2,722 Works

กระบวนการสู่ความสำเร็จในการดำเนินงานตำบลสุขภาวะของเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

&
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, 9, 2

Phonological Problems among Indigenous Students in Oral Communication Skills using English Language

Vincent A. Cabulong & Adelfa C. Silor
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 39, 4

Social Skills: Its Contribution to Child's Metacognition

& Josefina M. Tabudlong
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 39, 3

จิตวิทยาการศึกษา: การประยุกต์ใช้

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 39, 3

Extensively-drug resistant tuberculosis: A new strain and future challenge

, &
Journal of Associated Medical Sciences, 48, 1

Developing an Herbal Essential Oil Distiller Using Solar Cells and Automatic Electric Control

, , &
RMUTL Engineering Journal, 2, 1

The Effects of Pressure and Temperature on Cold-Pressed Sesame-Oil Recovery Yield

, , &
RMUTL Engineering Journal, 2, 1

Production and Potential Evaluation of Napier Grass Pellets Using Bio-fermented Solution as a Binder for Utilizing Biomass Fuel in a Downdraft Gasifier

, , &
RMUTL Engineering Journal, 2, 1

คุณสมบัติของอิเทอริไฟด์โพลีแซคคาร์ไรด์จากกากมะพร้าวในอิมัลชันน้ำมันในน้ำ

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ฉบับพิเศษ,

การตรวจสอบทางพฤกษเคมีเบื้องต้น ปริมาณฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์ทั้งหมดและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดกำลังวัวเถลิง

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ฉบับพิเศษ,

ผลของแป้งฟักทองต่อคุณภาพของคัฟเค้ก

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ฉบับพิเศษ,

เครื่องคัดแยกดักแด้โดยอาศัยวิชั่น

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ฉบับพิเศษ,

ผลกระทบของสภาพอวกาศและอิเล็กตรอนพลังงานสูงต่อความผิดปกติของดาวเทียมไทยคม-5 ในปี พ.ศ. 2554

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ฉบับพิเศษ,

การปรับปรุงความยืดหยุ่นของพลาสติกชีวภาพพอลิ(แอล-แล็กติกแอซิด)ด้วยการผสมแบบเกิดปฏิกิริยากับพอลิโพรพิลีนไกลคอล

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ฉบับพิเศษ,

การประเมินคุณภาพน้ำระบบประปาหมู่บ้านตำบลเชียงเครือจังหวัดสกลนคร

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ฉบับพิเศษ,

คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบโครงสร้างเส้นด้ายควบแบบ 2 เส้น

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ฉบับพิเศษ,

การวิเคราะห์อภิมานประสิทธิภาพของตำลึงในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ฉบับพิเศษ,

ความหลากหลายของพืชสมุนไพรตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติในวนอุทยานภูหินจอมธาตุ จังหวัดอุดรธานี

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ฉบับพิเศษ,

สมบัติทางกายภาพและเคมีของดินจอมปลวกบางประการที่เป็นประโยชน์ต่อการปลูก ผักที่บ้านดอนจำปา ตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ฉบับพิเศษ,

การออกแบบและสร้างชุดทดลองปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกจากหลอดแอลอีดี

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ฉบับพิเศษ,

เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายสำหรับการเฝ้าติดตามความขาวและอุณหภูมิของเมล็ดข้าวในกระบวนการขัดขาว

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ฉบับพิเศษ,

ทัศนคติต่อการบริจาคโลหิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ฉบับพิเศษ,

Study of Extent and Magnitude of Arsenic in Groundwater in Uttar Pradesh, India

, Malabika Biswas Roy, Pankaj Kumar Roy &
EnvironmentAsia, 10, 2

Registration Year

  • 2017
    2,722

Resource Types

  • Text
    2,722