19,825 Works

ผลของโปรแกรมการส่งเสริมกิจกรรมทางกายต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการปฏิบัติกิจกรรมทางกาย ความรุนแรงของอาการข้อเข่าเสื่อม และการทรงตัวในผู้ที่มีข้อเข่าเสื่อม

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองทดสอบก่อนและหลังการทดลองและมีกลุ่มควบคุม มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการปฏิบัติกิจกรรมทางกาย ความรุนแรงของอาการข้อเข่าเสื่อม และการทรงตัวในผู้ที่มีข้อเข่าเสื่อม ระหว่าง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึงเดือน พฤศจิกายน 2561 กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ที่มีข้อเข่าเสื่อมที่มารับบริการที่แผนกหอผู้ป่วยนอก กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ จำนวน 78 ราย ประกอบด้วยกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 39 ราย กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการส่งเสริมกิจกรรมทางกายตามแนวคิดการรับรู้สมรรถนะแห่งตน (Self-Efficacy Theory) ของแบนดูรา (Bandura, 1997) ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลตามปกติ เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบประเมินการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการปฏิบัติกิจกรรมทางกาย แบบประเมินความรุนแรงของอาการข้อเข่าเสื่อม แบบประเมินการทรงตัว โปรแกรมการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย และคู่มือการปฏิบัติกิจกรรมทางกายในผู้ที่มีข้อเข่าเสื่อม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา สถิติทดสอบแบบที และสถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ำผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการปฏิบัติกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น และมีความรุนแรงของอาการข้อเข่าเสื่อมลดลงกว่าก่อนทดลอง และกลุ่มควบคุมในสัปดาห์ที่ 4 และ 8 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p.05) แต่ในกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนการทรงตัวที่เพิ่มขึ้นกว่าก่อนการทดลองเมื่อระยะเวลาผ่านไปผลการศึกษาครั้งนี้แสดงว่า โปรแกรมการส่งเสริมกิจกรรมทางกายสามารถเพิ่มการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการปฏิบัติกิจกรรมทางกาย การทรงตัว และลดความรุนแรงของอาการข้อเข่าเสื่อม บุคลากรทีมสุขภาพสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับผู้ที่ข้อเข่าเสื่อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความรุนแรงและเพิ่มความสามารถในการทรงตัวเพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้ม

แผนธุรกิจของไหว้เจ้า ทำบุญ ออนไลน์

ในปัจจุบันพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก จากในอดีตที่การซื้อขายจะทำผ่านหน้าร้านค้าต่าง ๆ ไปสู่การซื้อขายสินค้าออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต เนื่องจากความสะดวกสบายในการเลือกซื้อสินค้าที่สามารถหาสินค้าทุกชนิดที่ต้องการได้ในที่เดียว ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อหาซื้อสินค้า ทำให้เลี่ยงปัญหาการจราจรได้ นอกจากนี้ยังมีความสะดวกในด้านเวลา ไม่ว่าจะเป็นเวลาใด ก็สามารถเลือกซื้อของได้ จากการสำรวจถึงสินค้าที่มีการจำหน่ายอยู่ในปัจจุบัน พบว่าสินค้าประเภทของไหว้เจ้า ทำบุญยังไม่มีการจำหน่ายอย่างเป็นที่แพร่หลายนัก แต่ถ้าหากพิจารณาจากงานวิจัยตลาดต่าง ๆ จะพบว่าตลาดของไหว้เจ้า ทำบุญมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี จากข้อมูลจากต้น จึงเกิดเป็นแผนธุรกิจของไหว้เจ้า ทำบุญออนไลน์ “สาธุ” ขึ้น โดยธุรกิจจะเป็นในลักษณะซื้อมาขายไป โดยทำการซื้อสินค้าจากร้านค้าส่งและค้าปลีกต่าง ๆ ที่มีราคาถูก มาจัดเป็นชุดสำหรับการไหว้เจ้า ทำบุญและจำหน่ายให้แก่ลูกค้า ส่วนช่องทางในการติดต่อซื้อขายนั้นจะเป็นช่องทางออนไลน์ทั้งหมด และช่องทางหลักจะเป็นการจำหน่ายสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือ โดยจุดขายหลักของแผนธุรกิจนี้คือการใช้สินค้าที่มีคุณภาพมาจัดชุดซึ่งจะต่างจากสินค้าของไหว้เจ้า ทำบุญที่มีอยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังให้บริการจัดชุดสินค้าได้ตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งจะตอบโจทย์ต่อกลุ่มลูกค้าที่มีความสนใจในการไหว้เจ้า ทำบุญจริง ๆ สำหรับแผนธุรกิจนี้จะใช้เงินลงทุนเริ่มต้นที่ 354,000 บาท จากการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการจากการประกอบการ 5 ปี พบว่าโครงการนี้มูลค่าปัจจุบันสุทธิที่ 771,371 บาท จากต้นทุนของเงินทุนที่ 25% และมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ 99% ซึ่งมากกว่าต้นทุนของเงินทุน และมีระยะเวลาคืนทุนที่ 2.3 ปี

