσχέτισης τη έμφυτης ανοσίας με τη νόσο, με τους Toll-like υποδοχείς να κατέχουν εξέχουσα θέση. Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση του...

Ο Ιωάννης Γεννάδιος και η διαμόρφωση της εθνικής πολιτικής της Ελλάδας (1870-1918)

Μαριάννα Δ. Χριστοπούλου
Η παρούσα διδακτορική διατριβή παρουσιάζει και ερμηνεύει την επαγγελματική δράση του έλληνα διπλωμάτη Ιωάννη Γενναδίου (1844-1932), που υπηρέτησε ως επί το πλείστον στην ελληνική πρεσβεία Λονδίνου κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ού αιώνα και το πρώτο, περίπου, τέταρτο του 20ού. Στόχος ήταν διαμέσου της «βιογράφησης» της δράσης του να απαντηθεί ένα ερώτημα διπλωματικής ιστορίας: ο τρόπος που ένας διπλωμάτης μπορεί να υπερβεί τα όρια της διαικπεραίωσης και να συνδιαμορφώσει την εξωτερική πολιτική της χώρας του....

Συγκροτήματα κατοικιών οργανωμένης δόμησης στην Ελλάδα: δυνατότητες και προοπτικές αναβάθμισης των οικισμών του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.)

Σοφία Η. Γκουβούση
Αντικείμενο της διατριβής αποτελεί η μελέτη - ανάλυση των συγκροτημάτων κατοικιών οργανωμένης δόμησης της κρατικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, μία κατηγορία του οικοδομικού αποθέματος του οποίου η σημερινή κατάσταση δεν ικανοποιεί τις σύγχρονες απαιτήσεις κατοίκησης. Αρχικά, πραγματοποιείται ιστορική αναδρομή των οικιστικών συγκροτημάτων στον Ευρωπαϊκό χώρο, ενώ στη συνέχεια δίνεται έμφαση στον Ελληνικό και μάλιστα στο βασικό φορέα υλοποίησης τους με δράση έως και σήμερα τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.). Η διάσταση της αναβάθμισης περιόρισε την έρευνα...

Προσδιορισμός β χοριακής γοναδοτροπίνης, προγενεστερόνης, προλακτίνης, προστακυκλίνης και ιχνοστοιχείων (Mg, Ca, Cu, Pd, Cd) στις αποβολές του πρώτου τριμήνου εγκυμοσύνης

Αντώνιος Μ. Γκουτζιούλης
Ως αυτόματη αποβολή ορίζεται η πρώιμη έξοδος ή απομάκρυνση του νεκρού ή ζωντανού κυήματος από τη μήτρα , πριν το έμβρυο καταστεί βιώσιμο, στην 24η εβδομάδα. Υποστηρίζεται ότι τουλάχιστον 15-20% όλων των κυήσεων καταλήγουν σε αυτόματη έκτρωση. Οι γυναίκες που εξετάσθηκαν προέρχονται από τα εξωτερικά ιατρεία της Δ’ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του Α.Π.Θ. στο Ιπποκράτείο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης από το 2004 έως το 2008, με ομαλή πορεία εγκυμοσύνης αλλά και από τις γυναίκες που νοσηλεύτηκαν...

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός δημοτικού εργαλείου υποστήριξης λήψης χωρικών αποφάσεων

Δέσποινα Δ. Βουτσά
Στη διδακτορική αυτή διατριβή αναπτύχθηκε ένα εργαλείο Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων, βασισμένο στα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS), με την ονομασία Public Facility Location Tool (PFLT). Το εργαλείο αυτό απευθύνεται, κατά κύριο λόγο, σε μία Δημοτική Αρχή και συγκεκριμένα σε αυτούς που εμπλέκονται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για ν΄αντιμετωπίσουν δύο βασικά χωρικά προβλήματα: α) το πρόβλημα της εκτίμησης της εξυπηρέτησης των πολιτών από την υφιστάμενη θέση συγκεκριμένων Δημοτικών Αγαθών, όπως του πνευματικού κέντρου, του ΚΑΠΗ και των...

