16,084 Works

การทดสอบสมมติฐานเชิงสถิติ ภายใต้การแจกแจงทวินามลบ

การทำเลียนแบบร่องลูกกุญแจ โดยวิธีประมวลสัญญาณภาพ /

การบีบอัดข้อมูลแบบขนาน ด้วยวิธีบีซีพทูบนระบบพีซีคลัสเตอร์ /

Registration Year

  • 2014
    16,084

Resource Types

  • Dataset
    14,630
  • Text
    1,454