24,369 Works

The Nature of Hepatic Hemangioma and Surgical Role of Treatment

Vajira Medical Journal, 62, 5,

DIACHRONIC HIERARCHIES OF TAI TONAL DEVELOPMENT

วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ, 26, 2, 75

ผลจากโปรแกรมการเหนี่ยวนำด้วยภาพเหมารวมเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมซื่อสัตย์

วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, 10, 2, 103-121

การผลิตเซลลูโลสโดย Acetobacter xylinum ที่อุณหภูมิสูง

A marketing plan for langmaster english certer in Ho ChiM Minh City

Do Thanh Phuong Thao

Viet Bread Company in Vietnam

Waridi training center

Nancy Obonyo

การพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัยระดับโมเลกุลสำหรับเชื้อไวรัส ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 (H1N1)

ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยทางวัฒนธรรม สังคม จิตวิทยา และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อหมู่บ้านผู้สูงอายุหลังวัยเกษียณของประชากรในกรุงเทพมหานคร

การวิจัยเชิงปริมาณน้ีมุ่งเน้นการศึกษาถึงปัจจัยส่วนบุคคล วัฒนธรรม สังคม และ จิตวิทยาท่ีมี อิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อโครงการหมู่บ้านผู้สูงอายุหลังวัยเกษียณของประชาชนในเขต กรุงเทพหมหานคร โดยดาเนินการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มบุคคลก่อนวัยเกษียณ จานวน 400 ชุด วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ รวมถึงทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือด้วยสถิติทดสอบ t-test และ f-test และทดสอบสมมติฐาน ที่สัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทาง วัฒนธรรม สังคม และจิตวิทยาท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อหมู่บ้านผู้สูงอายุ ด้วย สถิติวิธีไควสแควร์ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พักอาศัยกับคู่สมรส ร้อยละ 58.5 และเป็น ครอบครัวขนาดกลาง ร้อยละ 47.0 ปัจจัยทางสังคมส่วนใหญ่ไม่เคยทากิจกรรมร่วมกับคนอื่นร้อยละ 68.0 และชอบ ใช้ชีวิตอยู่ในชนบทร้อยละ 56.3 ปัจจัยด้านจิตวิทยามีความพึงพอใจในรูปแบบของบ้านผู้สูงอายุร้อยละ 91.8 ปัจจัย ด้านพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ พบว่า ช่วงอายุท่ีสนใจซื้ออยู่ในช่วงมากกว่า 65 ปี ร้อยละ 70.5 ราคาที่สนใจซ้ือ 1,000,001-2,000,000 บาท ร้อยละ 49.2 และสถานท่ีต้ังที่สนใจซ้ือมีรถโดยสารวิ่งผ่านหลายสาย ร้อยละ 91.5 ส่วน การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยทางวัฒนธรรม สังคม และจิตวิทยามี อิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ0.05 ผลการวิจัยนี้สามารถใช้เป็นแนวทาง สาหรับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ในการพัฒนาโครงการหมู่บ้านผู้สูงอายุให้สอดคล้องกับปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยทางวัฒนธรรม สังคม จิตวิทยา และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคต่อไป

อิทธิพลของทัศนคติด้านความเป็นส่วนตัวของประชาชนต่อข้อมูลส่วนบุคคลบนกูเกิลสตรีทวิวที่มีต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรม

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ถูกนำมาประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ อย่างหลากหลายเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะกูเกิลสตรีทวิวที่ให้บริการภาพถ่ายมุมมองระดับถนนในประเทศต่างๆ ร่วมกับบริการแผนที่กูเกิล ซึ่งเผยแพร่อยู่บนอินเทอร์เน็ตอย่างสาธารณะ จึงทำให้ประชาชนเกิดความกังวลในเรื่องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดเก็บและนำไปเผยแพร่อยู่บนกูเกิลสตรีทวิว ก่อให้เกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างความต้องการข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ให้บริการกับจริยธรรมในเรื่องของการละเมิดความเป็นส่วนตัวของประชาชน ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้จะสร้างความเสียหายแก่ทั้งผู้ให้บริการและประชาชนผู้ที่ถูกละเมิด งานวิจัยฉบับนี้เป็นงานวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินทัศนคติด้านความกังวลในเรื่องความเป็นส่วนตัวของประชาชนต่อข้อมูลส่วนบุคคลบนกูเกิลสตรีทวิวที่มีต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรม โดยอ้างอิงตามตัววัดทัศนคติด้านความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต (IUIPC) ซึ่งมุ่งเน้นการวัดความกังวลในความเป็นส่วนตัวต่อข้อมูลส่วนบุคคล 3 ด้าน คือ ความกังวลด้านการจัดเก็บข้อมูล ความกังวลด้านการควบคุมข้อมูล ความกังวลด้านการรับรู้การนำข้อมูลไปใช้ และทฤษฎีความกังวลในนโยบายความปลอดภัยด้านความเป็นส่วนตัวออนไลน์ ที่มีผลต่อความเชื่อในความเสี่ยง และนำไปสู่ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม โดยการวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณที่ใช้แบบสอบถามแบบเอกสารเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลด้วยการลงพื้นที่สุ่มกลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้งานระบบกูเกิลสตรีทวิวบริเวณสถานีรถไฟฟ้ามหานครบางหว้า – สถานีสยาม จำนวน 200 ตัวอย่าง ซึ่งผู้วิจัยได้ตรวจสอบแบบสอบถามโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) และตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องมือ (Reliability Analysis) โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาช (Cronbach’s Alpha) และทดสอบสมมติฐานตามแบบจำลองโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ความกังวลต่อการควบคุมข้อมูลมีผลต่อความเชื่อในความเสี่ยงมากที่สุด รองลงมาคือความกังวลต่อการรับรู้การนำข้อมูลไปใช้มีผลต่อความเชื่อในความเสี่ยง ความกังวลด้านนโยบายความปลอดภัยด้านความเป็นส่วนตัวออนไลน์มีผลต่อความเชื่อในความเสี่ยง ความเชื่อในความเสี่ยงมีผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรม และความกังวลด้านการจัดเก็บข้อมูลมีผลต่อความเชื่อในความเสี่ยงตามลำดับ เมื่อพิจารณาถึงความตั้งใจเชิงพฤติกรรม พบว่าประชาชนมีความตั้งใจที่จะรายงานปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลที่ถูกละเมิดความเป็นส่วนตัวต่อระบบกูเกิลสตรีทวิวมากที่สุด รองลงมาคือรายงานปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลที่ละเมิดความเป็นส่วนตัวต่อหน่วยงานภาครัฐ การไม่ใช้บริการกูเกิลสตรีทวิวอีกเมื่อพบการละเมิดความเป็นส่วนตัวบนกูเกิลสตรีทวิว ยินดีที่จะเปลี่ยนไปใช้บริการสตรีทวิวรายอื่นหากมีผู้ให้บริการที่สามารถดูแลข้อมูลส่วนบุคคลได้ดีกว่ากูเกิลสตรีทวิว และการบอกต่อผู้อื่นให้ทราบเรื่องการละเมิดความเป็นส่วนตัวของกูเกิลสตรีทวิว ตามลำดับ ผลของการวิจัยนี้จะเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลให้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อีกทั้งยังทำให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวต่อข้อมูลส่วนบุคคลบนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ รวมไปถึงการนำเรื่องการคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลไปพิจารณาบรรจุลงในตัวบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมาย

