450 Works

Romantyzm, realizm i dylematy tłumacza w świecie fantastyki i grozy

Barbara Gawrońska Pettersson
Romanticism, Realism and Translator’s Dilemmas in the World of Phantasy and Horror The paper presents an analysis of several translations of two classic short stories from the Romantic era: The Golden Pot (Der goldne Topf) by E.T.A Hoffmann and The Viy (Vij) by Nicolai Gogol. The stories display many similarities as to their motifs and formal features: both main heroes, young students, encounter mysterious women equipped with magical powers; both have to struggle against mystic,...

Мотив исчезнувшего дома в стихотворениях И. Елагина и И. Жданова

Нина Барковская
Motiv of the disappeared house in verses of I. Elagin and I. Zhdanov Based on the poems of both Ivan Elagin (poet of the second wave of emigration) and Ivan Zhdanov (one of the brightest representatives of metarealism), the interaction between the poetry created in Russia and Russian poetry abroad in the second half of the twentieth century, is examined. The theoretical basis of the analysis is the concept of motive, in its semantic and...

Die ermländischen Wallfahrtsorte der vertriebenen Ermländer. Ein Beitrag zur funktionalisierung des Motivs in literarischen und paraliterarischen Kalendertexten

Barbara Sapała
A description of Warmia‘s Sanctuaries in the Warmia Calendar of the Expelled Germans. The functionalization of this thems in literary and paralliterary texts This article discusses the model of folk religiousness represented by the popular “Warmian Home Calendar” published after the World War II in West Germany since 1949. This article discusses this issue based on an analysis of calendar texts dedicated to Warmian sanctuaries in chronological order. The calendar‘s functions and the publishing strategies...

Польские экранизации русского романа (визуальные интерпретации романов Ф.М. Достоевского Идиот и М.А. Булгакова Мастер и Маргарита)

Galina Nefagina
Polish screenings of the russian novel (visual interpretations of novels of F.M. Dostoevsky Idiot and of M.a. Bulgakov Master and Margarita) The article analyzes the features of the film adaptation of the novel, the problems of transmitting the text and textual meanings of prose in the language of cinema. The subject of the study is the interpretation of the novel Idiot by Andrzej Julawski and Andrzej Wajda and the interpretation of the Master and Margarita...

Wpływ zasobów lokalnych na kształtowanie się funkcji wsi

Robert Szmytkie & Przemysław Tomczak
Celem opracowania jest analiza wpływu zasobów lokalnych na kształtowanie się funkcji wsi. Zasoby lokalne podzielono na wewnętrzne (pierwotne i wtórne) oraz zewnętrzne. W tym ujęciu za zasoby wewnętrzne pierwotne przyjęto elementy środowiska przyrodniczego, natomiast za zasoby wewnętrzne wtórne – elementy ukształtowane w wyniku działalności człowieka. Istnienie zasobów zewnętrznych wynika z kolei z sąsiedztwa wsi z innymi jednostkami osadniczymi (jak duże miasta, ośrodki turystyczne i przemysłowe) lub elementami w przestrzeni silnie oddziałującymi na otoczenie. Istnienie określonych...

Rozwój turystyki pieszej w regionie słupskim w latach 2005-2014 na przykładzie działalności Klubu Turystów Pieszych \"Mikołajek\"

Łukasz Marszałek
W artykule omówiono rozwój turystyki pieszej w regionie słupskim na przestrzeni 10 lat. Turystykę pieszą przedstawiono jako jedną z najbardziej popularnych form turystyki kwalifikowanej uprawianych na terenie prezentowanego obszaru. Opracowanie wykonano na podstawie danych udostępnionych przez Klub Turystów Pieszych „Mikołajek”, który jest obok PTTK największym popularyzatorem tej formy aktywności w regionie słupskim.

Rola i znaczenie sieci obszarów wiejskich w rozwoju pomorskich wsi

Gabriela Czapiewska
W artykule podjęto zagadnienie funkcjonowania sieci obszarów wiejskich w skali kraju i regionu. Na przykładzie województwa pomorskiego zobrazowano działalność Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) w latach 2007-2013 w ramach realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2007-2013). Przedstawiono jej cele i zadania oraz inicjatywy podejmowane w regionie pomorskim. W szczególności wskazano na te działania, które przyczyniły się do poprawy jakości życia i warunków pracy mieszkańców wsi.

Karakorum jako rejon eksploracji wysokogórskiej Polaków do 1989 r.

Aneta Marek
W artykule zaprezentowano wybrane kierunki polskich wypraw wysokogórskich w Karakorum do 1989 r. Uwzględniono ważniejsze polskie ekspedycje, które przyczyniły się do poznania nowych obszarów wysokogórskich tego pasma. Jego eksploracja miała aspekt geograficzny, bowiem przyczyniła się do poszerzenia wiedzy o środowisku przyrodniczym oraz o topografii terenu. Wyprawy miały duże znaczenie sportowe. Polacy rozpoczęli wspinaczki w górach najwyższych, wytyczając wiele nowych dróg w bardzo skrajnych warunkach, często w sezonie zimowym. Polscy himalaiści wspięli się na poziom, który...

