639 Works

Rozpad Antyli Holenderskich. Perspektywy relacji w ramach Królestwa Niderlandów

Agnieszka Pawlak
Antyle Holenderskie (tj. wyspy Bonaire, Saba, Curaçao, Sint Maarten, Sint Eustatius) stanowią ważny element współczesnej polityki holenderskiej, jednak w polskiej literaturze politologicznej obszarowi temu nie poświęca się większej uwagi. Antyle Holenderskie, wraz z Holandią i wyspą Aruba, wchodzą w skład Królestwa Niderlandów, a charakter stosunków i zależności łączących te państwa reguluje Statut Królestwa Niderlandów z 1954 roku. Historia państwa jest ściśle związana z kolonialną przeszłością Holandii, a charakter społecznokulturowy został trwale zdeterminowany przez holenderskie wpływy...

Bezpieczeństwo osób z niesprawnością ruchową jako zadanie władz samorządowych. Przykład Powiatu Gnieźnieńskiego

Magdalena Janiak
Celem niniejszej pracy jest prezentacja problemu istnienia barier architektonicznych i sposobów ich likwidacji w odniesieniu do problematyki poczucia bezpieczeństwa osób z dysfunkcją narządów ruchu. Zakres przedsięwzięć prowadzonych przez władze jednostek administracji terenowej została ukazana przez pryzmat uwarunkowań prawnych i organizacyjnych. Jako przykład wybrano Powiat Gniezno oraz roczny plan działań władz powiatu z roku 2017.

Odkrycia surowcowe w Kenii. Szanse i zagrożenia

Anna Cichecka
W artykule przedstawiono ogólne szanse rozwoju oraz zagrożenia związane z odkryciami surowcowymi w Kenii dokonanymi w ostatnich latach. Wskazano, iz stały wzrost zainteresowania inwestorów zagranicznych towarzyszący informacjom o odkryciach, dowodzi istnienia znacznego potencjału i możliwosci handlowych. Jednocześnie zauważono, że jeśli Kenia poważnie myśli o wykorzystaniu szans, będzie to wymagało podjęcia wspólnych wysiłków ze strony rządu i sektora prywatnego na rzecz stworzenia stabilnego otoczenia biznesowego. Podstawowy wniosek, jaki wynika z rozważań zawartych w tekście, to fakt,...

Kwalifikacje i kompetencje nauczycieli przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa

Karina Sikora-Wojtarowicz
Nowe paradygmaty bezpieczeństwa wskazują, że jest ono wspólną sprawą wszystkich obywateli. Aby społeczeństwo było jednak gotowe sprostać współczesnym zagrożeniom, musi podlegać zdecydowanym działaniom edukacyjnym w tym zakresie. Celem szkolnej edukacji na rzecz bezpieczeństwa musi być budowanie człowieka kreatywnego, przedsiębiorczego i samodzielnego, który w warunkach zagrożenia będzie pewny postępowania. Najpierw należy jednak zwrócić uwagę na atrybuty kadry pedagogicznej - wiedzę, postawy i umiejętności. Nauczyciel przygotowując do życia uczniów, kształtuje przyszłość całego społeczeństwa. Z tego powodu przedmiotem...

Clausewitz w Wietnamie. Dlaczego komuniści przegrywając bitwy wygrali wojnę?

Damian Winczewski
Celem artykułu jest wyjaśnienie sukcesu wietnamskich komunistów w wojnach z siłami francuskimi, a następnie amerykańskimi w kategoriach strategicznych. Teza postawiona w artykule zakłada, że wietnamscy rewolucjoniści lepiej niż ich przeciwnicy rozumieli annały strategii wojskowej i politycznej, ponieważ wietnamscy dowódcy za pośrednictwem tradycji marksistowskiej przyswoili zasady prowadzenia wojen wyłożone przez pruskiego generała Carla von Clausewitza. Tymczasem w tradycji amerykańskiej aż do zakończenia konfliktu w Wietnamie myśl Clausewitza, na czele z tezą o wzajemnych powiązaniach wojny i...

Wstęp

Piotr Mickiewicz
Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Tom 12 Nr 2 (2018)

Bezpieczeństwo energetyczne Kazachstanu w dobie kryzysu

Ewelina Morawska
Bezpieczeństwo energetyczne Kazachstanu bazuje na eksporcie ropy naftowej. Państwo to jest bogate w złoża surowców energetycznych, dąży do zapewnienia stabilnych kierunków zbytu. Ten drugi przypadek stanowi Kazachstan. Władze w Astanie oparły wzrost gospodarczy na rozwoju przemysłu surowcowego. Celem opracowania jest ukazanie, w jaki sposób na bezpieczeństwo energetyczne Kazachstanu wpłynęły dwa czynniki: kryzys na światowym rynku paliw spowodowany spadkiem cen na surowce oraz sankcje nałożone na Rosję przez Zachód. Przedstawione zostaną również możliwości alternatywne działania oraz...

