923 Works

Kultura i edukacja muzyczna. Kierunki zmian – wybrane problemy

Beata Bonna

Martin Straus, ein europäischer Musikpädagoge aus Luxemburg

Damien Sagrillo

Мотив исчезнувшего дома в стихотворениях И. Елагина и И. Жданова

Нина Барковская
Motiv of the disappeared house in verses of I. Elagin and I. Zhdanov Based on the poems of both Ivan Elagin (poet of the second wave of emigration) and Ivan Zhdanov (one of the brightest representatives of metarealism), the interaction between the poetry created in Russia and Russian poetry abroad in the second half of the twentieth century, is examined. The theoretical basis of the analysis is the concept of motive, in its semantic and...

Die ermländischen Wallfahrtsorte der vertriebenen Ermländer. Ein Beitrag zur funktionalisierung des Motivs in literarischen und paraliterarischen Kalendertexten

Barbara Sapała
A description of Warmia‘s Sanctuaries in the Warmia Calendar of the Expelled Germans. The functionalization of this thems in literary and paralliterary texts This article discusses the model of folk religiousness represented by the popular “Warmian Home Calendar” published after the World War II in West Germany since 1949. This article discusses this issue based on an analysis of calendar texts dedicated to Warmian sanctuaries in chronological order. The calendar‘s functions and the publishing strategies...

The role of Mirabilia in literature produced by courtier clerics in 12th century England

Idalia Smoczyk-Jackowiak
The role of mirabilia in literature produced by courtier clerics in 12th century England The purpose of this paper is to prove that the marvelous phenomena described in the works of Gerald of Wales and Walter Map played a double, religious and political role. This twofold role of mirabilia resulted from the ambiguous position of courtier clerics, who seemed to exist on the borderline between the religious and secular sphere. Both, Gerald of Wales and...

Romantyzm, realizm i dylematy tłumacza w świecie fantastyki i grozy

Barbara Gawrońska Pettersson
Romanticism, Realism and Translator’s Dilemmas in the World of Phantasy and Horror The paper presents an analysis of several translations of two classic short stories from the Romantic era: The Golden Pot (Der goldne Topf) by E.T.A Hoffmann and The Viy (Vij) by Nicolai Gogol. The stories display many similarities as to their motifs and formal features: both main heroes, young students, encounter mysterious women equipped with magical powers; both have to struggle against mystic,...

Польские экранизации русского романа (визуальные интерпретации романов Ф.М. Достоевского Идиот и М.А. Булгакова Мастер и Маргарита)

Galina Nefagina
Polish screenings of the russian novel (visual interpretations of novels of F.M. Dostoevsky Idiot and of M.a. Bulgakov Master and Margarita) The article analyzes the features of the film adaptation of the novel, the problems of transmitting the text and textual meanings of prose in the language of cinema. The subject of the study is the interpretation of the novel Idiot by Andrzej Julawski and Andrzej Wajda and the interpretation of the Master and Margarita...

Monika Sidor, Próba literackiej summy. Pisarz – prawda – historia w „Czerwonym kole” Aleksandra Sołżenicyna, Lublin, Wydawnictwo KUL 2017, 292 s.

Tadeusz Osuch
Polilog. Studia Neofilologiczne, Nr 9 (2019): Polilog. Studia Neofilologiczne

Pochodzenie i degradacja form zmarzlinowych typu pingo w Mongolii

Zygmunt Babiński
Na tle charakterystyki i występowania wieloletniej zmarzliny w centralnej i zachodniej części Mongolii przedstawiono pochodzenie i degradację form typu pingo. Typologię form i ich pochodzenie omówiono na podstawie trzech głównych miejsc ich koncentracji, zaś degradację na przykładzie kotliny Bayan-Nuurin-Khotnor (Changaj). Analizę form pingo opracowano na podstawie wielokrotnych badań letnich w okresie od 1974 do 2005 roku.

Model Representation of Subjectness Structure of Prospective Teachers in the Course of Professional Training

Svitlana Shekhavtsova
The principal condition to ensure the quality of an educational system is a person who is capable to show initiative and make an independent choice, to take an active life position, which leads to the establishment of a personally oriented paradigm of education, and subject-subjective interaction between all participants of the educational process. The model representation of subjectness development of future teachers in the course of professional training is developed and substantiated on the background...

Wpływ zmian klimatu na reżim hydrologiczny małych rzek Polesia na przykładzie rzeki Jasielda

Ivan Kirvel, Aleksander Volchek & Sergiey Parfomuk
Na podstawie metodyki hydrologiczno-klimatycznych obliczeń opracowano program, który daje możliwość modelowania bilansu wodnego małych rzek Polesia Białoruskiego. Zawiera on w sobie obszerne informacje o elementach bilansu wodnego badanych rzek i może uwzględniać główne charakterystyki fizycznogeograficzne poszczególnych zlewni. Przeprowadzono badania reżimu wodnego małych rzek Polesia Białoruskiego. Pokazano, że największej transformacji odpływu rzecznego podlegają zlewnie, w których może zachodzić proces degradacji gleb torfowych na podłożu piaszczystym, zajmujących 30% całej powierzchni zlewni. Wykazano istotny wpływ zmian klimatu na...