Changes in hydro-chemical regime characteristics of transboundary Ishim river

Diana Burlibayeva, Almas Tleukulov, Christian Opp & Ivan Kirvel
At the present time there are problems with water supplies to the city of Astana. The problems are related to the quality of water in the Ishim River. In the future, after commissioning of the Satpayev Canal, this problem will become more serious due to the Irtysh River pollution. Because of it, considering the currently observed hydro-chemical regime of the Ishim and Irtysh rivers pollution, the following preventive measures to be taken in advance to...

EMIGRACJA A BEZPIECZEŃSTWO (WYBRANE PRZYKŁADY I ASPEKTY)

Izabela Szkurłat
The problem of migration is not only a phenomenon occurring today. For years, people move for various reasons such as economic, political or social. After the year 2004, when Poland joined the European Union, Poles began to emigrate to other European countries. The most popular country became the United Kingdom, which opened their labour markets to Poles. Migration processes that have taken place over a period of 12 years have significantly affect safety within the...

Wpływ zmian klimatu na reżim hydrologiczny małych rzek Polesia na przykładzie rzeki Jasielda

Ivan Kirvel, Aleksander Volchek & Sergiey Parfomuk
Na podstawie metodyki hydrologiczno-klimatycznych obliczeń opracowano program, który daje możliwość modelowania bilansu wodnego małych rzek Polesia Białoruskiego. Zawiera on w sobie obszerne informacje o elementach bilansu wodnego badanych rzek i może uwzględniać główne charakterystyki fizycznogeograficzne poszczególnych zlewni. Przeprowadzono badania reżimu wodnego małych rzek Polesia Białoruskiego. Pokazano, że największej transformacji odpływu rzecznego podlegają zlewnie, w których może zachodzić proces degradacji gleb torfowych na podłożu piaszczystym, zajmujących 30% całej powierzchni zlewni. Wykazano istotny wpływ zmian klimatu na...

Słupskie Prace Geograficzne nr 4

Nr 4 (2007): Słupskie Prace Geograficzne, ss. 192

Aktywność członków Euroregionu Glacensis w pozyskiwaniu funduszy unijnych

Małgorzata Żochowska
Artykuł ukazuje aktywność członków Euroregionu Glacensis w pozyskiwaniu funduszy unijnych w ramach POWT RCz-RP 2007-2013. Jest to najważniejszy program pozyskiwania środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – na projekty różnego typu. Jednym z kierunków zwiększenia atrakcyjności obszaru pogranicza polsko-czeskiego jest umiejętność wykorzystania tych środków w ramach współpracy transgranicznej, która jest bardzo ważnym elementem polityki regionalnej. Materiałem wyjściowym była analiza 183 wniosków o dofinansowanie, złożonych przez beneficjentów polskich.

Zastosowanie systematycznego przeglądu literatury w badaniach geograficznych na przykładzie studiów nad odnową wsi

Oskar Wolski
Jakość przeglądu literatury przedmiotu ma wpływ na zakres pozyskanej wiedzy i interpretację wyników własnych badań. W naukach geograficznych rozpowszechniła się ekspercka metoda przeglądu literatury, niewymagająca od autorów opisu zdefiniowanych kryteriów wyszukiwania, czyniąca studia literatury arbitralnymi. Alternatywą jest systematyczny przegląd literatury, wymagający zdefiniowania i opisu zastosowanych kryteriów, przez co procedura staje się powtarzalna. Celem niniejszej pracy jest analiza zastosowania systematycznego przeglądu literatury w studiach z zakresu geografii na przykładzie prac dotyczących odnowy wsi – sposobu definicji...

Walory i zagospodarowanie turystyczne wyspy Bornholm

Danuta Narożna
Celem artykułu jest przedstawienie walorów i zagospodarowania turystycznego duńskiej wyspy Bornholm położonej w południowo-zachodniej części Morza Bałtyckiego. Jej liczne atrakcje i doskonała lokalizacja przyciągają turystów nie tylko z Niemiec czy Szwecji, ale także z Norwegii, Wielkiej Brytanii, Holandii, i innych krajów. Wyjątkowe dziedzictwo przyrodnicze i antropogeniczne wyspy stanowią: klify, skały, jaskinie, wodospad Dondalen, dolina Ekkodalen oraz zamek Hammershus, kościoły rotundowe, warownia Lilleborg, twierdza Christiansø, latarnie morskie, fortyfikacje wojenne, miejsca pamięci, muzea i pomniki. Zakres i...