Optimal control of electricity generation in vertical axis wind turbines

This thesis is focused on improving the performance of a vertical axis wind turbine (VAWT) by the real-time fuzzy pulse-width-modulation load-regulation control method. This method uses an On/Off switch to control the performance of the VAWT, to operate at maximum performance based on the characteristic curve. A simulative study of the control method is also presented in this study. The performance of the controlled and the uncontrolled VAWT is investigated on a natural wind site....

The behavior and satisfaction of LINE application usage in three generation of Thai users in Bangkok Metropolitan Area

This study focuses on LINE application as an m-Commerce application for communication in Baby Boomers, Generation X, and Generation Y' users in Bangkok Metropolitan Area. The objective of this study is to investigate the influential factors of the users’ decision making process to use the LINE application. The factors were adapted from the Technology Acceptance Model (TAM), the Innovation Diffusion Theory (IDT), the Consumer Decision Making Processes, and Uses and Gratifications theory (U&G). The total...

Long-term electricity planning: a case study of Cambodia and Thailand

The drastically increasing share of fossil fuel supply to meet the high growth of energy demand in Cambodia and Thailand results in increasing greenhouse gas (GHG) emissions from power generation in both countries. In 2015, fossil fuels used in electricity generation in Cambodia and Thailand accounted for around 51.75% and 85% of the total electricity generation, respectively. Thus, increasing the electricity supply from conventional power plants to meet the high demand poses a serious concern...

การพัฒนาฟิล์มไคโตซานที่มีสารสกัดจากพรอพโพลิส

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์ของสารสกัดจากพรอพโพลิสของประเทศไทย ในการนำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ของฟิล์มไคโตซาน การทดลองขั้นแรกเป็นการศึกษาการแปรอัตราส่วนของน้ำต่อเอทานอลที่แตกต่างกันคือ 70:30, 60:40, 50:50, 40:60 และ 30:70 ในตัวทำละลายที่ใช้ในการสกัด พรอพโพลิส ติดตามผลโดยการหาปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดในสารสกัด ด้วยวิธี Folin-Ciocalteau การวิเคราะห์สารประกอบฟีนอลิกโดยใช้ High Performance Liquid Chromatography (HPLC) การศึกษาปฏิกิริยาการจับอนุมูล 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) และศึกษาความสามารถของสารสกัดพรอพโพลิสในการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ 4 ชนิด ได้แก่ Staphylococcus aureus (TISTR 118), Salmonella enteritidis (DMST 17368), Escherichia coli (TISTR 780) และ Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853) ด้วยวิธี agar diffusion พบว่าปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดในสารสกัดอยู่ในช่วง 5.56-41.00 mg gallic acid equivalent/g การเพิ่มปริมาณเอทานอลในตัวทำละลายสูงขึ้นส่งผลให้มีปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดสูงขึ้น และพบ rutin และ quercetin ทุกตัวอย่างทดลอง นอกจากนี้ยังพบว่าปฏิกิริยาการจับอนุมูล DPPH มีค่าแปรผันตามปริมาณสารประกอบฟีนอลิก เมื่อปริมาณสารประกอบฟีนอลิกเพิ่มขึ้นปฏิกิริยาการจับอนุมูล DPPH จะสูงขึ้น ยกเว้นในการสกัดด้วยตัวทำละลายน้ำต่อเอทานอล 40:60 พบว่าความสามารถในการจับอนุมูล DPPH ลดลงจากการศึกษาความสามารถในการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์พบว่าเกิดบริเวณการยับยั้งการเจริญของ S. aureus เพียงชนิดเดียวเท่านั้น สารสกัดพรอพโพลิสที่ได้จากการสกัดที่อัตราส่วนของน้ำต่อเอทานอลที่ 70:30...

