Request timeout

5,158 Works

ประสิทธิภาพของวัสดุดูดซับทางชีวภาพจากสารแทนนินที่ตรึงบนเส้นใยปอสาในการกำจัดไอออนตะกั่ว

วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 16, 2, 11-21

กำลังการทดสอบของการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ กรณีตัวแปรอิสระเป็นตัวแปรเชิงคุณภาพ

วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 16, 2, 23-39

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโรงไฟฟ้าแก๊สชีวมวลจากเชื้อเพลิงแกลบผสมกับกลีเซอรีนขนาด 100kWe

วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 16, 2, 41-48

การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำเต้าหู้เพื่อสุขภาพโดยใช้ซูคราโลสและปลายข้าวหอมนิล

วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 16, 2, 49-59

การวิเคราะห์การลาออกกลางคันของนักศึกษาระดับปริญญาตรีโดยใช้เทคนิควิธีการทำเหมืองข้อมูล

วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 16, 2, 61-71

อุดมการณ์ความเป็น \"เด็ก\" ที่สะท้อนผ่านการเรียนการสอนการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล

, &
วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ, 30, 2, 31

การพัฒนารูปแบบระบบควบคุมฟาร์มอัจฉริยะในโรงเรือนปลูกพืชโดยใช้คอมพิวเตอร์แบบฝัง

วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 20, 1, 21-29

ผลของปุ๋ยหมักกากครามต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของคะน้า

วารสารเกษตรพระวรุณ, 14, 2, 165-172

การปรากฏร่วมกันของคำในภาษาญี่ปุ่น: กรณีศึกษาคำนามจากคลังข้อมูลภาษา

วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา, 9, 1, 49-68

ภาพลักษณ์วิญญาณอาฆาตในวรรณกรรมเรื่องคิบิท์ซุโนะกะมะ: เปรียบเทียบกับกรณีของโระกุโจใน เก็นจิโมะโนะงะตะริ

วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา, 9, 1, 69-88

บทวิจารณ์หนังสือ: ยลเจแปน (2557)

วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา, 9, 1, 115-122

Using radio frequency to control Liposcelis entomophila in Jasmine rice

Nadthawat Muenmanee Kritthapot Nantakool
Khon Kaen Agriculture Journal, 49, 1, 119-129

Sugar and raw sugar products export volumes forecasting models based on wavelet-nonlinear autoregressive neural network

Khon Kaen Agriculture Journal, 49, 1, 179-191

Effects of substrate on growth, survival and pigment intensity of the cherry shrimp

Nirandon Phuwan Parichart Ninwichian
Khon Kaen Agriculture Journal, 49, 1, 203-212

Estimation of genetic parameters for growth traits in Snakeskin gourami, Trichogaster pectoralis (Regan) of 1st generation

Sanga Leesanga Jomsuda Duangwongsa
Khon Kaen Agriculture Journal, 49, 1, 213-222

Effects of brewer's yeast on nutritional value and in vitro digestibility of rice bran

Khon Kaen Agriculture Journal, 49, 1, 234-240

Quantification Prediction Soil Losses in Nakhon Ratchasima, Thailand

Naresuan University Journal: Science and Technology, 29, 3, 78-95

Simple Detection Kit for Copper (II) Ion in Water using Solid Sorbent Modified with Cyanidin Extracted from Red Cabbage

Naresuan University Journal: Science and Technology, 29, 3, 105-113

ความมั่นใจสูงล้น การจัดการผิดพลาด และหายนะโรคระบาดโควิด-19 ในสหภาพยุโรป

วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 20, 2, 1-20

ข้อสังเกตเกี่ยวกับระยะเวลาที่ผู้รับการให้ ต้องไม่ประพฤติเนรคุณ

วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ, 30, 2, 48

H-Infinity VF Controller-Based Three-Phase Voltage Source Parallel Autonomous Grid

Mubashir Hayat Khan Erum Pathan
International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies, 12, 2, 12A2P: 1-13

A Survey on Bio-inspired Routing Algorithms in Wireless Sensor Network

Sujatha Terdal Shivani S Bhasgi
International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies, 12, 2, 12A2Q: 1-13

Socio-Economic Nonlinear Dynamics Processes for Forecast and Pre-Forecast Information Based on Time Series

Elena Popova Alfira Kumratova
International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies, 12, 2, 12A2R: 1-9

Effect of iron and manganese on Khao Dok Mali 105 rice grown in different paddy soils

Suphicha Thanachit Nuttawadee Yoojaroenkit
Khon Kaen Agriculture Journal, 49, 1, 12-24

Registration Year

  • 2021
    5,158

Resource Types

  • Text
    5,158