825 Works

Kwalifikacje i kompetencje nauczycieli przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa

Karina Sikora-Wojtarowicz
Nowe paradygmaty bezpieczeństwa wskazują, że jest ono wspólną sprawą wszystkich obywateli. Aby społeczeństwo było jednak gotowe sprostać współczesnym zagrożeniom, musi podlegać zdecydowanym działaniom edukacyjnym w tym zakresie. Celem szkolnej edukacji na rzecz bezpieczeństwa musi być budowanie człowieka kreatywnego, przedsiębiorczego i samodzielnego, który w warunkach zagrożenia będzie pewny postępowania. Najpierw należy jednak zwrócić uwagę na atrybuty kadry pedagogicznej - wiedzę, postawy i umiejętności. Nauczyciel przygotowując do życia uczniów, kształtuje przyszłość całego społeczeństwa. Z tego powodu przedmiotem...

Clausewitz w Wietnamie. Dlaczego komuniści przegrywając bitwy wygrali wojnę?

Damian Winczewski
Celem artykułu jest wyjaśnienie sukcesu wietnamskich komunistów w wojnach z siłami francuskimi, a następnie amerykańskimi w kategoriach strategicznych. Teza postawiona w artykule zakłada, że wietnamscy rewolucjoniści lepiej niż ich przeciwnicy rozumieli annały strategii wojskowej i politycznej, ponieważ wietnamscy dowódcy za pośrednictwem tradycji marksistowskiej przyswoili zasady prowadzenia wojen wyłożone przez pruskiego generała Carla von Clausewitza. Tymczasem w tradycji amerykańskiej aż do zakończenia konfliktu w Wietnamie myśl Clausewitza, na czele z tezą o wzajemnych powiązaniach wojny i...

Bezpieczeństwo imprez masowych na przykładzie zabezpieczenia meczu piłkarskiego Arka Gdynia – Lechia Gdańsk

Krzysztof Kozelan
Na terenie województwa pomorskiego co roku organizowanych jest wiele różnego rodzaju imprez, które z pewnością podnoszą atrakcyjność tego regionu. Przedsięwzięcia te w większości przypadków nie generują dużych zagrożeń i tym samym nie wymuszają mobilizacji dużych sił i środków ze strony służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa. Specyficzną kategorią imprez są te, które noszą miano imprez masowych, a największe zagrożenie na terenie województwa pomorskiego, tak jak w całym kraju, generują niestety mecze piłki nożnej. Celem opracowania jest...

Obraz zmian w przestępczości na terenie województwa pomorskiego na przykładzie wybranych kategorii przestępstw

Rzymkowski Jaroslaw
Odnotowywany od wielu lat, na terenie Polski i województwa pomorskiego, wysoki wskaźnik poczucia bezpieczeństwa mieszkańców wydaje się nierozerwalnie związany ze spadającym zagrożeniem przestępczością. Przeobrażenia zachodzące w przestępczości przekładają się wyraźnie na wysokie oceny bezpieczeństwa wskazywane przez mieszkańców Pomorza. W artykule przedstawiono, jak na przestrzeni tych lat wyglądało faktyczne zagrożenie głównymi kategoriami przestępstw kryminalnych, mających decydujący wpływ na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, oraz jakie zmiany zaszły w strukturze tej przestępczości.

Recenzja przewodnika dla nauczycieli: Piotr Mickiewicz, Krzysztof Kubiak (2017). (Red. nauk.). Edukacja dla bezpieczeństwa, Wydawnictwo Akademii Marynarki Wojennej im Bohaterów Westerplatte. Gdynia, ss. 368

Andrzej Makowski
Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Tom 11 Nr 1 (2017)

Obrona cywilna w wymiarze międzynarodowym na przykładzie Międzynarodowej Organizacji Obrony Cywilnej (ICDO) – geneza i działalność

Anna Jagiello-Szostak
Organizacje międzynarodowe, w tym organizacje rządowe i pozarządowe, są jednym z podmiotów stosunków międzynarodowych. Ochrona cywilów przed katastrofami naturalnymi, konfliktami zbrojnymi oraz pomoc humanitarna wpisuje się w działalność m.in. United Nations Disaster Assessment and Coordination (UNDAC) – mechanizm ekspercki Narodów Zjednoczonych ds. oceny i koordynacji działań w przypadku wystąpienia kryzysów humanitarnych, katastrof naturalnych lub spowodowanych przez człowieka. Jest on zapleczem eksperckim Biura ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej ONZ (OCHA). Inną instytucją zajmującą się obroną cywilną w...

Od Redakcji

Maria Eduarda Duarte, Violetta Drabik-Podgórna & Marek Podgórny
Studia Poradoznawcze, Tom 7 (2018)

28. Międzynarodowy Kongres Psychologii Stosowanej (ICAP 2014) 8-13 lipca 2014 w Paryżu

Violetta Drabik-Podgorna
Studia Poradoznawcze, Tom 3 (2014)

XVI Letnia Szkoła Andragogów i Poradoznawców, Zielona Góra, 18–21 maja 2015 r.

Natalia Anzulewicz-Pyzik & Marcin Szumigraj
Studia Poradoznawcze, Tom 4 (2015)

Innowacyjne metody komunikowania w zakresie bezpieczeństwa publicznego

Robert J. Blaszczyk
Autor podejmuje próbę opisania innowacyjnych metod komunikacji społecznej w zakresie bezpieczeństwa publicznego w Polsce. Analizuje powszechnie dostępne przykłady działań, badając metody stosowane przez służby prasowe Policji. Poprzez przegląd opartych o nowe media i Internet kanałów komunikacji, w tym stron, serwisów oraz portali społecznościowych i kontentowych, próbuje wyznaczyć możliwe perspektywy ujednolicenia omawianych działań.