Budowa potencjału morskiego Chin

Rafal Kwiecinski
Artykuł jest poświęcony zagadnieniom wzrostu potęgi Chin na początku XXI w. Analizuje on ogólne aspekty tego procesu, takie jak: rozwój infrastruktury i przemysłu stoczniowego, wzrost liczby jednostek marynarki handlowej oraz modernizacja marynarki wojennej Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej (ChAL-W). Proces modernizacji marynarki wojennej ChAL-W odzwierciedla wiele istotnych problemów, przykładowo takich jak ewolucja strategii wojskowej, czy rozwój potencjału morskiego. Obecnie przemysł stoczniowy Chin produkuje coraz nowocześniejsze okręty i wykorzystuje coraz nowocześniejsze technologie. Najnowsze chińskie jednostki są porównywalne z...

UE jako aktor globalny – historyczny i współczesny przegląd rosnącej działalności stabilizacyjnej Unii Europejskiej w Europie i na Kaukazie Południowym

Marek Musiol
Celem tego artykułu jest krótka prezentacja w postaci przeglądu zaangażowania UE w utrzymanie pokoju w Europie i na Południowym Kaukazie. Niniejsze studium wyszczególnia najważniejsze przejawy unijnych misji cywilnych i operacji militarnych w tych regionach1. Te formy zaangażowania UE na świecie są bardzo zróżnicowane, zaczynając od misji cywilnych (Gruzja lub Ukraina), kończąc na wsparciu dla operacji wojskowych innych organizacji międzynarodowych, na przykład NATO – operacja militarna ISAF w Afganistanie.

„Kalifat Daesh” – religijna potrzeba czy zagrożenie terrorystyczne?

Magdalena El Ghamari
Jihadyści, fundamentaliści czy ekstremiści straszą, konsekwentnie realizują politykę chaosu w krajach europejskich werbując umęczonych wolnością Europejczyków. Coraz większa łatwość kontaktów, masowa komunikacja, internet prowadzą do spotkań i zderzeń kulturowych, a szoku kulturowego doznać można nawet na odległość, bez bezpośredniego kontaktu. Kanałami tymi napływają bowiem produkty kultury konsumpcyjnej, skomercjalizowanej i niezależnie od tego, czy są one amerykańskiego, czy ponadnarodowego pochodzenia kształtują kosmopolityczną kulturę i styl życia. Choć jest ona uboga w warstwie intelektualnej i pozornie nie...

Problematyka proliferacji broni pokonfliktowej

Marcin Sobon
Artykuł opisuje problematykę broni pokonfliktowej. Autor koncentruje się na kwestiach związanych z handlem bronią oraz przepływem uzbrojenia między krajami różnych z stref geograficznych na całym świecie. Opisane są przykłady transferów broni do grup zbrojnych oraz przestępczych, wskazujących na brak skutecznych narzędzi międzynarodowych związanych z kontrolą proliferacji broni.

Recenzja książki: Jarosław Gryz (red.). (2013). Strategia bezpieczeństwa narodowego Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, ss. 424.

Jerzy Deren
Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Tom 8 Nr 2 (2014)

Bezpieczeństwo międzynarodowe w badaniach polskich think tanks

Tomasz Pawluszko
Analiza poświęcona jest ocenie ilościowej potencjału polskich ośrodków eksperckich (think tanks) w obszarze badań nad bezpieczeństwem międzynarodowym. Ocenie poddano 5 pozarządowych instytucji. Zwrócono uwagę na tło ich rozwoju oraz główne priorytety działalności w okresie 2008–2013. Analizę zamykają zebrane wnioski.

Recenzja książki: Sebastian Wojciechowski, Anna Potyrała (red.). (2014). Bezpieczeństwo Polski. Współczesne wyzwania i zagrożenia. Warszawa: Wydawnictwo Difin, ss. 262

Bogdan Koszel
Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Tom 8 Nr 2 (2014)

Recenzja książki: Erhard Cziomer (2013). Rola Niemiec w kryzysie strefy euro po 2009 r. Kraków: Wydawnictwo Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. Oficyna Wydawnicza AFM. ss. 267.