Social Studies: Theory and Practice, Vol. 7, No. 2 (2019)

Nr 2 (2019): Social Studies: Theory and Practice

Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na kształtowanie zachmurzenia w Koszalinie

Małgorzata Kirschenstein
Nr 1 (2003): Słupskie Prace Geograficzne, 107-119

Społeczno-ekonomiczne skutki bezrobocia na przykładzie mieszkańców powiatu słupskiego

Wioletta Szymańska & Aleksandra Zienkiewicz
Artykuł przedstawia wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród bezrobotnych mieszkańców powiatu słupskiego w 2007 r. W opracowaniu przedstawiono charakterystykę bezrobotnych z uwzględnieniem struktur społeczno-demograficznych, faktyczną sytuację bezrobotnych na rynku pracy oraz omówiono wpływ bezrobocia na życie ludności powiatu słupskiego, jak również aktywne formy radzenia sobie z tym zjawiskiem przez ankietowanych.

Infrastruktura komunikacyjna jako czynnik rozwoju turystyki powiatu kartuskiego

Aleksandra Zienkiewicz
W artykule dokonano analizy stanu infrastruktury komunikacyjnej powiatu kartuskiego – dostępności zarówno zewnętrznej, jak i wewnętrznej, zaprezentowanej jako czynnik rozwoju turystyki. W szczególności omówiono: dostęp do autostrady, dróg szybkiego ruchu i linii kolejowych, a także terminali: lotniczego i portowego. Ważnym zagadnieniem poruszonym w opracowaniu było zaprezentowanie sieci komunikacyjnej wewnątrz powiatu oraz dostępności do szlaków turystycznych.

Nowe spojrzenie na morfogenezę dolin Bachorzy i parchańskiej (Wysoczyzna Kujawska)

Paweł Molewski
W artykule zaprezentowano nowe spojrzenia na morfogenezę znanych z literatury dwóch dużych dolin marginalnych – Bachorzy i Parchanie, rozcinających Wysoczyznę Kujawską. Jedną z osobliwości tych dolin jest wypukły profil ich den i charakterystyczny łukowaty kształt, wypukłością skierowany na północny wschód. Dźwiganie den tych dolin związane jest z rozmaitymi ruchami skorupy ziemskiej – neotektonicznymi, glaciizostatycznymi i halotektonicznymi. Przeprowadzona przez autora analiza zróżnicowania przestrzennego potencjalnej aktywności neotektonicznej obszaru Wysoczyzny Kujawskiej wskazała na nieopisane dotąd uwarunkowania postglacjalnych przeobrażeń...

Funkcje międzynarodowe dużych miast Ukrainy (na przykładzie Czerniowiec)

Vasyl Dzhaman, Anna Czaplińska & Yaroslav Dzhaman
W artykule podjęto rozważania dotyczące identyfikacji funkcji miast międzynarodowych na przykładzie ukraińskiego miasta Czerniowiec. W tym celu stworzono algorytm badań międzynarodowych funkcji miast, który ze względu na swoją uniwersalność może być wykorzystany przy badaniu innych miast. Dzięki zastosowanej metodzie można stwierdzić, że Czerniowce nie mogą konkurować z miastami „globalnymi” i działać jako duże centrum międzynarodowe, jednak jego funkcje ponadkrajowe w ciągu ostatnich 25 lat zostały znacznie poszerzone.

Historyczne uwarunkowania rozwoju rolnictwa uspołecznionego na Pomorzu Środkowym

Gabriela Czapiewska
Nr 1 (2003): Słupskie Prace Geograficzne, 51-67

Analiza ruchu turystycznego miejscowości letniskowej na przykładzie Jastrzębiej Góry

Aneta Łojek
Nr 1 (2003): Słupskie Prace Geograficzne, 69-80

Przemiany społeczno-demograficzne i gospodarcze w małych miastach Pomorza Środkowego w okresie transformacji gospodarczej

Iwona Jażewicz
Nr 2 (2005): Słupskie Prace Geograficzne, 71-79

Alpy jako kierunek polskich ekspedycji do 1989 roku

Aneta Marek
W artykule zaprezentowano wybrane polskie wyprawy wspinaczkowe w Alpy do 1989 r. Uwzględniono ważniejsze polskie ekspedycje, które przyczyniły się do poznania nowych obszarów górskich, wytyczenia nowych dróg o zróżnicowanym stopniu trudności, zarówno w sezonie letnim, jak i zimowym. Stanowiło to podstawę do dalszych wyjazdów Polaków w wyższe góry świata, osiągnięcia odpowiedniego doświadczenia, traktowanego na równi z wynikami alpinistów innych krajów.

Registration Year

 • 2020
  450

Resource Types

 • Text
  450

Affiliations

 • Akademia Pomorska w Słupsku
  204
 • University of Gdańsk
  10
 • Nicolaus Copernicus University
  8
 • University of Luhansk
  6
 • Brest State Technical University
  4
 • University of Warsaw
  4
 • Chernivtsi National University
  4
 • Koszalin University of Technology
  3
 • University of Wrocław
  3
 • Adam Mickiewicz University in Poznań
  3