281 Works

CREATION OF KIEV PLANT OF AUTOMATIC MACHINES IN 1933-1937

Nataliya Annenkova
In the years 1928-1932, the Ukrainian SSR became a region whose industry became a priority for industrialization in accordance with the relevant plans of the federal government. However, the results of this process in Soviet Ukraine did not bring the expected results. Because of this factor, the role of Ukrainian industry in the union plan of industrialization has changed from avant-garde to ballast. One of the steps of the government of the USSR aimed at...

MAROKO W UNII AFRYKAŃSKIEJ, CZ. III: W POSZUKIWANIU MIEJSCA

Adam Kosidło
Sukces przyjęcia do Unii Afrykańskiej spowodował, iż Maroko zaczęło być jeszcze bardziej aktywne na arenie międzynarodowej i postanowiło otworzyć się szerzej na Czarną Afrykę, a nawet przystąpić do Wspólnoty Gospodarczej Krajów Afryki Zachodniej (ECOWAS), co zaskoczyło i zaniepokoiło czołowych liderów tego ugrupowania, którzy jednak ociągają się z podjęciem ostatecznej decyzji. Oczekiwanie trwa do dnia dzisiejszego i jest swoistą porażką – jak na razie – marokańskiej dyplomacji. A poza tym wydaje się, że obecnie polityka międzynarodowa...

THE KHARKOV ELECTROMECHANICAL PLANT CONTRIBUTION TO THE SOVIET MILITARY SUBMARINE FLEET FORMATION IN THE 1920-1941

Igor Annenkov
This article treats the subject of the Kharkov Electromechanical Plant contribution to the modern submarine fleet formation by the Soviet Union during 1920-1941 for the first time. It was established that during this period the enterprise role developed from an auxiliary plant to the USSR leading scientific and production organization in the sphere of submarines power electrical equipment systems development and manufacture. It was determined that the decisive factor in the KhEMZ growth contribution to...

AUTORYTET W KULTURZE POPULARNEJ: SPOSÓB FUNKCJONOWANIA, MECHANIZMY I PRZEMIANY

Bartosz Kicior
W społeczeństwie od zawsze toczyła się dyskusja o przewartościowaniu, o tym jak umoralniona przeszłość upada pod naciskiem pozbawionej wartości przyszłości. Są to jednak głównie dyskursy moralizatorskie, krytyczne i nierzadko mające niewiele wspólnego z podejściem obiektywnym nie mówiąc już o podejściu naukowym. Tekst traktuje o problemach w ujęciu definicyjnym wciąż zmieniającej się i dynamicznej rzeczywistości kultury popularnej oraz równie dynamicznych przemianach związanych z ustalaniem wzorców i autorytetów.

STRES I KSZTAŁTOWANIE ZASOBÓW PSYCHOFIZYCZNYCH W KONTEKŚCIE BEZPIECZEŃSTWA PERSONALNEGO W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH NA PRZYKŁADZIE WOJSKA

Paweł Wasilewski & Dariusz Stachelek
Funkcjonowanie w służbach mundurowych jest szczególnym rodzajem aktywności zawodowej i ogólnożyciowej człowieka. Wymaga od jej członków wzmożonego wysiłku fizycznego, dużego zaangażowania oraz częstych wyrzeczeń. Środowisko życia i pracy funkcjonariuszy grup dyspozycyjnych jest specyficzne. Rola i zadania jakie pełnią w państwie i społeczeństwie, stawiają przed nimi ogromne wyzwania, które sprzyjają występowaniu negatywnych skutków psychofizjologicznych. Przygotowanie jednostki i wyposażenie ją we właściwe umiejętności psychospołeczne wymaga właściwych predyspozycji i poddania jej odpowiedniemu szkoleniu, którego elementem musi być również...

