16,302 Works

พันธมิตรธุรกิจวิสาหกิจชุมชนของแม่บ้านทหารบกในจังหวัดชายแดนภาคใต้

, , , &
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร, 39, 5, 159-174

การให้ข้อความผิดไปจากความเป็นจริงในการทำสัญญา

การแสดงเจตนาเป็นองค์ประกอบที่เป็นสาระสำคัญอย่างยิ่งในการก่อให้เกิดสัญญา เพื่อให้สัญญามีผลตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์ การแสดงเจตนานี้จะต้องกระทำลงด้วยใจสมัครอย่างแท้จริงและเป็นอิสระ ดังนั้น หากมีการให้ข้อความผิดไปจากความเป็นจริงจนเป็นเหตุให้ผู้รับข้อความแสดงเจตนาออกมาตามที่ได้ตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอันเป็นเท็จนั้น การกระทำดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของสัญญาได้ หลักกฎหมายว่าด้วยการให้ข้อความผิดไปจากความเป็นจริงในระบบกฎหมายไทยนั้นมุ่งเน้นกรณีที่เป็นการให้ข้อความโดยกลฉ้อฉล ซึ่งปรากฏเป็นหลักกฎหมายว่าด้วยกลฉ้อฉลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย และมิได้มีการบัญญัติถึงการให้ข้อความผิดไปจากความเป็นจริงโดยประมาทเลินเล่อ และการให้ข้อความผิดไปจากความเป็นจริงโดยสุจริตไว้เป็นการเฉพาะอย่างชัดแจ้ง วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงมุ่งศึกษาว่าในกรณีของการให้ข้อความผิดไปจากความเป็นจริงโดยประมาทเลินเล่อและโดยสุจริตนั้นจะมีผลทางกฎหมายประการใด ถือว่าเป็นกลฉ้อฉลหรือไม่ และหากไม่ถือว่าเป็นกลฉ้อฉลแล้วจะมีหนทางในการเยียวยาผู้รับข้อความอย่างไรบ้างหรือไม่ โดยในกรณีนี้จะทำการศึกษาเฉพาะหลักกฎหมายว่าด้วยความสำคัญผิดในขั้นตอนของการก่อเจตนาภายใน หลักกฎหมายว่าด้วยความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่อง และหลักความรับผิดทางละเมิด ตามปัญหาดังกล่าวข้างต้น วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะทำการศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายอังกฤษ กฎหมายเยอรมัน และกฎหมายฝรั่งเศส เพื่อนำไปสู่แนวทางอันจะทำให้ผู้รับข้อความได้รับความคุ้มครองอย่างเพียงพอ ซึ่งจากการศึกษาผู้เขียนเห็นว่าทั้งการให้ข้อความผิดไปจากความเป็นจริงโดยประมาทเลินเล่อและการให้ข้อความผิดไปจากความเป็นจริงโดยสุจริต ซึ่งเป็นการให้ข้อความผิดไปจากความเป็นจริงโดยไม่มีเจตนาหลอกลวงหรือเจตนาทุจริตนั้นไม่ถือว่าเป็นกลฉ้อฉล เนื่องจากกลฉ้อฉลจะต้องเป็นการให้ข้อความผิดไปจากความเป็นจริงโดยจงใจหรือมีเจตนาที่จะหลอกลวง และเมื่อการให้ข้อความผิดไปจากความเป็นจริงโดยประมาทเลินเล่อและโดยสุจริตไม่ถือว่าเป็นกลฉ้อฉลแล้ว สัญญาที่เกิดจากการให้ข้อความผิดไปจากความเป็นจริงดังกล่าวนั้นมิได้ตกเป็นโมฆียะเนื่องจากกลฉ้อฉล ผู้รับข้อความย่อมไม่ได้รับการเยียวยาตามหลักกฎหมายว่าด้วยกลฉ้อฉล แต่อย่างไรก็ตาม ผู้รับข้อความอาจได้รับการเยียวยาตามหลักกฎหมายอื่น ไม่ว่าจะเป็นหลักกฎหมายว่าด้วยความสำคัญผิดในขั้นตอนของการก่อเจตนาภายใน กล่าวคือ ความสำคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย์สินซึ่งตามปกติถือว่าเป็นสาระสำคัญ หลักกฎหมายว่าด้วยความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่อง หรือหลักความรับผิดทางละเมิด หากเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าว แต่มิใช่ทุกกรณีของการให้ข้อความผิดไปจากความเป็นจริงโดยประมาทเลินเล่อและโดยสุจริตที่จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหลักกฎหมายดังกล่าว เนื่องจากหลักกฎหมายในแต่ละเรื่องจะมีหลักเกณฑ์และข้อยกเว้นเป็นของตัวเอง ดังนั้น ในกรณีที่การให้ข้อความผิดไปจากความเป็นจริงโดยประมาทเลินเล่อและโดยสุจริตนั้นมิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหลักกฎหมายในเรื่องดังกล่าว ผู้รับข้อความจึงไม่ได้รับความคุ้มครองอย่างเพียงพอ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้รับข้อความที่หลงเชื่อการให้ข้อความผิดไปจากความเป็นจริงดังกล่าวนั้น ผู้เขียนจึงเห็นว่าเพื่อให้ผู้รับข้อความได้รับความคุ้มครองอย่างเพียงพอควรมีหลักกฎหมายว่าด้วยการให้ข้อความผิดไปจากความเป็นจริงโดยประมาทเลินเล่อและโดยสุจริตเป็นการเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการปรับใช้ที่แน่นอนและชัดเจน

