3,826 Works

การพัฒนาฉลากภาพสำหรับผู้ป่วยที่ไม่รู้หนังสือ ตอนที่ 1: วิธีการรับประทานยาเม็ด

&
วารสารเภสัชกรรมไทย, 6, 1

ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายกับการแขวนป้ายของเภสัชกร: กรณีศึกษาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในภาคใต้

&
วารสารเภสัชกรรมไทย, 5, 2

การพัฒนาระบบการให้ยาที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อความปลอดภัยในผู้ป่วย

วารสารเภสัชกรรมไทย, 5, 1

การศึกษาบทบาทของคณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์จังหวัดขอนแก่น

วารสารเภสัชกรรมไทย, 8, 2

แหล่งที่มาของยาแก้ไอซึ่งถูกนำมาเสพโดยผู้ติดยาในจังหวัดแห่งหนึ่งทางภาคใต้

วารสารเภสัชกรรมไทย, 9, 2

การจัดการปัญหาการนำยาแผนโบราณไปใช้ในทางที่ผิด: กรณีศึกษายาบำรุงร่างกายตราพญานาค

&
วารสารเภสัชกรรมไทย, 9, 2

เหตุผลในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย

, , &
วารสารเภสัชกรรมไทย, 9, 1

การประเมินฉลากยาเสริมสาหรับผู้ป่วยนอกโดยบุคคลากรทางการแพทย์

วารสารเภสัชกรรมไทย, 8, 2

การใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มปศุสัตว์: กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

, , &
วารสารเภสัชกรรมไทย, 8, 2

คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

, &
วารสารเภสัชกรรมไทย, 8, 2

Registration Year

  • 2018
    3,826

Resource Types

  • Text
    3,826