808 Works

Kształtowanie środowiska dźwiękowego jako przejaw kreatywności dzieci. Perspektywa ekologii akustycznej

Magdalena Sasin

XIV Letnia Szkoła Młodych Andragogów i Poradoznawców, Zielona Góra, 21-24 maja 2012 roku

Anetta Pereswiet-Soltan
Studia Poradoznawcze, Tom 1 (2012)

Frans Meijers, Wybieram czy jestem wybieranym?, Naukowe Seminarium Poradoznawcze, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław, 12 kwietnia 2012 roku

Elzbieta Siarkiewicz
Studia Poradoznawcze, Tom 1 (2012)

Informacja o powstaniu Naukowego Towarzystwa Poradoznawczego

Alicja Czerkawska
Studia Poradoznawcze, Tom 1 (2012)

Gayle A. Sulik, Pink Ribbon Blues. How Breast Cancer Culture Undermines Women’s Health, Oxford University Press, 2011, ss. 402

Edyta Zierkiewicz
Studia Poradoznawcze, Tom 1 (2012)

Elżbieta Siarkiewicz, Przesłonięte obszary poradnictwa. Realia – iluzje – ambiwalencje, Uniwersytet Zielonogórski, 2010, ss. 227

Michal Mielczarek
Studia Poradoznawcze, Tom 1 (2012)

Społeczno-kulturowe konteksty definiowania roli doradcy

Anna Bilon & Jozef Kargul
Autorzy niniejszego artykułu podejmują próbę rozważań o społeczno-kulturowych kontekstach definiowania roli doradców. Starają się wskazać podobieństwa i różnice w koncepcjach roli doradcy w różnych krajach i kulturach na świecie. Podkreślają złożoność kwestii wyznaczania roli społecznej doradcy, wynikającą głównie z kontekstów (społecznych, kulturowych, politycznych), w jakich osadzone jest samo poradnictwo, rozumiane jako proces społeczny i/lub wytwór kulturowy.

Międzynarodowe targi i konferencja żeglugi śródlądowej i gospodarki wodnej Waterways Expo 2012

Malgorzata Lizut
Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Vol 7 (2013)

XXII Światowy Kongres Nauk Politycznych

Helena Wyligala
Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Vol 7 (2013)

28. Międzynarodowy Kongres Psychologii Stosowanej (ICAP 2014) 8-13 lipca 2014 w Paryżu

Violetta Drabik-Podgorna
Studia Poradoznawcze, Tom 3 (2014)

Recenzja książki: Brunon Hołyst. (2016). Bezpieczeństwo gatunku ludzkiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Tom 4, ss. 742.

Piotr Sobol-Kolodziejczyk & Marek Zielinski
Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Vol 10 No 1 (2016)

Bezzałogowe statki powietrzne

Piotr Polkowski
Już podczas I wojny światowej powstawały koncepcje zastosowania bojowych bezzałogowców. Podczas II wojny światowej rozwinięto te koncepcje – powstały pierwsze rozwiązania bazujące na sygnale telewizyjnym. W czasie zimnej wojny prace nad bezzałogowcami nabrały tempa. Revolution in military affairs przyniosła szersze wykorzystanie bsp. Współcześnie używa się bsp do ochrony wojsk, w transporcie, do kierowania ogniem artylerii, we wsparciu działań sił specjalnych i w misjach uderzeniowych. Używanie bezzałogowców przynosi korzyści finansowe, obniża koszty szkolenia i utrzymania gotowości...

Ochrona zewnętrznych granic Unii Europejskiej w kontekście presji migracyjnej w 2015 roku

Patrycja Olczyk
Ochrona zewnętrznych granic Unii Europejskiej w kontekście presji migracyjnej w 2015 roku stała się najważniejszym zadaniem krajów członkowskich Unii Europejskiej. Wymogiem jest wprowadzenie zarówno rozwiązań systemowych, jak natychmiastowe podejmowanie efektywnych działań doraźnych z powodu dynamiki i skali zjawiska migracji. Celem artykułu jest omówienie formy ochrony zewnętrznych granic Unii Europejskiej w kontekście presji migracyjnej w 2015 roku oraz przyczyn fiaska dotychczasowej formuły działania UE i jej wyspecjalizowanej agencji FRONTEX. W artykule pokazano, jak fala migracyjna 2015...

