76 Works

Organizacje pozarządowe wobec kwestii bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej po 1989 r.

Agnieszka Rogozińska

Zasada ostrożności w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości

Tomasz Kociołek

Litwa i Litwini jako integralna część Rzeczypospolitej w polskiej świadomości epoki nowożytnej (XVI–XVII w.)

Urszula Świderska-Włodarczyk
W XVI i XVII w. Litwa i Litwini zajmowali istotne miejsce w staropolskiej świadomości. Świadczą o tym opinie ówczesnych intelektualistów. To oni w głównej mierze zabierali głos na poziomie teoretycznym. Te opinie pozostawały w zgodzie z opiniami szlacheckimi, choć cechowały się większym praktycyzmem i lakonicznością. Każda z nich potwierdzała tezę o podmiotowym wizerunku Wielkiego Księstwa Litewskiego i jego mieszkańców. Na kształt tego wizerunku składały się oceny o charakterze etnogenicznym, dynastycznym, politycznym, ustrojowym, patriotycznym, religijnym i...

Frekwencja w wyborach do Sejmu w Polsce w latach 2001–2015 – perspektywa geografi czna

Magdalena Skorupska
Proces wolnych i demokratycznych wyborów przeprowadzony w społeczeństwie obywatelskim zakłada wysoką partycypację w akcie głosowania. Niska frekwencja wskazuje na pewne dysfunkcje w systemie politycznym, w tym także wyborczym. Mogą też być symptomem poważnych problemów politycznych i społecznych. Powyższy artykuł zbiera i weryfikuje różne przyczyny niskiej frekwencji w wyborach do Sejmu w latach 2001– 2015, a w szczególności przyczyny zróżnicowania przestrzennego tego zjawiska. Wyniki wykonanych badań wskazują, że na tym polu istnieje jeszcze wiele niewyjaśnionych hipotez....

Otoczenie społeczne a decyzje polityczne podejmowane na szczeblu lokalnym. W poszukiwaniu warunków skutecznej partycypacji społecznej

Agnieszka Ziętek
Celem artykułu jest analiza relacji między władzami lokalnymi (samorządem lokalnym) a środowiskiem społecznym oraz określenie czynników, które wpływają na te relacje w sposób pozytywny i rozwijający. Główna hipoteza postawiona w artykule brzmi: rodzaj relacji i komunikacji między środowiskiem społecznym a władzami lokalnymi wpływa na zakres uczestnictwa obywateli w procesach decyzyjnych na poziomie lokalnym. Możliwe jest zatem określenie warunków umożliwiających wzmocnienie jakości tego procesu (czyli zwiększenie rzeczywistej partycypacji społecznej) na poszczególnych etapach procesu decyzyjnego.

Współpraca bilateralna policji Polski i Litwy (w świetle umów i porozumień)

Mariusz Róg
Artykuł dotyczy współpracy między policjami Polski i Litwy. W pierwszej części dokonano syntetycznego omówienia uwarunkowań współpracy państw Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i współpracy policyjnej. Wskazano kształtowanie się instytucji prawnych współpracy państw Unii Europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa. W kolejnej części zatytułowanej „Uwarunkowania współdziałania policji Polski i Litwy w ramach Schengen” zaprezentowano zagadnienia związane z podstawami prawnymi współpracy polskiej policji z policjami innych państw, kwestie wymiany informacji oraz instrumenty transgranicznej współpracy policyjnej w strefi e...

Koncepcja zrównoważonego zarządzania kapitałami przedsiębiorstwa

Dariusz Klimek

Rynek branżowy samochodów osobowych w Polsce w latach 2000-2016

Jarosław Bodziony

Prawo do edukacji uchodźców Rohingya

Mirosław Jaremba

Kształtowanie się polsko-niemieckich stosunków gospodarczych w latach 1929–1939

Zbigniew Klimiuk

Umiejętność oszacowania wartości kalorycznej potraw jako kryterium oceny wiedzy żywieniowej młodzieży szkół średnich

Józef Grochowicz & Anna Fabisiak

Potencjał rosyjskiej emigracji politycznej w procesie demokratyzacji Rosji na przykładzie państw bałtyckich

Aleksandra Kuczyńska-Zonik

Konflikt międzypokoleniowy czy kolejny rozdział wojny polsko-polskiej?