Αντιμετώπιση των ριζόκομβων νηματωδών (Meloidogyne incognita) σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες με φυσικά προϊόντα και μελέτη της χημικής σύστασης αυτών

Νικολέττα Γ. Ντάλλη
Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η νηματωδοκτόνος δράση 10 βοτανικών ειδών εναντίον του κομβονηματώδη M. incognita και προσδιορίστηκε η χημική σύσταση των εκχυλισμάτων που χρησιμοποιήθηκαν στην καταπολέμηση. Τα βιολογικά πειράματα αφορούσαν στην πρόκληση παράλυσης σε προνύμφες δευτέρου σταδίου ανάπτυξης (J2) του M. incognita, που είναι το μολυσματικό στάδιο του βιολογικού του κύκλου, καθώς και στην επίδραση στον βιολογικό κύκλο εντός της ρίζας προσβεβλημένων φυτών τομάτας. Οι βοτανικές οικογένειες που μελετήθηκαν ήταν η Lamiaceae και η Meliaceae...

Διερεύνηση μεθόδων εντατικής καλλιέργειας Λεπιδοβράγχιων (Δίθυρα μαλάκια):

Χρήστος Ο. Συμεωνίδης
Η παρούσα διατριβή σχεδιάστηκε και πραγματοποιήθηκε με τη λογική ότι ο έλεγχος των συνθηκών εκτροφής των δίθυρων μαλακίων, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην αναζήτηση λύσεων και προτάσεων για τα προβλήματα και τις ανάγκες που υπάρχουν. Με επτά συνολικά πειραματισμούς, εξετάστηκε το ενδεχόμενο εφαρμογής μίας μεθόδου εκτροφής κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες σε εσωτερικούς χώρους. Ο στόχος της έρευνας ήταν να αναπτύξει την παραγωγή του μικροφύκους Isochrysis galbana σε απόβλητα εκτροφής δίθυρων μαλακίων και να αξιολογήσει την...

Νανοαποτύπωση βιομαρίων με βιοτεχνολογικό ενδιαφέρον σε πολυμερικούς φορείς για εξειδικευμένη αναγνώριση και διαχωρισμό:

Φωτεινή Α. Τρίκκα
Η μοριακή αποτύπωση πολυμερών είναι μια τεχνική με την οποία δημιουργούνται επιλεκτικές θέσεις αναγνώρισης στο πολυμερικό πλέγμα ικανές να αναγνωρίζουν εξειδικευμένα το μόριο-εκμαγείο που χρησιμοποιήθηκε κατά την αντίδραση πολυμερισμού. Ο σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν η μελέτη των παραμέτρων που επηρεάζουν το φαινόμενο της μοριακής αποτύπωσης με απώτερο σκοπό τη σύνθεση πολυμερών που έχουν μοριακή μνήμη για τα επιλεγμένα μόρια αποτύπωσης. Τα βιομόρια που χρησιμοποιήθηκαν στη διατριβή είναι τα αμινοξέα L- μεθειονίνη και L- λυσίνη,...

Οι πνευμονοπρωτεΐνες στην εκτίμηση της πνευμονικής βλάβης από μηχανικό αερισμό σε πρόωρα νεογνά:

Θεοδώρα Εμμ. Σταθοπούλου
Σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν η αξιολόγηση της αξίας των κυκλοφορούντων επιπέδων των πνευμονοπρωτεϊνών CC16 και SP-D ως πρώιμων δεικτών εκτίμησης της βαρύτητας του συνδρόμου αναπνευστικής δυσχέρειας και ανάπτυξης βρογχοπνευμονικής δυσπλασίας σε πρόωρα νεογνά σε μηχανικό αερισμό. Παράλληλα, εκτιμήθηκε η επίδραση δύο διαφορετικών μοντέλων αερισμού (συγχρονισμένου διαλείποντος υποχρεωτικού αερισμού, υψίσυχνου αερισμού με ταλαντώσεις) στα επίπεδα ορού των συγκεκριμένων πνευμονοπρωτεϊνών. Στο γενικό μέρος περιγράφηκαν τα στάδια ανάπτυξης του πνεύμονα και η ανατομία του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος....

