35 Works

CREATION OF KIEV PLANT OF AUTOMATIC MACHINES IN 1933-1937

Nataliya Annenkova
In the years 1928-1932, the Ukrainian SSR became a region whose industry became a priority for industrialization in accordance with the relevant plans of the federal government. However, the results of this process in Soviet Ukraine did not bring the expected results. Because of this factor, the role of Ukrainian industry in the union plan of industrialization has changed from avant-garde to ballast. One of the steps of the government of the USSR aimed at...

THE KHARKOV ELECTROMECHANICAL PLANT CONTRIBUTION TO THE SOVIET MILITARY SUBMARINE FLEET FORMATION IN THE 1920-1941

Igor Annenkov
This article treats the subject of the Kharkov Electromechanical Plant contribution to the modern submarine fleet formation by the Soviet Union during 1920-1941 for the first time. It was established that during this period the enterprise role developed from an auxiliary plant to the USSR leading scientific and production organization in the sphere of submarines power electrical equipment systems development and manufacture. It was determined that the decisive factor in the KhEMZ growth contribution to...

AUTORYTET W KULTURZE POPULARNEJ: SPOSÓB FUNKCJONOWANIA, MECHANIZMY I PRZEMIANY

Bartosz Kicior
W społeczeństwie od zawsze toczyła się dyskusja o przewartościowaniu, o tym jak umoralniona przeszłość upada pod naciskiem pozbawionej wartości przyszłości. Są to jednak głównie dyskursy moralizatorskie, krytyczne i nierzadko mające niewiele wspólnego z podejściem obiektywnym nie mówiąc już o podejściu naukowym. Tekst traktuje o problemach w ujęciu definicyjnym wciąż zmieniającej się i dynamicznej rzeczywistości kultury popularnej oraz równie dynamicznych przemianach związanych z ustalaniem wzorców i autorytetów.

MAROKO W UNII AFRYKAŃSKIEJ, CZ. III: W POSZUKIWANIU MIEJSCA

Adam Kosidło
Sukces przyjęcia do Unii Afrykańskiej spowodował, iż Maroko zaczęło być jeszcze bardziej aktywne na arenie międzynarodowej i postanowiło otworzyć się szerzej na Czarną Afrykę, a nawet przystąpić do Wspólnoty Gospodarczej Krajów Afryki Zachodniej (ECOWAS), co zaskoczyło i zaniepokoiło czołowych liderów tego ugrupowania, którzy jednak ociągają się z podjęciem ostatecznej decyzji. Oczekiwanie trwa do dnia dzisiejszego i jest swoistą porażką – jak na razie – marokańskiej dyplomacji. A poza tym wydaje się, że obecnie polityka międzynarodowa...

STRES I KSZTAŁTOWANIE ZASOBÓW PSYCHOFIZYCZNYCH W KONTEKŚCIE BEZPIECZEŃSTWA PERSONALNEGO W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH NA PRZYKŁADZIE WOJSKA

Paweł Wasilewski & Dariusz Stachelek
Funkcjonowanie w służbach mundurowych jest szczególnym rodzajem aktywności zawodowej i ogólnożyciowej człowieka. Wymaga od jej członków wzmożonego wysiłku fizycznego, dużego zaangażowania oraz częstych wyrzeczeń. Środowisko życia i pracy funkcjonariuszy grup dyspozycyjnych jest specyficzne. Rola i zadania jakie pełnią w państwie i społeczeństwie, stawiają przed nimi ogromne wyzwania, które sprzyjają występowaniu negatywnych skutków psychofizjologicznych. Przygotowanie jednostki i wyposażenie ją we właściwe umiejętności psychospołeczne wymaga właściwych predyspozycji i poddania jej odpowiedniemu szkoleniu, którego elementem musi być również...