แผนธุรกิจ บริษัท เอ็ม เอ็ม จี ออโต้โมทีฟ จำกัด ประกอบกิจการอู่ติดตั้ง ซ่อมบำรุง รถยนต์ติดตั้งแก๊ส LPG & NGV จำหน่ายอะไหล่ยนต์และปลั๊กต่อระบบไฟเฉพาะรุ่นในรถยนต์

เริ่มต้นจากการลาออกจากงานประจำมาช่วยกิจการอู่ซ่อมรถของครอบครัวเนื่องจากคุณแม่ป่วย เรียนรู้การซ่อมรถและการบริการลูกค้าหน้าร้าน แต่เนื่องในขณะนั้น ทางรัฐบาลเริ่มสนับสนุนพลังงานทางเลือกทั้ง LPG และ NGV มาใช้ในรถยนต์ จึงเห็นโอกาสและเริ่มศึกษาอย่างจริงจังโดยไปเรียนรู้การติดตั้งแก๊สจากอู่ของเพื่อนร่วมธุรกิจและศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในเว็ปไซด์ และไปอบรมมาตรฐานการติดตั้งระบบแก๊สกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จนมีความรู้และประสบการณ์มากขึ้น ธุรกิจก็เจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อมีเวลาว่างก็เข้า website ไปช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาต่างๆในรถติดตั้งแก๊สจนเป็นที่รู้จัก ภายหลังจึงคิดอยากมีธุรกิจเป็นของตนเองภายใต้ชื่อร้าน แมวหมู แก๊สเซอร์วิส จึงได้เริ่มเปิดกิจการในเดือนเมษายน ปี 2554

Designing flood resilient and inclusive urban community: a case of ageless lifestyle in 1960s Prachanivate 2 housing, Nonthaburi

From 1970s, Thailand has rapidly shifted towards the middle-income country (MIC), encouraging people to contribute to country’s economic growth as national goal. This leads to rapid urbanisation as there are high job opportunities attracting people to migrate into big city. In order to accommodate large amount of migration influx, the government has to provide and manage new resettlement area by establishing National Housing Authority (NHA) as medium. The study area of Prachanivate 2 is one...

