31,458 Works

แนวความคิดในการออกแบบโบสถ์ คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ในเขตอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ /

แนวทางการพัฒนาตึกแถว ในกรุงเทพมหานคร /

การศึกษาต้นแบบโรงเรียนสอนศิลปะนอกระบบสำหรับเด็ก ในเขตกรุงเทพมหานคร /

การพัฒนากระเป๋านักเรียนพิการทางการมองเห็น ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น /

การพัฒนากระบวนการผลิตกาละแมเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา

, , &
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 25, 1

Registration Year

  • 2017
    31,458

Resource Types

  • Dataset
    28,736
  • Text
    2,722