825 Works

Różnice w podejściu do zwalczania dążeń separatystycznych i niepodległościowych mniejszości Pomorza Gdańskiego w latach 1900-1939. Analiza czynników kreujących odmienne stanowiska władz Rzeszy Niemieckiej i Polski

Andrzej Gąsiorowski
W artykule zaprezentowano uwarunkowania polityki prowadzonej wobec mniejszości zamieszkującej obszar Pomorza Gdańskiego, traktowanej jako element zapewnienia bezpieczeństwa politycznego państwa w latach 1900-1939. Skoncentrowano się na określeniu powodów prowadzenia stosunkowo odmiennej polityki przez ówczesne Cesarstwo Niemiecki i powstałe po zakończeniu I wojny światowej państwo polskie wobec pomorskich autochtonów. Wykazano, że głównym czynnikiem określającym sposób prowadzenia tej polityki były cechy poszczególnych grup narodowościowych, sposób oddziaływania państw pochodzenia oraz reakcja tej ludności na działania władz administracyjnych, które uznawano...

The \"Pariah\" State, Nukes & the U.S. Diplomacy: Nuclear Talks with North Korea which Failed (2009-2019)

Solomiya Kharchuk
The proliferation of nuclear weapons is one of the major challenges of the modern world. It is also a challenge for the United States of America, which focuses its counterproliferation efforts on its adversaries’ nuclear programmes. Washington has gone to great lengths to curb Pyongyang’s nuclear programme during the last decade, albeit without achieving the desired result - the complete denuclearisation of North Korea. The purpose of this article is to identify the reason for...

Z doświadczeń w kształceniu nauczycieli wczesnej edukacji. Studenckie badania w działaniu

Katarzyna Gawlicz

Niewidzialna zmiana

Justyna Bober

A phenomenological analysis of cultural transition among newcomer youth. The rationale for intercultural counseling

Negin Marie Naraghi, Anusha Kassan & Andrea Herzog
Upon transitioning into Canada, newcomer youth navigate a number of important changes, which are taking place at a critical time in their development. This descriptive psychological phenomenology investigated the experiences of cultural transition among newcomer youth who migrated to Canada during their adolescence. Ten participants, between the ages of 15 and 17, from six different nationalities, completed a 90-minute, semi-structured, in-depth, qualitative interview. Data analysis revealed eight major structures: a) pre-migration experiences, b) post-migration impressions,...

Teoria i praktyka poradnictwa w kształceniu pracowników socjalnych w Polsce

Anna Kola
Tekst dotyczy historycznych i współczesnych sposobów i form kształcenia w zakresie poradnictwa (rodzinnego, zawodowego, socjalnego itp.) na kierunku „praca socjalna” w Polsce, analizowanych z punktu widzenia standardów jakości kształcenia akademickiego, w tym również wyznaczanych przez Polską Komisję Akredytacyjną, a także reform systemu pomocy społecznej. Zmiany systemu pomocy powodują, że działania pomocowe wychodzą obecnie poza czynności administracyjne, a kładą większy nacisk na bezpośrednie, specjalistyczne wsparcie rodziny w różnych zakresach jej funkcjonowania: wychowania dzieci, budowania zdrowych relacji...

Ma Pan/Pani wyciszony mikrofon. Wyzwania nauczania zdalnego w czasie pandemii

Jakub Adamczewski & Nymś-Górna Agnieszka

Together for Cultural Heritage: Booklet of Recommendations for Social Partners

Clotilde Lechuga Jiménez & Ewa Kurantowicz

From Life-o-Grams to Transformagrams: Storying Transformational Processes and Pedagogies

Susan Riva

The Companionship of Books

Peter Leyland

Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) wobec oskarżeń o naruszanie praw podstawowych w działaniach na Morzu Egejskim

Aleksandra Kusztal
Przedmiotem artykułu jest ukazanie i analiza aktualnych oskarżeń wobec Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej – Frontex, w związku z udokumentowanymi w dziennikarskim śledztwie przypadkami łamania praw podstawowych nielegalnych migrantów, w ramach Operacji Posejdon, prowadzonej przez agencję na Morzu Egejskim. Przyjęta metodologia, jako że przedmiot zamierzonego postępowania badawczego jest skonkretyzowany, oparta została na zastosowaniu modelu analityczno-empirycznego. Wśród metod badawczych wykorzystanych w postępowaniu poznawczo-analitycznym dominującą rolę odegrały metody jakościowe, w tym: analiza instytucjonalna i strukturalna oraz...

