22,765 Works

แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เป็นสถาบันการแพทย์แห่งใหม่ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีวิสัยทัศน์ในการเป็นสถาบันการแพทย์ชั้นนำในระดับสากล เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ได้สร้างกลยุทธ์ตั้งแต่ความเป็นเลิศด้านการวิจัยทางการแพทย์ไปจนถึงความเป็นเลิศด้านการบริการ แต่อย่างไรก็ตามกลยุทธ์ด้านความเป็นเลิศของบุคลากร ซึ่งเรียกว่า กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคค ลยังไม่มีความชัดเจนและขาดกลไกที่สามารถขับเคลื่อนให้สามารถรักษาการเติบโตขององค์การได้โครงการให้คำปรึกษานี้ต้องการปัจจัยแห่งความสำเร็จในการนำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติหลายประการ เช่น ความเป็นผู้นำ – การสร้างความตระหนักรู้ที่สำคัญในทีมผู้บริหารระดับสูงเกี่ยวกับผลกระทบของการจัดการทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ไปสู่วัตถุประสงค์ขององค์กร บุคลากร – การเตรียมให้บุคลากรทุกระดับมีความทัศนคติพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และงบประมาณ - การลงทุนในเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อให้มีมาตรฐานการดำเนินการด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อให้กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลสอดคล้องกับกลยุทธ์ของสถาบันการแพทย์ จักรีนฤบดินทร์ ในช่วงแรกของการเปิดดำเนินการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ควร 1) สร้างกระบวนการทำงานด้านทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การกับกระบวนการทำงานและความสามารถขององค์การ 2) สร้างระบบพี่เลี้ยงเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน 3) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการทำงานด้านทรัพยากรบุคคล และ 4) ออกแบบชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความมีส่วนร่วมของบุคลากรเพื่อให้บรรลุกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลดังกล่าว โครงการนี้ต้องใช้งบประมาณ 4,250,000 บาท

ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับอุดมศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

การพัฒนาโปรโตคอลสำหรับระบบอาร์เอฟไอดี

รีโมทควบคุมโทรทัศน์ด้วยระบบ RFID

การศึกษากระบวนการใช้เศษแก้วรีไซเคิลผลิตแผ่นแก้วสีตกแต่งผนังภายในอาคาร

การจัดภูมิทัศน์เพื่อลดการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่อาคาร

การพัฒนารูปแบบการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกับชุมชนคลองหก

การควบคุมตำแหน่งของหุ่นยนต์แบบเดลต้าด้วยสัญญาณป้อนกลับจากแขน

ปัจจุบันหุ่นยนต์โครงสร้างขนานแบบเดลต้ามีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น โรงงานบรรจุหีบห่อ โรงงานประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิคส์ เนื่องจากมีความเร็วในการหยิบจับสูงและมีค่าบำรุงรักษาต่ำเนื่องจากมีชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่น้อย การหาตำแหน่งปลายแขนของหุ่นยนต์โดยทั่วไปคำนวณตำแหน่งปลายแขนของหุ่นยนต์จะคำนวณผ่านจลศาสน์ไปข้างหน้า ซึ่งเป็นการคำนวณโดยการโอนย้ายความสัมพันธ์ของตำแหน่งแขนกลจากการอ้างอิงเชิงมุมของแต่ละข้อต่อ ในปริภูมิข้อต่อมาเป็นการอ้างอิงในปริภูมิเชิงเส้น 3 มิติ ในปริภูมิคาทีเซียน เพื่อบอกตำแหน่งปลายแขนกลเทียบกับฐานของหุ่นยนต์ แม้ว่าการสอบเทียบจะสามารถแก้ไขค่าความผิดพลาดของตัวแปรที่นำมาคำนวณจลศาสตร์ไปข้างหน้าได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขได้ทั้งหมด เนื่องจากหุ่นยนต์โครงสร้างแบบขนานนั้น ถูกออกแบบมาด้วยสมมติฐานว่าโครงสร้างแขนในแต่ละวงสมมาตรกันการแก้ไข การแก้ไขความคลาดเคลื่อนของเชิงเรขาคณิตจึงไม่สามารถทำได้ วิทยานิพนธ์ฉบับนี้นำเสนอวิธีการควบคุมตำแหน่งหุ่นยนต์เดลต้าด้วยสัญญาณป้อนกลับจากแขน โดยการนำกล้องไปติดตั้งไว้ที่ปลายแขนจากนั้นนำเสนอเทคนิควิธีการควบคุมป้อนกลับด้วยภาพแบบตำแหน่งเป็นหลัก ซึ่งจะใช้จาโคเบียนรูปภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมตำแหน่งและแสดงผลการทดสอบประสิทธิภาพการควบคุมตำแหน่งปลายแขนของหุ่นยนต์เดลต้า ซึ่งจะเห็นได้ว่าการควบคุมตำแหน่งปลายแขนของหุ่นยนต์นั้น มีความเที่ยงแต่ไม่มีความแม่น จากผลการทดสอบจะเห็นว่าผลการพิมพ์สามมิติแบบเอฟดีเอ็ม โดยการใช้ค่าตำแหน่งจากกล้องชดเชยการเคลื่อนที่ของปลายแขนหุ่นยนต์ ชิ้นงานที่พิมพ์ออกมาจากหัวพิมพ์มีความถูกต้องมากขึ้น เปรียบเทียบกับชิ้นงานที่พิมพ์ออกมาจากหัวพิมพ์ที่ไม่ได้ใช้ระบบควบคุมที่นำเสนอ ดังนั้นการเพิ่มค่าความแม่นของตำแหน่งปลายแขนของหุ่นยนต์โดยใช้กล้องนั้น เป็นผลให้ความถูกต้องในการพิมพ์ชิ้นงานดีขึ้น

