826 Works

Współczesny terroryzm narzędziem działań hybrydowych i wyzwaniem dla bezpieczeństwa współczesnego świata

Cezary Pawlak & Jolanta Cichosz
Współczesny terroryzm stał się w ostatnich latach synonimem strachu i niepewności jutra. W niektórych kręgach społecznych i politycznych nie rozważa się już pytania „czy” a „kiedy” przeprowadzony zostanie kolejny atak. Autorzy starają się porównać znany terroryzm, z końca XX wieku i obecny. W artkule poruszają kwestię terroryzmu jako narzędzia do osiągnięcia celów zwłaszcza politycznych. Mając na uwadze, że brak jest jednoznacznie określonego aktora/ów sterujących współczesnym terroryzmem a cele strategiczne są rozmyte, w związku z powyższym...

Recenzja książki: Ezrow Natasha. (2017). Global Politics and Violent Non-State Actors, SAGE. ss. 236

Rafal Willa
Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Tom 12 Nr 2 (2018)

Aktualne problemy międzynarodowego prawa kosmicznego – wybrane zagadnienia

Mateusz Laski
Międzynarodowe prawo kosmiczne, po latach stagnacji, staje przed nowymi wyzwaniami. Kolonizacja ciał niebieskich, górnictwo księżycowe i inna działalność ludzka w przestrzeni kosmicznej powodują zwrócenie uwagi na delimitację tejże przestrzeni. Uwagi wymaga również udział podmiotów sektora prywatnego w podboju kosmosu. Wymagać to będzie przygotowania ram prawnych dla osób fizycznych i prawnych w prawie ze swej natury przynależącego do działu publicznego a nie prywatnego.

Znaczenie nowoczesnych technologii dla bezpieczeństwa

Miroslaw Banasik
Gwałtowny postęp technologiczny jaki dokona się w ciągu dwóch najbliższych dekad, zrewolucjonizuje warunki życia ludzi na ziemi. Będzie miał on również swoje konsekwencje dla bezpieczeństwa globalnego. Celem artykułu jest zidentyfikowanie przeobrażeń jakie dokonają się w sferze nowoczesnych technologii oraz dokonanie oceny ich wpływu na bezpieczeństwo. W artykule przedstawiono jaki wpływ na życie ludzi będzie miała sztuczna inteligencja oraz zidentyfikowano wyzwania i zagrożenia dla ich bezpieczeństwa. Wyjaśniono jakie konsekwencje niesie ze sobą postęp w sferze biotechnologii...

Parlamenty narodowe w Europie i ich uprawnienia w zakresie operacji międzynarodowych. Przypadek Niemiec

Krzysztof Malinowski
Uprawnienia tych parlamentów narodowych, które dysponują możliwościami współdecydowania o udziale sil zbrojnych w operacjach wojskowych nie są identyczne. Istotą procedur decyzyjnych w demokratycznych warunkach ustrojowych jest uregulowane współdziałanie władzy wykonawczej z władzą ustawodawczą. Świadczy to o demokratycznym charakterze państwa i jego wiarygodności jako partnera. Jakość współdziałania sojuszników zależy od sprawnego udostępniania przez nich zdolności militarnych, a zatem także od efektywnego procesu decyzyjnego w poszczególnych krajach. Zależność między zasadą kontroli parlamentu nad sprawami wojskowymi a koniecznością...

Globalne stosunki sił, 1992-2016

Jerzy Stanczyk
Artykuł dotyczy globalnych stosunków sił w latach 1992-2016. Został oparty na raportach potęgo metrycznych publikowanych od kilku lat w Polsce. Na wstępie autor wyjaśnia pojęcie i istotę międzynarodowego układu sił, odróżniając go od systemu międzynarodowego i polityczno-terytorialnego status quo. Następnie przedstawiana jest potęgo metryczna analiza międzynarodowego układu sił po „zimnej wojnie”. Analizowane są stosunki sił pomiędzy państwami w zakresie potęgi ogólnej, wojskowej i geopolitycznej. Na przykładzie różnych wskaźników pomiarowych przedstawiane są stosunki sił we współczesnym...

(Nie-) Znane Niemcy? II Zjazd Niemcoznawców

Aleksandra Moroska-Bonkiewicz
Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Tom 8 Nr 1 (2014)

Czym jest poradnicze pole i jak je badać?