J. Paweł Gieorgica

Integracja i polityka integracyjna wobec imigrantów: analiza dokumentów Unii Europejskiej i polskiego ustawodawstwa

Joanna Stepaniuk
Artykuł stanowi usystematyzowane omówienie problematyki integracji imigrantów w społeczeństwie przyjmującym przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na obowiązującą zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Polsce politykę integracyjną wobec cudzoziemców. W pierwszej części artykułu ukazano podstawy prawne zaangażowania Unii Europejskiej w dziedzinie integracji cudzoziemców oraz kompetencje Unii do podejmowania działań i regulacji w tym zakresie. Szczególne miejsce w strukturze artykułu stanowi przedstawienie najważniejszych aktów prawa unijnego dotyczących bezpośrednio lub pośrednio kwestii integracji cudzoziemców oraz podejmowanych przez Unię...

W kierunku centralnego zarządzania polityką kulturalną. Analiza dyskursu programów wyborczych Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości

Katarzyna Kopeć
Decentralizacja stała się jednym ze strategicznych celów transformacji ustrojowej w Polsce po upadku reżimu komunistycznego w 1989 r. Proces przemian objął również decentralizację sektora kultury. Ten kierunek zmian został jednak obecnie zahamowany lub też odwrócony w wielu sferach. Celem artykułu jest analiza dyskursu w obszarze procesu centralizacji/decentralizacji polityki kulturalnej na podstawie zapisów deklaratywnych zawartych w programach partii politycznych Platformy Obywatelskiej ogłoszonych przed wyborami w 2007 i 2011 r. oraz Prawa i Sprawiedliwości przed wyborami w...

New throughput options in 802.11ax standard

Antoni Masiukiewicz & Kamil Piórczyński

Dlaczego nie doszło do Unii, której nie było?

Joanna Gierowska-Kałłaur
Tekst jest próbą odpowiedzi na pytanie, dlaczego Wilno zachowało daleko posuniętą rezerwę wobec propozycji reaktywacji unii przedstawionej przez Józefa Piłsudskiego w Odezwie do mieszkańców byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego (22 kwietnia 1919 r.) w oswobodzonym od bolszewików mieście. W czasie wojny polsko-sowieckiej J. Piłsudski podejmował liczne działania w celu doprowadzenia do odrodzenia unii lubelskiej w nowoczesnym, XX-wiecznym kształcie. Na niepowodzenie tej polityki federacyjnej miały głównie wpływ konsekwencje niemieckiej polityki specjalnej prowadzonej w latach 1915–1918 na terenie...

Idea Green City a miejska polityka prośrodowiskowa. Przykład Warszawy, Pragi i Budapesztu

Anna Hulicka

Nowe trendy w rekrutacji pracowników

Wojciech Marcin Mikołajczak

Partnerstwo strategiczne jako doktryna i kategoria definiująca relacje polsko-amerykańskie

Ksymena Matysek

Registration Year

 • 2021
  8
 • 2020
  68

Resource Types

 • Text
  76

Affiliations

 • Vistula University
  15
 • Pułtusk Academy of Humanities
  5
 • Jagiellonian University
  5
 • Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw
  3
 • University of Wrocław
  2
 • Insti­tute of Labour and Social Stud­ies
  2
 • State Higher Vocational School in Skierniewice
  2
 • Pedagogical University of Kraków
  2
 • Warsaw School of Economics
  2
 • University of Computer Sciences and Economics in Olsztyn
  2