Η παρθενία: κλίση, κατάσταση και έσχατος σκοπός στους 'Περί παρθενίας' λόγους των Ιωάννου Χρυσόστομου, Γρηγορίου Νύσσης και Μεθόδιου Ολύμπου

Laura-Christina G. Mandrila
Η παρούσα διδακτορική διατριβή εμφανίζεται ως μια πολύπλευρη προσέγγιση του ζητήματος της παρθενίας όπως παρουσιάζεται από τα επόμενα αντιπροσωπευτικά θεολογικά συγγράμματα του Γ΄ και Δ΄ αιώνα: το Συμπόσιον του Μεθοδίου Ολύμπου και τα ομώνυμα συγγράμματα Περί παρθενίας των αγίων Γρηγορίου Νύσσης και Ιωάννου Χρυσοστόμου. Το πρώτο κεφάλαιο, το οποίο χωρίζεται σε δύο υποκεφάλαια, εστιάζει πάνω στο ζήτημα της ἀρετής, ως ευγένεια του πνεύματος, με αναφορά τόσο στην αρχαιότητα, αλλά και στην μοντέρνα μεταηθική προσέγγισή της....

Μελέτη της έκφρασης των γλυκοζαμινογλυκανών και πρωτεογλυκανών σε παθήσεις του θυροδειούς αδένα: ιστολογική και κυτταρολογική μελέτη

Ελένη Ι. Μεμή
Οι γλυκοζαμινογλυκάνες είναι εξωκυττάρια συστατικά με σημαντική συνεισφορά στη διαμόρφωση των φυσιολογικών ιδιοτήτων των ιστών. Ανάλογα με τη χημική τους δομή διακρίνονται σε υαλουρονικό οξύ, θειική δερματάνη, θειική χονδροϊτίνη, θειική κερατάνη, θειική ηπαράνη και ηπαρίνη. Τα μόρια αυτά, εκτός του υαλουρονικού οξέος που μπορεί να βρίσκεται ελεύθερο, συνδέονται με πρωτεΐνες και σχηματίζουν τις πρωτεογλυκάνες. Αρκετά στοιχεία υποδηλώνουν τη συμμετοχή των μορίων αυτών στην παθογένεση υπερπλαστικών, αυτοάνοσων και νεοπλασματικών θυρεοειδικών εξεργασιών, αλλά οι ελεγχόμενες μελέτες της...

Ενδαγγειακή αποκατάσταση ανευρύσματος κοιλιακής αορτής: μηχανικές ιδιότητες που συμβάλλουν στη στήριξη του ενδομοσχεύματος

Νικόλαος Κ. Μελάς
Σκοπός: Κάθε ενδοπρόθεση φέρει ιδιαίτερα μηχανικά χαρακτηριστικά με τα οποία επιτυγχάνει την κεντρική και περιφερική της στήριξη. (Μεταλλικές ακίδες-άγκιστρα-γάντζοι, η τριβή από την ασκούμενη ακτινική τάση στο αορτικό τοίχωμα, ο ελεύθερος υπερνεφρικός ενδονάρθηκας, η πλάγια επιμήκης μεταλλική μπάρα και η στήριξη στον αορτικό διχασμό). Σκοπός μας, είναι να μελετήσουμε τη στήριξη όλων των εμπορικά διαθέσιμων ενδομοσχευμάτων στο τοίχωμα πτωματικών αορτών. Μέθοδος: Για να το επιτύχουμε μετρήσαμε τη δύναμη μετακίνησης (Displacement force - DF) που χρειάζεται...

Αριθμητική προσομοίωση της ταλαντούμενης ροής γύρω από συστοιχία τεσσάρων κυλίνδρων:

Χρυσάνθη Π. Δικάρου
Το αντικείμενο της παρούσας διατριβής είναι η αριθμητική προσομοίωση της ταλαντούμενης ροής γύρω από συστοιχία τεσσάρων κυλίνδρων, που αποτελεί προσεγγιστική μέθοδο για τη μελέτη της ροής σε περιβάλλον κυματισμών. Η τιμή της παραμέτρου συχνότητας διατηρήθηκε σταθερή, ίση με 50, και ο αριθμός Keulegan-Carpenter εκτεινόταν από 0.2 μέχρι 10. Τα κέντρα των κυλίνδρων ήταν τοποθετημένα στις κορυφές τετραγώνου, οι δύο πλευρές του οποίου ήταν κάθετες και οι δύο παράλληλες στην επερχόμενη ροή. Βασική παράμετρο αποτελεί ο...