„INSERATY (KRAJOWE) (ZAGRANICZNE)” WOBEC KWESTII NARODOWOŚCIOWEJ (UKRAIŃSKIEJ I ŻYDOWSKIEJ) W GALICJI. PRZYCZYNEK DO BADAŃ NAD KRAKOWSKĄ PRASĄ GOSPODARCZĄ XIX W. (CZĘŚĆ I)

Piotr Przybytek & Paweł Przybytek
Powyższy artykuł skupia się na wątkach narodowościowych w „Inseratach (krajowych) (zagranicznych)” – gazecie handlowej z 1867 r. Na jej łamach bagatelizowano problem ukraiński, okazując większą niechęć Żydom, o wiele mniej licznym od Ukraińców. Taka tendencja była niezgodna z ogólną postawą wśród Polaków w Galicji – za większy problem uważano kwestię ukraińską, nie żydowską. Wyjątkiem od reguły były także organy prasowe pierwszych efemerycznych partii chrześcijańsko-społecznych. Dominowała problematyka żydowska, co skłania do wniosku, iż dla tworzącego się...

POLITYKA BAŁTYCKA JANA III SOBIESKIEGO – ZAŁOŻENIA, DZIAŁANIA, BILANS

Marcin Gomółka
Artykuł poświęcony jest całokształtowi działań wchodzących w skład koncepcji politycznej króla Polski Jana III Sobieskiego, określanej jako polityka bałtycka. Oprócz założeń polityki bałtyckiej, których prezentacja jest naturalnym następstwem podjętej problematyki badawczej szczególną uwagę zwrócono na posunięcia Jana III Sobieskiego w sferze wewnętrznej, a także zewnętrznej, zmierzające do zrealizowania powziętych planów. Dokonano wreszcie bilansu polityki bałtyckiej Sobieskiego, wraz z oceną pod kątem rzeczywistych korzyści dla Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

GEOPOLITYCZNE ZNACZENIE MARYNARKI WOJENNEJ W POLITYCE BEZPIECZEŃSTWA POLSKI W LATACH 1990-1999

Łukasz Wyszyński
Zmiany geopolityczne po rozpadzie ZSRR zintensyfikowały dynamikę przeobrażeń światowej i europejskiej architektury bezpieczeństwa. W ich obliczu Polska stanęła przed wyzwaniem zrewidowania dotychczasowej i stworzenia nowej polityki bezpieczeństwa narodowego. Kluczowym aspektem tego procesu było znalezienie się Polski w tzw. próżni bezpieczeństwa. Skutkowało to z jednej strony odrzuceniem sojuszniczych gwarancji ze strony Układu Warszawskiego, z drugiej natomiast wymusiło poszukiwanie nowej koncepcji mającej zapewnić bezpieczeństwo Polsce. W tym celu w okresie od 1990 roku do 1999 roku powstały...

PO CO JEST WOJSKO? DZIECIĘCE INTERPRETACJE ŚWIATA

Anna Wasilewska
Prezentowane w niniejszym artykule badania są fragmentem większego projektu badawczego o charakterze pedagogiczno-psychologicznym, dotyczącego problematyki interpretacji świata przez dzieci. Przedmiotem badań jest twórczość dziecięca – językowa i rysunkowa, poddana analizie i opisowi z perspektywy nie tylko pedagogicznej, ale także socjologicznej oraz psychologicznej. Problemy, które pojawiają się w związku z analizą wypowiedzi dzieci, dotyczą relacji między światem rzeczywistym a obrazem świata w umyśle dziecka. Z konstruowaniem znaczeń związane są koncepcje dotyczące tworzenia reprezentacji w umyśle, dlatego...

ELITY POLITYCZNE W LOKALNEJ STRUKTURZE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Gracjana Dutkiewicz
We współczesnym świecie samorząd terytorialny w formie władzy samorządowej obok powszechnie występującej władzy wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej jawi się jako nierozerwalny element ustroju państw demokratycznych. Tak rozumiany samorząd terytorialny obserwuje się w zagwarantowaniu swoim obywatelom udziału w sprawowaniu władzy publicznej. Takie przekonanie wynika z nadanych rozwiązań ustrojowych organu stanowiącego i wykonawczego wspólnoty samorządowej, w ramach których lokalne reprezentacje posiadają realny i rzeczywisty wpływ na stanowienie lokalnej władzy, polityki oraz podejmowanie i wykonywanie lokalnych decyzji. Zgodnie...

