825 Works

Recenzja książki: Martin J. Bollinger. (2010). Flota GUŁag -u. Stalinowskie statki śmierci: transport na Kołymę. Zakrzewo – Poznań: Axis – Replika

Krzysztof Kubiak
Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Vol 6 (2012)

Chorwacka droga do NATO

Mlłgorzata Lakota-Micker
W niniejszym artykule Autorka omawia proces akcesji Republiki Chorwackiej do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dokonując opisu jego przebiegu wskazuje na najważniejsze jego etapy, konfrontując je z przeobrażeniami politycznymi w regionie oraz ewolucją poglądów państw europejskich na kwestię członkostwa Chorwacji w Pakcie. W konkluzjach wskazuje na możliwości kreowania polityki regionalnej, jakie uzyskał Zagrzeb. W jej ocenie za najważniejsze uznać należy współuczestnictwo w kreowaniu polityki euroatlantyckiej, ułatwienia w procesie akcesji do Unii Europejskiej oraz postępujący proces stabilizacji sytuacji w...

Recenzja książki: Ola Hnatiuk (wybór i redakcja). (2005). Sny o Europie. Kraków: Wydawnictwo Nemrod

Iwona Jakimowicz-Ostrowska
Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Vol 1 (2006)

Recenzja książki: Bogdan Koszel. (2006). Trójkąt Weimarski: geneza – działalność – perspektywy współpracy. Poznań: Wydawnictwo Instytutu Zachodniego

Piotr Mickiewicz
Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Vol 1 (2006)

Recenzja książki: Hana Cervinková. (2006). Playing Soldiers in Bohemia. An ethnography of NATO membership. Praga

Iwona Jakimowicz-Ostrowska
Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Vol 1 (2006)

Przemoc na morzu w regionie Azji Południowo-Wschodniej wyzwaniem dla bezpieczeństwa międzynarodowego

Anna Niwczyk
Na początku XXI wieku zaobserwować możemy wzrost zagrożenia terroryzmem. Niewątpliwie do tego stanu rzeczy doprowadziły wydarzenia z 11 września. Samobójcze ataki terrorystyczne na amerykański niszczyciel „USS Cole” i francuski tankowiec „Limburg” ukazały, jak łatwym celem mogą stać się jednostki pływające oraz jak bardzo podatne na akty przemocy są obszary morskie, tak ważne dla funkcjonowania światowej gospodarki. W niniejszym artykule przedstawione zostaną zjawiska piractwa, napadów rabunkowych i terroryzmu morskiego ze szczególnym uwzględnieniem ich występowania w Azji...

Black Sea or Black Saphire: A Constructive Approach to Black Sea Security Boosting Geo-Strategic Importance of the Black Sea

Sener Kir & Akyn Alkan
W artykule przedstawiono problematykę bezpieczeństwa na Morzu Czarnym i podejmowanych w ostatnich latach inicjatyw mających na celu zwiększenie stabilności tego unikatowego obszaru. Autorzy omawiają, wynikającą z zakończenia zimnej wojny, zmianę geostrategicznego znaczenie Morza Czarnego, a następnie prezentują nowe zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa basenu czarnomorskiego. Na szczególną uwagę zasługuje omówienie dwóch inicjatyw tureckich: stworzenie międzynarodowego zespołu sił morskich BLACKSEAFOR oraz zainicjowanie operacji „Black Sea Harmony”.

Globalne bezpieczeństwo naftowe w XXI wieku

Miroslaw Skarzynski
Autor nakreślił rolę ropy naftowej we współczesnej, globalizującej się gospodarce. Wychodząc z założenia, że surowiec ten odgrywa obecnie strategiczną rolę, po nakreśleniu rozpoznanych zasobów ropy w poszczególnych regionach stawia on tezę, że w nadchodzących dekadach bezpieczeństwo energetyczne będzie kluczowym składnikiem bezpieczeństwa ekonomicznego, a co za tym idzie – również politycznego. Kontrola nad złożami ropy i zapewnienie stabilnych dostaw stają się więc jednymi z priorytetów działań państw na płaszczyźnie międzynarodowej.

Italian Navy in Somalia - a Peacekeeping Operation and an Operational Test: January 1991–March 1995

Ciro Paoletti
W artykule przedstawiono działania włoskiej Marynarki Wojennej w ramach realizowanej na mocy mandatu ONZ operacji „Przywrócić nadzieję”. Autor przedstawia włoskie zaangażowanie w „rogu Afryki” na tle stopniowego uzyskiwania przez flotę zdolności do działań ekspedycyjnych, począwszy od pierwszych lat powojennych. W opinii Autora marynarka wojenna jest obecnie ważnym instrumentem nie polityki zagranicznej państwa, a możliwość wydzielenia sił do działań poza wodami ojczystymi determinuje w istotnym stopniu pozycję Republiki Włoskiej na arenie międzynarodowej.

