210,975 Works

การพัฒนาตำรับสีย้อมผมถาวรจากพืชสมุนไพร /

การพัฒนาตัวประสานงานผู้ใช้ สำหรับระบบจัดการเนื้อหาการเรียนรู้ /

การพัฒนาชุดฝึกอบรมสำหรับพยาบาล เรื่อง \"การซักประวัติสุขภาพ\" /

การผลิตเป็ดลูกผสมเชิงการค้าในระดับชุมชน /

การพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคนิคศึกษา /

Production of activated carbon from peanut hill using phosphoric acid and microwave activation

&
2, 42, KKU Engineering Journal

Method development for verif ication the completeancient statues by image processing

, &
2, 42, KKU Engineering Journal

เทคโนโลยีอนุภาคและกระบวนการวัสดุ /

Registration Year

 • 2022
  9,400
 • 2021
  22,877
 • 2020
  16,302
 • 2019
  22,765
 • 2018
  24,365
 • 2017
  31,458
 • 2016
  32,342
 • 2015
  35,382
 • 2014
  16,084

Resource Types

 • Dataset
  176,604
 • Text
  34,371