CZIRIKOWO 1812 – ZAPOMNIANA BITWA KSIĘCIA JÓZEFA

Dawid Gralik
14 września 1812 r. Wielka Armia Napoleona zdobyła Moskwę i większość jego żołnierzy uwierzyła, że koniec wojny jest bliski. Niestety działania wojenne trwały nadal. Przeciwko armii rosyjskiej pod dowództwem feldmarsz. Michaiła Kutuzowa Napoleon wysłał grupę pod dowództwem swojego szwagra – króla Neapolu Joachima Murata. W jej składzie znalazł się również V Korpus dowodzony przez gen. ks. Józefa Poniatowskiego. Polacy aktywnie uczestniczyli w walkach zgrupowania Murata. W ich wyniku 29 IX 1812 r. doszło do bitwy...

NAUCZYCIELE AKADEMICCY WOBEC PROBLEMU WYPALENIA ZAWODOWEGO

Elżbieta Gaweł-Luty
Praca we współczesnym świecie stanowi ważny element funkcjonowania zarówno poszczególnych jednostek, jak i całych społeczeństw. Rozwój nauki i techniki wymaga od pracownika stałego podnoszenia swoich kwalifikacji oraz umiejętności współdziałania w ramach struktur zawodowych. Ciągle rosnące oczekiwania wobec pracownika mogą i często powodują wystąpienie wypalenia zawodowego. W szczególności na to zjawisko narażone są jednostki, które w ramach obowiązków zawodowych podejmują relacje z wieloma osobami. Celem niniejszego opracowania jest zatem namysł nad obrazem nauczyciela akademickiego w kontekście...

SPRAWA NIEMIECKICH ODSZKODOWAŃ ZA II WOJNĘ ŚWIATOWĄ W STOSUNKACH MIĘDZY POLSKĄ A RFN DO 1991 R.

Stanisław Żerko
Rząd PRL pod naciskiem ZSRR w deklaracji z 23 sierpnia 1953 r. zrzekł się reparacji od Niemiec. Od tego czasu RFN konsekwentnie stoi na stanowisku, że na drodze prawnej sprawa świadczeń dla polskich ofiar okupacji niemieckiej jest dawno zamknięta. Mimo to dwukrotnie (w 1970 i 1990 r.) RFN usiłowała uzyskać od Polski potwierdzenie ważności deklaracji z 1953 r. Wszystkie świadczenia wypłacane na mocy zawartych w omawianym okresie układów polsko-niemieckich (1972 i 1991 r.) były przedstawiane...

TWO STATES, FOUR ELECTIONS, ONE ISSUE – GREECE AND POLAND ON THE POPULIST PATH

Iwona Jakimowicz-Pisarska & Stylianos Ioannis Tzagkarakis
Populism is a phenomenon that has developed particularly in the years after the crisis in Europe. This does not mean that it did not exist in the pre-crisis era, but its impetus at this time creates significant pressures for both democracy and the very future of Europe. However, populism exist both in the right and the left of the political spectrum, but its methods goes beyond the ideological contradictions on the road to gaining and...

BUDŻET PARTYCYPACYJNY I JEGO PEDAGOGICZNY POTENCJAŁ. SZANSE – MOŻLIWOŚCI – BARIERY

Elżbieta Gaweł-Luty & Grzegorz Piekarski
Celem artykułu jest przybliżenie idei budżetu partycypacyjnego jako wartości pedagogicznej ukrytej w praktyce społecznej. Autorzy analizując jego pedagogiczny potencjał, z jednej strony wskazują na możliwości jego wykorzystania dla rozwijania i wzmacniania kompetencji obywatelskich oraz budowania kultury dialogu i wzajemnej pomocy na rzecz zwiększenia zaangażowania Polaków w proces (współ)decydowania o kształcie lokalnej polityki. Z drugiej strony jego rosnąca popularność, stała się dla Autorów impulsem do krytycznego namysłu wokół procesów jego wdrażania i realizowania przez jednostki samorządowe....