Iwona Ladysz
Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Tom 8 Nr 2 (2014)

Impact of the 2008-2009 financial crisis on democratisation processes in the European Union

Magdalena Tomala & Rafal Zajecki
The aim of the article is to research an influence decrease of economic growth to democracy index in the European Union. The author applies the Economist Intelligence Unit methodology which examines the Democracy Index from 2006 to 2017. It is based on five categories: electoral process and pluralism; civil liberties; government functioning; political participation; and political culture. Based on the results of a number of indicators, each country is then itself classified as one of...

Militarny aspekt rosyjskiej obecności w Arktyce w kontekście regionalnego bezpieczeństwa do 2018 r.

Daniel Kasprzycki
Arktyka przez wiele lat nie znajdowała się w centrum uwagi społeczności międzynarodowej. Sytuacja zaczęła się stopniowo zmieniać, zwłaszcza w ciągu dwóch ostatnich dziesięcioleci, na co wpływ miały zarówno rozwój technologii umożliwiający tańsze, sprawniejsze i efektywniejsze badanie i eksploatację dna morskiego oraz zmiany klimatyczne na Ziemi. W związku z powyższym, potencjalne zyski z wykorzystania zasobów regionu zaczynają obecnie przewyższać ewentualne nakłady. Prowadzi to do wzrostu zainteresowania tym obszarem wielu państw – m. in. USA, Rosji, Kanady,...

Fundamentalizm religijny muzułmańskich organizacji terrorystycznych a stan zagrożenia w Europie

Barbara Kobzarska-Bar
Fundamentalizm muzułmański jest jednym z nurtów myśli społeczno-politycznej islamu, a terroryzm islamski to metoda działania wybierana przez zradykalizowanych zwolenników wojującego ekstremizmu. Te dwa pojęcia, które odnoszą się do różnych zjawisk społecznych, są ze sobą mylone. Celem autorki jest uporządkowanie wiedzy na temat fundamentalizmu i dżihadyzmu, a także wskazanie, że zróżnicowanego wewnętrznie islamu nie należy postrzegać jedynie przez pryzmat tych dwóch pojęć. Polska stoi przed wyzwaniem nowej polityki etnicznej, opartej na dobrze przemyślanej strategii integracyjnej. W...

Współpraca służb ratowniczych państw regionu Arktyki po II wojnie światowej - wybrane zagadnienia

Małgorzata Lizut
Artykuł opisuje wybrane operacje ratownicze, do jakich doszło w rejonach arktycznych w okresie zimnej wojny i po jej zakończeniu. Autorka skupia się na międzynarodowym aspekcie akcji poszukiwawczo-ratunkowych. Analizuje ewolucję form i procedur współdziałania rozmaitych podmiotów oraz przeszkody, na jakie napotyka współpraca służb ratowniczych w newralgicznym regionie świata. Podejmuje również próbę określenia perspektyw rysujacych się przed ratownictwem arktycznym na początku XXI wieku.

Strategia użycia norweskiej marynarki wojennej a wyzwania Dalekiej Północy

Grzegorz Rdzanek
Zmiany geostrategiczne w regionie Dalekiej Północnej wymusiły na Norwegii rozbudowę potencjału morskiego, umożliwiającego ochronę norweskich interesów w tej części świata. Rozwój norweskiej marynarki wojennej prowadzony jest od początku lat dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku w sposób przemyślany, systematyczny i konsekwentny zarazem. Składa się na niego nie tylko pozyskanie nowych rodzajów systemów walki morskiej, ale przede wszystkim głęboka redefinicja norweskiej doktryny morskiej w odniesieniu do obszarów arktycznych. W efekcie prowadzonych działań Norwegia posiada dziś jedne z najbardziej skutecznych...

28. Międzynarodowy Kongres Psychologii Stosowanej (ICAP 2014) 8-13 lipca 2014 w Paryżu

Violetta Drabik-Podgorna
Studia Poradoznawcze, Tom 3 (2014)

Konstruowanie tożsamości kulturowej wyzwaniem dla międzykulturowego poradnictwa

Dorota Misiejuk
Proponowany tekst podejmie analizę konceptu tożsamości kulturowej jednostki w perspektywie tradycji grupy – dziedziczonej kultury oraz wyzwań związanych z transmisją dziedzictwa w warunkach zmiany kulturowej sterowanej zmianami politycznymi i społecznymi.

Registration Year

 • 2020
  564
 • 2019
  75

Resource Types

 • Text
  639

Affiliations

 • University of Lower Silesia
  7
 • Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
  3
 • Rzeszów University of Technology
  3
 • Jan Kochanowski University
  2
 • University of Wrocław
  2
 • University of Warsaw
  2
 • University of Łódź
  2
 • Nicolaus Copernicus University
  1
 • University of Gdańsk
  1
 • University of Białystok
  1