4,772 Works

วิเคราะห์ผลงานจิตรกรรมภาพคน ของ อเมดีโอ โมดิกลิ อานี (Amedeo Modigliani)

1, 2, วารสารวิจัย มสด สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กระบวนทัศน์การเสริมสร้างวัฒนธรรมการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ในการสร้างตราสินค้า

&
1, 2, วารสารวิจัย มสด สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กระบวนทัศน์การสื่อสารเพื่อการรณรงค์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

&
3, 3, วารสารวิจัย มสด สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การพัฒนาระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

&
3, 3, วารสารวิจัย มสด สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจากผู้ประเมินหลายกลุ่ม: ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้วยวิธีวางกรอบข้อมูล

, &
1, 4, วารสารวิจัย มสด สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การกรองรูปภาพโดยใช้เทคนิคเรสโครไซต์เบอร์

2, 7, วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบจากแก่นมะหาด : บทความวารสาร

วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 7, 2

อาหารและบทบาทการกินอาหารของกลุ่มแมลงน้ำในลำห้วยแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

, &
1, 7, วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การใช้สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินขนาดใหญ่เพื่อการติดตามตรวจสอบทางชีวภาพ

1, 7, วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การพัฒนาเครื่องสแกนอัตโนมัติ

2, 6, วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขีดความสามารถในการรองรับการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการในด้านคุณภาพน้ำตกของอุทยานแห่งชาติภูกระดึง

2, 6, วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Introduction to Limnology

2, 6, วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อนุพันธ์ไอโซอินโดลีน-1,3-ไดโอนของ 1-เบนซิลพิเพอราซีนที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อะเซติลโคลีนเอสเทอเรส

, &
1, 6, วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลของพีเอชและอุณหภูมิของน้ำที่ใช้แช่เมล็ดข้าวต่อคุณค่าทางอาหารของข้าวกล้องงอกพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105

, &
1, 6, วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การจำแนกข้าวหอมมะลิออกจากข้าวพันธุ์อื่นด้วยเทคนิคสเปคโตรสโคปีอินฟราเรดย่านใกล้

, &
2, 5, วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลของอัตราส่วนผสมระหว่างก๊าซมีเทนกับก๊าซไฮโดรเจนต่อปริมาณธาตุไฮโดรเจนใน ในฟิล์มไฮโดรจิเนทเตดอะมอร์ฟัสคาร์บอน

&
2, 5, วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผักพื้นบ้านชาวไทยทรงดำบริเวณตำบลดอนมะเกลือ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

2, 5, วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Water quality parameters reduction of the Lamtakong river basin (Thailand) using statistical analyses

3, 42, KKU Engineering Journal

A comparison of regression analysis for predicting the daily number of anxiety-related outpatient visits with different time series data mining

, &
3, 42, KKU Engineering Journal

Removal of green 40 from aqueous solutions by adsorption using organo-corn straw

3, 42, KKU Engineering Journal

การศึกษาตัวแปรที่สัมพันธ์กับความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพครู A Study of Variables Related to the Achievement of Teacher Profession Performance

2, 4, วารสารวิจัย มสด สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานในผ้าทอพื้นบ้านจังหวัดสุพรรพบุรี: ระยะสืบค้น

&
2, 4, วารสารวิจัย มสด สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ความสัมพันธ์ระหว่างศักยภาพของอาจารย์ประจำตามสัญญากับการปฏิบัติงานตามพันธกิจของอาจารย์ระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร

2, 4, วารสารวิจัย มสด สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Registration Year

  • 2015
    4,772

Resource Types

  • Text
    4,772