2,722 Works

Editorial

M.D. Vorapong Phupong
Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology, 25, 1

Intrauterine Extra-amniotic Misoprostol Solution is Effective for Termination of Second Trimester Missed Abortion: A clinical pilot descriptive study

M.D. Abo Bakr A. Mitwaly
Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology, 25, 1

Survival Analysis of Time to Amputation Event Data in Patients with Severe Foot Problems in Vascular Practice

, , &
Vajira Med J, 60, 3

ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ฉบับพิเศษ,

แบบจำลองทางเศรษฐมิติของจำนวนการถูกอ้างอิงและดัชนีผลกระทบการอ้างอิงวารสาร

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ฉบับพิเศษ,

การสอนด้วยวิธีไปทัศนศึกษาตามแนวท่องเที่ยววิถีไทยและการเปิดรับประชาคมอาเซียนเพื่อส่งเสริมความฉลาดทางวัฒนธรรม

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ฉบับพิเศษ,

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาและการรู้วิทยาศาสตร์

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ฉบับพิเศษ,

การพัฒนาแนวทางการส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณตามแนวการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ฉบับพิเศษ,

ผลกระทบของการอาบสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กคงที่ต่ออัตราการงอกและการเจริญเติบโตของข้าวเจ้าแดง (Oryza sativa L.) จาก สปป. ลาว

, &
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 25, 3

ศิลปกรรมเมรุปราสาทมอญ : กรณีศึกษาวัดจันทน์กะพ้อ จังหวัดปทุมธานี

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 35, 2

การสร้างแบบวัดบุคลิกภาพเพื่อคัดเลือกพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 35, 2

การสร้างกลยุทธ์จากฐานการวิจัยเชิงสำรวจทางการบริหารจัดการ

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 35, 2

ผลกระทบของอัตราส่วนทางการเงินที่มีผลต่อการวัดผลตอบแทนที่คาดหวังของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 35, 3

ความสัมพันธ์ระหว่างความสำเร็จของแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการประชาคม ในช่วงปี พ.ศ.2550 2555

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 35, 3

Experimental investigations of shear pin arrangement on soil slope resting on low interface friction plane

, , & Mohammad Hossein Khosravi
Maejo International Journal of Science and Technology, 10, 3

การออกแบบพื้นที่ภายในห้องของอาคารชุดพักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ: กรณีศึกษา: แฟลตเคหะชุมชนดินแดง 1

&
วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 28, 1

ศึกษารูปแบบความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กที่ถูกยุบรวม สู่โรงเรียนยอดนิยมของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ, 6, 10

การวิเคราะห์บทบาทของผู้หญิงในตลาดแรงงาน

วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ, 6, 10

การให้คำปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ, 6, 10

ทฤษฎีบทรูปผีเสื้อ

วารสารคณิตศาสตร์ โดย สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 62, 691

โครงสร้างขั้นพื้นฐานด้านการคมนาคมและการก่อตัวของรัฐ: บททดลองเสนอ

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 13, 1

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการฟอกจางสีย้อมเอโซโดยแบคทีเรีย Klebsiella pneumonia PD10

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ฉบับพิเศษ,

Registration Year

  • 2017
    2,722

Resource Types

  • Text
    2,722