แผนธุรกิจ Muary handbag

กระเป๋าถือสำหรับผู้หญิง ถือว่าเป็นสิ่งของที่ผู้หญิงในยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา หรือผู้หญิงในวัยทำงาน ก็ต่างใช้กระเป๋าถือในชีวิตประจำวัน และโอกาสต่างๆ เช่น กระเป๋าถือสำหรับเรียนหนังสือ ทำงาน ไปเที่ยว หรือออกงานสังคม ผู้หญิงโดยทั่วไปมักจะไม่มีกระเป๋าถือเพียงใบเดียว เนื่องจากกระเป๋าถือมีลักษณะการใช้งานแต่ละใบแตกต่างกันออกไป สีของกระเป๋าที่มีหลายเฉดสี โดยที่แต่ละสีจะถูกเลือกใช้ในโอกาสต่างกันไป ราคาของกระเป๋าก็มีหลายราคาให้เลือกซื้อตามวัตถุประสงค์ในการซื้อ ซึ่งผู้หญิงบางคนเลือกซื้อกระเป๋าโดยที่มองเรื่องคุณภาพ ราคา แบรนด์ ลักษณะการใช้งาน หรือสี เป็นอันดับแรก ราคากระเป๋าของผู้หญิงมีการคาตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักหมื่นบาท จากการสำรวจข้อมูลของมูลค่าตลาดกระเป๋าในประเทศไทยปี 2018 จาก Euromonitor พบว่ามูลค่าของตลาดกระเป๋าคือ 45,503.4 ล้านบาท โดยที่มูลค่าของตลาดกระเป๋าถือ (Handbags) คือ 25,276.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 44% ของมูลค่าตลาดกระเป๋าทั้งหมด อีกทั้งจะมีมีอัตราการเติบโตมากกว่า 10 % ในอีก 5 ปีข้างหน้า จึงได้ทำการศึกษาและจัดทำแผนธุรกิจนี้ขึ้นสำหรับกลยุทธ์ทางการตลาด ทางแบรนด์จะผลิตกระเป๋าที่ลูกค้าสามารถเปลี่ยนวัสดุของกระเป๋าได้ 3 ชนิดคือ หนังแท้ หนังเทียม และผ้าแคนวาส รวมถึงเปลี่ยนสีของวัสดุกระเป๋า หูหิ้วกระเป๋า ซิปกระเป๋า สายสะพายกระเป๋าได้ นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถออกแบบช่องใส่ของภายในให้เหมาะกับสมกับการใช้งานของลูกค้าในชีวิตประวันได้อีกด้วย ในส่วนของช่องทางการจัดจำหน่าย จะวางขายในช่องทางการจัดจำหน่ายออนไลน์เป็นหลักคือ Facebook และ Instagram โดยจะเน้นการโฆษณาผ่านทาง Facebook เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้แม่นยำและง่ายมากขึ้นในส่วนของการดำเนินธุรกิจและกลยุทธ์การผลิตจะทำการเปิดบริษัทโดยใช้ชื่อว่า Muary Handbag ซึ่งจะเป็นบริษัทที่ผลิตสินค้าด้วยตัวเอง โดยการสร้างโรงงานขึ้นมา และจัดจ้างพนักงานเพื่อให้สามารถผลิตกระเป๋าถือตามคำสั่งซื้อของลูกค้าได้ทันภายใน 3 วันทำการ โดยพื้นที่ของโรงงานจะมีขนาดประมาณ 300 ตารางเมตรตั้งอยู่ในเขตบางพลีซึ่งเป็นเขตอุตสาหกรรม ทำให้สะดวกแก่การการเปิดโรงงานและจัดจ้างพนักงาน...

The guideline of e-commerce development to thai silver jewelry companies

In the present day, globalisation has forced many enterprises to change the way of their distribution into both offline and online to improve their sells and customer relationship with the faster access service. To maintain the business, entrepreneur needs to develop and provide multiple benefits to the consumers in the form of availability of products, wider choice and saves time. Thailand’s jewelry industry has faced with this situation as the world has changed the way...

Proposed waste management guidelines for the fast fashion industry in Thailand

An investigation was undertaken into the current causes of fast fashion waste within Thailand and obstacles preventing better waste management and waste avoidance being undertaken within that industry. The possibility of value creation from its waste streams and the potential adoption and development of appropriate guidelines to effectively manage and reduce the waste created by the fast fashion industry were also examined using a quantitative method for six brands producing apparel in the Bangkok area....

การแปลตีความภาพถ่ายจากดาวเทียมเชิงเลขเพื่อการประเมินพื้นที่ปลูกยางพารา: กรณีศึกษา: จังหวัดระยอง

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการประเมินพื้นที่ปลูกยางพาราจากภาพถ่ายจากดาวเทียม LANDSAT 8 OLI และประเมินศักยภาพชีวมวลเชิงพื้นที่ของยางพาราของจังหวัดระยอง โดยการประมวลผลภาพข้อมูลเชิงตัวเลข (Digital Image Processing) ซึ่งใช้กระบวนการจำแนกแบบกำกับดูแล (Supervised Classification) ด้วยทฤษฎีความน่าจะเป็นสูงสุด (Maximum Likelihood Classification) โดยอาศัยผลลัพธ์พื้นที่ที่ได้จากการจำแนกแบบไม่กำกับดูแล (Unsupervised Classification) ด้วยทฤษฎี ISODATA ที่มีค่า DN Value เท่ากับ 3 ของพื้นที่ยางพารา ที่ถูกสุ่มคัดเลือกร่วมกับ ค่าดัชนีความเป็นพืชพรรณ (NDVI) ที่มีค่าอยู่ในช่วง 0.28-0.59 และค่า Tasseled Cap ในส่วน Greenness ที่มีค่าอยู่ในช่วง -1,336.35-10,292.30 นำไปใช้ประกอบการเลือกพื้นที่ตัวอย่าง (Region Of Interest: ROIs) เพื่อคัดเลือกตัวแทนพื้นที่ปลูกยางพารา ผลการจำแนกมีค่าความถูกต้องโดยรวม (Overall Accuracy) เท่ากับ 89.00 % และสัมประสิทธิ์แคปปา (Kappa Coefficient) เท่ากับ 0.86 ผลการวิเคราะห์ พบว่า จังหวัดระยองมีพื้นที่ปลูกยางพารา 759,067.10 ไร่ โดยอำเภอแกลงมีพื้นที่ปลูกยางพารามากที่สุด ซึ่งมีพื้นที่ 165,539.77 ไร่ รองลงมา คือ อำเภอบ้านค่าย มีพื้นที่ 134,273.88 ไร่ และอำเภอเขาชะเมา มีพื้นที่ 124,822.14 ไร่...