การพัฒนาการควบคุมสำหรับหุ่นยนต์โคบอทปรับขนาด

โคบอท คือ อุปกรณ์ชนิดพาสซีฟ (Passive device) ซึ่งได้รับการออกแบบเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับผู้ปฏิบัติงานได้โดยตรง ทั้งนี้เทคโนโลยีโคบอทยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวางไม่ว่าจะเป็น แฮปติกอินเตอร์เฟส (Haptic interface) ปฎิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์ (Human-Robotic Interaction) การขนถ่ายวัสดุ การประกอบชิ้นงาน และ การนำไปใช้ในทางการแพทย์เป็นต้น งานวิจัยนี้นำเสนอหุ่นยนต์โคบอทปรับขนาด (Resizable Cobot) ซึ่งเป็นหุ่นยนต์โคบอทที่ทำงานบนระนาบสามมิติ หุ่นยนต์โคบอทนี้สามารถขยายออกหรือลดขนาดขณะทำงาน ซึ่งเป็นจุดเด่นที่ทำให้หุ่นยนต์โคบอทปรับขนาดสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้บนระนาบการทำงานที่มีพื้นที่จำกัด สำหรับในส่วนของการควบคุมนั้น ในปัจจุบัน หุ่นยนต์โคบอทใช้การควบคุมแบบป้อนไปข้างหน้า (Feed forward control) ซึ่งทำการคำนวณจากจลนศาสตร์ (Kinematics) และ การควบคุมป้อนกลับ (Feedback control) ในปริภูมิการทำงาน (Configuration space) เพียงเท่านั้น เนื่องจากงานวิจัยหุ่นยนต์โคบอทปรับขนาดที่ผ่านมาไม่สามารถชดเชยค่าความผิดพลาดได้ดีเพียงพอ งานวิจัยนี้จึงมุ่งพัฒนา การควบคุมป้อนกลับ โดยทำการเพิ่มการพัฒนาการควบคุมแบบป้อนกลับในปริภูมิล้อ (Wheel space) นอกจากนั้นได้นำเสนอการควบคุมวิธีการใหม่ที่ใช้กับหุ่นยนต์โคบอทปรับขนาดโดยการรวมกันของปริภูมิโครงแบบและปริภูมิปรับขนาดด้วยการนำหลักการของปริภูมิ 4 มิติ มาประยุกต์ใช้ จากนั้นทำการจำลองในคอมพิวเตอร์และทำการทดสอบจริงกับหุ่นยนต์โคบอทปรับขนาด ซึ่งผลการทดสอบจริงแสดงให้เห็นถึงค่าผิดพลาดที่มีค่าน้อย โดยหุ่นยนต์โคบอทปรับขนาดสามารถเคลื่อนที่ไปตามเส้นทางการเคลื่อนที่อ้างอิงและสามารถ รักษาการปรับขนาดตามคำสั่งการปรับขนาดได้อย่างถูกต้องขณะที่มีการเคลื่อนที่อีกด้วย

DEVELOPMENT OF NANO-THIN FILMS OF CONDUCTIVE POLYMERS BY USING POLY(VINYL ALCOHOL) AND SPIN-COATING FOR ORGANIC SOLAR CELL APPLICATIONS

The integration of polymer blending and doping concepts to improve various properties of poly(3,4-ethylene dioxy thiophene) poly(styrene sulfonate) (PEDOT:PSS) nano-thin films were applied. According to the polymer blending concept, at 0.08 wt. %PVA, it could bring the conductivity of the blends to reach a maximum conductivity of 1.18 S/cm, and also could provide a good contact angle of 8.8o. The films transmission decreased with increasing PVA content; however, all specimens still showed excellent transmittance values...

