3,278 Works

Neural Network Fractal Model to Evaluate the Effectiveness of Antimicrobial Feed Additives in Egg Poultry Farming

Nikolay Vorobyov Ivan Kochish
International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies, 13, 12, 13A12S: 1-8

กระบวนการสร้างสรรค์ศิลป์ การขับเสภาละคร เรื่อง ขุนช้าง ขุนแผน ตอน ขุนแผนพานางวันทองหนี ภาคภาษาอังกฤษ

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 17, 1, 1-18

การชลประทานในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว: มุมมองเชิงนโยบาย

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 17, 1, 19-42

ปัญหาอุปสรรคของประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 17, 1, 267-313

เพลงอีแซวรุ่นเก่า: การใช้คำอุทานเสริมอรรถรสในบทปฏิพากย์

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 17, 1, 314-336

การศึกษาความเป็นไปได้ของที่ดินบริเวณสุขาภิบาล 5

ด้วยความมีอยู่อย่างจำกัดของที่ดิน ราคาที่ดินและที่อยู่อาศัยในเมืองมีราคาสูง การขยายตัวของระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่ง และพฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนไปจากการระบาดของโรคโควิด-19 ที่อยู่อาศัยแนวราบย่านชานเมืองจึงเป็นทางเลือกที่ผู้บริโภคให้ความสนใจ ด้วยระดับราคาที่สามารถจับจ่ายได้ และพื้นที่ใช้สอยที่กว้างขวางขึ้น หนึ่งในทำเลที่น่าสนใจคือย่านสุขาภิบาล5 ซึ่งเป็นที่นิยมสำหรับที่อยู่อาศัยแนวราบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับHigh-Luxury class ด้วยทำเลศักยภาพ มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน ทั้งศูนย์การค้า สถานศึกษา สถานพยาบาล อีกทั้งยังเดินทางเข้า-ออกเมืองได้สะดวก จากเส้นทางการคมนาคมที่หลากหลาย ทางยกระดับ และรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายที่ดินโครงการที่จะนำมาศึกษาความเป็นไปได้นั้น ตั้งอยู่บน ถนนสุขาภิบาล5 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ขนาดเนื้อที่ 13 ไร่ 1 งาน 32 ตารางวา โดยเมื่อกลั่นกรองแนวคิดวิเคราะห์ความเป็นไปได้เบื้องต้นในด้านกฎหมาย ด้านกายภาพ ด้านตลาด ตลอดจนความเป็นไปได้ทางการเงินตามหลักการใช้ประโยชน์สูงที่สุด และดีที่สุด (Highest and best use) พบว่าที่ดินตั้งอยู่ในพื้นที่สีเหลือง ย.3-16 ซึ่งเหมาะกับการพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยแนวราบประเภททาวน์โฮม 3 ชั้น หรือ อาคารพาณิชย์ในระดับราคาประมาณ 7 ล้านบาท หลังจากทำการทบทวนวรรณกรรมและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ด้านอุปสงค์และอุปทาน วิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย จึงได้นำเสนอโครงการ “ลา กอม บูทีค เรสซิเด้นท์ (วัชรพล)” ซึ่งเป็นศัพท์ภาษาสวีดิชที่แปลได้ว่า “ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป พอดีๆ” และเพื่อสื่อถึงแนวคิดที่ว่า ความพอดีคือดีที่สุด การออกแบบโครงการ บรรยากาศ วัสดุและพื้นที่ใช้สอยจึงต้อง พอเหมาะและพอดีกับผู้อยู่อาศัย ด้วยจำนวนทั้งสิ้น 127 แปลงขาย มาพร้อมกับสิ่งนวยความสะดวกภายในโครงการที่ครบครันทั้ง อาคารสโมสร, ห้องออกกำลังกาย, Co-Working Space,...