Etyka współodpowiedzialności, czyli moralność wywiedziona z międzyludzkiej komunikacji

Beata Borowicz-Sierocka
Artykuł, wskazując – w duchu transcendentalnej pragmatyki - na współodpowiedzialność jako najwyższą zasadę etyczną, a jednocześnie proponując rozbudowaną definicję komunikacji społecznej, broni tezy, iż uniwersalny i kategoryczny charakter zasady współodpowiedzialności wynika wprost ze struktury procesów komunikacyjnych jako współintencjonalnie kształtowanej kooperacji. Specyfika procesów komunikacyjnych – wyznaczana przede wszystkim przez charakterystyczną dla nich jedność performatywno-propozycjonalną oraz przez warunkujące ich możliwość normy i roszczenia ważnościowe – decyduje ostatecznie o szczególnym charakterze i wyjątkowym znaczeniu projektu etycznego fundowanego na...

Strategie państw w polityce międzynarodowej – przykład Tanzanii

Anna Cichecka
Artykuł stanowi przegląd strategii bezpieczeństwa Tanzanii. Wyszczególniono także czynniki, które odegrały istotną rolę w kształtowaniu tych strategii. W pierwszej części omówiono okres postkolonialny i zobrazowano sylwetkę pierwszego prezydenta niepodległej Tanzanii – Juliusa Nyerere oraz jego wpływ na zmiany polityczne i społeczne w państwie. Następnie zaprezentowano ogólną charakterystykę Sił Zbrojnych Tanzanii, a także pozostałych podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe w państwie. Artykuł został przygotowany na podstawie analizy literatury przedmiotu, danych statystycznych, materiałów źródłowych oraz oficjalnych wypowiedzi...

Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa 2016 – Okręty i Strategia Rozwoju Marynarki Wojennej RP

Piotr Mickiewicz
Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Vol 10 No 1 (2016)

Strategiczne znaczenie Morza Czarnego w kontekście bezpieczeństwa regionalnego i euroatlantyckiego

Stanislaw Zarychta
Rejon Morza Czarnego i otaczających go terytoriów wraz z jego bogatymi złożami naturalnymi znajdował się i znajduje w centrum interesów politycznych i gospodarczych głównych potęg światowych. Po rozpadzie Związku Radzieckiego rejon Morza Czarnego stał się miejscem intensywnej wymiany handlowej i tranzytowej oraz przesyłu surowców energetycznych z obszaru Morza Kaspijskiego i Azji Środkowej do Europy. Wydarzenia w Gruzji i ostatnie wydarzenia na Ukrainie pokazują, że Rosja stara się odbudować dawne wpływy i przejąć kontrolę w tym...

Bezpieczeństwo ekologiczne a rozwój inwestycyjny w Polsce.

Marek Z. Kulisz
Artykuł przedstawia rozważania autora na temat związków przyczynowo skutkowych bezpieczeństwa ekologicznego oraz rozwoju inwestycyjnego w Polsce. Bezpieczeństwo ekologiczne jest pojęciem złożonym i wieloznacznym, zależnym od sposobu podejścia do problemu. W procesie zapewniania bezpieczeństwa ekologicznego szczególną rolę odgrywa Minister Środowiska, który opracowuje projekt Polityki Ekologicznej Państwa oraz odpowiada za monitoring środowiska. Poprzez proces zarządzania bezpieczeństwem ekologicznym można wpływać na takie stymulowanie procesami rozwoju kraju, aby w jak najmniejszym stopniu zagrażały one środowisku i jego zasobom naturalnym,...

Economic Security of Enterprises in the Context of National Safety of the State

Olena Liutak & Oleh Kravchuk
What is considered in this article are key positions in relation to the factors that form economic security of an enterprise. Hierarchical strengths of securities are analysed. The macroeconomic sources of the threats that have an influence on corporate safety of the subjects management are certain. Directions of the improvement in the area of economic security of enterprises are considered as the bases for forming the national safety and security of the state in line...

