826 Works

Proces mediacji w perspektywie poradoznawczej

Agnieszka Dragon
W artykule podjęto analizę mediacji w perspektywie poradoznawczej, eksponując zarówno podobieństwa, jak i różnice tych form pomocy. Ukazano etapy przebiegu procesu poradniczego i mediacji, wskazując na zakres kompetencji doradcy niezbędny dla wspierania klienta na każdym etapie procesu. Przybliżono też kluczowe kompetencje operacyjne, społeczne i komunikacyjne mediatora. Pokazanie odmiennego, od prezentowanych dotychczas, obrazu mediacji pozwoliło odsłonić możliwości ingerencji mediatora w proces rozwiązywania konfliktu z poradoznawczego punktu widzenia. Być może, takie spojrzenie na praktykę prowadzenia mediacji będzie...

Economic Security of Enterprises in the Context of National Safety of the State

Olena Liutak & Oleh Kravchuk
What is considered in this article are key positions in relation to the factors that form economic security of an enterprise. Hierarchical strengths of securities are analysed. The macroeconomic sources of the threats that have an influence on corporate safety of the subjects management are certain. Directions of the improvement in the area of economic security of enterprises are considered as the bases for forming the national safety and security of the state in line...

Metodologia badań zagrożeń wynikających z kryzysu społeczno-ekonomicznego. Analiza strategiczna w obszarze bezpieczeństwa

Piotr Daniluk
W artykule przedstawiono ogólne uwarunkowania metodologii badań bezpieczeństwa w kontekście warstwy poznawczej określanej przez kształtujące się w Polsce nauki o bezpieczeństwie oraz w ujęciu empirycznym determinowanym przez narastający kryzys gospodarczo-społeczny w Europie. Formułowanym pilnym wymaganiom metodologicznym płynącym z obu tak zdefiniowanych obszarów sprostać może, zdaniem autora, analiza strategiczna. W artykule krótko scharakteryzowano podstawowe cechy tej analizy oraz opisano proces jej realizacji. Podkreślone zostały dwie istotne zalety tej metody, za które uznano wszechstronność wykorzystania na różnych...

Dekadę po Waszyngtonie: standaryzacyjny sukces czy porażka NATO?

Jerzy Deren
Polityczno-wojskowe oraz ekonomiczne implikacje standaryzacji na proces planowania obronnego wyznaczają obszar zainteresowań badawczych prezentowanych w artykule. Autor dowodzi, że proces standaryzacyjny, rozpatrywany w aspekcie procesu planowania obronnego (sił), jest warunkiem koniecznym osiągania interoperacyjności. Celem badawczym – realizowanym przy wykorzystaniu analitycznych metod badania standaryzacji w NATO oraz modelowania są procesy: Celów Sił Zbrojnych (element w procesie planowania sił NATO) oraz planowania obronnego NATO, pozostające w korelacji i harmonizacji z procesem standaryzacji. Struktura problemu badawczego jest oparta...

Wybrane aspekty zarządzania bezpieczeństwem finansowym i zadłużeniem miasta Wrocławia

Iwona Ladysz
Artykuł prezentuje możliwości podnoszenia pozycji Wrocławia w systemie osadniczym Polski w ramach posiadanej zdolności do bezpiecznego realizowania zadań ze środków budżetowych. W artykule podjęto próbę oceny stabilności realizowanej polityki finansowej przez władze samorządowe oraz poziomu bezpieczeństwa finansowego miasta Wrocławia. Celem artykułu była analiza stanu zadłużenia oraz ocena sposobu zarządzania bezpieczeństwem finansowym miasta pod kątem wielkości deficytu i poziomu zadłużenia metropolii wrocławskiej. Wskazano alternatywne możliwości finansowania inwestycji, które wpływają na bezpieczeństwo fi nansowe jednostki samorządu terytorialnego,...

Rola „bezpieczeństwa politycznego” w systemie bezpieczeństwa narodowego Federacji Rosyjskiej a „nowy rosyjski autorytaryzm”

Robert Foks
W artykule zaprezentowano uwarunkowania oraz sposób defi niowania przez rosyjski establishment polityczny pojęcia „bezpieczeństwo polityczne”. Autor wysnuwa tezę, że pojęcie to jest traktowane przede wszystkim jako możliwość (prawo do stosowania) odpowiednich środków i podejmowania działań na rzecz zachowania stabilności państwa (osiągnięcia zakładanych celów politycznych). Takie pojmowanie pojęcia „bezpieczeństwo polityczne” uzasadnia więc działania podejmowane przez struktury władzy, które pozwalają na ograniczenia swobód obywatelskich czy stosowanie przemocy w imię nadrzędnych celów politycznych oraz żywotnie ważnych interesów narodowych.

