826 Works

Siły Samoobrony Japonii – zarys problemu w świetle art. 9. Konstytucji Japonii

Joanna M. Guzik
Mocarstwowe aspiracje Japonii przez dziesięciolecia ograniczane były zapisem artykułu 9 Konstytucji. Brak sił zbrojnych spowodował, że niemożliwe było silniejsze zaznaczenie japońskiej obecności na międzynarodowej scenie politycznej. Argumentem przemawiającym za zaangażowaniem się Japonii w twarde formy oddziaływania międzynarodowego było zaangażowanie się w operacje stabilizacyjne oraz wojnę z terroryzmem. Środkiem oddziaływania stały się Siły Samoobrony. Stanowią one obecnie komponent umożliwiający prowadzenie działań stricte ofensywnych. To niezgodne z zapisami art. 9. Konstytucji przeobrażenie Sił samoobrony cieszy się dużym...

Zagrożenie bezpieczeństwa transportu ropy naftowej i piractwem morskim. Projektowana budowa kanału Kra w Tajlandii w celu ominięcia Cieśniny Malakka

Katarzyna Wardin
Bezpieczeństwo energetyczne jest niezbędnym elementem światowego ładu i porządku w XXI wieku. Jego zabezpieczenie jest priorytetem wszystkich państw, a szczególnie w obrębie tak zwanych „wąskich gardeł”, czyli cieśnin i kanałów stanowiących bardzo istotny fragment tras żeglugowych dla takich potęg, jak USA, Chiny, Japonia czy Francja. Jednym z takich „wąskich gardeł” jest Cieśnina Malakka, na wodach której regularnie dochodzi do aktów piractwa i terroryzmu, co znacznie utrudnia żeglugę w tym regionie. Rozwiązaniem, które spowodowałoby bezpieczną i...

Program kosmiczny jako element mocarstwowej strategii globalnej ChRL

Pawel Wojtanek
Artykuł jest poświęcony motywacjom przyświecającym rozwojowi chińskiego programu kosmicznego. Nakreślona zostaje odpowiedź na pytanie, dlaczego Chiny lecą w kosmos. Zagadnienie jest rozważone z perspektywy cywilnej i militarnej. Tym samym w referacie zaprezentowano obecne i przyszłe użycie technologii kosmicznych, a w ramach tego użycie broni ASAT, kwestię Tajwanu i rolę Stanów Zjednoczonych w tym zakresie.

Tragedia Tybetu a strategia rozwojowa Chin

Krzysztof Kubiak
W artykule omówiono aktualną sytuację w Tybecie na tle historycznych relacji tego kraju z Chinami. Autor przedstawił w skróconej formie stosunki chińsko -tybetańskie do roku 1951, proces „wyzwalania” Tybetu oraz politykę prowadzoną tam obecnie przez władze Chińskiej Republiki Ludowej. Szczególna uwaga zwrócono została na geostrategiczne korzyści, które Chinom przynosi kontrola nad tym obszarem: rolę podnóża Himalajów jako swoistej platformy projekcji siły, możliwości kontroli zasobów wodnych regionu, rolę Tybetu jako rezerwuaru surowców i potencjalnej przestrzeni osadniczej.

North Korea’s Nuclear Program and Six Party Talks

Haesung Lee
In the early 1990s, the nuclear crisis on the Korean Peninsula seemed to be resolved by the diplomatic way. Former US president Jimmy Carter’s visit to DPRK (Democratic People’s Republic of Korea; North Korea) and his deal with North Korea managed to extract a promise from Kim Jeong Il to freeze nuclear production.1 However, the Agreed Framework, signed on October 21, 1994, proved to be a “bread and circuses” lasting not long, less than a...

Międzynarodowe targi i konferencja żeglugi śródlądowej i gospodarki wodnej Waterways Expo 2012

Malgorzata Lizut
Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Vol 7 (2013)

XXII Światowy Kongres Nauk Politycznych

Helena Wyligala
Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Vol 7 (2013)

Bezpieczeństwo ekologiczne a rozwój inwestycyjny w Polsce.

Marek Z. Kulisz
Artykuł przedstawia rozważania autora na temat związków przyczynowo skutkowych bezpieczeństwa ekologicznego oraz rozwoju inwestycyjnego w Polsce. Bezpieczeństwo ekologiczne jest pojęciem złożonym i wieloznacznym, zależnym od sposobu podejścia do problemu. W procesie zapewniania bezpieczeństwa ekologicznego szczególną rolę odgrywa Minister Środowiska, który opracowuje projekt Polityki Ekologicznej Państwa oraz odpowiada za monitoring środowiska. Poprzez proces zarządzania bezpieczeństwem ekologicznym można wpływać na takie stymulowanie procesami rozwoju kraju, aby w jak najmniejszym stopniu zagrażały one środowisku i jego zasobom naturalnym,...