Przemyt narkotyków drogą morską jako zagrożenie bezpieczeństwa państwa (na przykładzie Królestwa Hiszpanii)

Krzysztof Kubiak
W artykule omówiono szeroki wachlarz zagrożeń generowanych dla bezpieczeństwa państw nadbrzeżnych przez przemyt niedozwolonych substancji psychotropowych drogą morską. Autor przedstawia czynniki, które powodują, że morskie szlaki przemytnicze są szczególnie atrakcyjne dla zorganizowanych grup przestępczych. Skalę zagrożenia zilustrowano poprzez omówienie problemów ze zwalczaniem przemytu narkotyków, z którymi boryka się Hiszpania. Autor eksponuje przy tym olbrzymią elastyczność gangów przemytniczych, które na zmieniające się warunki reagują znacznie bardziej dynamicznie niż służby państwowe, oraz uwarunkowania społeczno-ekonomiczne skłaniające lokalne społeczności...

Bezpieczeństwo europejskie – wymiar śródziemnomorski

Piotr Mickiewicz
Autor szeroko omawia zjawisko nielegalnej imigracji w basenie Morza Śródziemnego oraz zagrożenia generowane przez ten fenomen dla bezpieczeństwa i stabilności poszczególnych państw nadbrzeżnych i całego regionu. W artykule dogłębnej analizie poddano genezę i źródła tego zjawiska, formy i metody działania stosowane przez nielegalne grupy przestępcze zajmujące się tym procederem, kroki podejmowane przez służby i formacje państwowe w celu przeciwdziałania nielegalnej imigracji. Uwaga autora skoncentrowana jest zwłaszcza na inicjatywach międzynarodowych, podejmowanych zarówno przez NATO (operacja „Active...

Recenzja książki: Brunon Hołyst. (2016). Bezpieczeństwo gatunku ludzkiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Tom 4, ss. 742.

Piotr Sobol-Kolodziejczyk & Marek Zielinski
Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Vol 10 No 1 (2016)

Bezzałogowe statki powietrzne

Piotr Polkowski
Już podczas I wojny światowej powstawały koncepcje zastosowania bojowych bezzałogowców. Podczas II wojny światowej rozwinięto te koncepcje – powstały pierwsze rozwiązania bazujące na sygnale telewizyjnym. W czasie zimnej wojny prace nad bezzałogowcami nabrały tempa. Revolution in military affairs przyniosła szersze wykorzystanie bsp. Współcześnie używa się bsp do ochrony wojsk, w transporcie, do kierowania ogniem artylerii, we wsparciu działań sił specjalnych i w misjach uderzeniowych. Używanie bezzałogowców przynosi korzyści finansowe, obniża koszty szkolenia i utrzymania gotowości...

Ochrona zewnętrznych granic Unii Europejskiej w kontekście presji migracyjnej w 2015 roku

Patrycja Olczyk
Ochrona zewnętrznych granic Unii Europejskiej w kontekście presji migracyjnej w 2015 roku stała się najważniejszym zadaniem krajów członkowskich Unii Europejskiej. Wymogiem jest wprowadzenie zarówno rozwiązań systemowych, jak natychmiastowe podejmowanie efektywnych działań doraźnych z powodu dynamiki i skali zjawiska migracji. Celem artykułu jest omówienie formy ochrony zewnętrznych granic Unii Europejskiej w kontekście presji migracyjnej w 2015 roku oraz przyczyn fiaska dotychczasowej formuły działania UE i jej wyspecjalizowanej agencji FRONTEX. W artykule pokazano, jak fala migracyjna 2015...

Etyka współodpowiedzialności, czyli moralność wywiedziona z międzyludzkiej komunikacji

Beata Borowicz-Sierocka
Artykuł, wskazując – w duchu transcendentalnej pragmatyki - na współodpowiedzialność jako najwyższą zasadę etyczną, a jednocześnie proponując rozbudowaną definicję komunikacji społecznej, broni tezy, iż uniwersalny i kategoryczny charakter zasady współodpowiedzialności wynika wprost ze struktury procesów komunikacyjnych jako współintencjonalnie kształtowanej kooperacji. Specyfika procesów komunikacyjnych – wyznaczana przede wszystkim przez charakterystyczną dla nich jedność performatywno-propozycjonalną oraz przez warunkujące ich możliwość normy i roszczenia ważnościowe – decyduje ostatecznie o szczególnym charakterze i wyjątkowym znaczeniu projektu etycznego fundowanego na...