28. Międzynarodowy Kongres Psychologii Stosowanej (ICAP 2014) 8-13 lipca 2014 w Paryżu

Violetta Drabik-Podgorna
Studia Poradoznawcze, Tom 3 (2014)

25-lecie Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Lwowie

Adam Zych

Kształtowanie środowiska dźwiękowego jako przejaw kreatywności dzieci. Perspektywa ekologii akustycznej

Magdalena Sasin

XIV Letnia Szkoła Młodych Andragogów i Poradoznawców, Zielona Góra, 21-24 maja 2012 roku

Anetta Pereswiet-Soltan
Studia Poradoznawcze, Tom 1 (2012)

Frans Meijers, Wybieram czy jestem wybieranym?, Naukowe Seminarium Poradoznawcze, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław, 12 kwietnia 2012 roku

Elzbieta Siarkiewicz
Studia Poradoznawcze, Tom 1 (2012)

Informacja o powstaniu Naukowego Towarzystwa Poradoznawczego

Alicja Czerkawska
Studia Poradoznawcze, Tom 1 (2012)

Gayle A. Sulik, Pink Ribbon Blues. How Breast Cancer Culture Undermines Women’s Health, Oxford University Press, 2011, ss. 402

Edyta Zierkiewicz
Studia Poradoznawcze, Tom 1 (2012)

Elżbieta Siarkiewicz, Przesłonięte obszary poradnictwa. Realia – iluzje – ambiwalencje, Uniwersytet Zielonogórski, 2010, ss. 227

Michal Mielczarek
Studia Poradoznawcze, Tom 1 (2012)

Społeczno-kulturowe konteksty definiowania roli doradcy

Anna Bilon & Jozef Kargul
Autorzy niniejszego artykułu podejmują próbę rozważań o społeczno-kulturowych kontekstach definiowania roli doradców. Starają się wskazać podobieństwa i różnice w koncepcjach roli doradcy w różnych krajach i kulturach na świecie. Podkreślają złożoność kwestii wyznaczania roli społecznej doradcy, wynikającą głównie z kontekstów (społecznych, kulturowych, politycznych), w jakich osadzone jest samo poradnictwo, rozumiane jako proces społeczny i/lub wytwór kulturowy.

Reprezentacje kompetencji w przekazach medialnych i poglądach profesjonalistów

Naïma Marengo, Sabrina Labbé, Frédérique Hille & Vanessa Vidaller
Celem autorów jest nadanie perspektywy dwóm typom reprezentacji kompetencji: reprezentacji społecznych wyłonionych na podstawie analizy materiałów prasowych publikowanych we Francji oraz reprezentacji bliskich doradcom i badaczom poradnictwa. Analiza treści tekstów prasowych została dokonana przy użyciu programu IRaMuTeQ (Ratinaud, 2014), co dało wgląd w naznaczone ideologicznie rodzaje semantycznej organizacji tematów dotyczących dwóch podobiektów – „kompetencji przekrojowych” i „kompetencji transferowalnych”. Po ustaleniu, że określenia „przekrojowe” i „transferowalne” są reprezentatywne dla koncepcji kompetencji przyjętej przez uczestniczących w badaniu...

XVI Letnia Szkoła Andragogów i Poradoznawców, Zielona Góra, 18–21 maja 2015 r.

Natalia Anzulewicz-Pyzik & Marcin Szumigraj
Studia Poradoznawcze, Tom 4 (2015)

Terroryzm jako zjawisko społeczno-polityczne i psychologiczne

Marina A. Kukartseva
W artykule terroryzm jest rozpatrywany jako socjologiczno – polityczno – psychologiczny fenomen. W kontekście uwypuklone zostały zasadnicze różnice pomiędzy terrorem i terroryzmem. Usystematyzowane zasadnicze parametry kompleksu psychiczno mentalnego terrorysty, rozważona zmiana indywidualnego zachowania jako psychologiczny mechanizm generowania konfliktów.

Nurtech 2010

Krzysztof Kubiak
Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Vol 5 (2011)

Embedding – współpraca za cenę ograniczeń. Wojskowa koncepcja relacjonowania wydarzeń ze strefy konfliktu zbrojnego przez reporterów wojennych w świetle dokumentów brytyjskich i amerykańskich

Bartosz Odorowicz
Konflikty w pierwszej dekadzie XXI wieku stały się wydarzeniami medialnymi, a sposób relacji kreuje w dużej mierze ich obraz w oczach społeczności międzynarodowej. Zaangażowanie mediów stworzyło sytuację, w której informacja staje się orężem oddziaływania, mającym istotny wpływ na przebieg samego konfl iktu i jego obraz. Uznano, że nowa forma informowania o konfl iktach stanie się istotnym ogranicznikiem sposobu prowadzenia działań militarnych. Okazało się jednak, że zmiana polityki informacyjnej nie stanowi dla armii kraju liberalnej demokracji...

Registration Year

 • 2023
  1
 • 2022
  78
 • 2021
  88
 • 2020
  584
 • 2019
  75

Resource Types

 • Text
  784
 • Journal Article
  40
 • Book
  1
 • Data Paper
  1

Affiliations

 • University of Lower Silesia
  22
 • University of Wrocław
  7
 • University of Milano-Bicocca
  6
 • Universität Innsbruck
  6
 • University of Gdańsk
  5
 • University of Warsaw
  5
 • University of Łódź
  5
 • Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
  4
 • Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw
  3
 • Workers Educational Association
  2