Michal Mielczarek
W artykule autor prezentuje własną interpretację koncepcji Pierre’a Bourdieu badania pola społecznego. Na początku przybliża ogólną teorię pola, a następnie przedstawia praktykę poradnictwa jako przejaw działania pola poradniczego. W dalszej kolejności prezentuje metodologiczne aspekty badania efektów tego pola, a więc dokonuje konceptualizacji głównych kategorii analitycznych, czyli jednocześnie takich obserwowalnych fenomenów społecznych, jak doxa, illusio, generatywne zasady klasyfikacji i podziałów pola czy stawki gry poradniczej. Podsumowując, zwraca uwagę na potencjał i ograniczenia teorii pola.

Ewolucja potrzeb i kontekstów rozwoju transnarodowego poradnictwa zawodowego

Augustyn Banka
Artykuł omawia transnacjonalizm i transnarodowe migracje zarobkowe jako nowy kontekst rozwoju poradnictwa zawodowego. Zakłada się, że kultury prefiksów stanowią obecnie najważniejszy globalizacyjny kontekst ewolucji transnarodowego poradnictwa zawodowego w Polsce i w Unii Europejskiej. Idea międzynarodowej mobilności pracy była przez długi czas w UE źródłem optymizmu odnośnie do jej celów pomyślnego rozwoju, jak i konsolidacji politycznej. Meandry wdrażania w życie ideologii TPZ z czasem ewoluowały zarówno w pozytywnym kierunku, jak i w kierunku rozwiązań kontrproduktywnych. Przykładem...

Decent Work, Equity and Inclusion. Passwords for the present and the future. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji w Padwie, 5–7 października 2017 r.

Agnieszka Zembrzuska & Daria Zielinska-Pekal
Studia Poradoznawcze, Tom 6 (2017)

Moc słowa. Możliwości identyfikowania wypowiedzi performatywnych w poradniczych praktykach

Elzbieta Siarkiewicz
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na rolę i znaczenie słów oraz wypowiedzi, które pojawiają się w formalnej i nieformalnej poradniczej praktyce. Autorka koncentruje się na wypowiedziach, które mogą mieć charakter performatywny, a więc sprawczy. Odwołuje się do koncepcji Johna Austina, nawiązuje do tych naukowych refleksji, w których wyraźnie zaznaczana jest moc i rola, jaką odgrywa język w organizowaniu i konstruowaniu świata społecznego, a więc do teorii i filozofii języka, językoznawstwa, socjolingwistyki, etnografii, antropologii słowa. W...

Szanse i ograniczenia poradnictwa specjalistycznego dla osób bezdomnych w Polsce

Magdalena Czochara
Wielowymiarowa dynamika zmian we współczesnej rzeczywistości społecznej skłania do podejmowania coraz to nowszych prób opisu i systematyzacji wiedzy zarówno na ich temat, jak i na temat zjawisk im towarzyszących i ich różnorodnych skutków. Wśród nich także na temat pomocy społecznej i wyzwań, jakie pojawiają się w zakresie jej organizacji. W nurt tych poszukiwań wpisuje się również niniejszy artykuł. Zawarte w nim analizy dotyczą sposobu rozumienia roli poradnictwa specjalistycznego w systemie wsparcia osób bezdomnych, a przytoczone...

Wstęp

Piotr Mickiewicz
Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Tom 11 Nr 1 (2017)

Infrastruktura krytyczna państwa jako obszar potencjalnego oddziaływania terrorystycznego

Marian Zuber
Pojęcie „infrastruktura krytyczna” opisuje obiekty fizyczne, systemy zaopatrzenia, technologie informacyjne i sieci informatyczne, które w wyniku zniszczenia, zakłócenia, uszkodzenia stają się niedostępne przez dłuższy okres, przez co mogą znacząco uderzać w społeczne lub ekonomiczne warunki społeczeństwa, lub wpływać na możliwości zapewnienia obrony i bezpieczeństwa narodowego. W publikacji autor przedstawia zagrożenia obiektów infrastruktury krytycznej przez terrorystów, które obejmują zabójstwa, porwania osób i samolotów, zagrożenia detonacją ładunków bombowych, cyberatakami (wykorzystującymi systemy komputerowe) i użycie broni chemicznej, biologicznej,...

Stan wyjątkowy, stan wojenny i stan wojny w konstytucjach i aktach prawnych Rzeczypospolitej Polskiej

Tadeusz Jozef Keson
Uwarunkowania historyczne powodowały, że Rzeczpospolita Polska na drodze budowania swojej państwowości musiała prowadzić działania zbrojne i być uczestnikiem wojen. Tym samym, organy państwa, w celu zapewnienia bezpieczeństwa państwa i obywateli, musiały korzystać z instytucji stanów nadzwyczajnych. W artykule omówiono przepisy dotyczące stanu wyjątkowego, stanu wojennego i stanu wojny w konstytucjach i aktach prawnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1921-1989. Wskazano podmioty upoważnione do wprowadzania stanów nadzwyczajnych, a także zmieniające się przesłanki i podstawy prawne ich wprowadzania....