Konceptualizacja teorii regionalnych kompleksów bezpieczeństwa

Tomasz Pawluszko
Artykuł przedstawia próbę konceptualizacji teorii regionalnych kompleksów bezpieczeństwa (Regional Security Complex Theory, RSCT) na tle analizy ogólnej kondycji studiów nad bezpieczeństwem, zwłaszcza międzynarodowym. Omawiana teoria powstała na podstawie badań Kanadyjczyka Barry’ego Buzana w okresie 1983–2003, jest to więc podejście, które miało duże znaczenie dla kształtowania się tożsamości międzynarodowych studiów nad bezpieczeństwem (international security studies), jako subdyscypliny nauki o stosunkach międzynarodowych. Niniejszy szkic wskazuje również na implikacje teorii regionalnych kompleksów bezpieczeństwa dla polskich osiągnięć badawczych w...

Wstęp

Piotr Mickiewicz
Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Tom 9 Nr 2 (2015)

XIV Letnia Szkoła Młodych Andragogów i Poradoznawców, Zielona Góra, 21-24 maja 2012 roku

Anetta Pereswiet-Soltan
Studia Poradoznawcze, Tom 1 (2012)

Frans Meijers, Wybieram czy jestem wybieranym?, Naukowe Seminarium Poradoznawcze, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław, 12 kwietnia 2012 roku

Elzbieta Siarkiewicz
Studia Poradoznawcze, Tom 1 (2012)

Informacja o powstaniu Naukowego Towarzystwa Poradoznawczego

Alicja Czerkawska
Studia Poradoznawcze, Tom 1 (2012)

Gayle A. Sulik, Pink Ribbon Blues. How Breast Cancer Culture Undermines Women’s Health, Oxford University Press, 2011, ss. 402

Edyta Zierkiewicz
Studia Poradoznawcze, Tom 1 (2012)

Elżbieta Siarkiewicz, Przesłonięte obszary poradnictwa. Realia – iluzje – ambiwalencje, Uniwersytet Zielonogórski, 2010, ss. 227

Michal Mielczarek
Studia Poradoznawcze, Tom 1 (2012)

Społeczno-kulturowe konteksty definiowania roli doradcy

Anna Bilon & Jozef Kargul
Autorzy niniejszego artykułu podejmują próbę rozważań o społeczno-kulturowych kontekstach definiowania roli doradców. Starają się wskazać podobieństwa i różnice w koncepcjach roli doradcy w różnych krajach i kulturach na świecie. Podkreślają złożoność kwestii wyznaczania roli społecznej doradcy, wynikającą głównie z kontekstów (społecznych, kulturowych, politycznych), w jakich osadzone jest samo poradnictwo, rozumiane jako proces społeczny i/lub wytwór kulturowy.

Konstruowanie tożsamości kulturowej wyzwaniem dla międzykulturowego poradnictwa

Dorota Misiejuk
Proponowany tekst podejmie analizę konceptu tożsamości kulturowej jednostki w perspektywie tradycji grupy – dziedziczonej kultury oraz wyzwań związanych z transmisją dziedzictwa w warunkach zmiany kulturowej sterowanej zmianami politycznymi i społecznymi.

Aspekty prawne Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa po reformie dokonanej Traktatem Lizbońskim

Filip Tereszkiewicz
Artykuł przedstawia analizę prawną rozwiązań dotyczących Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa wprowadzanych przez Traktat Lizboński. Koncentruje się na trzech grupach zagadnień: miejsca WPZiB w strukturze Unii Europejskiej, relacji między WPZiB a działaniami zewnętrznymi Unii oraz niejasności prawnych i terminologicznych powstałych w wyniku wprowadzenia przepisów nowelizujących. Autor zwraca uwagę, iż mimo podjętej próby skupienia wszystkich sfer aktywności Unii w jej ramach, nadal możemy mówić o strukturze fi larowej, bowiem WPZiB zachowała swoją międzyrządową specyfi kę. Ponadto...

Francuska „Biała Księga” – obrona i bezpieczeństwo narodowe

Jarosław Gryz
W czerwcu 2008 r. została opublikowana we Francji strategia obrony i bezpieczeństwa narodowego w postaci dokumentu pod nazwą: „Obrona i bezpieczeństwo narodowe. Biała księga”. Jest ona efektem pracy, powołanej 23 sierpnia 2007 grupy ekspertów pod przewodnictwem Jean-Claude Mallet. Uznali oni, że kształt francuskiej obrony i bezpieczeństwa narodowego musi być funkcją przewidywanych potrzeb w tej sferze, a nie wynikać z przyzwyczajeń lub z góry przyjętych założeń. Dlatego też „Biała księga” zawiera uaktualnioną globalną strategię obrony i...

Registration Year

 • 2022
  78
 • 2021
  88
 • 2020
  584
 • 2019
  75

Resource Types

 • Text
  784
 • Journal Article
  39
 • Book
  1
 • Data Paper
  1

Affiliations

 • University of Lower Silesia
  22
 • University of Wrocław
  7
 • University of Milano-Bicocca
  6
 • Universität Innsbruck
  6
 • University of Gdańsk
  5
 • University of Warsaw
  5
 • University of Łódź
  5
 • Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
  4
 • Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw
  3
 • Jan Kochanowski University
  2