การพยากรณ์ลิงค์ความสัมพันธ์ที่ขาดหายโดยใช้คุณสมบัติน็อนโอเวอร์แลปและเครือข่ายสังคมหลายแหล่ง

ลิงค์ความสัมพธ์ที่ขาดหาย (Missing link) ในเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์เป็นปัญหาที่น่าสนใจสำหรับการตรวจจับความสัมพันธ์แฝง และทำให้สามารถเข้าใจถึงลักษณะนิสัยของผู้ใช้งานเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ได้ ซึ่งจากงานวิจัยที่ผ่านมาได้มีการนำเสนอคุณสมบัติทางด้านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อใช้สำหรับการการเรียนรู้ของแบบจำลองการจำแนกกลุ่มข้อมูล แต่งานวิจัยที่ผ่านมาส่วนมากเป็นการศึกษาการพยากรณ์ลิงค์ความสัมพันธ์ด้วยการพิจารณาคุณสมบัติภายในเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์เพียงแหล่งเดียวเท่านั้น (Single-source Online Social Network) แต่ในปัจจุบันผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์จำนวนมากที่ใช้บริการสื่อสังคมออนไลน์จำนวนมากกว่าหนึ่งแหล่ง การใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์เพียงแหล่งเดียวอาจไม่เพียงพอ ซึ่งมีงานวิจัยด้านการพยากรณ์ลิงค์ความสัมพันธ์ที่ให้ความสนใจ และนำชุดข้อมูลจากเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์จำนวนหลายแหล่งเข้ามาร่วมกันพยากรณ์ลิงค์ความสัมพันธ์ (Multi-source Online Social Networks) เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการพยากรณ์ แต่งานวิจัยที่ผ่านมามีเพียงการใช้เฉพาะโหนดที่ปรากฎโอเวอร์แลปเท่านั้นในการพิจารณา ซึ่งในโลกความเป็นจริงมีโหนดเป็นจำนวนมากที่ปรากฎเฉพาะเพียงแหล่งเครือข่ายเดียวเท่านั้น และโหนดดังกล่าวอาจมีความเชื่อมโยง หรือสามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์สำหรับการพยากรณ์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้ งานวิจัยฉบับนี้จึงมีเป้าหมายที่จะนำเสนอวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพการพยากรณ์ลิงค์ความสัมพันธ์ที่ขาดหายในเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ด้วยการใช้ข้อมูลจากเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์จำนวนหลายแหล่งเข้ามาร่วมกันพยากรณ์ลิงค์ความสัมพันธ์โดยพิจารณาโหนดที่ปรากฎโอเวอร์แลป และ น็อนโอเวอร์แลประหว่างเครือข่ายในการวิจัย จากการศึกษาพบว่า การใช้ข้อมูลจากหลายแหล่งเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ โดยการพิจารณาโหนดผู้ใช้ที่ปรากฏโอเวอร์แลป และน็อนโอเวอร์แลประหว่างเครือข่าย ด้วยการสกัดคุณสมบัติต้นแบบรวมกับคุณสมบัติที่นำเสนอ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ลิงค์ความสัมพันธ์ให้ดีขึ้น และเทคนิคแรนดอมฟอเรสเป็นเทคนิคการจำแนกกลุ่มข้อมูลที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการพยากรณ์ลิงค์ความสัมพันธ์สูงที่สุด นอกจากนี้ประสิทธิภาพการพยากรณ์จะดีเพิ่มขึ้นถ้าแหล่งข้อมูลเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ที่นำมาร่วมพิจารณา มีความหนาแน่นของเครือข่ายสูง