ปัจจัยที่ดึงดูดให้บุคลากรอยากมาสมัครงานกับองค์กร

การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่ดึงดูดให้บุคลากรอยากมาสมัครงานกับองค์กร” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการอยากมาสมัครงานกับองค์กรเอกชน เพื่อเป็นแนวทางให้องค์กรเอกชนต่างๆ พัฒนาปรับปรุงปัจจัยที่บกพร่องทำให้สามารถเป็นจุดที่ดึงดูดให้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาสมัครงานกับองค์กร และเข้ามาช่วยพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าต่อไปงานวิจัยนี้เก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการแจกแบบสอบถามออนไลน์ไปยังกลุ่มพนักงานในองค์กรเอกชน ที่ตั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างได้ 428 คน จากนั้นทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ทำการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) เพื่อจัดกลุ่มตัวแปรในแต่ละปัจจัยที่ทำการศึกษา โดยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์จะถูกจัดกลุ่มเข้าด้วยกัน และนำมาทำการวิเคราะห์การถดถอย (Regression) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ได้จากการทำการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) กับความตั้งใจในการสมัครงานกับองค์กรผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ดึงดูดให้บุคลากรอยากมาสมัครงานกับองค์กร ได้แก่ ปัจจัยด้านค่าตอบแทนและลักษณะงาน ปัจจัยด้านโอกาสในการก้าวหน้าและนโยบายองค์กร ปัจจัยด้านความมีชื่อเสียงและขนาดองค์กร ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมและความมั่นคงขององค์กร และปัจจัยด้านการสื่อสารนโยบาย ส่วนการสำรวจความเห็นของกลุ่มตัวอย่างเมื่อมีโอกาสในการตัดสินใจใหม่ที่จะเลือกทำงานกับองค์กรปัจจุบัน ผลปรากฏว่า ระดับความเห็นของกลุ่มตัวอย่างเมื่อมีโอกาสในการตัดสินใจใหม่ที่จะเลือกทำงานกับองค์กรปัจจุบัน อยู่ในระดับความตั้งใจมาก ในการเข้าร่วมทำงานกับองค์กรปัจจุบันที่ผู้ตอบแบบสอบถามทำอยู่

Assessment of Thailand human resources; recommendations to ensure competiveness as AEC approaches

This independent study is, “Assessment Of Thailand Human Resources; Recommendations To Ensure Competiveness as Aec Approaches” aims to analyze the level of Thai workforce competiveness as the ASEAN Economic Community Approaches. The study will gauge foreign perspective towards Thailand’s workforce and highlight the key strength and weaknesses of the Thai workforce. This study is developed based on findings from both primary and secondary data collected via exploratory and descriptive research. The descriptive research methods are...

ข้อควรพิจารณาในการวางแผนและการปฏิบัติงานสอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบธุรกิจธนาคาร: กรณีศึกษา สำนักงานสอบบัญชีแห่งหนึ่ง

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการวางแผนและการปฏิบัติงานสอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบธุรกิจธนาคาร โดยศึกษาจากการทบทวนวรรณกรรม ตลอดจนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้สร้างกรอบแนวคิดในงานวิจัยเพื่อนำไปสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากกลุ่มผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติหน้าที่วางแผนและปฏิบัติงานสอบบัญชีในธุรกิจธนาคารผลการศึกษาพบข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจธนาคารส่งผลกระทบต่อการวางแผนและการปฏิบัติงานสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพที่แตกต่างกันในการตีความมาตรฐานและข้อกำหนดทางกฎหมายซึ่งบางครั้งก่อให้เกิดอคติในการตัดสินใจ ข้อจำกัดในเรื่องความเพียงพอของเครื่องมือ บุคลากรและเทคโนโลยีในการตรวจสอบ และการจัดฝึกอบรมที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้สอบบัญชี

Registration Year

  • 2018
    24,369

Resource Types

  • Dataset
    20,543
  • Text
    3,826