TREŚCI DEZINFORMACYJNE ROZPOWSZECHNIANE W PORTALACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Joanna Tomczak & Tomasz Sadowski
Dezinformacja jest narzędziem propagandy, mającym na celu fałszowanie rzeczywistości, której zniekształcony obraz ma wpłynąć na odbiorcę i podejmowane przez niego decyzje. Choć nie jest to zjawisko nowe, to w czasach nieograniczonego dostępu do informacji, których treści nie są możliwe do zweryfikowania, jest to proceder szczególnie niebezpieczny. Użytkownicy portali społecznościowych swoją aktywnością dowiedli, że za pomocą dostępnych im środków takich jak memy internetowe, trolling czy astroturfing, mogą wpłynąć na losy nie tylko swoje i swoich narodów,...

CHARAKTERYSTYKA STOSUNKÓW ROSYJSKO-CHIŃSKICH W WARUNKACH PRZEMIAN PORZĄDKU MIĘDZYNARODOWEGO. WYMIAR MILITARNY W KONTEKŚCIE TRILATERALIZMU

Gracjan Cimek
Okres 2012-2014 stanowi realny początek podważenia hegemonii Stanów Zjednoczonych w stosunkach międzynarodowych, co wiążę się z objęciem prezydentury w Rosji na trzecią kadencję przez Władimira Putina oraz dojściem do władzy Xi Jinpinga w Chinach. Jesteśmy więc w trakcie globalnej rywalizacji o przyszłość porządku międzynarodowego. Celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytania: czy istnieje sojusz pomiędzy Chinami i Rosją? Weryfikuję hipotezę, że relację obu mocarstw, w oficjalnej narracji określane mianem "wszechstronnego partnerstwa strategicznej współpracy dla nowej...

PRZEDREWOLUCYJNE FILMY ROSYJSKIE I ICH PROPAGANDOWE ODNIESIENIE

Dominik Marcinkowski
Klasyczne kino rosyjskie często utożsamiane jest z komunistycznymi filmami propagandowymi z lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku. Jednak początki tamtejszego przemysłu filmowego sięgają czasów z przed rewolucji październikowej. W następnych latach bolszewicy często sięgali do doświadczeń i osiągnięć swoich poprzedników, tworząc dzieła programowo polityczne. Poniższy tekst stanowi prezentację wyników analizy czterech filmów, powstałych w latach 1911-1917: Obrona Sewastopola (1911), Rok 1812 (1912), Trzechsetlecie dynastii Romanowów (1913) i Ojciec Sergiusz (1917). Głównym celem prezentowanych badań jest...

PERSPECTIVES ON WOMEN AT SEA IN THE LIGHT OF FEMALE SEAFARERS' EXPERIENCE. CHALLENGES FOR MARITIME EDUCATION

Astrid Męczkowska-Christiansen & Iwona Królikowska
The article presents the ways of perceiving female seafarers that occur among the crews of sea-going vessels. To identify the conceptions of ‘being a woman on-board’, a phenomenographic research approach was applied. As the result, various ways of perceiving female seafarers were identified. The results of the study may contribute to becoming aware of selected challenges which maritime education faces as well as refining educational practices within this field.

POLIHEURYSTYCZNA TEORIA PODEJMOWANIA DECYZJI W ANALIZIE POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA

Tomasz Pawłuszko
Artykuł analizuje ważną dla międzynarodowego dyskursu naukowego poliheurystyczną teorię podejmowania decyzji (poliheuristic theory of decision-making, PTDM). Teoria ta przyczyniła się do opracowania tzw. stosowanej analizy decyzyjnej (applied decision analysis) oraz wzmocniła próby popularyzacji podejścia behawioralnego w analizie polityki bezpieczeństwa. Główną hipotezą tekstu jest twierdzenie, że podejście PTDM może pogłębić studia nad kruchymi strukturami politycznymi w Europie Środkowej. Celem autora jest identyfikacja obszarów zastosowania wspomnianych ujęć w badaniach nad bezpieczeństwem narodowym rozwijanych w Europie Środkowej. Artykuł...