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างธาตุอาหารพืชและผลผลิตของยางพาราต่างพันธุ์

ธาตุอาหารพืชมีส่วนสำคัญในการลงทุนของเกษตรกรชาวสวนยาง การให้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับพันธุ์ในช่วงเวลาที่พืชต้องการธาตุอาหารสามารถลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตน้ำยางได้ การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างธาตุอาหารพืชและผลผลิตของยางพาราต่างพันธุ์ ใช้แผนการทดลองแบบ split plot in time จำนวน 3 ซ้ำ โดยมีปัจจัยหลัก คือ ยางพาราที่ให้ปริมาณผลผลิตน้ำยางสูง จำนวน 5 พันธุ์ ได้แก่ RRIM 600, ฉะเชิงเทรา 50, PB 235, PB 260 และ RRIT 251 ในขนาดโตเต็มวัยอายุ 12 ปี ซึ่งปลูกในแปลงทดลองของศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา และมีปัจจัยรอง คือ ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล จำนวน 4 ระยะ ได้แก่ ช่วงระยะ 3, 6, 9 และ 12 เดือน เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม 2559 ซึ่งทำการเก็บตัวอย่างดินที่ระดับความลึก 0-15 และ 15-30 เซนติเมตร ตัวอย่างใบยางพาราที่อยู่ตำแหน่งระหว่างแถวยาง แล้วนำมาวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง, ค่าอินทรียวัตถุในดิน, ค่าการนำไฟฟ้า, ธาตุอาหารหลัก (ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม) และธาตุอาหารรอง (แคลเซียม แมกนีเซียม และกำมะถัน) ในห้องปฏิบัติการ รวมทั้งเก็บปริมาณผลผลิตน้ำยางพาราในช่วงระยะเวลาเดียวกัน พบว่า ดินในแปลงทดลองมีคุณสมบัติที่ส่งผลให้ยางพาราทั้ง 5 พันธุ์ มีปริมาณผลผลิตน้ำยางเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ค่าความเป็นกรด-ด่างอยู่ระหว่าง...

การพัฒนาคุณค่าทางโภชนะของรำละเอียดและรำสกัดน้ำมันเพื่อเป็นอาหารสัตว์ด้วยยีสต์จากโรงงานผลิตเบียร์

วิทยานิพนธ์นี้ประกอบไปด้วย 2 การทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่ออายุการเก็บรักษายีสต์จากโรงงานผลิตเบียร์ และเพื่อศึกษาคุณค่าทางโภชนะ รวมถึงการย่อยได้ในห้องปฏิบัติการของรำละเอียดและรำสกัดน้ำมันที่หมักร่วมกับยีสต์จากโรงงานผลิตเบียร์การทดลองที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่ออายุการเก็บรักษายีสต์จากโรงงานผลิตเบียร์ โดยเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิห้อง จากผลการศึกษาพบว่า การเก็บยีสต์ไว้ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส สามารถเก็บรักษายีสต์ได้ยาวนานกว่าการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง โดยการเก็บไว้ที่ระยะเวลา 30 วัน พบว่ามีจำนวนเซลล์ยีสต์ทั้งหมดสูงที่สุด (P<0.01) และการเก็บที่ระยะเวลา 1 วัน พบว่ามีเปอร์เซ็นต์ยีสต์ที่มีชีวิตสูงที่สุด (P<0.01)การทดลองที่ 2.1 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาจำนวนเซลล์ยีสต์ที่มีชีวิต คุณค่าทางโภชนะ และค่าการย่อยได้ในห้องปฏิบัติการของรำละเอียดที่หมักร่วมกับยีสต์จากโรงงานผลิตเบียร์ที่ระดับ 0, 10, 20 และ 30 เปอร์เซ็นต์ หมักไว้ที่ระยะเวลา 0, 1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์ จากผลการศึกษาพบว่า การหมักรำละเอียดร่วมกับยีสต์ 30 เปอร์เซ็นต์ ทำให้ยีสต์ดำรงชีวิตในรำละเอียดได้นานที่สุดคือ 4 สัปดาห์ สำหรับคุณค่าทางโภชนะของรำละเอียดพบว่า รำละเอียดที่ไม่มีการหมักยีสต์ที่ระยะเวลา ต่าง ๆ มีค่าวัตถุแห้ง อินทรียวัตถุ และไขมัน สูงกว่า (P<0.05) รำละเอียดที่หมักร่วมกับยีสต์ที่ระดับและระยะเวลาต่างๆ โดยพบอยู่ในช่วง 91.15-94.66, 93.03-93.89 และ16.11-16.96 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ การหมักรำละเอียดด้วยยีสต์ 30 เปอร์เซ็นต์ ระยะเวลา 0-4 สัปดาห์ ส่งผลให้รำละเอียดมีปริมาณโปรตีนสูงที่สุด...

