2,722 Works

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้างานในองค์กรวิสาหกิจขนาดกลาง: กรณีศึกษา บริษัท ทวินส์สเปเชียล จำกัด

วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์, 2, 2

การสร้างและตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินเพื่อคัดเลือกบุคลากรตามคติประจำใจองค์กรของบริษัทผลิตยางรถยนต์แห่งหนึ่ง

วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์, 2, 2

ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารแรงงานอพยพสัญชาติพม่า ของผู้ประกอบการไทยในจังหวัดสมุทรสาคร

วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์, 2, 2

Improvements in Thai Students' Learning of English Language through a Sequenced Model Course: A Case Study of English Communication for Thai Music Performing Arts (TMPA) and Thai Music Performance Management (TMPM) Courses

วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์, 11, 32

Effect of Protein Supplement on Weight Loss in Overweight and Obese Adults

, &
Journal of Health Research, 31, 3

Production of Compressed Charcoal Fuel from the Waste Materials Collected after Processing Khao-Larm

Kant Wirunphan, &
RMUTL Engineering Journal, 2, 1

พรรณไม้วงศ์เปล้าในวนอุทยานภูผาล้อม จังหวัดเลย

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ฉบับพิเศษ,

การบำบัดน้ำเสียจากสถานศึกษาด้วยบึงประดิษฐ์แบบน้ำไหลใต้ผิวชั้นกรองในแนวดิ่ง

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ฉบับพิเศษ,

การพัฒนาอุปกรณ์สำหรับช่วยในการทอผ้ามัดหมี่

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ฉบับพิเศษ,

ผลลัพธ์ของการบริบาลทางเภสัชกรรมร่วมกับการติดตามระดับน้ำตาลในเลือดทุกสัปดาห์ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ฉบับพิเศษ,

ทรานสเอสเทอริฟิเคชันของน้ำมันพืชโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธ์ุด้วยเตาปฏิกรณ์แบบกวนเชิงกล

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ฉบับพิเศษ,

เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบไม่ใช้ท่อโลหะร่วมกับตัวสะท้อนรังสี

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ฉบับพิเศษ,

การศึกษาความชุกของการติดเชื้อปรสิตในประชากรที่อาศัยอยู่รอบเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ฉบับพิเศษ,

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการฟอกจางสีย้อมเอโซโดยแบคทีเรีย Klebsiella pneumonia PD10

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ฉบับพิเศษ,

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ฉบับพิเศษ,

ผลของระยะเวลาการขนส่งต่ออัตราการรอดตายของไรนํ้านางฟ้าไทย (Branchinella thailandensis) ที่ระดับความหนาแน่นต่างกัน

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ฉบับพิเศษ,

การดูดซับตะกั่วและแคดเมียมไอออนจากสารละลายโดยใช้ขุยมะพร้าว

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ฉบับพิเศษ,

ประสิทธิภาพการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของปลาโมงที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริมเอ็นไซม์ไฟเตสในระดับต่างกัน

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ฉบับพิเศษ,

การใช้วุ้นผลสำรองเพื่อลดไขมันและน้ำตาลในผลิตภัณฑ์เค้กช็อกโกแลต

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ฉบับพิเศษ,

Study of Factors Affecting Wireless Power Transmission Using a Double-Transmitter-Coil

, &
RMUTL Engineering Journal, 2, 1

สมบัติเชิงหน้าที่ของเจลาตินจากวัสดุเศษเหลือของปลาเขียวมรกต

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ฉบับพิเศษ,

ความหมายและการรับรู้การป้องกันโรคเรื้อรังของประชาชนในชุมชนชนบทอีสาน

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ฉบับพิเศษ,

Incidence of Vascular Pain Following Gemcitabine Chemotherapy Infusion

&
Siriraj Medical Journal, 69, 4

A Congenital Glaucoma Associated with Phakomatosis Pigmentovascularis

Siriraj Medical Journal, 69, 4

Embolectomy Plus TEVAR in Advanced Stage Aortic Angiosarcoma

&
Siriraj Medical Journal, 69, 5

Registration Year

  • 2017
    2,722

Resource Types

  • Text
    2,722