Assessing the market potential and entry into Vietnam for dynasty ceramic

The independent study is presented to the analysis of the opportunity to expand the international markets, especially in ASEAN countries, for Dynasty Ceramic which is a Thailand’s market leader of ceramic tiles. The purpose of the study is to evaluate the potential opportunities for the best product to the highest value end user in ASEAN, to select the best potential market to enter and to develop an effective market entry strategy for that country. In...

Problems of Senators According to the Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2560 (2017)

Interdisciplinary Academic and Research Journal, 3, 2, 1-14

Guidelines on Strategic Management of Educational Institution Administrators under Suphan Buri Primary Education Service Area Office 3

Interdisciplinary Academic and Research Journal, 3, 2, 59-76

Guidelines for Developing Teachers' Performance Enhancement Disability Specific School Northeast under the Office of Special Education Administration

Interdisciplinary Academic and Research Journal, 3, 2, 77-92

English Reading Skills Development by Collaborative Learning Management as well as Skill Training for Grade 3 Students

Interdisciplinary Academic and Research Journal, 3, 2, 155-168

Research on Safety Precautions of Pipeline Supply Chain Aiming at Zero Accidents

Wang Li
Supply Chain and Sustainability Research (SCSR), 1, 2, 1-11

The Empirical Student on the Application of China’s Standard of English: the Case of A Vocational College Ningxia Province, China

International Journal of Sociologies and Anthropologies Science Reviews, 3, 2, 47-54

A SYSTEMATIC REVIEW OF THE EFFECTS OF ANIMATION ADVERTISEMENTS ON CONSUMER PERCEPTION

SOCIAL SCIENCE ASIA : Official Journal of National Research Council of Thailand in conjunction with Journal of Social Work, 9, 1, 68-79

ผลของวิธีการทำแห้งต่อคุณสมบัติทางเคมีกายภาพ และกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของใบคะน้าเม็กซิโก

วารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, 1, 2, 27-40

ผลของโปรแกรมการดูแลจิตวิญญาณต่อภาวะซึมเศร้าของผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย

การวิจัยกึ่งทดลองแบบมีกลุ่มควบคุมวัดผลก่อนและหลังการทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการดูแลจิตวิญญาณต่อภาวะซึมเศร้าของผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายที่มารับบริการที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ จำนวน 50 คน คัดเลือกตามเกณฑ์ที่กำหนดและสุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 25 คน กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการดูแลจิตวิญญาณ จำนวน 6 ครั้ง สัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละ 90 นาที ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลตามปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบประเมินภาวะซึมเศร้า ตรวจสอบความสอดคล้องภายในด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ .74 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า 1) ค่าเฉลี่ยคะแนนภาวะซึมเศร้าของผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย กลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการดูแลจิตวิญญาณ ภายหลังการทดลอง (M= 19.52, SD= 5.43) ต่ำกว่าก่อนการทดลอง (M= 22.84, SD= 5.03) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (t= 2.14, p< .05) 2) ผลต่างค่าเฉลี่ยคะแนนภาวะซึมเศร้าก่อนและหลังการทดลองของผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย กลุ่มทดลอง (¯D1 = -3.24, SD=7.73) ต่ำกว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ (¯D2 = 4.24, SD=6.03) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (t= -5.40, p< .001) ดังนั้น บุคลากรสุขภาพ สามารถนำโปรแกรมการดูแลจิตวิญญาณไปใช้เป็นทางเลือกในการลดภาวะซึมเศร้าในผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย

การปฏิบัติที่ดีในการบริหารโครงการและหน่วยการวิจัย

วารสารการวัด ประเมินผล สถิติ และการวิจัยทางสังคมศาสตร์, 2, 1, 1-16

ผู้บริหารสถานศึกษากับการพัฒนาตัวบ่งชี้ความฉลาดทางอารมณ์และสังคม

วารสารการวัด ประเมินผล สถิติ และการวิจัยทางสังคมศาสตร์, 2, 1, 17-26

Registration Year

  • 2023
    3,278

Resource Types

  • Text
    2,304
  • Dataset
    974