16,085 Works

ผลของการขาดน้ำที่มีต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตขมิ้นชันพันธุ์พื้นเมือง /

การควบคุมเสียงรบกวนหลายความถี่แบบแอคทีฟด้วยวิธีการแยกความถี่ /

การกู้คืนภาพจากการถูกตัวอักษรซ้อนทับ /

ผลของวิธีการย้ายปลูกและวัสดุปลูกที่มีต่อการย้ายปลูกว่านสี่ทิศและซ่อนกลิ่น /

การศึกษาอัตรารอดของไรแดงที่ขนส่งด้วยวิธีช็อคเซลล์ที่อุณหภูมิต่ำ /

การสำรวจพันธุ์ปลาน้ำจืดของไทยในจังหวัดตรัง /

Registration Year

  • 2014
    16,085

Resource Types

  • Dataset
    14,631
  • Text
    1,454