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ

การวิจัยเชิงพรรณนาหาความสัมพันธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความสุขของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ 2) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ กลุ่มตัวอย่างคือ บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศที่เป็นสมาชิกหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย จำนวน 152 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวมรวมข้อมูลประกอบด้วย 1) ข้อมูลส่วนบุคคล 2) แบบสอบถามสัมพันธภาพครอบครัว 3) แบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเอง 4) แบบประเมินภาวะซึมเศร้า และ 5) แบบวัดความสุข วิเคราะห์ข้อมูลทั่วโดยใช่สถิติเชิงพรรณ (Descriptive Statiatics) โดยค่าความเที่ยงของแบบสอบถามสัมพันธภาพครอบครัว เท่ากับ .75, แบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเอง เท่ากับ .71, แบบประเมินภาวะซึมเศร้า เท่ากับ .80, และแบบวัดความสุข เท่ากับ .75 วิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์ของสเปียร์แมน (Spearman’s Rank Correlation Coefficient)ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนร้อยละเฉลี่ยความสุขในระดับมาก (M = 4.67, SD. = .59) สัมพันธภาพครอบครัวในระดับดี (M = 48.63, SD. = 7.17) การเห็นคุณค่าในตนเองในระดับสูง (M = 3.30, SD. = .44) และค่าเฉลี่ยภาวะซึมเศร้าเท่ากับ 10.80 (SD. = 8.59) และพบว่า อายุไม่มีความสัมพันธ์กับความสุข (r = .09, p >...

การเร่งการระเหยของน้ำเกลือในการทำนาเกลือด้วยหัวฉีดแบบสเปรย์

การทำนาเกลือสินเธาว์ในภาคอีสานมีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีกรรมวิธีการผลิตหลักๆ อยู่ 2 วิธีด้วยกันคือ วิธีการต้มน้ำเกลือเพื่อให้น้ำเกลือระเหยจนเกลือตกผลึก และวิธีการตากน้ำเกลือในนาเกลือโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเทคโนโลยี ที่จะนำมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตเกลือสินเธาว์ทั้งสองกรรมวิธี สำหรับกรรมวิธีการต้มน้ำเกลือ ได้นำเทคโนโลยีระบบแผงวงจรความร้อนรูปครึ่งเหลี่ยม (Half square plate) จุดประสงค์เพื่อเพิ่มอุณหภูมิของน้ำเกลือโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ จากอุณหภูมิปกติ 25˚C ให้เพิ่มถึง 80˚C ก่อนนำน้ำเกลือเข้าสู่กระทะต้มเกลือ สำหรับกระบวนการผลิตเกลือโดยวิธีต้มเกลือ ซึ่งจะช่วยประหยัดพลังงาน ประหยัดค่าแกลบซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักในการต้มน้ำเกลือได้ 10-30% และระบบเพิ่มความเข้มข้นให้กับ น้ำเกลือโดยใช้หัวสเปรย์ไหลเวียนแบบขั้นบันได (Spraying nozzles stair) สำหรับกรรมวิธีการตากน้ำเกลือ เป็นเครื่องมือที่นำมาแทนที่เครื่องมือเพิ่มค่าความเข้มข้นแบบดังเดิมที่เรียกว่า “บ้านญี่ปุ่น” จุดประสงค์เพื่อเพิ่มความเข้มข้นให้กับน้ำเกลือที่มีค่าความเข้มข้นไม่เพียงพอต่อการตกผลึก ซึ่งน้ำเกลือจะถูกสูบผ่านปั๊มน้ำ ส่งเข้าผ่านหัวฉีดสเปรย์ซึ่งเพิ่มพื้นผิวสัมผัสกับอากาศที่ร้อนจัดภายในตู้กระจก ไอน้ำจะระเหยออกอยากรวดเร็ว ทำให้ลดระยะเวลาในการเพิ่มความเข้มข้นให้กับน้ำเกลือได้ประมาณ 3-4 เท่าตัว โดยสามารถเพิ่มความเข้มข้นให้กับน้ำเกลือได้ตลอดทั้งปี แม้กระทั่งฤดูฝนซึ่งมีแดดน้อยและไม่ต้องใช้พื้นที่มาก.