Application of response surface method (RSM) and central composite design (CCD) for optimization of cassava yield

Interdisciplinary Research Review, 14, 6, 62

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอน (e-learning) เรื่อง อหิวาตกโรค

วารสารควบคุมโรค, 41, 1, 38-49

การสร้างแบบจำลองและจำลองกระบวนการก่อสร้างด้วยโปรแกรมอารีน่า

ปัจจุบันมีวิธีการและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจำลองกระบวนการต่าง ๆ ที่ซับซ้อนดังเช่นกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและกระบวนการก่อสร้าง กรณีกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม โปรแกรมที่ให้ผลการจำลองสถานการณ์ที่เป็นที่ยอมรับโปรแกรมหนึ่งคือโปรแกรมอารีน่า หากแต่อารีน่ายังไม่ได้รับการประยุกต์ใช้ในการจำลองกระบวนการก่อสร้างอย่างชัดเจน ในขณะที่มีงานวิจัยหลายชิ้นแสดงการจำลองกระบวนการก่อสร้างโดยใช้โปรแกรมคอสมอสซิมมิวเลเตอร์ แต่ยังไม่มีงานวิจัยที่เปรียบเทียบผลที่ได้จากคอสมอสกับโปรแกรมที่ได้รับการพัฒนามาก่อนยาวนานอย่างอารีน่า บทความนี้แสดงการประยุกต์ใช้อารีน่าในการจำลองกระบวนการก่อสร้างจริง 3 กระบวนการ จากนั้นทำการเปรียบเทียบผลลัพธ์จากการจำลองสถานการณ์ดังกล่าวกับผลที่ได้จากการจำลองกระบวนเดียวกันของคอสมอส จากการศึกษาพบว่าการจำลองสถานการณ์ด้วยโปรแกรมทั้งสองให้ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกัน แสดงว่าอารีน่าสามารถใช้ในการจำลองกระบวนการก่อสร้างได้ และแสดงด้วยว่าผลลัพธ์ที่ได้จากคอสมอสถูกต้องเมื่อเทียบกับผลที่ได้จากอารีน่า งานวิจัยนี้ยังได้เปรียบเทียบวิธีการสร้างแบบจำลองด้วยโปรแกรมทั้งสองเพื่อให้เห็นความแตกต่างและความเหมาะสมของแต่ละโปรแกรมกรณีใช้ในการจำลองกระบวนการก่อสร้างด้วย

การบริหารจัดการทะเบียนประวัติอาชญากรในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