Działania przeciwpowstańcze specjalistycznych jednostek Armii Brytyjskiej w Irlandii Północnej na przykładzie MRF

Janusz Liber
Celem artykułu jest ukazanie specyfiki działań przeciwpowstańczych prowadzonych przez specjalistyczne jednostki Armii Brytyjskiej w Irlandii Północnej. W opracowaniu opisane zostały zasady działania pierwszej, wyspecjalizowanej jednostki prowadzącej operacje tego typu na terenie Belfastu i Londonderry. Artykuł ukazuje również niepowodzenia działań MRF, które przyczyniły się do rozwiązania jednostki. Opracowanie odpowiada dodatkowo na pytania – czy strategia działań przewciwpartyzanckich brygadiera F. Kitsona, opracowana podczas działań w Kenii, sprawdziła się w Irlandii Północnej? Oraz jakie elementy miały wpływ na...

Descholersi wobec praw dziecka do wolności uczenia się

Bogusław M. Śliwerski

Społeczne i informatyczne kompetencje nauczyciela jako podstawa edukacji w paradygmacie konstruktywistycznym – raport z badań

Grażyna Cęcelek

Action research with teachers: Children’s participation and educators’ professional development

Katarzyna Gawlicz

Przeobrażenia w obszarze pracy i nowe wyzwania kompetencyjne a zmiany paradygmatyczne w doradztwie zawodowym

Ewa Solarczyk-Ambrozik
Artykuł podejmuje problem zmian zachodzących w obszarze doradztwa zawodowego. Osią narracji jest kategoria pojęciowa „zmiany paradygmatyczne”, przy odwołaniu się do koncepcji paradygmatu jako podstawy konceptualnych i dominujących praktyk, charakteryzujących określony okres rozwoju doradztwa zawodowego. Zaprezentowane analizy ukazują temporalny wymiar praktyk w tym obszarze, osadzonych w określonej, również zmiennej perspektywie teoretycznej. Ukazany jest w związku z tym problem rozwoju teorii karier i ich adekwatności dla praktyki poradniczej. Tłem tych analiz i zarazem próbą wyjaśnienia zachodzących zmian...

Independence, Interdisciplinarity, Internationality: Toward “Higher Bildung” in Doctoral Education

Sabrina Bacher , Hana Cervinkova , Christian Kraler & Lotar Rasiński

From stories about living to living the stories: composing a collective idea of home in an independent living project

ANTONELLA CUPPARI

RÓŻNICA MIĘDZY CZŁOWIEKIEM A ZWIERZĘCIEM W PERCEPCJI DZIECI W WIEKU WCZESNOSZKOLNYM

Tomasz Nowicki

Wstęp

Piotr Mickiewicz
Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Tom 16 Nr 1 (2022)

The Fragile States as a Challenge to the Contemporary International Security

Ryszard Ficek
The article analyzes the influence of fragile states on the contemporary strategy of international security. The above inquiry aims to depict the fundamental factors responsible for the threats that destabilized fragile states pose to modern global security systems. Therefore, primary research questions concern issues responsible for various forms of antagonisms undermining the socio–political situation of fragile states. To achieve the above research goal, however, the author exposes the complex specificity of fragile states in the...

Uchodźcy pośród nas: Pomaganie w perspektywie interdyscyplinarnej

Ewa Kurantowicz

Registration Year

 • 2022
  78
 • 2021
  88
 • 2020
  584
 • 2019
  75

Resource Types

 • Text
  784
 • Journal Article
  39
 • Book
  1
 • Data Paper
  1

Affiliations

 • University of Lower Silesia
  22
 • University of Wrocław
  7
 • University of Milano-Bicocca
  6
 • Universität Innsbruck
  6
 • University of Gdańsk
  5
 • University of Warsaw
  5
 • University of Łódź
  5
 • Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
  4
 • Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw
  3
 • Jan Kochanowski University
  2