Metodologia badań zagrożeń wynikających z kryzysu społeczno-ekonomicznego. Analiza strategiczna w obszarze bezpieczeństwa

Piotr Daniluk
W artykule przedstawiono ogólne uwarunkowania metodologii badań bezpieczeństwa w kontekście warstwy poznawczej określanej przez kształtujące się w Polsce nauki o bezpieczeństwie oraz w ujęciu empirycznym determinowanym przez narastający kryzys gospodarczo-społeczny w Europie. Formułowanym pilnym wymaganiom metodologicznym płynącym z obu tak zdefiniowanych obszarów sprostać może, zdaniem autora, analiza strategiczna. W artykule krótko scharakteryzowano podstawowe cechy tej analizy oraz opisano proces jej realizacji. Podkreślone zostały dwie istotne zalety tej metody, za które uznano wszechstronność wykorzystania na różnych...

Dekadę po Waszyngtonie: standaryzacyjny sukces czy porażka NATO?

Jerzy Deren
Polityczno-wojskowe oraz ekonomiczne implikacje standaryzacji na proces planowania obronnego wyznaczają obszar zainteresowań badawczych prezentowanych w artykule. Autor dowodzi, że proces standaryzacyjny, rozpatrywany w aspekcie procesu planowania obronnego (sił), jest warunkiem koniecznym osiągania interoperacyjności. Celem badawczym – realizowanym przy wykorzystaniu analitycznych metod badania standaryzacji w NATO oraz modelowania są procesy: Celów Sił Zbrojnych (element w procesie planowania sił NATO) oraz planowania obronnego NATO, pozostające w korelacji i harmonizacji z procesem standaryzacji. Struktura problemu badawczego jest oparta...

Wybrane aspekty zarządzania bezpieczeństwem finansowym i zadłużeniem miasta Wrocławia

Iwona Ladysz
Artykuł prezentuje możliwości podnoszenia pozycji Wrocławia w systemie osadniczym Polski w ramach posiadanej zdolności do bezpiecznego realizowania zadań ze środków budżetowych. W artykule podjęto próbę oceny stabilności realizowanej polityki finansowej przez władze samorządowe oraz poziomu bezpieczeństwa finansowego miasta Wrocławia. Celem artykułu była analiza stanu zadłużenia oraz ocena sposobu zarządzania bezpieczeństwem finansowym miasta pod kątem wielkości deficytu i poziomu zadłużenia metropolii wrocławskiej. Wskazano alternatywne możliwości finansowania inwestycji, które wpływają na bezpieczeństwo fi nansowe jednostki samorządu terytorialnego,...

25-lecie Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Lwowie

Adam Zych

Budowa potencjału morskiego Chin

Rafal Kwiecinski
Artykuł jest poświęcony zagadnieniom wzrostu potęgi Chin na początku XXI w. Analizuje on ogólne aspekty tego procesu, takie jak: rozwój infrastruktury i przemysłu stoczniowego, wzrost liczby jednostek marynarki handlowej oraz modernizacja marynarki wojennej Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej (ChAL-W). Proces modernizacji marynarki wojennej ChAL-W odzwierciedla wiele istotnych problemów, przykładowo takich jak ewolucja strategii wojskowej, czy rozwój potencjału morskiego. Obecnie przemysł stoczniowy Chin produkuje coraz nowocześniejsze okręty i wykorzystuje coraz nowocześniejsze technologie. Najnowsze chińskie jednostki są porównywalne z...

Registration Year

 • 2022
  61
 • 2021
  88
 • 2020
  584
 • 2019
  75

Resource Types

 • Text
  765
 • Journal Article
  41
 • Data Paper
  1
 • Peer Review
  1

Affiliations

 • University of Lower Silesia
  21
 • University of Wrocław
  6
 • University of Gdańsk
  6
 • Universität Innsbruck
  6
 • University of Łódź
  6
 • University of Milano-Bicocca
  5
 • University of Warsaw
  5
 • Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
  4
 • Pedagogical University of Kraków
  3
 • Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw
  3