Hybrid analytical and simulation optimization approach for production and distribution supply chain planning with lateral transshipment

Supply chain planning requires an optimal and feasible production and distribution plan for the whole supply chain. Otherwise, no matter how well a supply chain network is designed, it cannot be operated effectively. Traditionally, two common methods of optimization are analytical optimization and simulation-based optimization. Each of them has pros and cons. In this study, both methods are combined to consolidate the strengths of each, also known as the hybrid analytical and simulation approach. A...

ผลของขนาดของเสียประเภทแก้ว ที่ใช้ทดแทนแร่เฟลด์สปาร์ ในการผลิตกระเบื้องเซรามิก

งานวิจัยนี้นำเศษแก้วรีไซเคิลสีเขียวจาก โรงงาน บางกอกกล๊าส มาทดแทนเฟลด์สปาร์ ในการผลิตกระเบื้องเซรามิก โดยใช้อัตราส่วนผสมดินดำต่อเศษแก้ว 8 ต่อ 5 คิดเป็นร้อยละ 60 ของส่วนผสมทั้งหมด รวมกับทรายแก้วอบแห้งร้อยละ 40 ความชื้นร้อยละ 10 ของส่วนผสมทั้งหมด แปรค่าขนาดเศษแก้วที่ใช้ เป็น ขนาดที่เล็กกว่า 0.295, 0.147, 0.104 และ 0.075 มิลลิเมตร ตามลำดับ ขึ้นรูปเป็นแผ่นกระเบื้องขนาด 4x4 ตารางนิ้ว ด้วยความดันการอัดขึ้นรูป 100 บาร์ เผาที่ อุณหภูมิ 1200, 1150 และ 1100 ๐ ซ ตามลำดับ สำหรับการผสมวัตถุดิบแบบแห้ง พบว่าเศษแก้วขนาด 0.295 มิลลิเมตร เนื้อวัตถุดิบผสมกันอย่างไม่ทั่วถึง ทำให้กระเบื้องหลังเผาแตกหักง่าย ส่วนการแทนด้วยขนาดเศษแก้วที่เล็กกว่า 0.147, 0.104 และ 0.075 มิลลิเมตร เมื่อนำมาทดสอบคุณภาพทางกายภาพ ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมกระเบื้องปูพื้น พบว่า ขนาดแก้วทดแทนระหว่าง 0.075-0.104 มิลลิเมตร สามารถผลิตกระเบื้องที่มีจุดสุกตัวของเนื้อกระเบื้องประมาณ 1150-1200 ๐ ซ นอกจากนั้นการใช้แก้วขนาดเล็กกว่า 0.104 มิลลิเมตร โดยการผสมวัตถุดิบแบบเปียก เมื่อเผาที่ 1200 องศาเซลเซียสสามารถผลิตกระเบื้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรมกระเบื้องปูพื้น (มอก.37-2529) และเมื่อเผาที่ 1150 องศาเซลเซียสสามารถผลิตกระเบื้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรมกระเบื้องบุผนัง...

Registration Year

  • 2019
    19,825

Resource Types

  • Dataset
    19,825