Χαρτογράφηση της δασικής καύσιμης ύλης με μεθόδους Τηλεπισκόπησης και τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών:

Ιωάννης Β. Στεργιόπουλος
Τα τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί ο σημαντικός ρόλος των δασικών οικοσυστημάτων και γενικότερα των φυσικών πόρων στην ποιότητα ζωής του ανθρώπου. Η καταστροφή των δασών, πέρα από τις τεράστιες οικολογικές επιπτώσεις, έχει και μεγάλες οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Έτσι έχει δοθεί μεγάλη έμφαση στην πρόληψη των δασικών πυρκαγιών και στο δασικό αντιπυρικό σχεδιασμό. Ο σωστός σχεδιασμός δασικών μελετών αντιπυρικής προστασίας καθορίζεται σημαντικά από τις πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά και τη χωρική κατανομή της καύσιμης ύλης,...

Linguistic abilities in developmental dyslexia and specific language impairment (SLI): a comparative and cross-linguistic approach

Ιωάννα Ν. Τάλλη
Το αν η Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (ΕΓΔ) και η Αναπτυξιακή Δυσλεξία (ΑΔ) αποτελούν ή όχι διακριτές διαταραχές είναι ένα θέμα μεγάλης διαμάχης, καθώς η ΕΓΔ ως επί το πλείστον οφείλεται σε ελλείμματα στις μορφο-συντακτικές δεξιότητες και η ΑΔ σε ελλείμματα των δεξιοτήτων ανάγνωσης στο επίπεδο της λέξης και των φωνολογικών δεξιοτήτων που σχετίζονται με την ανάγνωση (φωνολογική κατάτμηση, ιδίως σε επίπεδο φωνήματος, φωνολογική βραχύχρονη μνήμη και ταχεία και ακριβής πρόσβαση λέξεων, που αξιολογείται από ένα...

Χρήση υπερκρίσιμων ρευστών για την εκλεκτική εκχύλιση ουσιών χρήσιμων στη βιομηχανία τροφίμων από κατάλοιπα ελαιουργείων:

Στυλιανός Σ. Σταυρούλιας
Τα κατάλοιπα των ελαιουργείων είναι πολύ χρήσιμα, το καθένα για διαφορετικούς λόγους. το γεγονός αυτό ισχύει για πλήθος φυτικών και ζωικών υλικών που η σύγχρονη πρακτική κατατάσσει ως κατάλοιπα και που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, με αποτελέσματα καλύτερα από αυτά των ήδη υπαρχουσών ουσιών. πρωτοστατεί ίσως σε ενδιαφέρον η ανάπτυξη της παραγωγής καυσίμου από φυτικές ύλες, αλλά, επίσης παρουσιάζει ενδιαφέρον η αντικατάσταση χημικών από φυτικές ουσίες σε καλλυντικά και η αντικατάσταση χημικών από φυτικά εκχυλίσματα...

Πειραματική μελέτη της επίδρασης συμπυκνώματος αιμοπεταλίων στη διατατική οστεογένεση:

Ιωάννης Ε. Αετόπουλος
Η διατατική οστεογένεση (ΔΟ) αποτελεί μια από τις πλέον σύγχρονες τεχνικές στην αποκατάσταση οστικών ελλειμμάτων και δυσμορφιών. Στα πλεονεκτήματα της τεχνικής περιλαμβάνονται η δυνατότητα μεγάλου εύρους μετακινήσεων των οστικών τμημάτων και η ταυτόχρονη ιστογένεση των μαλακών ιστών, καθώς και ο μειωμένος κίνδυνος βλάβης γειτνιαζόντων νεύρων και οδοντικών σπερμάτων. Συγκριτικά με την ορθογναθική χειρουργική πρόκειται για λιγότερο επεμβατική τεχνική με μικρότερη νοσηρότητα. Το πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια (ΠΠΑ), όπως και η ΔΟ, αποτελεί επίσης μια από...

Registration Year

  • 2021
    26,971

Resource Types

  • Text
    26,971