The European Forum for Urban Safety (EFUS)

Roxana Calfa
Yearbook of International Security, Vol 2 (2007)

Recenzja książki: Xavier Renou (red.). (2005). La privatization de la violence. Mercenaires et societe militaire privee au service du marche. Marsille: Agone

Justyna Bartnicka
Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Vol 2 (2007)

Stan ochrony przeciwpożarowej polskich portów lotniczych w 2007 roku. Dostosowanie do rozporządzeń ministra infrastruktury z 25 lipca i 12 września 2005 r.

Boguslaw Weglinski
W artykule poruszono problem implementacji rozwiązań dotyczących stanu bezpieczeństwa w polskich portach lotniczych do rozporządzeń wykonawczych, wydanych przez Ministerstwo Infrastruktury. Ten niezwykle ważki w dobie znacznej dynamiki wzrostu przewozów osobowych problem stanowi spore wyzwanie dla władz polskich portów. Konieczność zastosowania stosownych rozwiązań ogranicza plany rozwojowe i wymaga przeznaczenia na rozbudowę infrastruktury bezpieczeństwa znacznych nakładów finansowych. Jednakże jest to warunek niezbędny dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu pasażerskiego w portach lotniczych.

Wyspy Kurylskie: małe wyspy – duży problem

Karolina Szydywar
W materiale omówiono problem Wysp Kurylskich, który jest istotny dla azjatyckiego ładu pokojowego. Przedstawia on historyczne tło konfl iktu o Kuryle, próby pokojowego rozwiązania japońsko-radzieckiego (rosyjskiego) sporu o Wyspy oraz współczesne uwarunkowania polityczne. Przedstawia również możliwe scenariusze dalszego rozwoju sytuacji oraz uwarunkowania stanowisk obecnych rządów Cesarstwa Japonii i władz rosyjskich.

Zmiany w Siłach Zbrojnych jako skutek udziału Wojska Polskiego we współczesnych interwencjach militarnych

Maciej Zimny
Autor dokonuje oceny przeobrażeń polskich Sił Zbrojnych, jaka dokonała się po wstąpieniu Rzeczpospolitej do NATO. Została ona dokonana poprzez pryzmat doświadczeń, wynikających z przebiegu operacji stabilizacyjnych. Wychodząc z założenia, że o jakości przeobrażeń sił zbrojnych decyduje możliwość ich skutecznego wykorzystania w likwidacji współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa, wskazuje niezbędne kierunki reformy polskiej armii. Jego zdaniem powinny one uwzględniać przede wszystkim zmianę charakteru użycia sił zbrojnych, wzrost znaczenia niemilitarnych zadań sił zbrojnych oraz konieczność posiadania sprawnych i dobrze...

Kryzysy współczesności implikowane proliferacją broni masowego rażenia

Bogusław Banaszewski
Autor omawia problem proliferacji broni masowego rażenia jako kreatora kryzysów politycznych. W jego opinii broń ta, słusznie nazywana bronią atomowa biednych, stanowi najpoważniejszy czynnik kryzysogenny współczesnego świata. Tłem dla powyższych rozważań jest światowa polityka rozbrojeniowa. Autor przedstawia programy rozbrojeniowe obejmujące likwidacje jej zasobów, kreśli możliwe scenariusze jej wykorzystania w obecnej sytuacji międzynarodowej oraz ocenia skuteczność polityki nieproliferacji.

Przejście okrętów oraz przelot wojskowych statków powietrznych w Cieśninach Bałtyckich w czasie pokoju

Dariusz R. Bugajski
Problem przejścia okrętów oraz przelot statków powietrznych przez Cieśniny Bałtyckie jest ograniczony wieloma postanowieniami Prawa Międzynarodowego. Nakłada ono na te jednostki oraz państwa, do których należą, konkretne obowiązki. Zdaniem Autora, w dobie znaczących przeobrażeń społeczno-politycznych i militarnych, rozwiązania te są wręcz anachroniczne. Sugeruje on możliwość ich zastąpienia oraz przedstawia stanowisko państw skandynawskich wobec możliwości ich modyfikacji.

Wspólnotowy mechanizm ochrony ludności cywilnej

Jacek Barcik
W latach osiemdziesiątych zeszłego stulecia państwa członkowskie ówczesnych Wspólnot Europejskich (dalej: WE) podjęły działania mające na celu nawiązanie współpracy w zakresie ochrony ludności na wypadek katastrof naturalnych lub wywołanych przez człowieka. W efekcie, decyzją Rady UE z 23 października 2001 r., stworzony został mechanizm wspólnotowy ułatwiający wzmocnioną współpracę w interwencjach wspierających ochronę ludności (dalej: mechanizm). Zadaniem niniejszego artykułu jest przybliżenie genezy powstania i charakteru mechanizmu, stawianych przed nim celów, zakresu podmiotowego i przedmiotowego, narzędzi realizacji...