Chciwość w świecie finansów? Problem użyteczności przednowoczesnych kategorii moralnych

Jacek Sójka

Świecka religia życia – perspektywa filozoficzna

Beata Guzowska

Nowoczesne strategie immunizacji przekonań religijnych

Sławomir Sztajer

Teologiczne impulsy kulturowej i społecznej emancypacji Dalitów

Piotr Kopiec

Teizm współczesnych uczonych – wybrane postacie

Zbigniew Drozdowicz

Cywilizacja miłości wobec kultury konsumpcyjnej. Wybrane zagadnienia filozofii społecznej papieża Jana Pawła II

Ryszard Wójtowicz Wójtowicz

Kościół katolicki wobec konfliktu politycznego dt. reformy sądów w Polsce w roku 2017

Paweł Kusiak

LEAVING CARE IN GERMANY: LEGAL AND ORGANISATIONAL FRAMEWORK

Thomas Meysen
Young people who cannot live with their birth families are provided with care through the child and youth welfare system. They are placed in foster, or residential care. In Germany, children and young people in care, and after leaving care are referred to with the English term “care leaver”. This phrase has become a code name for this group of persons in society. They have increasingly received attention from policy makers, and researchers over the...

OCHOTNICZE HUFCE PRACY JAKO INSTYTUCJE RYNKU PRACY NA WARMII I MAZURACH

Kinga Lisowska & majka lojko
Ochotnicze Hufce Pracy są jedną z kluczowych państwowych placówek skupiających się na organizacji systemowego wsparcia dla młodzieży w obszarze jej aktywizacji społecznej i zawodowej, tzn. wychowania, kształcenia, szkoleń, doradztwa oraz zatrudnienia. Jako instytucje budżetowe mają powierzoną odpowiedzialność zwłaszcza za młodzież trudną, wywodzącą się ze środowisk społecznie zaniedbanych, zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Na przestrzeni ostatnich lat instytucje te w sposób elastyczny dostosowały charakter swojej działalności oraz pełnione funkcje do wciąż zmieniającej się rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Celem...

Najstarsze klasztory Polski południowej. Wybrane problemy badawcze

Paulina Gorazd-Dziuban

Wybrane aspekty refleksji religijnych i celebrowanie świąt w kulturze ubóstwa

Monika Oliwa-Ciesielska

George Berkeley i John Stuart Mill o użyteczności religii chrześcijańskiej

Przemysław Spryszak

Religijne święta w brazylijskim katolicyzmie ludowym

Renata Siuda-Ambroziak

Raj jedynie dla wybranych – zbawienie w islamie

Katarzyna Pachniak

Aktualność zasady extra ecclesiam nulla salus

Bogusław Górka

‘WOMEN OF CAREER’: WORK AS A VALUE AND A SOURCE OF EMPOWERMENT

Joanna Ostrouch-Kamińska
The author analyses categories of work and career, understood as the space of experiencing personal satisfaction and self-efficacy. In this regard work has an emancipatory function, especially for women, for whom professional activity is a way to become independent. Different meanings of work for women are reconstructed in relation to the ways of their professional engagement: ‘women of work’, and ‘women of career’. The author is focused on the second type. As an example of...

Polityka Unii Europejskiej wobec problemu terroryzmu po wydarzeniach z 11 września 2001 roku do Traktatu z Lizbony z 13 grudnia 2007 roku

Marta Klik

BNCT jako obiecująca metoda walki z nowotworem

Marta Marszewska

Ideologia dżucze w polityce zagranicznej dynastii Kimów

Sandra Łach

Registration Year

 • 2022
  93
 • 2021
  116
 • 2020
  71
 • 2019
  1

Resource Types

 • Text
  171
 • Journal Article
  110

Affiliations

 • Polish Naval Academy
  15
 • University of Gdańsk
  13
 • University of Warsaw
  11
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
  8
 • Adam Mickiewicz University in Poznań
  6
 • Jagiellonian University
  4
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn
  4
 • Gdańsk University of Technology
  2
 • Akademia Pomorska w Słupsku
  2
 • Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
  2