ทะเบียนประวัติอาชญากรมีความสำคัญต่อกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยในทุกขั้นตอน โดยเริ่มตั้งแต่ชั้นตำรวจ ซึ่งเป็นต้นทางของกระบวนการยุติธรรมที่ประชาชนต้องเข้าถึงจนถึงชั้นการบังคับคดี ซึ่งเป็นปลายทางสิ้นสุดของกระบวนการยุติธรรม กล่าวคือทะเบียนประวัติอาชญากรจะบันทึกข้อมูล เช่น ชื่อ ชื่อสกุล ชื่ออื่น ๆ ที่เรียก ที่อยู่วันเดือนปีเกิด สถานที่เกิด อาชีพ ความสูง สีผิว ลักษณะรูปพรรณสัณฐานของใบหน้า แผลเป็น ลายสัก อุปนิสัย หรือพฤติกรรมเป็นต้น เพื่อประโยชน์หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาด้วยข้อมูลประวัติอาชญากรรมของบุคคลหรือผู้ต้องหาที่ได้รับโทษตามคำพิพากษาแล้ว หรือบุคคลที่ผลของการดำเนินคดียังไม่ถึงที่สุดในคดีอาญา ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิด และก่อนมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระทำความผิด จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำความผิดมิได้หรือ หลัก Presumption of Innocence แต่ประวัติอาชญากรรมก็ยังคงเก็บไว้เพื่อประโยชน์ของการสืบสวนสอบสวนและการป้องกันปราบปรามอีกทั้งยังให้บริการในการตรวจสอบประวัติบุคคลสำหรับคัดกรองบุคคลเข้าทำงานหรือรับราชการ เดินทางไปต่างประเทศหรือเพื่อประกอบการขออนุญาตต่าง ๆ ในกรณีที่กฎหมาย ระเบียบของทางราชการกำหนดคุณสมบัติให้ตรวจสอบประวัติการกระทำผิด อาจงส่งผลกระทบต่อสิทธิต่าง ๆ ในการพิจารณาขององค์กรนั้น ๆ ในการจำกัดสิทธิของบุคคลที่เคยต้องโทษมาแล้ว ทำให้บุคคลเหล่านั้นไม่สามารถดำรงชีพได้อย่างมั่นคงหรือไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ เพราะไม่มีหน่วยงานหรือองค์กรใดให้โอกาสในการประกอบอาชีพ จากการศึกษา พบว่า การดำรงชีวิตของแต่ละบุคคล อาจจะมีการกระทำความผิดในทางอาญา จนอาจได้รับโทษที่กฎหมายกำหนดว่าเป็นความผิด เนื่องจากความผิดพลาดพลั้งเผลอ ไม่มีเจตนา ไม่ได้ตั้งใจ ความอ่อนต่อโลกหรือถูกชักจูงไปในทางที่ผิด บันดาลโทสะ หรือเพราะเหตุอย่างอื่น จนส่งผลให้ต้องรับโทษจำคุกจำนวนมาก บุคคลเหล่านี้เมื่อศาลมีคำพิพากษาลงโทษจำคุกจะกลายเป็นผู้มีประวัติติดตัวไปตลอดชีวิต จนไม่สามารถประกอบอาชีพหรืออยู่ในสังคมได้อย่างปกติ และถูกจํากัดสิทธิในการประกอบอาชีพ ซึ่งการจํากัดสิทธิดังกล่าว สืบเนื่องจากในปัจจุบัน มีระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับทะเบียนประวัติอาชญากร ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 32 การพิมพ์ลายนิ้วมือ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ซึ่งใช้บังคับเฉพาะสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทำให้ไม่สามารถจัดการระบบข้อมูลของทะเบียนประวัติอาชญากรอย่างเป็นระบบในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและยังขาดหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับทะเบียนประวัติอาชญากรในการประสานงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เริ่มตั้งแต่จัดทำประวัติการกระทำความผิด จัดเก็บ รวบรวม รักษาข้อมูลผู้กระทำความผิดจนถึงการทำลายและติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ...

A triterpenoid and Steroids from the Twigs of Millettia utilis Dunn. and Their Antioxidant Activities

Naresuan University Journal: Science and Technology, 28, 1, 49-54

Contaminated Heavy Metals in Rice of Surin Province, Thailand

Naresuan University Journal: Science and Technology, 28, 1, 55-64

Evaluation of Probiotic Properties of Lactic Acid Bacteria Isolated from Fermented Fish

Naresuan University Journal: Science and Technology, 28, 1, 105-115

Biomechanical differences between sit-to-stand performances using one leg and two legs in young adults

, &
Journal of Associated Medical Sciences, 53, 1, 29-36

Prevalence and factors associated with chronic ankle instability among children aged 7 to 12 years

Journal of Associated Medical Sciences, 53, 1, 42-48

A study on the prevalence of vitamin D deficiency in patients with schizophrenia at King Chulalongkorn Memorial Hospital

&
Chulalongkorn Medical Journal, 64, 2, 161-167

Association of ageing and PCOS women's metabolic turbulence: A cohort study in hospitals of Faisalabad, Pakistan

Chulalongkorn Medical Journal, 64, 2, 175-185

Effect of Wii Balance Board and motor imagery on balance and muscle strength in football players

, &
Chulalongkorn Medical Journal, 64, 2, 187-192

Registration Year

  • 2020
    16,302

Resource Types

  • Dataset
    11,199
  • Text
    5,103