163,961 Works

On the Bessel Heat Equation Related to the Bessel Ultra-hyperbolic Operator

คำสิงห์ นนเลาพล

แมลงที่มีความสำคัญในทางนิติเวชศาสตร์

อัมพร แจ่มสุวรรณ

การเตรียมสารสกัดแฮ่มและบอระเพ็ดพุงช้าง

ศรีสมพร ปรีเปรม

การใช้สิ่งเหลือทิ้งปรุงแต่งเพื่อเป็นองค์ประกอบในอาหารเป็ด

เทอดศักดิ์ คำเหม็ง

การใช้เอนไซม์ร่วมกับสิ่งเหลือทิ้งเพื่อเป็นองค์ประกอบในสูตรอาหารผสมในโคเนื้อ

สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์

การศึกษาไบโอดีเซลจากปาล์มน้ำมันมาใช้ทดแทนน้ำมันหม้อแปลง

ประวิทย์ ไชยคำภา

ระบบการจัดการองค์กรโรงเรียนสอนภาษาผ่านเว็บไซต์

ธีรพงศ์ เหลืองศุภภรณ์

Registration Year

 • 2014
  16,085
 • 2015
  35,385
 • 2016
  32,347
 • 2017
  31,466
 • 2018
  24,378
 • 2019
  22,767
 • 2020
  1,528

Resource Types

 • Dataset
  143,922
 • Text
  20,039