122 Works

Umiejętność oszacowania wartości kalorycznej potraw jako kryterium oceny wiedzy żywieniowej młodzieży szkół średnich

Józef Grochowicz & Anna Fabisiak

Współpraca bilateralna policji Polski i Litwy (w świetle umów i porozumień)

Mariusz Róg
Artykuł dotyczy współpracy między policjami Polski i Litwy. W pierwszej części dokonano syntetycznego omówienia uwarunkowań współpracy państw Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i współpracy policyjnej. Wskazano kształtowanie się instytucji prawnych współpracy państw Unii Europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa. W kolejnej części zatytułowanej „Uwarunkowania współdziałania policji Polski i Litwy w ramach Schengen” zaprezentowano zagadnienia związane z podstawami prawnymi współpracy polskiej policji z policjami innych państw, kwestie wymiany informacji oraz instrumenty transgranicznej współpracy policyjnej w strefi e...

Kształtowanie się polsko-niemieckich stosunków gospodarczych w latach 1929–1939

Zbigniew Klimiuk

Prawo do edukacji uchodźców Rohingya

Mirosław Jaremba

Organizacje pozarządowe wobec kwestii bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej po 1989 r.

Agnieszka Rogozińska

Koncepcja zrównoważonego zarządzania kapitałami przedsiębiorstwa

Dariusz Klimek

Zasada ostrożności w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości

Tomasz Kociołek

Rynek branżowy samochodów osobowych w Polsce w latach 2000-2016

Jarosław Bodziony

Frekwencja w wyborach do Sejmu w Polsce w latach 2001–2015 – perspektywa geografi czna

Magdalena Skorupska
Proces wolnych i demokratycznych wyborów przeprowadzony w społeczeństwie obywatelskim zakłada wysoką partycypację w akcie głosowania. Niska frekwencja wskazuje na pewne dysfunkcje w systemie politycznym, w tym także wyborczym. Mogą też być symptomem poważnych problemów politycznych i społecznych. Powyższy artykuł zbiera i weryfikuje różne przyczyny niskiej frekwencji w wyborach do Sejmu w latach 2001– 2015, a w szczególności przyczyny zróżnicowania przestrzennego tego zjawiska. Wyniki wykonanych badań wskazują, że na tym polu istnieje jeszcze wiele niewyjaśnionych hipotez....

Otoczenie społeczne a decyzje polityczne podejmowane na szczeblu lokalnym. W poszukiwaniu warunków skutecznej partycypacji społecznej

Agnieszka Ziętek
Celem artykułu jest analiza relacji między władzami lokalnymi (samorządem lokalnym) a środowiskiem społecznym oraz określenie czynników, które wpływają na te relacje w sposób pozytywny i rozwijający. Główna hipoteza postawiona w artykule brzmi: rodzaj relacji i komunikacji między środowiskiem społecznym a władzami lokalnymi wpływa na zakres uczestnictwa obywateli w procesach decyzyjnych na poziomie lokalnym. Możliwe jest zatem określenie warunków umożliwiających wzmocnienie jakości tego procesu (czyli zwiększenie rzeczywistej partycypacji społecznej) na poszczególnych etapach procesu decyzyjnego.

Litwa i Litwini jako integralna część Rzeczypospolitej w polskiej świadomości epoki nowożytnej (XVI–XVII w.)

Urszula Świderska-Włodarczyk
W XVI i XVII w. Litwa i Litwini zajmowali istotne miejsce w staropolskiej świadomości. Świadczą o tym opinie ówczesnych intelektualistów. To oni w głównej mierze zabierali głos na poziomie teoretycznym. Te opinie pozostawały w zgodzie z opiniami szlacheckimi, choć cechowały się większym praktycyzmem i lakonicznością. Każda z nich potwierdzała tezę o podmiotowym wizerunku Wielkiego Księstwa Litewskiego i jego mieszkańców. Na kształt tego wizerunku składały się oceny o charakterze etnogenicznym, dynastycznym, politycznym, ustrojowym, patriotycznym, religijnym i...

Potencjał rosyjskiej emigracji politycznej w procesie demokratyzacji Rosji na przykładzie państw bałtyckich

Aleksandra Kuczyńska-Zonik

Konflikt międzypokoleniowy czy kolejny rozdział wojny polsko-polskiej?

J. Paweł Gieorgica

Orwell się nie mylił. Metafory, polityka i politologia raz jeszcze

Wojciech Kostecki

Negatywne stereotypy etniczne na przykładzie legendy o Łotyszce co nie chciała Polaka

Jarosław Sozański

Zagadnienia prawne zatrudnienia osób migrujących i ich ochrona zdrowia

Marcin Skinder

Polityka pieniężna i działania antykryzysowe Systemu Rezerwy Federalnej w czasie kryzysu w latach 2007–2008

Zbigniew Klimiuk

Okiem pracownika systemu: niewłaściwa alokacja środków finansowych w ochronie zdrowia. Część druga – propozycja zmian

Urszula Michalik-Marcinkowska & Paweł Izdebski

Narratives of public policies and logics of power in a hybrid context: the case of Morocco

M’hammed Belarbi

Registration Year

 • 2022
  11
 • 2021
  43
 • 2020
  68

Resource Types

 • Text
  117
 • Journal Article
  5

Affiliations

 • Vistula University
  24
 • Jagiellonian University
  7
 • Pułtusk Academy of Humanities
  5
 • University of Warsaw
  5
 • University of Wrocław
  4
 • Insti­tute of Labour and Social Stud­ies
  4
 • Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw
  4
 • University of Białystok
  3
 • Pedagogical University of Kraków
  3
 • University of Szczecin
  3