Niemcy w operacji antyterrorystycznej Enduring Freedom oraz misji ISAF w Afganistanie (2002–2007)

Adam Sokolowski
Artykuł ten został poświęcony miejscu i roli Niemiec w operacji antyterrorystycznej Enduring Freedom (OEF) oraz misji Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa (International Security Assistance Force – ISAF) w Afganistanie w latach 2002–2007. Władze RFN wystawiły na potrzeby misji w tym państwie jeden z najsilniejszych kontyngentów wojskowych, liczący obecnie około 3 tys. żołnierzy. Obszar ich działania obejmuje stołeczny Kabul i tereny północnego Afganistanu. Mandat Bundeswehry, zatwierdzany i przedłużany co 6 miesięcy przez parlament federalny, obejmuje trzy składniki:...

W poszukiwaniu źródeł współczesnego terroryzmu. Między wiedzą a stereotypem

Krzysztof Kubiak
W niniejszym artykule autor stara się sklasyfi kować źródła współczesnego terroryzmu. Uważa, że pełne ich przedstawienie wymaga przeprowadzenia wielowątkowej analizy przy wykorzystaniu dorobku różnych dziedzin wiedzy, od filozofii poczynając, a na ekonomii, demografii i i naukach politycznych kończąc. Przeciwstawia się także różnym stereotypom, stawiającym znak równości pomiędzy terroryzmem a fundamentalizmem islamskim. Jego zdaniem współczesny terroryzm islamski jest konsekwencją długoletnich przemian polityczno-gospodarczych, społecznych i demograficznych, wręcz swoistą egzemplifikacją najbardziej radykalnego nurtu islamskiego odrodzenia.

Polityka bezpieczeństwa Rosji wobec Ukrainy jako determinant systemu bezpieczeństwa w Polsce

Pawel Labuz & Mariusz Michalski
Przygotowane opracowanie opisuje bardzo istotny współcześnie problem zagrożeń bezpieczeństwa struktur państwowych w całym jego spektrum zjawiskowym, gdzie trudne są do zdiagnozowania czynniki ich powstawania oraz dalszej eskalacji na inne sąsiednie państwa. Przykładem może być współczesna rosyjska polityka bezpieczeństwa wobec Ukrainy, powodująca zmianę systemów bezpieczeństwa w Polsce.

XXXV Kongres Międzynarodowej Komisji Historii Wojskowości

Krzysztof Kubiak
Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Vol 4 (2010)

Niepodległe Kosowo – finał, czy zarzewie nowych konfliktów?

Katarzyna żywna
17 lutego 2008 r. powstanie niepodległej Republiki Kosowa stało się faktem, implikującym konieczność zastanowienia się nad konsekwencjami nowego status quo dla bezpieczeństwa i stabilizacji regionu. Na podstawie istniejących przesłanek, nakreślić można kilka scenariuszy, w mniejszym lub większym stopniu, umotywowanych zaistnieniem casusu Kosowa.

Fundamentalizm islamski wobec współczesnego bezpieczeństwa. Rola „kaznodziejów” i „szarlatanów”

łukasz Ho Thanh
Fundamentalizm jest cechą charakterystyczną wszystkich wyznań, jednak współczesne czasy zdominował fundamentalizm islamski. Radykalizm muzułmańskich fundamentalistów przekraczający ludzkie granice tolerancyjności, przyzwoitości i wolności, doprowadził do sytuacji, w której śmiało można mówić o konfrontacji religii islamu z resztą świata. W opinii wielu Europejczyków stanowi on największe zagrożenie dla zachodnich wartości, a światowe media szukające przyczyny zamachów zawsze podkreślają fanatyzm terrorystów oraz ich nienawiść do Zachodu. Autor, analizując źródła i przyczyny takiej postawy Muzułmanów, stwierdza, że jest to...

Bezpieczeństwo imprez masowych na przykładzie zabezpieczenia meczu piłkarskiego Arka Gdynia – Lechia Gdańsk

Krzysztof Kozelan
Na terenie województwa pomorskiego co roku organizowanych jest wiele różnego rodzaju imprez, które z pewnością podnoszą atrakcyjność tego regionu. Przedsięwzięcia te w większości przypadków nie generują dużych zagrożeń i tym samym nie wymuszają mobilizacji dużych sił i środków ze strony służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa. Specyficzną kategorią imprez są te, które noszą miano imprez masowych, a największe zagrożenie na terenie województwa pomorskiego, tak jak w całym kraju, generują niestety mecze piłki nożnej. Celem opracowania jest...

Od Redakcji

Maria Eduarda Duarte, Violetta Drabik-Podgórna & Marek Podgórny
Studia Poradoznawcze, Tom 7 (2018)

Registration Year

 • 2023
  1
 • 2022
  78
 • 2021
  88
 • 2020
  584
 • 2019
  75

Resource Types

 • Text
  784
 • Journal Article
  40
 • Book
  1
 • Data Paper
  1

Affiliations

 • University of Lower Silesia
  22
 • University of Wrocław
  7
 • University of Milano-Bicocca
  6
 • Universität Innsbruck
  6
 • University of Gdańsk
  5
 • University of Warsaw
  5
 • University of Łódź
  5
 • Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
  4
 • Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw
  3
 • Workers Educational Association
  2