α-GLUCOSIDASE INHIBITORS FROM EDIBLE PLANTS

The present study investigated α-glucosidase inhibitors with the aim of developing therapeutics for the treatment of type 2 diabetes mellitus. We examined the inhibitory effect of edible plants against α-glucosidase. The leaves of Piper sarmentosum Roxb, seed pulp of Sesamum indicum L. and aerial part of Orthosiphon aristatus (Blume) Miq were selected for this investigation. Bioassay-guided fractionation led to the isolation of active compounds. The dichloromethane and methaol extracts from leaves of P. sarmentosum afford...

การชุบเคลือบด้วยไฟฟ้าของโลหะผสมนิกเกิลทังสเตนแบบหลายชั้นที่สลับส่วนประกอบทางเคมีบนเหล็กกล้าไร้สนิมเกรด 430

ในงานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาสมบัติเชิงกลของชั้นเคลือบแบบหลายชั้นของโลหะผสมนิกเกิลทังสเตนผลึกนาโน (nanocrystalline Ni-W) ที่มีการสลับส่วนประกอบทางเคมีโดยวิธีการชุบไฟฟ้า โดยการควบคุมกระแส reverse pulse ในรูปแบบสัญญาณที่ได้กำหนดไว้ก่อนหน้า ทำการชุบเคลือบในระบบอ่างชุบเดี่ยวที่มี nickel sulfate hexahydrate และ sodium tungstate dihydrate เป็นแหล่งของโลหะ ส่วนประกอบทางเคมี ขนาดเกรน ตลอดจนความหนาของชั้นเคลือบย่อยในการชุบไฟฟ้าแบบหลายชั้นที่มีการสลับส่วนประกอบทางเคมีของโลหะผสมนิกเกิลทังสเตนสามารถที่จะออกแบบได้ โครงสร้างที่ได้จากกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราดและอุปกรณ์วิเคราะห์ธาตุเชิงพลังงานแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างแบบหลายชั้นตามที่ได้มีการออกแบบไว้ ผลของค่าความแข็งผิวของชั้นเคลือบแบบหลายชั้นที่มีความหนาของชั้นเคลือบย่อยในระดับนาโนแสดงให้เห็นถึงความแข็งผิวที่เพิ่มขึ้น 31 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับค่าความแข็งผิวที่ได้จากกฎการผสมของชั้นเคลือบเดี่ยวที่นำมาสลับ นอกจากนี้การศึกษาการสึกหรอโดยเทคนิค ball-on-disc และโครงสร้างภายหลังการสึกหรอแสดงให้เห็นถึงความต้านทานการสึกหรอและสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานได้รับอิทธิพลมาจากส่วนประกอบทางเคมีและความหนาของชั้นเคลือบย่อย การลดลงของความหนาชั้นเคลือบย่อยส่งผลให้ความต้านทานการสึกหรอและสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานมีค่าเพิ่มขึ้นจากงานวิจัยนี้ทำให้ทราบว่าชั้นเคลือบแบบหลายชั้นที่มีการสลับส่วนประกอบทางเคมีของวัสดุนิกเกิลทังสเตนที่มีความหนาชั้นเคลือบย่อยในระดับนาโนเมตรสามารถช่วยลดปริมาณการใช้ธาตุทังสเตนได้ 37 เปอร์เซ็นต์ และยังสามารถคงสมบัติด้านความแข็งและความต้านทานการสึกหรอ ให้อยู่ในระดับเดียวกับชั้นเคลือบโลหะผสมที่มีปริมาณทังสเตนสูง

Fear': The Photography Of Things Yet To Come

Humanities, Arts and Social Sciences Studies, 19, 1, 1.-29

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ห่อหมกจากซูริมิในไส้คลอลาเจนสำหรับผู้สูงอายุ

Registration Year

  • 2019
    22,765

Resource Types

  • Dataset
    19,825
  • Text
    2,940