Stan wojny a stan wojenny – zagadnienia formalno-prawne

Tadeusz Jozef Keson
Celem niniejszego artykułu jest pokazanie istoty dwóch zasadniczych mechanizmów, jakże ważnych w procesie przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa państwa – instytucji prawnych stanu wojny i stanu wojennego. Szczególną uwagę zwrócono na różnice i relacje pomiędzy stanem wojny i stanem wojennym. Wskazano sposób pojmowania i definiowania zjawiska wojny oraz stanu wojny w prawie i w nauce o stosunkach międzynarodowych. Przedstawiono zasady odnoszące się do wszystkich stanów nadzwyczajnych. Określono przesłanki wprowadzania stanu wojennego i decydowania o stanie wojny w...

Bezpieczeństwo finansowe transakcji dłużnych – wyniki badań empirycznych

Beata Filipiak
Problem bezpieczeństwa finansowego staje się niezmiernie aktualny wobec zmian systemu zaciągania zobowiązań dłużnych. Celem artykułu jest wskazanie na postawy jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kształtowania bezpieczeństwa finansowego transakcji dłużnych w świetle przeprowadzonych badań. W artykule przedstawiono proces decyzyjny jako wyznacznik bezpieczeństwa transakcyjnego. Omówiono pozycję transakcji dłużnych jako przedmiotu zainteresowania bezpieczeństwa finansowego. Zaprezentowano wyniki badań empirycznych w odniesieniu do postaw i zachowania bezpieczeństwa finansowego związanego z zawieranymi transakcjami dłużnymi.

Przemysł i armia w jednym idą zaprzęgu Marianny

Krzysztof Kubiak
Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Tom 8 Nr 2 (2014)

Wstęp

Piotr Mickiewicz
Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Tom 13 Nr 1 (2019)

XXXVI Kongres Międzynarodowej Komisji Historii Wojskowości

Krzysztof Kubiak
Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Vol 5 (2011)

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla pracownika Instytutu Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych.

Wioletta Samborska
Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Vol 5 (2011)

Recenzja książki: Helena Wyligała. (2010). Trójkąt Weimarski. Współpraca Polski, Francji i Niemiec w latach 1991–2004. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek

Edward Czapiewski
Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Vol 5 (2011)

Imigracje do Europy wyzwaniem XXI wieku – przypadek Grecji.

Iwona Jakimowicz-Ostrowska
Spośród wyzwań XXI wieku migracja zdaje się zjawiskiem szczególnie ciekawym. Nie jest bowiem ona niczym nowym dla państw europejskich. Tym, co nadaje jej szczególny charakter, jest jej intensywność oraz nieznany dotąd wpływ na polityką zarówno poszczególnych państw, jak i całych regionów. Grecja znalazła się w ostatnich latach w wyjątkowo trudnej sytuacji. Zmuszona do wprowadzenia licznych regulacji unijnych dotyczących migracji, musiała zmierzyć się z wyzywaniem, jakim jest rosnąca liczba legalnych i nielegalnych imigrantów na jej terenie....

Współpraca z mediami w sytuacjach kryzysowych na przykładzie pożaru w Kamieniu Pomorskim 13 kwietnia 2009 r.

Magdalena Dyderska & Malgorzata Lizut
W artykule autorki dokonały zestawienia ujęcia prawnego defi nicji sytuacji kryzysowej z sytuacją kryzysową w rozumieniu public relations, omówiły kluczowe zagadnienia związane z zarządzaniem informacją w sytuacji kryzysowej, wskazały trudności w opanowaniu obiegu informacji podczas kryzysu, przedstawiły rolę i zadania reportera przekazującego relacje bezpośrednio z miejsca zdarzenia, podkreśliły rolę rzecznika prasowego zdarzenia, zwróciły uwagę na aspekt „dziennikarstwa obywatelskiego” i jego powszechności w Internecie. Znacząca część artykułu jest analizą zarządzania informacją w sytuacji kryzysowej przez podmioty,...

Registration Year

 • 2023
  1
 • 2022
  78
 • 2021
  88
 • 2020
  584
 • 2019
  75

Resource Types

 • Text
  784
 • Journal Article
  40
 • Book
  1
 • Data Paper
  1

Affiliations

 • University of Lower Silesia
  22
 • University of Wrocław
  7
 • University of Milano-Bicocca
  6
 • Universität Innsbruck
  6
 • University of Gdańsk
  5
 • University of Warsaw
  5
 • University of Łódź
  5
 • Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
  4
 • Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw
  3
 • Workers Educational Association
  2