Strategie państw w polityce międzynarodowej – przykład Tanzanii

Anna Cichecka
Artykuł stanowi przegląd strategii bezpieczeństwa Tanzanii. Wyszczególniono także czynniki, które odegrały istotną rolę w kształtowaniu tych strategii. W pierwszej części omówiono okres postkolonialny i zobrazowano sylwetkę pierwszego prezydenta niepodległej Tanzanii – Juliusa Nyerere oraz jego wpływ na zmiany polityczne i społeczne w państwie. Następnie zaprezentowano ogólną charakterystykę Sił Zbrojnych Tanzanii, a także pozostałych podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe w państwie. Artykuł został przygotowany na podstawie analizy literatury przedmiotu, danych statystycznych, materiałów źródłowych oraz oficjalnych wypowiedzi...

Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa 2016 – Okręty i Strategia Rozwoju Marynarki Wojennej RP

Piotr Mickiewicz
Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Vol 10 No 1 (2016)

Strategiczne znaczenie Morza Czarnego w kontekście bezpieczeństwa regionalnego i euroatlantyckiego

Stanislaw Zarychta
Rejon Morza Czarnego i otaczających go terytoriów wraz z jego bogatymi złożami naturalnymi znajdował się i znajduje w centrum interesów politycznych i gospodarczych głównych potęg światowych. Po rozpadzie Związku Radzieckiego rejon Morza Czarnego stał się miejscem intensywnej wymiany handlowej i tranzytowej oraz przesyłu surowców energetycznych z obszaru Morza Kaspijskiego i Azji Środkowej do Europy. Wydarzenia w Gruzji i ostatnie wydarzenia na Ukrainie pokazują, że Rosja stara się odbudować dawne wpływy i przejąć kontrolę w tym...

Profesorowi Jeanowi Guichardowi w odpowiedzi

Alicja Kargulowa
Artykuł odzwierciedla dyskusję badaczek poradnictwa, zainspirowaną listem prof. Jeana Guicharda, przesłanym do prof. Alicji Kargulowej. Autorki przytoczonych wypowiedzi swobodnie poruszają się w symbolicznej przestrzeni dyskursu prowadzonego drogą e-mailową. Wychodząc od własnych badań, porzucają konwencjonalny, ustrukturyzowany sposób prowadzenia wywodu i raczej spontanicznie, choć z głęboką uwagą, odnoszą się do poszczególnych podniesionych przez Profesora kwestii, związanych z procesami puryfikacji i translacji, obecnymi zarówno w uprawianiu nauki o poradnictwie, jak i w postrzeganej rzeczywistości. W artykule rozważane są...

Kolokwium habilitacyjne Barbary Skałbani, Wydział Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław

Alicja Czerkawska
Studia Poradoznawcze, Tom 2 (2013)

Od redakcji: nasze Laureatki

Alicja Kargulowa & Elzbieta Siarkiewicz
Studia Poradoznawcze, Tom 4 (2015)

Jak rozpoznać coaching? Przyczynek do dyskusji nad coachingiem w refleksji andragogicznej i poradoznawczej

Marek Podgorny & Violetta Drabik-Podgorna
Niniejszy artykuł jest próbą uporządkowania zamieszania pojęciowego wokół terminu coaching. Autorzy starają się zebrać spolaryzowane opinie oraz zdemaskować pozory coachingu. Przede wszystkim jednak pragną rozpocząć dyskusję na temat jego edukacyjnego potencjału i możliwości jego wykorzystania w procesie wspierania rozwoju człowieka. Dlatego też do jego analizy wykorzystują dwie perspektywy: andragogiczną i poradoznawczą. Umożliwiają one interpretację coachingu jako interakcyjnego procesu odkrywania i wzmacniania potencjału osobowego ludzi oraz rozwijania umiejętności radzenia sobie z problemami i wyzwaniami.

Bezpieczeństwo osób z niesprawnością ruchową jako zadanie władz samorządowych. Przykład Powiatu Gnieźnieńskiego

Magdalena Janiak
Celem niniejszej pracy jest prezentacja problemu istnienia barier architektonicznych i sposobów ich likwidacji w odniesieniu do problematyki poczucia bezpieczeństwa osób z dysfunkcją narządów ruchu. Zakres przedsięwzięć prowadzonych przez władze jednostek administracji terenowej została ukazana przez pryzmat uwarunkowań prawnych i organizacyjnych. Jako przykład wybrano Powiat Gniezno oraz roczny plan działań władz powiatu z roku 2017.

Registration Year

 • 2022
  78
 • 2021
  88
 • 2020
  584
 • 2019
  75

Resource Types

 • Text
  784
 • Journal Article
  39
 • Book
  1
 • Data Paper
  1

Affiliations

 • University of Lower Silesia
  22
 • University of Wrocław
  7
 • University of Milano-Bicocca
  6
 • Universität Innsbruck
  6
 • University of Gdańsk
  5
 • University of Warsaw
  5
 • University of Łódź
  5
 • Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
  4
 • Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw
  3
 • Jan Kochanowski University
  2