STATUS PRAWNY AFROAMERYKANÓW I OCHRONA PRAWNA ŻOŁNIERZY KOLOROWYCH W CZASIE WOJNY SECESYJNEJ (1861-1865)

Piotr Derengowski
Status prawny Afroamerykanów z pewnością nie pozostawał bez znaczenia na traktowanie żołnierzy USCT. Chociaż wolni Murzyni posiadali pewne ograniczone prawa już w okresie kolonialnym, to jednak już po wojnie o niepodległość byli oni sukcesywnie wypychani poza ramy amerykańskiego społeczeństwa. Potwierdzenie znalazło to chociażby w ustawie naturalizacyjnej z roku 1790 oraz decyzji Sądu Najwyższego w sprawie Dreda Scotta, które usankcjonowały niemożność uzyskania obywatelstwa USA przez Afroamerykanów. Podobnie wyglądała kwestia służby ludności czarnoskórej w armii. Wprowadzone po...

ADULTUS PARVUS VS. INFANT AETERNUS. PRÓBY KONSTRUOWANIA SIEBIE W KULTURZE PORADNIKA

Agnieszka Bzymek
Autorka próbuje spojrzeć na współczesnych dorosłych i dzieci budujących samych siebie w oparciu o dostępne narzędzia kultury masowej, zwłaszcza te ukierunkowane na tzw. poradnictwo. Rekonstruuje pojęcia: dorosły i dziecko, by określić zasady sterujące nowym porządkiem społeczno-kulturowym, w którym zarówno infant aeternus, jak i adultus parvus próbują odnaleźć swoje miejsce w przestrzeni. Zasadne jest podkreślenie, iż jest to jedynie próba zauważenia wyjątkowo istotnego problemu, który pociąga za sobą konsekwencje w obszarze rozwoju, zwłaszcza psychospołecznego oraz emocjonalnego,...

PROTOKOŁY Z KONFERENCJI NACZELNIKÓW WYDZIAŁÓW POLITYCZNYCH MSZ JAKO ŹRÓDŁO DO BADANIA POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ W 1921 ROKU

Tomasz LANDMANN
Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia i treści zawartych w protokołach z konferencji naczelników Wydziałów Politycznych MSZ w kontekście analizy tematów istotnych dla polityki zagranicznej II RP w 1921 roku. W analizie uwzględniono kwerendę materiałów archiwalnych zgromadzonych w Archiwum Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce oraz dostępną literaturę naukową. Postawiono tezę, że protokoły z konferencji naczelników Wydziałów Politycznych MSZ mogą stanowić ważne uzupełnienie źródłoznawcze dla badania polskiej polityki zagranicznej w 1921 roku, czyli w początkowym okresie umacniania...

„INSERATY (KRAJOWE) (ZAGRANICZNE)” WOBEC KWESTII NARODOWOŚCIOWEJ (UKRAIŃSKIEJ I ŻYDOWSKIEJ) W GALICJI. PRZYCZYNEK DO BADAŃ NAD KRAKOWSKĄ PRASĄ GOSPODARCZĄ XIX W. (CZĘŚĆ II)

Piotr Przybytek & Paweł Przybytek
Powyższy artykuł skupia się na wątkach narodowościowych w „Inseratach (krajowych) (zagranicznych)” – gazecie handlowej z 1867 r. Na jej łamach bagatelizowano problem ukraiński, okazując większą niechęć Żydom, o wiele mniej licznym od Ukraińców. Taka tendencja była niezgodna z ogólną postawą wśród Polaków w Galicji – za większy problem uważano kwestię ukraińską, nie żydowską. Wyjątkiem od reguły były także organy prasowe pierwszych efemerycznych partii chrześcijańsko- -społecznych. Dominowała problematyka żydowska, co skłania do wniosku, iż dla tworzącego...

Registration Year

 • 2020
  34
 • 2019
  1

Resource Types

 • Text
  35

Affiliations

 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
  10
 • University of Gdańsk
  2
 • Siedlce University of Natural Sciences and Humanities
  2
 • Jagiellonian University
  2
 • Akademia Pomorska w Słupsku
  1
 • University of Crete
  1
 • University of Wrocław
  1
 • University of Silesia
  1
 • Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
  1
 • University of Białystok
  1