Historyczne uwarunkowania rozwoju rolnictwa uspołecznionego na Pomorzu Środkowym

Gabriela Czapiewska
Nr 1 (2003): Słupskie Prace Geograficzne, 51-67

Analiza ruchu turystycznego miejscowości letniskowej na przykładzie Jastrzębiej Góry

Aneta Łojek
Nr 1 (2003): Słupskie Prace Geograficzne, 69-80

Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na kształtowanie zachmurzenia w Koszalinie

Małgorzata Kirschenstein
Nr 1 (2003): Słupskie Prace Geograficzne, 107-119

Nowe spojrzenie na morfogenezę dolin Bachorzy i parchańskiej (Wysoczyzna Kujawska)

Paweł Molewski
W artykule zaprezentowano nowe spojrzenia na morfogenezę znanych z literatury dwóch dużych dolin marginalnych – Bachorzy i Parchanie, rozcinających Wysoczyznę Kujawską. Jedną z osobliwości tych dolin jest wypukły profil ich den i charakterystyczny łukowaty kształt, wypukłością skierowany na północny wschód. Dźwiganie den tych dolin związane jest z rozmaitymi ruchami skorupy ziemskiej – neotektonicznymi, glaciizostatycznymi i halotektonicznymi. Przeprowadzona przez autora analiza zróżnicowania przestrzennego potencjalnej aktywności neotektonicznej obszaru Wysoczyzny Kujawskiej wskazała na nieopisane dotąd uwarunkowania postglacjalnych przeobrażeń...

Współczesne problemy demograficzno-osadnicze na Pomorzu Środkowym

Eugeniusz Rydz
W artykule podjęto próbę wieloaspektowej oceny przekształceń demograficzno- -osadniczych, jakie dokonują się na Pomorzu Środkowym w powstałej po 1989 roku nowej sytuacji politycznej, społecznej i gospodarczej. W opracowaniu zwrócono zatem uwagę nie tylko na zmiany ludnościowe i osadnicze wynikające m.in. z uwarunkowań historycznych, środowiska geograficznego, sposobu gospodarowania, ale także wpływ transformacji systemowej na przemiany w układach osadniczych. Uwzględniając zaś bezpośrednie badania terenowe, starano się ukazać zmiany, jakie dokonują się w wiejskiej sieci osadniczej w wyniku...

Słupskie Prace Geograficzne nr 16

Nr 16 (2019): Słupskie Prace Geograficzne, ss. 208

Warunki hydrogeologiczne na obszarze Słupska i terenach przyległych

Albin Orłowski
W artykule przedstawiono etapy rozpoznawania warunków hydrogeologicznych w Słupsku i najbliższej okolicy miasta. Na tle budowy geologicznej określono występowanie pięter wodonośnych oraz wskazano na duże, złożowe ciśnienie hydrostatyczne. Scharakteryzowano skład chemiczny wód. Dokonano oceny znaczenia eksploatacji i ochrony ujęć wód na terenie miasta. Przedstawiono ważne dla gospodarki człowieka główne zbiorniki wód podziemnych w okolicach Słupska, które mają główne znaczenie w rozwoju gospodarczym regionu.

Przegląd planów miasta Słupska od XVIII do XX wieku ze zbiorów Biblioteki Muzeum Pomorza Środkowego

Andrzej Konias & Krzysztof Strzelecki
Celem artykułu jest analiza i ocena najstarszych zachowanych planów Słupska. Głównym założeniem jest wskazanie wartości źródeł kartograficznych w procesie badawczym tego obszaru. Archiwa państwowe gromadzą bogate źródła dotyczące miast polskich. Wśród nich ważne miejsce zajmuje dokumentacja kartograficzna: mapy, plany, widoki perspektywiczne oraz rysunki architektoniczne. Dokumentacja ta umożliwia prześledzenie rozwoju urbanistycznego miast polskich w ciągu kilkuset lat, informuje o sposobie zabudowy, pozwala na zapoznanie się z ważniejszymi obiektami oraz różnorodnymi urządzeniami komunikacyjnymi. Stanowić zatem może przedmiot...

Słupskie Prace Geograficzne nr 4

Nr 4 (2007): Słupskie Prace Geograficzne, ss. 192

Wstęp

Wacław Florek & Eugeniusz Rydz
Nr 4 (2007): Słupskie Prace Geograficzne, 7-7

Zastosowanie systematycznego przeglądu literatury w badaniach geograficznych na przykładzie studiów nad odnową wsi

Oskar Wolski
Jakość przeglądu literatury przedmiotu ma wpływ na zakres pozyskanej wiedzy i interpretację wyników własnych badań. W naukach geograficznych rozpowszechniła się ekspercka metoda przeglądu literatury, niewymagająca od autorów opisu zdefiniowanych kryteriów wyszukiwania, czyniąca studia literatury arbitralnymi. Alternatywą jest systematyczny przegląd literatury, wymagający zdefiniowania i opisu zastosowanych kryteriów, przez co procedura staje się powtarzalna. Celem niniejszej pracy jest analiza zastosowania systematycznego przeglądu literatury w studiach z zakresu geografii na przykładzie prac dotyczących odnowy wsi – sposobu definicji...

Social Studies: Theory and Practice, Vol. 1, No. 1 (2016)

Nr 1 (2016): Social Studies: Theory and Practice

Registration Year

 • 2023
  11
 • 2022
  81
 • 2021
  105
 • 2020
  726

Resource Types

 • Text
  917
 • Journal Article
  6

Affiliations

 • Akademia Pomorska w Słupsku
  269
 • University of Luhansk
  11
 • University of Gdańsk
  10
 • Nicolaus Copernicus University
  8
 • Hetman Petro Sahaidachnyi National Army Academy
  7
 • National Academy for Public Administration under the President of Ukraine
  6
 • Koszalin University of Technology
  5
 • Kharkiv National University of Internal Affairs
  5
 • Chernivtsi National University
  5
 • Brest State Technical University
  4